Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 3

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(3)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE René B í l i k, Dobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami 161 Milan Š ú t o v e c, K počiatkom prozaickej tvorby Margity Figuli („Pieseň otrokov“) 179 Tomáš H o r v á t h, V srdci záhady. Tajomná vražda literárneho kritika – 1. časť 196 ROZHĽADY Miriam S u c h á n k o v á, Umenie ako riešenie existenciálnej situácie (Interpretácia Tatarkovej Panny Zázračnice) 206 Attila S i m o n, Čítanie a vyznanie. Interpretácia svätého Augustína Józsefa Balogha 218 RECENZIE Gáfriková, Gizela: Zabúdané súvislosti (Štúdie o slovenskej literatúre 17. – 18. storočia) (Marta K e r u ľ o v á) 230 Kollárová, Ivona: Vydavatelia v 18. storočí. Trilógia k dejinám typografického média (Gizela G á f r i k o v á) 231 Ronenová, Ruth: Možné světy v teorii literatury (Karol C s i b a) 234 ANOTÁCIE Čeňková, Jana a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury (Jana P á c a l o v á) 236 Palaifatos. O neuvěřitelných příbězích (Vanda D o s t á l o v á) 237 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Problematika výskumu literatúry 18. a 19. storočia (Lenka R i š k o v á, Ivana T a r a n e n k o v á) 238

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Dobrodružstvá z dejín ako hra s konvenciami .
(Adventures from history as a game with conventions ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

ARCHETYPE, CULTURAL MEMORY, AUTHOR – READER CONVENTIONS, POPULAR STRUCTURE, ADVENTURE NOVEL, HISTORICAL GENRE

Cieľom prítomnej štúdie je ukázať, ako literárne texty, označované ako texty populárnej literatúry, koncentrujú v sebe základné autorsko – recepčné konvencie, z ktorých vyrastá elementárna skúsenosť čitateľa s dielom. Čítali sme základné dielo slovenskej populárnej literatúry medzivojnového obdobia, román Čachtická pani od Jozefa Nižnánskeho. Metodologickým východiskom bola pre nás interpretácia textu, orientovaná na odkrývanie jeho archetypálneho a intertextového podložia. Inšpiračným zdrojom boli práce N. Fryea, a F.Mika o možnosti a potrebe archetypálneho čítania textu a práce U. Eca, a P. Libu o štruktúre populárnej literatúry a masovej kultúry. Výsledkom štúdie sú zistenia o archetypálnom podloží Nižnánskeho románu, predovšetkým mytologicko – rozprávkovom, resp. o intertextovom odkazovaní tejto práce na najstaršie verzie mýtov o hľadaní večnej mladosti a večného života a mýtov o hľadaní sociálnej spravodlivosti vo verzii, referujúcej na domáci mýtus o Jánošíkovi. Súčasne sme odkryli žánrovú podstatu románu ako románu dobrodružného. V prítomnej štúdii ide o nové prečítanie starého románu, ktorý je v slovenskom literárnovednom kontexte takýmto spôsobom čítaný po prvý raz. Odkrytie jeho intertextových väzieb je prvým konkrétnym výsledkom štúdie, druhým je explikovanie ako dobrodružného románu z minulosti a vyradenie z rámcov historického románu a tretím potvrdenie možností populárnej literatúry byť „školou čítania“, vzhľadom na svoju štruktúru, ktorá vzniká ako autorsko-čitateľská hra s konvenciami.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 54(3), 161-178.


 
 
K počiatkom prozaickej tvorby Margity Figuli („Pieseň otrokov“) .
(To the beginnings of Margita Figuli’s prose work (Pieseň otrokov / The Song of Slaves) ).
Milan Šútovec 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

FIGULI, NOVO-ROMANTIC, CALENDAR, FIGURE, SOCIAL

Štúdia analyzuje a interpretuje prvú publikovanú prózu slovenskej autorky Margity Figuli (z r. 1930) a pokúša sa zistiť a bližšie určiť jej žánrovú, tematickú a významovú štruktúru i jej relatívnu literárnoestetickú a vývinovú hodnotu. Použité postupy a procedúry v zásade vychádzajú z metodologických tradícií slovenskej a českej štrukturálnej školy. Metodicky rozvíjajú tie semioticky akcentované výskumné princípy a postupy, ktoré autor teoreticky definoval a prakticky uplatnil vo svojich knižných publikáciách Romány a mýty (1982) a O epickom diele (1999). Noveleta Pieseň otrokov sa na sujetovej rovine opiera o tradíciu dobrodružných kalendárových fabúl tzv. ľudového čítania, vychádzajúcich zo žánrového základu historickej legendy. Do jazykovo-štylisticky „vysoko“ modulovanej novoromantickej interpretácie príbehu rodovej pomsty autorka naivným spôsobom vložila sociálne motívy, takže výsledný textový tvar i jeho významová neurčitosť sú výsledkom neorganickej kontaminácie niekoľkých odlišných paradigmatických zdrojov: „nízkeho“ žánrového základu, „vysokého“ slovesného habitu a naivne interpretovaných fragmentov dobových utopických sociálnych predstáv a ideologizmov. Analýza postáv, toposu i niektorých kľúčových miest sujetu ukázali na množstvo významových protirečení a sujetovo-kompozičných inkoherencií, ktoré majú jednak začiatočnícke dôvody, ale jednak zakladajú niektoré trvalejšie črty autorkinho rukopisu, ako ich možno sledovať aj v jej dielach zo zrelého a klasického bodobia. Štúdia o Piesni otrokov ukazuje, že už v samých základoch tvorby Margity Figuli bol uložený a fungoval predpoklad o základnej a riadiacej úlohe genetických daností a rôznych typov „prirodzených“ predestinácií v konaní literárnych postáv a o priorite rôznych typov ideologizmov (etických, sociálnych, náboženských) pred substanciálnymi, postavami a prostredím generovanými faktami vo vývine sujetu.

How to cite:
Šútovec, M. . Slovenská literatúra, 54(3), 179-195.


 
 
V srdci záhady. Tajomná vražda literárneho kritika – 1. časť .
(In the heart of a mystery. Mysterious murder of a literary critic – part 1. ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

DETECTIVE GENRE, NARRATIVE STRUCTURE, LINEARLY-REVERSIBLE COMPOSITION, STRATEGY, MODEL READER

V štúdii autor analyzuje klasickú detektívku S. S. Van Dinea The Greene Murder Case (1928) synekdochicky zástupne ako referenčný text (ako „učebnicu žánrovej gramatiky“) za celý formulový žáner, poukazujúc i na žánrové variácie v iných textoch. Opis postáv už do statickej charakteristiky vnáša iteračné prvky, ktoré sa na sukcesívnej osi textu opakujú a vytvárajú takto stabilnú vonkajšiu charakteristiku postavy. V ťažiskovej naratívnej sekvencii riešenia sa konfrontujú dva typy usporiadaní motívov: sujetová distribúcia enigmatických motívov bez ich zmyslu a správne usporiadanie motívov (ich zmysel v ekonómii celku riešenia záhady), ktoré detektív vyvodí z enigmaticky rozdistribuovaných dát prostredníctvom úsudkových mechanizmov. Vo Van Dinovom románe funguje holistický typ riešenia: jedna nastolená hypotéza vysvetlí „jedným ťahom“ všetky morfémy tajomstva, a preto je správna. (Ak by vraždil ktokoľvek iný než pravý vrah, nebolo by potrebné zapálené svetlo vo všetkých izbách, vrahyňa bola nájdená v osvetlenej izbe postrelená pred zrkadlom preto, aby sa mohla sama postreliť atď.) Ukazujeme stratégie textu, akými zavádza modelového čitateľa, aby ten skonštruoval nesprávny možný svet svojej hypotézy a vylúčil skutočného páchateľa z podozrenia. Na príklade slávneho holmesovského úsudku so psom z poviedky Silver Blaze modelujeme proces abdukcie a entymematickej inferencie, ktorá produkuje riešenie: detektív vyhľadá v kultúrnej encyklopédii zamlčanú premisu (že strážny pes šteká alebo napadne votrelca) a spojí ju s danou indíciou (pes nič nerobil), vďaka čomu nastolí hypotézu: páchateľa pes poznal.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 54(3), 196-205.