Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 5

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(5)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Gizela G á f r i k o v á, K dvom duchovným piesňam v zošite s rukopisom Benického Slovenských veršov 329 Erika B r t á ň o v á, Na pomedzí traktátového a románového žánru 338 Zora P r u š k o v á, Dominik Tatarka: Formovanie diskurzu morálnej a občianskej subverzie v novele Prútené kreslá 347 ROZHĽADY Lenka R i š k o v á, K formovaniu Tablicových literárnych názorov 357 Róbert K i s s S z e m á n, Od nářku Uher k nářku Slavie v díle Jána Kollára 372 Jana P á c a l o v á, K prameňom slovenských rozprávok (Samuel Reuss a kódexy revúcke) 384 KRONIKA Regionalistika spod Beskýd (Vladimír P e t r í k) 394 RECENZIE Egeria: Púť do Svätej zeme / Itinerarium Egeriae (Alexandra D e k a n o v á) 396 Jagiełło, Michał: Słowacy w Polskich oczach I – II. (Irena B i l i ń s k a) 398 Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan (ed.): Víra a výraz. Sborník z konference „... bývalo u mne zotvíráno...“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (Edita P r í h o d o v á) 400 Barborík, Vladimír: Prozaik Gejza Vámoš (Marta S o u č k o v á) 403 Matejov, Fedor: Lektúry (Jiří H o l ý) 406 Hájek, Igor: Prokletá i požehnaná. Eseje o literatuře (Vladimír B a r b o r í k) 408 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Hľadanie stredoeurópskych kontextov (Jelena P a š t é k o v á) 411 Česko-slovenské konfrontácie VI. (Karol C s i b a) 412

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
K dvom duchovným piesňam v zošite s rukopisom Benického Slovenských veršov .
(To Two Spiritual Songs in the Book containing the Manuscript of Benický´s Slovak Verses).
Gizela Gáfriková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Gizela.Gafrikova@savba.sk

SPIRITUAL SONG, ACROSTIC, AUCTORIAL ANONYMITY

Duchovná pieseň predstavuje jeden z kmeňových (hudobno)-slovesných žánrov slovenskej literatúry 17. − 18. storočia. Tomu, žiaľ, nezodpovedá úroveň literárnovedného poznania domácej – rukopisnej i tlačenej – hymnografickej tvorby, ktoré vykazuje povážlivý deficit.. Príspevok sústreďuje pozornosť na literárnohistoricky neozrejmenú problematiku dvoch autorsky anonymných duchovných piesní s akrostichmi, pochádzajúcimi pravdepodobne z druhej polovice 17. storočia. Ich (podľa všetkého sekundárny) písomný záznam je súčasťou slovenskej literárnej pamiatky so zložitým heuristickým pozadím (rukopis Slovenských veršov Petra Benického). Autorka kriticky overuje a spresňuje zistenia doterajšieho výskumu. Poukazuje na pravdepodobné pramenné súvislosti a dobový kontext vzniku obidvoch piesní. Hypoteticky uvažuje aj o ich žánrovo-typologickom charaktere (kajúcna a ľúbostná kristologická pieseň) a konfesionálnej proveniencii. Konštatuje, že autorská anonymita nemusela byť zámerným gestom; odpisovateľovi textov mohlo byť meno pôvodcu natoľko „samozrejmé“, že ho nepovažoval za nevyhnutné uviesť.

How to cite:
Gáfriková, G. . Slovenská literatúra, 54(5), 329-337.


 
 
Na pomedzí traktátového a románového žánru .
(In between Genres of Tract and Novel ).
Erika Brtáňová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. Erika.Brtanova@savba.sk

CLASSICISM - NOVEL – TRACT – AUGUSTÍN DOLEŽAL

Významné poetické dielo slovenskej klasicistickej literatúry Pamětná celému světu tragoedia (1791) sa v literárnohistorických výkladoch spája so žánrom traktátu a interpretuje sa ako dialogizovaný traktát. Cieľom príspevku je poukázať na skutočnosť, že toto žánrové označenie sa vôbec nezhoduje s pôvodným úmyslom autora napísať román, čo uviedol v predhovore, a ani nekorešponduje s celkovým vyznením a zameraním diela. Naša polemika s interpretmi žánrového charakteru Tragoedie metodicky vychádza z analýzy jej obsahu, v súčinnosti s výkladom podstatných čŕt traktátu a reflektovaním súvekého špecifického chápania žánrov. Podoba Tragoedie oveľa viac zodpovedá žánru románu, najmä kvôli príznakom, ako sú fenomén fiktívnosti, sústredenosť na všestranné kultivovanie čitateľa a prízvukovanie zábavnej funkcie textu. Zo súvekých typov románu ju možno spojiť s výchovným románom v dialogizovanej forme. Pokiaľ ide o dôraz položený na presviedčanie, ktorý je v niektorých úsekoch skladby dosť výrazný, dokladá iba uplatnenie postupu forma tractandi, využívajúcom argumenty rôzneho druhu (nielen odborné). Doležalovo dielo treba pokladať (spolu s Bajzovým románom René mládenca príhody a skúsenosti) za domáci prejav celoeurópskej renesancie románu, ktorá vrcholila od polovice 18. storočia. Interpretáciu Tragoedie ako dialogizovaného výchovného románu uprednostňujeme pred nekritickým kanonizovaním staršieho, vecne neprimeraného literárnohistorického výkladu.

How to cite:
Brtáňová, E. . Slovenská literatúra, 54(5), 338-346.


 
 
Dominik Tatarka: Formovanie diskurzu morálnej a občianskej subverzie v novele Prútené kreslá .
(Dominik Tatarka: Forming of Discourse of Moral And Civic Subversion in the Novella Prútené kreslá (Basket Chairs) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

SUBVERSIVENESS - SELF-IDENTIFICATION, MODERNITY - AUTOBIOGRAPHY

Predmetom štúdie je novela Prútené kreslá od Dominika Tatarku. Vyšla roku 1963 spolu s autorovou prózou Démon súhlasu. Prútené kreslá signalizujú nové, neskôr charakteristické vlastnosti Tatarkovho autorského idiolektu. Po existencialisticko-surrealistických začiatkoch a ideologicky pomýlenom pokračovaní, je Tatarkova próza už od konca päťdesiatych rokov (počnúc dvojnovelou Rozhovory bez konca, 1959), poznamenaná úsilím o hľadanie vlastnej stratégie pre výpoveď o dobových etických , ale aj estetických problémoch. Pre Tatarku sa prostriedkom takejto výpovede stáva téma bytia pre iného človeka, chcenej, ale i spontánnej účasti na živote a osude blížneho. Deje sa tak s veľkým rešpektom voči individualite toho druhého, čo v dobovým ideológiou naprogramovaných „studených“ vzťahoch, znamenalo takmer riziko subverzívnej výpovede. Už od konca päťdesiatych rokov Tatarkovu literárnu tvorbu dopĺňa pravidelná esejistika a reportážna spisba. Novela Prútené kreslá, napriek dobovým a tiež vtedajším autorovým limitom, šťastne spája všetky spomenuté vplyvy. Modernosť má v tomto texte podobu sabaobjavovania a sebaidentifikácie v existenciálne exponovanom historickom čase na jednej strane, a v kozmopolitnom priestore neskôr tabuizovaného „západného“ sveta na druhej strane. Okrem toho text zaujímavo pracuje s tradičným klišé kurtoáznej ľúbostnej epiky. V neposlednom rade je dôležitý aj tým, že Tatarka v ňom objavuje svojho typického autobiografického protagonistu, ktorý je s rozprávačom spojený v štylistickom nasadení spomienkového rozprávania a evokácie s exemplárnym didaktickým účinkom.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 54(5), 347-356.