Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 53, 2006, No. 1

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(1)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Zora P r u š k o v á, Medzi ideológiou a dobrodružstvom (Rudolf Jašík: Mŕtvi nespievajú) 1 Vladimír B a r b o r í k, Výchova pamäťou (Ladislav Ballek: Južná pošta) 11 Ivana T a r a n e n k o v á - L i p t á k o v á, Sformovanie koncepcie: 1879 – 1881 (K literárnoestetickým názorom Svetozára Hurbana Vajanského) 24 ROZHĽADY Boris G r o y s, Umelecké dielo ako nefunkčný stroj 50 Živé stroje Pavla Filonova 54 PRAMENE A DOKUMENTY Miroslav Č e r v e n k a, Básník citových dramat 59 O Novomeském dávném i nejnovějším 61 Umění antologie 65 Roztržený obraz tváře 67 Spor s básníkem 70 Beniak a Lukáč 75 Krajiny těla 78 KRONIKA Miroslavovi Červenkovi (Peter Z aj a c) 82 RECENZIE Maškova, Alla Germanovna: Slovackij naturizm (Jana K u z m í k o v á) 84 Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich II. (Jej formy i przemiany) (Irena M a l e c - B i l i ń s k a) 85 Mielezarski, Cyprian: Humanistyczna sztuka wierszowania na Uniwersytecie Krakowskim (Daniel Š k o v i e r a) 87

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 53(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Medzi ideológiou a dobrodružstvom (Rudolf Jašík: Mŕtvi nespievajú) .
(Between Ideology and Adventure (Rudolf Jašík: Mŕtvi nespievajú – Died Do not Sing) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

war novel, front line literature, ideology, adventurous genres, schematic literature

Text je odborným, interpretačne orientovaným výkladom Jašíkovho vojnového románu Mŕtvi nespievajú z r. 1961. Pretože je súčasťou širšie koncipovaného kolektívneho grantového podujatia Kľúčové diela slovenskej literatúry 20. storočia orientuje sa na výklad literárneho diela v špecifickom kontexte národnej literatúry. Zmyslom a účelom je postihnúť literárnohistorické, typologické a užšie poetologické vlastnosti Jašíkovho diela ako kľúčového v kontexte jeho bližšieho i v vzdialenejšieho literárneho okolia. Východiskom interpretácie je klasifikovanie románu podľa historicko-žánrových okolností, typických pre časť textov slovenskej prózy, ktoré boli na tému druhej svetovej vojny a odboja napísané na ideologickú objednávku, avšak svojou literárnou kvalitou prekročili lebo aspoň relativizovali nároky na ideologicky jednofarebné písanie. Do tohto typu prózy reprezentovanej tvorbou D. Tatarku, A. Bednára alebo L. Laholu príznakovo vstupuje inšpirácia dramaticky iritujúcou, tragickou až absurdnou skúsenosťou z vojny (Tatarkov Kohútik v agónii, Laholova Posledná vec) alebo je výpoveď o udalosti vojny a odboja literárne doštylizovaná prostredníctvom paralelných literárnych postupov a stratégií (vkomponovanie baladickej štruktúry do kompozície a naratívu Bednárovho Skleného vrchu). Jašíkov román v naznačenej súvislosti spája postupy autobiografického svedectva s expresívne existenciálnym zaujatím rozprávača a využitím ozvláštňujúcich sujetovo-kompozičných klišé – intervencia dobrodružného žánru do ideologicky exponovaného rozprávania o relatívnej povahe hrdinstva alebo heroického činu. Jašíkovou silnou stránkou je postava modelovaná na hranici typu a charakteru. V románe Mŕtvi nespievajú ju reprezentuje mladý poručík a neskôr partizán J. Kľako, ktorý sa literárne nezhoduje so schémou ideálneho charakteru, ale je predstavený ako dobrodružná ľahkovážna figúra, ktorá sa až po traumatizujúcej skúsenosti zo situácie nevyhnutnej voľby zoči-voči hraničnej situácii (život alebo smrť) stáva hrdinom, ktorý spoluorganizuje nebezpečnú oslobodzujúcu akciu v okupovanom meste. V románe Mŕtvi nespievajú Jašík prináša aj neschematický obraz dobrých a zlých, statočných a zbabelých. Skutočným „hrdinom“ jeho nedokončenej trilógie je totiž vojna, jej apokalyptická, nepochopiteľná, človeka presahujúca modalita, ktorá neprináša predpoklady pre ideologické prikrášľovanie a apriórne nahliadanie, typické pre schematickú literatúru. Popri Laholových krátkych prózach Jašíkov román ako jeden z mála textov o vojne v slovenskej literatúre až po r. 1945 napĺňa európsky aj celosvetovo etablovanú predstavu o frontovej a vojnovej literatúre, ktorá je svojou úrovňou porovnateľná s vojnovými textami autorov stratenej generácie.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 53(1), 1-10.


 
 
Výchova pamäťou (Ladislav Ballek: Južná pošta) .
(An Education via Memory (Ladislav Ballek: Južná pošta – Southern Post) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

narrative perspective, memory, childhood, countryside, generic polyphony

Štúdia je venovaná poviedkovej zbierke slovenského prozaika Ladislava Balleka Južná pošta (1974). Východiskom interpretácie je predpoklad o pevnej vzájomnej spätosti všetkých próz. Ich spojením vzniká súdržný epický celok. Jeho významové posolstvo presahuje intenciu autonómnych, v každej jednotlivej poviedke uzavretých príbehov. Dôležitým zjednocujúcim prvkom knihy je detský protagonista Ján Jurkovič. Priťahovaný neznámym a zvláštnym svetom dospelých je vo väčšine próz viac pozorovateľom, než aktérom diania, no všetko, čo vidí a počuje, sa stáva súčasťou jeho privátneho „románu výchovy“. Hoci narácia má formálne znaky autorského rozprávania, perspektíva sa sčasti personalizuje – prispôsobuje detskému hrdinovi. Rozprávač využíva zdvojenú perspektívu, ktorá zachováva bezprostrednosť detského videnia a zároveň ho koriguje vedomím dospelého. Pre poviedky Južnej pošty je charakteristická spomienková modalita. Skrytým príbehom Ballekovej zbierky, ktorý sa odvíja paralelne s explicitne tematizovaným dianím jednotlivých próz, je príbeh pamäti. Poviedkový cyklus využíva rôznorodé žánrové východiská. Je osobitou transformáciou výchovného románu a zároveň sú v ňom prítomné prvky dobrodružného čítania i žánrová štruktúra príbehu s tajomstvom. Dôležitou štruktúrnou zložkou diela je jeho krajinno-priestorový rozvrh a geografická orientovanosť. Topos juhu, zvýraznený už názvom, má vlastnú kultúrnu a špecificky literárnu príznakovosť. Charakter kraja sa líši od tradične vertikálnej, už od romantizmu ustálenej literárnej topografie Slovenska, pre ktorú bol charakteristický zmyslovo strohý, monumentálny, asketicky chladný obraz severu. Ballekov juh je kultúrnym, človekom dotvoreným krajom slovensko-maďarského pomedzia. Typická je preň priestorová horizontála naplnená ostrými, predovšetkým zrak a sluch atakujúcimi zmyslovými podnetmi. Priestorovým centrom Južnej pošty je pohraničné mestečko Palánk. Južná hranica je relatívne otvoreným miestom, na ktorom sa miešajú jazykové a kultúrne vplyvy. V kontexte tvorby L. Balleka je Južná pošta prvou knihou z rozsiahleho prozaického cyklu lokalizovaného do Palánku, cyklu, ktorý patril k najvýznamnejším epickým projektom slovenskej literatúry 70. a 80. rokov.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 53(1), 11-23.


 
 
Sformovanie koncepcie: 1879 – 1881 (K literárnoestetickým názorom Svetozára Hurbana Vajanského) .
(Establishing a Conception: 1879 – 1881 (About Literarily Aesthetic Opinions of Svetozár Hurban Vajanský) ).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

culture, nation, art, literature, nationalism, cultural task, tradition, „ownership“ meaning creating principle, autonomy/ heteronomy of art

Predkladaná štúdia je súčasťou výskumu, ktorý analýzou textov Svetozára Hurbana Vajanského o kultúre, umení a literatúre uverejnených v priebehu rokov 1879 až 1916 predovšetkým na stránkach Národných novín a Slovenských pohľadov, smeroval k rekonštrukcii koncepcie nachádzajúcej sa v ich pozadí, s dôrazom na organickú jednotu jej jednotlivých zložiek – či už ide o názory na národ a kultúru, alebo názory estetické, pričom za ich dôležitú ideologickú platformu považujeme ideológiu nacionalizmu. Po zhrnutí literárnohistorickej recepcie diela a literárnoestetických názorov Vajanského sa sústreďujeme predovšetkým na tzv. „programové“ texty , t. j. články a state z obdobia rokov 1879 – 1881, v ktorých sa pokúša formulovať program pre novú literárnu generáciu a stanovuje základné tézy svojej koncepcie. Viac ako na generačné gesto dištancovania sa od tradície slovenského romantizmu – tak tieto texty interpretovala slovenská literárna historiografia – v našom prístupe zdôrazňujeme podoby Vajanského pripútanosti k nej. Uvedené texty stelesňujúce „iniciátorské gesto“ S. H. Vajanského smerom k stagnujúcej dobovej literatúre explikujeme ako pokus naplniť „kultúrnu úlohu“ (T. Walas) nastolenú romantickou národnoobrodeneckou generáciou etablovať národnú kultúru ako kultúru vysokú legitimujúcu a reprezentujúcu slovenský národ v európskom kontexte. Neustále evokovanie a potvrdzovanie už existujúcej tradície je pre Vajanského koncepciu nevyhnutnosťou. Akékoľvek radikálne prehodnocovanie hodnôt minulosti by viedlo k ohrozeniu identity novovytváranej slovenskej kultúry. Preto nové riešenia, s ktorými Vajanský prichádza, aby vyviedol slovenskú literatúru zo stagnácie a izolacionizmu, vychádzajú z rámca tradície. Na prepojenosť „iniciátorského gesta“ Vajanského s tradíciou slovenského romantizmu nepoukazuje len rétorika a mytologizačné postupy späté s ideológiou nacionalizmu, ale aj metaforický model myslenia, ktorým O. Čepan vymedzil prístup romantizmu ku skutočnosti, a predovšetkým „svojstvo“ – abstraktný princíp sebaidentifikácie kolektívu vyjadrujúci jeho kultúrnu špecifickosť, ktorý má herderovsko – hegelovský pôvod. Tento ústredný princíp Vajanského koncepcie zároveň v kontexte jeho názorov na literatúru a umenie výrazne určuje príklon k heteronómnemu modelu umenia a v rámci dvoch zásadných európskych estetických systémov zas inklinovanie k hegelovskej estetike. Výraznú úlohu zohráva i v jeho národnej a kultúrnej koncepcii založenej na stratifikácii slovenského etnika na dve vrstvy – na „ľud“ plniaci funkciu konzervátora nacionálnej identity a na národnoreprezentatívnu vrstvy. „Programové“ texty rovnako potvrdzujú i Vajanského „významotvorný princíp“ (O. Čepan) založený na striktnom uplatňovaní opozície „svoje – cudzie“ pri interpretovaní javov reality – či už je to rekonštrukcia tradície, kultúrnej pamäti národa, pohľad na jeho situovanie a perspektívy, ktorý sa stáva aj súčasťou budovania identity slovenskej kultúry. Naša štúdia prichádza k záveru, že vo Vajanského „programových“ textoch nenachádzame konkrétny výraz pre tak naliehavo proklamovanú zmenu v slovenskej literatúre. Všetky formulácie, ktoré majú na ňu poukazovať pôsobia vágne, alebo priamo odkazujú k tradícii.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 53(1), 24-49.