Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 52, 2005, No. 6

Content:


 

Content:

 
 
Content.


Download Fulltext

Articles Tomáš H o r v á t h, The Criminal Genealogy of a Detective Story (Pitaval. Vidocq. Literature on Crime. Aesthetics and London Murders in Fog) 377 Adela Ž i l k o v á, Modern Novellas by Milo Urban 394 Eva J e n č í k o v á, From Empathy to Disillusion and Inner Disintegration (Vincent Šikula: S Rozarkou) (Vincent Šikula: With Rozarka) 409 Views From the Dictionairy of the Slovak Literature Works of the 20th Century (Vladimír B a r b o r í k, René B í l i k, Michal H a b a j, Dana K r š á k o v á, Pavel M a t e j o v i č, Vladimír P e t r í k) 419 Sources and Documents Milan Šútovec. Personal Bibliography (Viola F o r m a n k o v á) 440 Chronicle 445 Review 453 From Scholarly Life 470

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(6)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Tomáš H o r v á t h, Kriminálna genealógia detektívky (Pitaval. Vidocq. Literatúra zločinu. Estetika a londýnske vraždy v hmle) 377 Adela Ž i l k o v á, Moderná novelistika Mila Urbana 394 Eva J e n č í k o v á, Od empatie k dezilúzii a vnútornej rozvrátenosti (Vincent Šikula: S Rozarkou) 409 ROZHĽADY Zo Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (Vladimír B a r b o r í k, René B í l i k, Michal H a b a j, Dana K r š á k o v á, Pavel M a t e j o v i č, Vladimír P e t r í k) 419 PRAMENE A DOKUMENTY Milan Šútovec. Personálna bibliografia (Viola F o r m a n k o v á) 440 KRONIKA Jubilantka Oľga Sabolová (Vladimír P e t r í k) 445 „Od prapríbehov k realite“ (O problémoch rozlišovania fiktívnosti a „pravdivosti“). K jubileu Gizely Gáfrikovej (Timotea V r á b l o v á) 446 K životnému jubileu Milana Šútovca (Michal H a r p á ň) 449 RECENZIE Kundera, Ludvík: Noc a sen a modro. Literatura německého romantismu (Adam B ž o ch) 453 Svatoň, Vladimír: Proměny dávných příběhu. O poetice ruské prózy (Adela Ž i l k o v á) 454 Paštéková, Jelena a kol.: Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky (Eva J e n č í k o v á) 456 Turner, Marek: Literární mysl. O původu myšlení a jazyka (Martin H u d y m a č) 459 Páni majstri. Remeslá, obchod a živnosti v Turzovke (Jozef M i n á r i k) 464 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Medzi deklamovánkou a románom: premeny žánrov v českej a slovenskej literatúre (IV. ročník študentskej literárnovednej konferencie) (Zuzana F e r u s o v á, Lenka R i š k o v á, Magdaléna S e d l á č k o v á, Miriam S u c h á n k o v á) 470 Stretnutie o súčasnej českej a slovenskej literatúre – Horný Smokovec 25. až 27. 5. 2005 (Zuzana F e r u s o v á) 471 Konferencia o živote, diele a dobe Boženy Němcovej (Irena M a l e c – B i l i ń s k a) 472 Literárnu vedu začali oslovovať medziodborové súvislosti (Jana K u z m í k o v á) 474 Hľadanie metodológie literárnych dejín (Jana P á c a l o v á) 475

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Kriminálna genealógia detektívky (Pitaval. Vidocq. Literatúra zločinu. Estetika a londýnske vraždy v hmle) .
(The Criminal Genealogy of a Detective Story (Pitaval. Vidocq. Literature on Crime. Aesthetics and London Murders in Fog) ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

V štúdii konštruujeme jednu vetvu genealogického koreňa vývinu detektívneho žánru, ktorou sú rozprávania o kriminálnych prípadoch (Vidocq, De Quincey, Newgateský kalendár) a slávnych súdnych procesoch (Pitaval). Pitavalova zbierka nie je len súborom príbehov o zločinoch, ako v staršej literatúre zločinu, ale hlavnou témou je vypátranie páchateľa a jeho usvedčenie prostredníctvom dôkazov – na tomto mieste vstupuje do hry právne vedenie (knowledge). Jeho prostredníctvom v literárnom diskurze nastáva spojenie tematiky zločinu a racionálnej úvahy, ktorá je na zločin aplikovaná pri jeho vyšetrovaní a dokazovaní viny. U Pitavala ide konkrétne o osvietenský typ racionality, napojenej na koncept prirodzenosti: prostriedok rozumovej úvahy dovolí v danej situácii dospieť k záveru, aké je „prirodzené konanie“ vzhľadom k okolnostiam, a táto prirodzenosť je ďalej zapojená do rozumového argumentu a produkuje v súčinnosti s ním pravdu. Hlas pravdy prehovára predovšetkým cez rozpory vo výpovediach podozrivých (pri prehrešení sa proti pravidlám pre používanie rozumu), a nie cez očité svedectvo. Tu čítame iniciatívu osvietenskej diskreditácie predsudku (Gadamer). Táto transformácia diskurzu je nevyhnutnou, ale nie dostatočnou podmienkou konštituovania sa detektívneho žánru. Od detektívky sa Pitaval odlišuje svojím lineárnym spôsobom kompozície, hoci uňho v niektorých prípadoch nachádzame aj nábeh k lineárno–zvratnej (detektívnej) kompozícii.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 52(6), 377-393.


 
 
Moderná novelistika Mila Urbana .
(Modern Novellas by Milo Urban ).
Adela Žilková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

Podobne ako prozaici predchádzajúcej generácie, vo svojej zbierke próz Výkriky bez ozveny (1928) čerpal aj Milo Urban inšpiráciu z dedinského prostredia. No Urban vo svojich novelách predstavil i univerzálnejšiu modernú tému – je to stiesnenosť, uzavretosť dedinského života. Stiesnenosť prostredia intenzívne pociťujú hlavné postavy Urbanových próz, dedinskí outsideri, osamelí ľudia, ktorí sa odcudzili svojmu prostrediu. Autorka štúdie interpretuje dve rané Urbanove novely – Jašek Kutliak spod Bučinky (1922) a Rozprávka o Labudovi (1923). Spôsobom rozprávania a nejednoznačnosťou významu predstavujú moderné prózy. Prvky rozprávky, balady, mýtu v rozprávaní naznačujú komplikovanú štruktúru. Novela Jašek Kutliak spod Bučinky je o rozpade ľúbostné vzťahu – po svadbe s poľovníkom Jaškom sa jeho milá Hanka celkom zmení. Rozprávanie osciluje medzi zobrazením Hankinho zla a modernistickým príbehom o dezilúzii zo stratenej lásky. Rozprávku o Labudovi môžeme prečítať dvoma spôsobmi: prvý príbeh je realistický príbeh o nerozumnom sedliakovi, druhý príbeh je najuniverzálnejší, stáva sa alegóriou ľudského údelu, osamelosti, lability. K slovu sa v ňom dostáva básnická obraznosť, asociatívnosť.

How to cite:
Žilková, A. . Slovenská literatúra, 52(6), 394-408.


 
 
Od empatie k dezilúzii a vnútornej rozvrátenosti (Vincent Šikula: S Rozarkou) .
(From Empathy to Disillusion and Inner Disintegration (Vincent Šikula: S Rozarkou) (Vincent Šikula: With Rozarka) ).
Eva Jenčíková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. Eva.Jencikova@savba.sk

V centre štúdie je spôsob zobrazovania „okrajovej“, periférnej postavy v naračnom systéme prozaickej tvorby Vincenta Šikulu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia. Postava outsidera sa v slovenskej literatúre nevyskytuje ojedinele. Je frekventovaná prinajmenšom od čias realizmu v tvorbe M. Kukučína, Timravy či J. G. Tajovského a stáva sa pomerne produktívnym typom aj v medzivojnovej a povojnovej slovenskej literatúre (napr. u M. Urbana, F. Švantnera, D. Tatarku, R. Jašíka, S. Rakúsa, D. Dušeka a i.). Je „modelom“, ktorý pôsobí ako syntéza charakterových čŕt epickej postavy, príznakov doby i osudovosti človeka, vytesňovaného z rozmanitých dôvodov na okraj society (obecní pastieri, bubeníci, sluhovia, žobráci, tuláci, starci, telesne a duševne postihnuté postavy). Autorka štúdie poukazuje na to, že okrajové typy postáv u V. Šikulu nevystupujú len epizodicky, ale stávajú sa kľúčovými protagonistami poviedky, novely či románu. V próze S Rozarkou (1966) autor zhodnocuje „inakosť“ postavy Rozarky (mentálne postihnutá osemnásťročná dievčina s myslením na úrovni dieťaťa) tým, že ju povýši na nositeľku epickej udalosti. „Umiestni“ ju spolu s problémovými životnými situáciami ja-rozprávača Ondreja, ktorý sa nečakane ocitá v postavení sestrinej „náhradnej matky“, do epicentra svojho novelistického príbehu. Štúdia podáva analýzu autorovho jazyka s prvkami lyrizácie a rytmizácie textu, charakterizuje jeho spôsob rozprávania „o najrozličnejších veciach“, ktorý je základným kompozičným princípom novely, skúma empatickosť súrodeneckého vzťahu v sémanticky vyhrotenej rovine a kritikou dosiaľ nereflektovanú problematiku tabuizovaného incestuálneho pozadia príbehu.

How to cite:
Jenčíková, E. . Slovenská literatúra, 52(6), 409-418.