Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 53, 2006, No. 6

Content:


 
Content:.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(6)


 
 

obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Ondřej S l á d e k, Pojem „světa“ v koncepcích pražské školy a v Doleželově teorii fikčního narativu 409 Adela Ž i l k o v á, K publicistickej genéze krátkej prózy Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov 423 ROZHĽADY Gizela G á f r i k o v á, Na úvod 439 Timotea V r á b l o v á, Lepáčkov príspevok k výskumu literárneho baroka 440 Gizela G á f r i k o v á, K Lepáčkovmu výskumu Gavlovičovho života a diela 443 Miloslav V o j t e ch, Celestín Lepáček a jeho monografia o Vojtechovi Šimkovi 448 Erika B r t á ň o v á, Pohľad Celestína Lepáčka na národnostnú otázku vo františkánskej reholi v 17. – 18. storočí 457 Ladislav K a č i c, P. Celestín Lepáček OFM a hudobnohistorický výskum na Slovensku 462 Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Jelena P a š t é k o v á) 467 RECENZIE Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (Vladimír B a r b o r í k) 475 Čúzy, Ladislav: Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej (René B í l i k) 477 Vojtech, Miloslav: Literatúra, literárna história a medziliterárnosť (Peter K á š a) 479 Cvrkal, Ivan – Pašteková, Soňa (ed.): Európske literárne avantgardy 20. storočia (Robert G á f r i k) 481 Šubrt, Jiří: Římská literatura (Daniel Š k o v i e r a) 483 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Varietas gentium – communis Latinitas. XIII International Congress for Neo-Latin Studies. Budapest 6. – 12. august 2006 (Daniel Š k o v i e r a) 485 Stretnutie o súčasnej českej a slovenskej literatúre – Kunštát, Česká republika 13. až 15. 9.2006 (Zuzana F e r u s o v á) 486

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Pojem „světa“ v koncepcích pražské školy a v Doleželově teorii fikčního narativu .
(The Concept of “world“ in the Conceptions of the Prague Linguistic School and in Doležel´s Theory of the Fictional Narration ).
Ondřej Sládek 1)

1)Ústav pro českou literturu AV ČR , Praha - Brno.

FICTIONAL WORLD, PRATUR LINGUISTIC SCHOOL, THEORY OF POSSIBLE WORLDS, STRUCTURALISM, FICTION

Studie srovnává pojetí literárního díla jako samostatného „světa“, tak jak jej koncipovali představitelé pražské školy – J. Mukařovský a F. Vodička – v rámci své strukturální poetiky a Lubomír Doležel v rámci teorie fikčních světů. Jejím záměrem je především: (a) analyzovat Mukařovského a Ingardenovo pojetí „intencionální skutečnosti“; (b) kriticky srovnat Doleželův koncept „fikční svět“ s Vodičkovým „fiktivním světem“ a (c) postihnout Jungmannovo pojetí fantastického básnictví. Širším rámcem celého zkoumání je snaha opovědět na otázku, co ovlivnilo Lubomíra Doležela, že na místo „světa“ literárního díla začal uvažovat o „fikčním světě“. Komparace jednoho ze základních teoretických konceptů pražské školy a teorie fikčních světů ¬– pojmu „svět“, resp. „fiktivní svět“ (F. Vodička) s pojmem „fikční svět“ (L. Doležel). Třebaže systematické rozpracování problematiky reference literárního díla pražská škola ještě neuskutečnila, autor studie upozorňuje na univerzitní přednášky J. Mukařovského – „Filozofie jazyka básnického“ – z přelomu třicátých let 20. století, ve kterých Mukařovský poprvé formuluje názor, že jazykový projev má dvojí vztah ke skutečnosti. Východiskem se mu stala koncepce R. Ingardena, který v práci Das literarische Kunstwerk (1931) uvažuje o literárním díle jako o samostatném, znázorněném světě. Na základě srovnání teoretických přístupů F. Vodičky a L. Doležela k literárnímu dílu autor dokládá, že termín „fiktivní svět“ nelze ztotožňovat s výrazem „fikční svět“. Zatímco Vodičkovo pojetí literárního díla jako „fiktivního světa“ akcentuje to, že literární dílo je sice světem představujícím zvláštní (literární) skutečnost, přesto je však poměřováno s konkrétní empirickou skutečností, pojem „fikční svět“, který nacházíme u L. Doležela, charakterizuje literární dílo jako svět, který je cele generovaný narativním textem. Na pozadí těchto analýz autor ukazuje, že původ Vodičkova pojetí literárního díla jako fiktivního světa je možné spatřovat ve starší koncepci fantastického básnictví a „smyšleného (fantastického) světa“, jejímž autorem je významný český badatel Josef Jungmann (1773-1847). Zvláštní pozornost je pak věnována srovnání Jungmannova a Doleželova návrhu typologie fikčních a fiktivních světů. Z podrobného rozboru Doleželova pojetí fikčních světů je patrné, že k proměně užití výrazu „svět“ v jeho díle nastalo v kontextu jeho nových badatelských zájmů vztahujících se k otázkám sémantiky literární fikce, logiky a teorie možných světů. Nikterak to však neznamená, že by opustil svá metodologická (strukturální) východiska. Studie přináší detailní analýzu pojmů „fiktivní svět“ (F. Vodička) a „fikční svět“ (L. Doležel), upozorňuje na to, že je nelze vnímat jako pouhá synonyma, jelikož se odlišují svou referencí. Zcela nově pak nahlíží zapomenutý Jungmannův projekt fantastického básnictví a navrhuje jeho další promýšlení a prozkoumání v rámci teorie fikčních světů.

How to cite:
Sládek, O. . Slovenská literatúra, 53(6), 409-422.


 
 
K publicistickej genéze krátkej prózy Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov .
(The Origination of the Short Stories by Milo Urban from the 20s Published in Journals and Newspapers ).
Adela Žilková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

A SHORT STORY, THE 20S OF THE 20TH CENTURY, JOURNALS AND NEWSPAPERS, NARRATION

Štúdia sa zaoberá krátkou prózou Mila Urbana z druhej polovice dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, z ktorej časť vyšla v zbierke Z tichého frontu (1932). Autorka ukazuje, ako časopisecká a novinová genéza týchto próz ovplyvnila ich výslednú podobu. Východiskom štúdie bol materiálový výskum a interpretácia krátkej prózy Mila Urbana publikovanej v časopisoch a novinách Slovák, Slovenský denník a Slovenská politika v druhej polovici dvadsiatych rokov. Z textov publikovaných v zbierke Z tichého frontu bol viac-menej vylúčený bezprostredný vplyv dobovej sociálnej skutočnosti. Na pozadí obrazu sociálneho položenia vrchárov Urban prednostne rieši kalváriu osobného vyrovnávania sa s ťažkým údelom. Toto posolstvo autor potvrdzuje alegorizovaným obrazom morálneho príkazu povinnosti žiť, ktorú uľahčuje moment spolupatričnosti, zdieľaného údelu a vedomia o ponížených, ktorí budú povýšení. Urban proti relativizmu a nepravým hodnotám kategorickejšie ako predtým stavia elementárne, autentickým kresťanstvom dotované postoje obyčajného človeka. Pravdepodobne i vzhľadom na adresáta zvýraznil modelovosť sujetu – do štruktúry novely zapojil žánrové prvky rozprávky, kalendárovej prózy či sentimentálneho čítania, známe širokej vrstve čitateľov. Komplikovaná hra významov sa v tejto fáze autorovej tvorby vytrácala a zamenila ju jednoznačnejšie formulovaná idea, autorské posolstvo. Tu už viac ako o analýzu ľudských vzťahov v existenčných situáciách ide o naplnenie etického hodnotového ideálu rozprávača. Obsah hodnotovej hierarchie rozprávača alebo kladných postáv je zhodný so zásadami kresťanského étosu. Človek je tu súčasťou kolektívu a má zmysel predovšetkým ako mravná bytosť, pričom pravidlá tejto mravnosti sú odvodené z kolektívnej tradície, čím sa druhá zbierka v porovnaní s prvou viac zbližuje s realistickou prózou. Autor pritom zároveň vychádza z téz, v ktorých sa stretáva kresťanský étos s mýtom zeme, predstavou pretrvávajúceho prirodzeného života, či ideami unanimizmu (splynutie jednotlivca s kolektívnou dušou).

How to cite:
Žilková, A. . Slovenská literatúra, 53(6), 423-438.