Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 53, 2006, No. 5

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(5)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Tomáš H o r v á t h, Zrod detektívky z duchov fantastiky 329 Ján G a v u r a, Hĺbka a vzostup (Buzássyho poémy Pláne, hôr) 368 ROZHĽADY Vladimír P e t r í k, Peripetie tvorby J. C. Hronského 382 Peter D a r o v e c, Kniha spomínania (Pavel Vilikovský: Čarovný papagáj a iné gýče) 386 RECENZIE Zambor, Ján: Interpretácia a poetika. o poézii slovenských básnikov 20. storočia (Vladimír P e t r í k) 399 Škvarna, Dušan: Začiatky vytvárania moderných slovenských symbolov (K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia) (Peter K á š a) 400 Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. Edited by István Bartók. (Daniel Š k o v i e r a) 402 Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej (Daniel Š k o v i e r a) 404 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II (Jana P á c a l o v á) 407

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Zrod detektívky z duchov fantastiky .
(The Birth of a Detective Story from the Spirit of Fantasy ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

GENRE, FANTASY, DETECTIVE STORY, SUPERNATURAL Discipline: LITERATUR SCIENCE

Štúdia má za cieľ preskúmať genealogický i štrukturálny vzťah medzi žánrami fantastiky a detektívky. Vzťahy týchto žánrov boli demonštrované sériou interpretácií konkrétnych textov, ktorá nesledovala striktne historickú líniu, ale logiku štrukturálnych transformácií. Na jej základe bola vypracovaná typologická klasifikácia. Typy textov sa navzájom diferenčne vymedzujú prostredníctvom logických vzťahov: vzťahu inklúzie medzi fantastikou (aj hororom) a detektívkou (detektívny segment vyšetrovania inkorporovaný v rámci textu fantastiky či hororu, pričom funkcia tohto segmentu v detektívke a fantastike/horore je opačná), reverznej inklúzie fantastiky do detektívky (zdanlivo nadprirodzené je logicky vysvetlené empirickou cestou), exklúzie medzi detektívkou a hororom (detektívny žáner nesmie obsahovať skutočne nadprirodzené motívy) a vzťahu výnimočnej syntézy medzi detektívkou a fantastikou (keď je kompletná detektívka inkorporovaná v rámci fantastiky, prípadne keď naratívna štruktúra obsahuje dva paralelné príbehy – detektívny a fantastický). Vypudenie nadprirodzených síl z detektívky pracuje v ekonómii nadradeného režimu pravidiel detektívkarskej fair play (rovností šancí čitateľa a detektíva, ktorú zaručuje jedine číra racionálnosť riešenia). Ak je v texte, ktorý svojou expozíciou (a etiketou na obálke) aktivizuje čitateľské žánrové očakávania detektívky, distribuované nadprirodzené vysvetlenie, predprogramovaný čitateľ detektívky to klasifikuje ako podvod, ako porušenie žánrového paktu čitateľa s textom. Rôzne žánre konštruujú svoje špecifické fikčné svety s neporušiteľnými pravidlami – ich narušenie produkuje prestup textu do iného žánru.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 53(5), 329-367.


 
 
Hĺbka a vzostup (Buzássyho poémy Pláne, hôr) .
(Depth and Ascendance of Buzássy´s Poem Pláň, hory (Plains, Mountains) ).
Ján Gavura 1)

1)Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov.

T. S. ELIOT – SLOVAK POETRY

Zbierka štyroch dlhších básní J. Buzássyho s názvom Pláň, hory je jedinečným pohľadom na ľudskosť človeka, na skrytý vnútorný svet, ktorý je ťažké pomenovať. Poézia a jej schopnosť tvorivo pracovať s jazykom sú nenahraditeľnými nástrojmi, ktoré nám môžu tieto tajné svety priblížiť, ba i pomenovať. Gavura sa pokúša uchopiť systém, ktorý ponúka jazyk, slová; sleduje jednotlivé myšlienkové línie básní. Nachádza inšpiračný vzťah medzi Buzássyho poéziou v tejto zbierke a Pustatinou T. S. Eliota. Eliotova básnická skladba provokuje celý rad otázok, ktoré Buzássy postupne zbiera, zvažuje a napokon ich vnáša do vlastných myšlienok a do samotných básní. Štyri básne zbierky Pláň, hory možno čítať oddelene, ale aj ako celok – spája ich titul zbierky a spoločné motívy, ktoré sa vyskytujú v celej zbierke. Buzássy je básnikom cností, ale v tejto knižke prekvapivo siahol po nižších úrovniach ľudského bytia. Podmienkou duchovného a fyzického vzostupu, pri ktorom človek bude zažívať spokojnosť, je bytostné oddanie sa vlastnej ľudskosti. Gavurova analýza odhaľuje komplex náročných myšlienkových celkov Buzássyho básní, ktoré sú napokon kontrastom k Eliotovmu videniu sveta. Autor tiež uvažuje nad formou básní (ich dĺžkou a systémom, v akom Buzássy rozvíja myšlienky a obrazy) a naznačuje, že iba forma mohla priniesť uspokojivý záver, čo v štýle básnických koláží Buzássyho a Eliota znamenalo použiť dlhý básnický útvar, ktorý ponúkal dostatok priestoru na vybudovanie štruktúry v takom „prostredí“, kde primárne žiadna štruktúra neexistovala (svet intuície a hypotéz).

How to cite:
Gavura, J. . Slovenská literatúra, 53(5), 367-381.