Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 53, 2006, No. 2

Content:


 
Obsah.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(2)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Valér M i k u l a Kúpeľňa („Hygienická láska“ u Tatarku) 89 Pavel M a t e j o v i č, Písanie ako cesta k vlastnej skutočnosti (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení) 100 Ivana T a r a n e n k o v á, Potvrdzovanie východísk (Názory S. H. Vajanského na kultúru, umenie a literatúru v priebehu rokov 1882 – 1890) 110 ROZHĽADY Pavol K o p r d a, Renesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu 130 OSOBNE A NEOSOBNE Ľubomír Ď u r o v i č, Druhá emigrácia Egona Hostovského 155 KRONIKA Nielen k prameňom... (Salutácia k životnému jubileu Gizely Gáfrikovej) (Jozef M i n á r i k) 158 RECENZIE Lauček, Anton: Výrobný román (Adam B ž o c h) 162 Druhý život antického mýtu (Daniel Š k o v i e r a) 163

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Kúpeľňa („Hygienická láska“ u Tatarku) .
(A Bathroom (“Hygienic love“in the Works of Tatarka) ).
Valér Mikula 1)

1)Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. mikula@fphil.uniba.sk

SLOVAK LITERATURE – DOMINIK TATARKA – FARSKÁ REPUBLIKA (PAROCHIAL REPUBLIC) – EŠTE S VAMI POBUDNÚŤ (TO STAY WITH YOU FOR A WHILE YET) – HYGIENIC LOVE – BATHROOM

V článku esejistického charakteru Kúpeľňa („Hygienická láska“ u Tatarku) sledujeme motív kúpeľne v prozaickom diele slovenského spisovateľa Dominika Tatarku (1913 – 1989). Tento motív sa v románe Farská republika (1948) po prvý raz objavuje v súvislosti s tzv. „hygienickou láskou“: protagonista románu Tomáš Menkina nadväzuje „hygienický“ sexuálny vzťah s vydatou ženou Achinkou – ich prvý styk sa odohráva v kúpeľni. Pojem „hygienický“ tu znamená bez citovej angažovanosti a zároveň je výrazom etickej anestézie rozprávača v politickom kontexte režimu vojnovej Slovenskej republiky, s ktorým nesúhlasí. V afektívnej štruktúre a hodnotovom systéme autora sa tak kúpeľňa stáva toposom odcudzeného života. Pasáž z Tatarkových spomienok Navrávačky (1987) spätne odhaľuje aj ďalšiu významovú súvislosť kúpeľne: predstavuje „cudzí“ svet mesta a bohatých spoločenských vrstiev, v opozícii voči ktorému sa vyčleňuje „náš“ svet chudoby a prírody. Príroda je zároveň dejiskom „opravdivej“ lásky: erotické scény rozprávačovho milovania v prírode s Ulou tvoria pozitívny protipól „kúpeľňových scén“ s Achinkou. Negatívne hodnotenie kúpeľne je po komunistickom prevrate v r. 1948 ešte posilnené jej „triednou“ charakteristikou ako atribútu buržoázie a skryto pretrváva aj v ďalších desaťročiach vo viacerých dielach slovenských autorov. V Tatarkovej tvorbe kúpeľňa prestáva byť cudzím, nepriateľským priestorom až počnúc novelou Ešte s vami pobudnúť z knihy Rozhovory bez konca (1959), kde autobiografický rozprávač rituálnym spôsobom okúpe vo svojej mestskej kúpeľni matku, prostú dedinskú ženu, ktorá ho prišla navštíviť na prahu smrti. Až týmto intímnym a citovo hlboko prežívaným skutkom je kúpeľňa pozitívne „osvojená“ ako „náš“ priestor. Tento výjav možno zároveň pokladať za zážitkové východisko autorovho budovania archaicko-mýtickej koncepcie „kultúry ako obcovania“, v centre ktorej stojí zbožštenie matky. Eternizmus, hľadanie mýticky „večných“ vzorov každodenných úkonov a gest, je zároveň dominantnou tendenciou poslednej fázy Tatarkovej umeleckej tvorby i jeho ideového reagovania na spoločensko-politickú skutočnosť (predchádzajúce fázy tvorila nihilistická reakcia v 40. rokoch a občiansky aktivizmus v 50. a 60. rokoch). K jedným z najelementárnejších úkonov, ktoré nesú pečať „večnosti“, patrí pohlavný styk – z tohto hľadiska časté erotické scény v samizdatovej trilógii Písačky možno vnímať nie ako prejav obscénnosti (čo je názor literárneho kritika M. Hamadu), ale ako súčasť nasledovaniahodných rituálov zasvätenia do nového náboženstva lásky, resp. ako jeden zo zakladajúcich aktov budúceho spoločenstva (obce), ktoré už bude naozaj „naše“. Takto sa aj kúpeľňa mohla v týchto textoch niekoľkokrát stať miestom lásky – tentoraz už nie lásky „hygienickej“, odcudzenej, ale naopak takmer posvätnej. No predsa dva takmer identické erotické výjavy z Písačiek pre milovanú Lutéciu (1984) nás upozorňujú, že Tatarkovo „domestifikovanie“ kúpeľne nebolo definitívne: prvá verzia sa síce odohráva v kúpeľni, no druhá vo voľnej prírode – a až tam získava tento akt punc „večnosti“. Ak teda Tatarka ako tvorca voluntárnych ideových systémov, dokázal začleniť kúpeľňu do „nášho“ sveta, oblasť umenia, kde namiesto doktríny necháva autor spontánne prehovoriť svoju obrazotvornosť, nám prezrádza, že jeho vnímanie sveta a človeka je väčšmi prírodné ako kultúrne.

How to cite:
Mikula, V. . Slovenská literatúra, 53(2), 89-99.


 
 
Písanie ako cesta k vlastnej skutočnosti (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení) .
(Writing As a Way Towards the Reality (Milan Šimečka: Listy z väzenia, Dopisy z vězení – Letters from the Prison) ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

UNDERGROUND, SAMIZDAT, AUTOBIOGRAPHY, ESSAY, COURSE OF EVERYDAY LIFE, EXPERIENCE FROM THE PRISON, MISAPPROPRIATION, ALTERNATIVE REALITY, CZECHO-SLOVAK LITERARY CONTEXT, ECOLOGIC INITIATIVE.

Tvorba Milana Šimečku (1930 – 1990) je na Slovensku známa predovšetkým v súvislosti s aktivitami sekulárne orientovaného disentu. Z hľadiska literáneho žánru sa pozornosť literárnych teoretikov a kritikov preto zväčša sústredila na jeho publicistiku a esejistiku, v ktorej sa odzrkadľujú jeho občianske postoje. Menšia pozornosť bola venovaná jeho epištolárno-memoárovej tvorbe, v ktorej môžeme identifikovať výraznejšiu prítomnosť estetických momentov. Práve na tento moment Šimečkovej tvorby chce upozorniť autor štúdie – predmetom jeho interpretácie sú Šimečkove listy z väzenia (1999), ktoré napísal počas politicky motivovaného uväznenia v rokoch 1981–1982. Šimečkove listy sú poznačené aktuálnou životnou situáciou – ich autor totiž pri ich koncipovaní musel rátať s permanentnou prítomnosťou väzenskej cenzúry a nájsť si tak svoj vlastný jazyk a „náhradné“ apolitické témy spojené s privátnym svetom. Preto viac pracuje s metonymiou a metaforou, je viac „literátskejší“ než otvorene sociálno-kritický, ako to napríklad vidíme v jeho publicistických a esejistických prácach zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Autor štúdie sa zároveň odvoláva na text Petra Zajaca Estetickosť ako životný princíp, ktorý tento aspekt Šimečkovej tvorby usúvzťažnil s európskou filozofickou tradíciou. Ako určitý motivicko-tematický pendant k Šimečkovým listom uvádza autor štúdie väzenskú korešpondenciu nemeckého protestanského teológa Dietricha Bonhoeffera (Na cestě k svobodě [Listy z vězení]) a listy Václava Havla, ktoré vyšli pod názvom Dopisy Olze. Spája ich spoločná skúsenosť krajnej životnej situácie a následná reakcia na ňu, ktorá spočíva v tvorbe vlastnej alternatívnej skutočnosti, inak štruktúrovanej, než je skutočnosť za múrom väzenskej cely. Štúdia sa tiež opiera o teoretické zistenia českého literárneho kritika J. Lopatku, ktorý sa v osemdesiatych rokoch 20. st. zaoberal autobiografickými žánrami. Zo štylistického hľadiska autor chápe Šimečkove listy ako istý prototext „erziehungsrománu“, z esteticko-hodnotového hľadiska ho umiestňuje do širšieho česko-slovenského literárneho a filozofického kontextu (V. Havel, L. Vaculík, D. Tatarka, I. Kadlečík, R. Sloboda, K. Kosík, J. Patočka, V. Bělohradský). Filozofickú esej Dopisy o povaze skutečnosti, ktorá je tiež súčasťou uvedeného zväzku, autor štúdie porovnáva s Bondyho Útechou z ontológie, ktorá je „klasickým“ dielom českého filozofického undergroundu. Upozorňuje aj na ekologický rozmer Šimečkových názorov, ktoré majú svoj pôvod v reformnom marxizme 60. rokov, ako aj kritike technokratizmu v dielach predstaviteľov frankfurtskej školy.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 53(2), 100-109.


 
 
Potvrdzovanie východísk (Názory S. H. Vajanského na kultúru, umenie a literatúru v priebehu rokov 1882 – 1890) .
(The Comfirmation of the Starting points (The Opinions of S. H. Vajanský on Culture, Arts and Literature during 1882 – 1890) ).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

culture, nation, art, literature, nationalism, cultural task, tradition, „ownership“ meaning creating principle, autonomy/ heteronomy of art

Predkladaná štúdia je pokračovaním výskumu literárnoestetických názorov S. H. Vajanského v kontexte jeho kultúrnej koncepcie. Sledujeme, ako sa v období osemdesiatych rokov devätnásteho storočia sa jeho balansovanie medzi proklamovaním autonómnosti umenia a uvedomovaním si využitia jeho mimoestetických funkcií v rámci formujúcej sa slovenskej kultúry, príznačné pre počiatočné obdobie jeho uvažovania o estetických a literárnych problémoch, definitívne završuje potvrdením heteronómneho štatútu umenia. V estetických východiskách Vajanského koncepcie zohráva výraznú úlohu klasicizujúci ideál, charakterizovaný „jednoduchosťou“, „primeranosťou“ a harmóniou, ako i vyhýbaním sa extrémnom. Rovnako dôležitý je tu i vplyv hegelovskej estetiky, ktorý sa podstatne podieľa nielen na formovaní Vajanského názorov o fenoméne „každodenného“, všedného ako objekte umeleckej činnosti – podľa neho sa v umeleckom diele môžu uplatniť až potom, ako sa transformujú prostredníctvom ideologicky založeného významotvorného princípu, či v interpretácii vzťahu krásy a pravdy v umení, ale aj na vyzdvihovaní idey, myšlienky umeleckého diela, chápanej ako podstata diela odkazujúca k vyššej pravde, nad jeho formu, ktorá vo Vajanského chápaní náhodná, meniaca sa a podriadená idey. Vajanský inklinuje k modelu umenia, ktoré denotuje vymedzený význam a je disponované, aby sa prepojilo s určitou ideológiou. Ide tu o neoddeliteľné prepojenie – je zrejmé, že ideu, ktorú požaduje Vajanský – estetik, presne definuje Vajanský - ideológ. Umenie sa nestáva pravdivým svojou zhodou so skutočnosťou, jej napodobňovaním, ale sprítomňovaním jedinej pravdy, idey: v tomto prípade svojstva, národnosti, čím sa zreteľne vyjavuje podstata „ideálneho realizmu“ Svetozára Hurbana Vajanského. Umenie a literatúra pôsobia v jeho koncepcii, ktorá je nepochybne súčasťou nacionalistického kultúrneho modelu, ako prostriedky kultúrnej legitimizácie spolupodieľajúce sa na vytváraní, potvrdzovaní a reprezentácii národnej identity. Táto funkcia literatúry a umenia, v ktorej je zreteľne prítomný pátos národnoobrodeneckého procesu, ako i Vajanského religióznosť sú zdrojom jeho požiadavky etickosti literatúry. V článkoch uverejnených v priebehu uvedeného obdobia Vajanský pokračuje v rekonštrukcii dejín slovenskej kultúry, podstatou ktorej ostáva „svojstvo“ – abstraktný princíp kolektívnej sebaidentifikácie, čo nie je len aktom obnovovania kultúrnej pamäti – potvrdzovaním jej kontinuity, stanovovaním jej perspektív. Prejavuje silnú ambíciu predviesť ju v jej úplnosti, čím jeho koncepcia vlastne smeruje k vytváraniu kultúrneho modelu, ktorý na istom stupni vývoja kultúry zabezpečuje jej jednotu a usporiadanie (J. M. Lotman – B. A. Uspenský). Konštrukčný a usporadúvajúci princíp kultúry, realizovaný u Vajanského opozíciou „svoje – cudzie“, spejúci k potvrdzovaniu „svojstva“ a k vytesneniu cudzieho, vytvára kultúrnu a národnú identitu. V nadväznosti na svoje programové texty Vajanský rozpracoval a prezentoval v priebehu osemdesiatych rokov kultúrnu a estetickú koncepciu, ktorá sa bez akýchkoľvek výraznejších obmien v období od deväťdesiatych rokov devätnásteho až po začiatok nasledujúceho storočia stane východiskom pre jeho konfrontácie nielen s modernistickými trendmi, ale všeobecne s javmi, ktoré vnímal ako „rozpad jednoty“.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 53(2), 110-129.