Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 2

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(2)


 
 

obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Formuly v literárnych rozprávkach 81 Stanisław L e m, Nový román a matematika 104 ROZHĽADY Timotea V r á b l o v á, Predhovor k Institorisovmu vydaniu Cithary Sanctorum 115 Ľ. Š i r o k o v o v a, Novinky v ruskej slovakistike (Prehľad literárnovedných publikácií v rokoch 2000 – 2006) 130 PRAMENE A DOKUMENTY Fedor M a t e j o v, Malá úvaha (venovaná B. Kováčovi) 135 Bohuslav K o v á č, Doslov 137 Zamyslenie nad Kraskom 141 RECENZIE Vojvodík, Josef: Imagines Corporis. Tělo v české moderně a avantgardě (Adam B ž o ch) 144 Car, Anna: O prozie Danieli Hodrovej (Irena B i l i ń s k a) 146 Kákošová, Zuzana – Vojtech, Miloslav (ed.): Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického (Marta K e r u ľ o v á) 148 Zelenková, Anna: Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935) (Pavol K o p r d a) 150 ANOTÁCIE Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura – język – kultura (Vladimíra M a r o u š k o v á) 152 Mukařovský, Jan: Vančurův vypravěč (Ivana T a r a n e n k o v á) 152 Řepa, Milan: Poetika českého dějepisectví (Lenka R i š k o v á) 153 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006 (Ľubica S o m o l a y o v á) 155 Cudzie, iné a exotické v českej kultúre 19. storočia (Jana P á c a l o v á) 157

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Formuly v literárnych rozprávkach .
(Formula in Literary Tales ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

LITERARY TALE, FOLK TALE, FORMULA, STYLE

Zámerom predkladanej štúdie je na pozadí štylistických a funkčných charakteristík v realizácii úvodných a záverečných formúl v literárnych rozprávkach 19. storočia poukázať na tie znaky tohto kompozičného prostriedku, ktoré možno hodnotiť ako špecifické pre literárne rozprávky uvedeného obdobia. Analyzovali sme úvodné a záverečné formuly v rozprávkach z troch zbierok publikovaných v 19. storočí: Slovenských povestí Jána Francisciho (1845), Slovenských povestí Augustína Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského (1858 – 1861) a Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského (1880 – 1883), pričom pri ich štylisticko-funkčnej analýze sme prihliadali na spôsob stvárnenia formúl vo folklórnej próze (prameň: tzv. Wollmanov súpis slovenských ľudových rozprávok). Z realizovanej komparatívnej analýzy vyplýva, že formuly v literárnych rozprávkach sa líšia od formúl vo folklórnych rozprávkach líšia vyšším stupňom štylizovanosti, napĺňaním formálneho rámca formuly novým, originálnym obsahom, rozšírením a posunom funkčnosti formuly (formula ako básnická dekorácia, folkloristický artefakt). Aj v rámci jednotlivých zbierok sme zaznamenali rozdiely, a to na úrovni štylistického a funkčného stvárnenia formúl, ako aj žánrového vymedzenia. Tieto rozdiely súvisia s rozsahom zbierok, ich žánrovou skladbou, spôsobom literárnej genézy textov a cieľmi, ktoré redaktori zbierok sledovali. Kým napr. Francisciho zbierka odráža rovnaké žánrové zastúpenie formúl, aké nachádzame vo folklórnych rozprávkach, Dobšinského zbierka ilustruje širokú škálu formulotvorných postupov. Najzaujímavejšie sú rétorické formuly, na ktorých možno najmarkantnejšie demonštrovať rozdiely medzi folklórnym a literárnym spôsobom rámcovania rozprávok. Analýza formúl 1. odhalila skutočnosti, ktoré poskytujú hodnotné informácie k literárnej genéze rozprávok, 2. ukázala, že spôsob rámcovania rozprávok, ktorý sa u nás reflektuje ako tradičný folklórny, je výsledkom redakčnej praxe romantikov.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 54(2), 81-103.


 
 
Nový román a matematika .
(New Novel and Mathematic ).
Stanislaw Lem 1)

1), Poľsko.

NEW NOVEL, ELEMENTS, OPERATORS, DESIGNATION, CONNOTATION

Autor v štúdii demaskuje falošnosť analógie nového románu s matematickou tvorbou, ako ju nastolili niektorí jeho teoretici. Nový román podľa teoretických tvrdení jeho zástancov nahrádza funkciu kopírovania skutočnosti funkciou konštruovania autonómneho systému zo znakov, a práve tým sa má údajne podobať na matematickú tvorbu. Matematická dedukcia sa dá rozdeliť na to, čo je v nej východiskovým súborom znakov (elementov) a ich transformácií (operátorov). V Robbe-Grilletovom románe Dom schôdzok medzi elementmi a operátormi nejestvuje žiadny vzťah v zmysle jednoznačnej korelácie: k elementom patria nukleárne scény a medzi operátormi je napr. pravidlo spájania jednotlivých udalostí do fáz, majúcich charakter slučky. Vertikálnym operátorom je zasa pravidlo spájania radov udalostí takým spôsobom, že to, čo je v skutočnosti od seba navzájom oddelené kategoriálnymi úrovňami, sa v románovej konštrukcii ukazuje ako koexistujúce. Výsledkom sú antinomické efekty, pretože vedľa seba stoja verzie udalostí, dokonca i kontradiktórne. Avšak táto konštrukcia nie je ekvivalentom autonómnosti matematickej konštrukcie: vzťahy, aké v matematike spájajú súbor znakových elementov so súborom operátorov, nie sú nikdy náhodné. Avšak samotné robbe-grilletovské operátory, ako aj miesta ich aplikácie na „dej“ by sa dali radikálne pozamieňať, čím by vznikol text od Domu schôdzok neodlišný do tej miery, že by bol vybavený analogickou entropiou, pretože systémy s analogickým stupňom neusporiadanosti sú si informačne ekvivalentné. Keďže zmysel operátorov sa nemôže pripojiť k zmyslu udalostí, sémantická integrácia textu musí byť nahradená integráciou formálnou. Avšak čitateľ nemôže rezignovať na referenciu pomenovaní k fragmentom skutočnosti, v dôsledku čoho sa pretrhnutie diela s „informujúcou“ tradíciou ukazuje byť postulátom, nie však výsledkom. Ak text obsahuje štruktúru, ktorá sa dá vztiahnuť ako model k javom, ktoré sú mimo diela, čiže ak táto štruktúra, plniac funkciu znaku, má denotáciu, ktorá nie je prázdna, tak dielo je komunikátom (vytvára message). Čím originálnejšími sú operátory, tým viacej musí byť východiskový súbor scén, na ktorý sú aplikované, stereotypný.

How to cite:
Lem, S. . Slovenská literatúra, 54(2), 104-114.