Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 53, 2006, No. 3-4

Content:


 
Obsah.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(3-4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Hra a (alebo) život, mizantropia po slovensky (Božena Slančíková- Timrava: Nemilí) 169 Jana K u z m í k o v á, Zločin neživých vecí Ivana Horvátha v kontexte modernistickej virtuality 178 Vladimír B a r b o r í k, Román-spomienka oživená citom (František Hečko: Červené víno) 184 Zora P r u š k o v á, Skrytá identita „budovateľskej“ balady (Alfonz Bednár: Sklený vrch) 200 René B í l i k, ... hneď je z toho spomienka (Dušan Dušek: Milosrdný čas) 208 Jana P á c a l o v á, Od stavby k funkcii (Príspevok k poetike rozprávok) 221 ROZHĽADY Jelena P a š t é k o v á, Žiť autenticky, kompetentne –nadoraz 243 Mária V a l e n t o v á, Nitrianska trasa Petra Zajaca 245 Adam B ž o c h, Ku germanistickým aktivitám Petra Zajaca 249 Pavel M a t e j o v i č, Niekoľko osobných poznámok k Tvorivosti literatúry 252 Ute R a ß l o f f, Prekračovanie hraníc v literárnovednom výskume Petra Zajaca 254 Fedor M a t e j o v, Pozdrav P. Zajacovi 260 Michail L. G a s p a r o v, M. M. Bachtin v ruskej kultúre 20. storočia 262 PRAMENE A DOKUMENTY Peter Zajac. Výberová personálna bibliografia (Viola F o r m á n k o v á, Veronika K u b i č k o v á) 265 RECENZIE Kuzmíková, Jana: Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha (Tomáš H o r v á t h) 321 Mýty naše slovenské (Ivana T a r a n e n k o v á) 323 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Osobnosť Oskára Čepana (Ľubica S o m o l a y o v á) 326

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(3-4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Hra a (alebo) život, mizantropia po slovensky (Božena Slančíková- Timrava: Nemilí) .
(A Game and (or) a Life, Misanthropy al la Slovak (Božena Slančíková- Timrava: Unkind People) ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

Novela Nemilí(1899) svojou poetikou a interpretovaním reality potvrdzuje Timravu ako autorku modernej slovenskej prózy. Dala by sa charakterizovať ako príspevok k rozkladu poetického inventára realistického písania. Rozrušovanie dovtedy celistvého sveta prózy sa tu deje na všetkých úrovniach textu, zasahuje však najmä do jeho významového jadra. Fabulačným východiskom novely sa stala dobovo módna analógia osudu, života a kariet a Timrava tu hru kariet využíva ako prostriedok originálnej interpretácie spoločenských vzťahov. Z hry sa vytratilo jej primárne (relaxačné) určenie, stáva sa z nej stereotypná povinnosť, ktorá odhaľuje „ontologické vákuum“ bytia postáv. Dej novely je koncentrovaný na „problém“ hlavnej hrdinky Saby, dcéry dedinského farára – za koho sa vydá, keď nie je „ani pekná, ani bohatá, ani duchaplná“. Popri hre v karty autorka v texte rozvíja „hru lásky“ aj medzi ostatnými postavami – pričom epilóg novely zdôrazňuje víťazstvo náhody v ľúbostných vzťahoch postáv. Ten je však súčasťou autorkinej stratégie – hry s čitateľom. Prvoplánovej pointe, že život a vzťahy – to je len náhoda, podobná hre, konkuruje v hĺbkovej štruktúre textu poznanie existenciálnej nevyhnutnosti, vpísanej do „osudu“ ľudí istého spoločenského postavenia. Banalita, ničotnosť, neznášanlivosť, ľahostajnosť – to je „ponorková choroba“ dedinskej inteligencie v Timravinom podaní – jej existencionálna mizantropia, za ktorou sa skrýva autorkina správa o ľudskom bytí, o hľadaní a nenachádzaní jeho harmonického naplnenia.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 169-177.


 
 
Zločin neživých vecí Ivana Horvátha v kontexte modernistickej virtuality .
(The Crime of Non Living Things by Ivan Horváth in the Context of the Modernistic Virtuality ).
Jana Kuzmíková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Jana.Kuzmikova@gmail.com

Cieľom štúdie je objasniť fenomén modernistickej virtuálnosti a niektoré jej prejavy v umení 20. a 30. rokov 20. storočia. Vtedajšia európska aj slovenská próza reflektovala intuitivistické koncepty tzv. antiracionalistického myslenia a imaterializmus vitalistickej filozofie. Predovšetkým Bergsonova koncepcia tvorivého vývoja s jeho virtuálnymi dimenziami pôsobila inšpiratívne. Dnes navyše ponúka základ pre postmodernistické literárnohistorické uvažovanie, ktoré nechce ignorovať historický nástup virtuálnej reality vo všetkých sférach ľudskej činnosti. Dané metodické východisko autorka uplatnila na poviedke Ivana Horvátha Zločin neživých vecí (1932). Rozbor preukázal zakomponovanie bergsonovskej virtuálnosti do sujetu poviedky. Vďaka tomu sa dala analyzovať diskurzívna výstavba Horváthovho textu, nadradená nad epistemologické dianie príbehu. Diskurzívny štýl a jeho spojenie s motívmi pravdy a ženy predznačil postštrukturalistické derridovské uvažovanie o rovnakých problémoch. Literárnohistorické bádanie, zohľadňujúce diskurzívne komponovanie textov a tiež povahu umeleckej virtuálnosti aj virtuálnej reality inovuje uvažovanie o hodnotách modernistickej epochy. Kognitívna zložka takéhoto prístupu poskytuje nové kritériá pre pochopenie tzv. realizmu ako špecifickej súčasti modernistického písania.

How to cite:
Kuzmíková, J. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 178-183.


 
 
Román-spomienka oživená citom (František Hečko: Červené víno) .
(A Reminiscent Novel Revived through an Emotion (František Hečko: Červené víno, The Red Wine) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

AFTER WAR SLOVAK NOVEL, IDYLLIC CHRONOTOP, TEXTOLOGY

Štúdia je súčasťou kolektívneho interpretačného projektu, venovaného kľúčovým dielam slovenskej literatúry 20. storočia. Jeho cieľom je nové prečítanie známych, v prípade románu Františka Hečku Červené víno i klasicizovaných diel v konfrontácii s predchádzajúcimi výkladmi. Východisko interpretácie je textologické, spočíva v porovnaní niekoľkých edícií Červeného vína, pričom zásadné koncepčné rozdiely sú predovšetkým medzi prvým a nasledujúcimi vydaniami. Ďalším krokom našej práce bola typologická identifikácia diela, pri ktorej sme využili typológiu románu rozpracovanú M. M. Bachtinom. Výrazné úpravy, ktorými autor pozmenil text prvého vydania (1948) a ktoré sa zachovávajú dodnes, sa dajú vysvetliť predovšetkým vonkajšími okolnosťami, t.j. nastolením komunistickej vlády v roku 1948 a radikálne novou kultúrnou politikou, ktorá tvrdo negovala dovtedajší pluralitný model literatúry. Tejto situácii sa Hečko ako angažovaný socialistický spisovateľ plne prispôsobil a z tohto dôvodu redukoval v románe veľa z toho, čo tvorilo prirodzené zdroje Červeného vína: motívy, v ktorých sa prejavoval ľudový katolicizmus, biblickú lexikálnu vrstvu, ako aj orálne i etické východiská charakteristické pre kresťanský kultúrny model. Výrazne zmenil záver románu a vniesol doň dobou vyžadovaný triedny aspekt. Zásahy pritom protirečili pôvodnej románovej štruktúre, vystavanej na princípoch Bachtinom identifikovaného idylického chronotopu. Interpretácia je pokusom o odkrytie pôvodných koncepčných východísk Hečkovho písania a poukazom na neorganickosť zásahov, ktoré si vynútila zmenená dobová situácia.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 184-199.


 
 
Skrytá identita „budovateľskej“ balady (Alfonz Bednár: Sklený vrch) .
(Hidden Identity of a „Builder´s“ Ballade (Alfonz Bednár: Sklený vrch, Glass Mount) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

SCHEMATIC LITERATURE, BUILDER´S NOVEL, BALLADE, FANTASY, PARALLEL IDENTITY

Štúdia o Bednárovom debute Sklený vrch je zacielená na analýzu štylistickej, žánrovej a obecne estetickej rozlomenosti a ambivalentnosti v ideologicky motivovanej prozaickej tvorbe v aktuálne povojnovom období. Východiskom je nové čítanie kánonizovaných textov slovenskej literatúry vo svetle nových interpretácií a poznatkov a s použitím aktuálneho teoretického inštrumentária. Aktuálny pohľad na Bednárov debut osvetľuje aj širší kontext jeho diela, prevažne scenáristického, v ktorom autor opakovane využíval štylistické postupy fantastickej fikcie reprezentované žánrovými odkazmi, často až citáciami ľudovej a umelej balady, rozprávky a povesti. V interpretačnom kľúči paralelných interaktívnych motívov sa ideologicky a moralisticky plánovaný románový projekt prechyľuje do polohy existenciálne motivovaného písania. Jeho zložitá kompozícia, výrazne individualizovaný typ hrdinky a tiež žáner denníkových zápiskov z troch odlišných životných období rozprávačky, Bednárov román modeluje ako iniciačný pokus o spoločenskokritickú epiku s prvkami populárneho a pútavého čítania. Z hľadiska aktuálnej teoretickej úvahy je na románe zaujímavá literárne zvládnutá aliancia medzi dobovou objednávkou na heroický vojnový a povstalecký, následne budovateľský výrobný román, do ktorého lineárnej a jednoduchej fabuly kontroverzne vstupujú sujetové postupy psychologizujúcej fikcie a tiež paralelné žánrové odkazy na baladu o nešťastnej nestálej láske a fatálnom predurčení ľudského údelu a osudu ako trestu za zradu, zlyhanie alebo previnenie. V Bednárovom debute je alegorickým významovým ohniskom epického naratívu Burgerova balada Lenóra. Prínosom nového čítania Bednárovho debutu, ako kľúčového titulu z povojnovej produkcie 50. rokov, je štrukturovanejší a diferencovanejší pohľad na literatúru, ktorá pôvodne nebola hodnotená ako originálne, kritické a voči dobe revidujúce, subverzívne písanie.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 200-207.


 
 
... hneď je z toho spomienka (Dušan Dušek: Milosrdný čas).
(... Immediately It Becomes a Reminiscence (Dušan Dušek: Milosrdný čas, The Merciful Time)).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

MEMORY, MEMORY LOCATIONS, MEMORY GENERATORS, REMINISCENCE, NARRATOR, AUTHENTICITY, STYLISATION

Cieľom predloženej interpretačnej štúdie bolo ukázať, že poviedkový súbor Dušana Dušeka Milosrdný čas možno čítať ako kompaktný spomienkový príbeh. K takémuto čitateľskému prístupu inšpirujú najmä podoby rozprávača v príbehoch, ktoré signalizujú spomienkovú stratégiu. Pri interpretácii textu sme vychádzali z doterajších čítaní Dušekových próz (Kršáková, Zajac, Prušková), z koncepcie kultúrnej pamäti Jana Assmana a z teoretických prác, orientovaných na problém autentickosti v literatúre (Mukařovský, Bachtin, Merhaut, P.de Man, Mikula, Zajac ai.). Prítomné interpretačné čítanie ukázalo, že svet Dušekových próz je štylizovanou verziou každodenného, profánneho sveta, ktorý v kontakte so zainteresovaným, špeciálne senzibilizovaným subjektom produkuje spomínanie na minulý život v tematizovanom priestore. Dušekov svet funguje ako miesto pamäti sui generis. Osobitnou zložkou knihy sú anekdotické príbehy, v ktorých je možné identifikovať ich frazeologický charakter. Dušekove mikropríbehy majú podobu doslovnej realizácie frazeologizmu, autor neguje ich metonymický/metaforický základ. Ak frazeologizmus chápeme ako kultúrny text s pomenovacou funkciou a hodnotiacou intenciou, potom prítomné príbehy, ako doslovne zrealizované frazeologizmy, sú kultúrnou charakteristikou predvedeného sveta Dušekových próz a organickou súčasťou celého poviedkového súboru. Výsledky získané v štúdii sú prvým čítaním knihy Milosrdný čas, ktoré odkrýva spomienkovú stratégiu autora a identifikuje štylizačné postupy, ktorých výsledkom je obraz vierohodne pôsobiaceho ľudského životného sveta.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 208-220.


 
 
Od stavby k funkcii (Príspevok k poetike rozprávok) .
(From a Construction to a Function (A Contribution to a Poetics of Fairy Tales) ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

COMPOSITION OF A FAIRY TALE, POETICS OF FAIRY TALE, FORMULA, FIGURES, FICTIONAL WORLD

Cieľom príspevku je ukázať, že úvodné a záverečné formuly ako jeden z najmarkantnejších znakov kompozície rozprávky sú napriek ich základnej vlastnosti – štruktúrnej, výrazovej a významovej ustálenosti – vnútorne štruktúrované, pričom táto skutočnosť má pre poetiku rozprávky kľúčový význam. Formuly sme analyzovali na etnografickom materiále (tzv. Wollmanov súpis slovenských rozprávok), ktorý pre potreby tohto príspevku objektívnejšie – v porovnaní s formulami z literárnych rozprávok – odráža typológiu formúl. Tieto sme analyzovali s ohľadom na ich stavbu, spôsob rozvíjania, štylizovania, postoja rozprávača, mieru konvenčnosti a spôsob jej narúšania. Na základe štylisticko-naratívnej analýzy viac ako tisícky úvodných a záverečných formúl sme identifikovali niekoľko typov týchto rámcových útvarov: jednoduché úvodné a záverečné formuly, vyznačujúce sa najnižším stupňom štylizovanosti a rozvitosti konvencionalizovanej formy a obsahu; štylizované úvodné formuly (čarovné), explicitne charakterizujúce fikčný svet rozprávky; štylizované úvodné (rétorické) a záverečné (formuly s účasťou rozprávača na deji) formuly, vyjadrujúce postoj rozprávača k rozprávanému príbehu. Ďalej sme zistili, že vo folklórnom prostredí na rozdiel od literárneho sa formuly v pravom slova zmysle vyskytujú zriedkavejšie – rámcovanie formulami totiž chýba až v tretine všetkých textov. Z analýzy ďalej vyplynulo, ako jednotlivé typy formúl podmieňujú žánrové charakteristiky textu, ktorý rámcujú, ako závisia od rozprávačských daností interpreta, a akú výpovednú hodnotu majú vo vzťahu k rámcovanému textu (z hľadiska rozprávky ako orálneho žánru – naratívne stratégie – a z hľadiska rozprávky ako fikčného textu). V závere príspevku sme vymedzili funkcie formúl, ktoré sa otvárajú práve na pozadí typologickej modifikácie formúl. Základnou funkciou formúl je deklarovanie rozprávkového príbehu ako príbehu fikčného – formuly preto možno považovať za typ metaleptických figúr. Štúdia je podnetným príspevkom k teórii rozprávky, ktorá formuly doposiaľ bližšie nešpecifikovala, a predstavuje východisko k analýze literárnych rozprávok. Ukázalo sa, že stvárnenie formúl vo folklórnej a literárnej rozprávke má odlišnú výpovednú hodnotu.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 53(3-4), 221-242.