Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 52, 2005, No. 3

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Tajovského osudová voľba 161 Tomáš H o r v á t h, Edgar Allan Poe a detektívka: nová konfigurácia starého a jej variácie 176 ROZHĽADY Edita P r í h o d o v á, Folklórne inšpirácie v diele Janka Silana 213 KRONIKA O literárnovednej škole Františka Miku (Mária V a l e n t o v á) 221 RECENZIE Sojková, Zdenka: Slovenské jaro (Zdeněk B e r a n) 226 Gajdoš, Vševlad Jozef: V tichu kláštorov a knižníc (Gizela G á f r i k o v á) 229 Literárne dielo Hugolína Gavloviča (1712 – 1787) v súradniciach dobovej duchovnej kultúry a vzdelanosti (Eva T k á č i k o v á) 233 Caban, Peter: Banskobystrická diecéza a boj proti alkoholizmu v spolkoch striezlivosti; Caban, Peter: V službe oltáru i Božiemu ľudu; Život a dielo kňaza Ondreja Cabana (1813 – 1860) (Paulína Š l o s á r o v á, Melinda F a b o v á) 234 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Holokaust v literatúre a vo filme (Dana K r š á k o v á) 237

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Tajovského osudová voľba .
(Tajovský´s Choice of Destiny ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

Tajovský má niekoľko poviedok s mestskou témou, ale hoci i mestské prostredie dôverne poznal, umelecky presvedčivejší je v tematickom okruhu dediny. Už v ranej próze o mužskej kaviarenskej spoločnosti a banálnych témach Mládenci (1902) nepriamo dokázal, že písanie nebude preňho zdrojom zábavy, ale analýzou závažného spoločenského obsahu a že opustenie mestskej témy bolo prejavom jeho estetických preferencií. Najznámejší text, na ktorom už na počiatku svojej spisovateľskej dráhy demonštruje svoju filozofiu – obyčajný život prezentovať ako neobyčajný, výnimočný – je poviedka Maco Mlieč (1903). Tajovský túto poviedku buduje provokatívne ako alternatívu k „papierovým“ vajanskovským „ideálnym“ hrdinom, keď hlavnou postavou urobil škaredého a všetkými opovrhovaného dedinského sluhu Maca. Predvída však aj možné úskalia jej akceptovania – a to práve demonštruje na autorskom rozprávačovi, ktorý reprezentuje „verejnú mienku“. Macovej neochote zmeniť svoj osud rozprávač nerozumie a nevníma ho, na rozdiel od autora, ako ľudsky hodnotnú a výnimočnú bytosť. „Ironická madzera“, ktorá vzniká z rozporu názorov autora a rozprávača pri otázke, kto je vinný za Macov osud (či gazda, alebo on sám) reprezentuje rozpor medzi realistickým – verifikovateľným zobrazením sveta a alternatívou moderného relativizmu. Poviedka Maco Mlieč je vnútorne sémanticky „rozkolísaná“ vo svojom vyznení, čo odráža vnútornú neistotu autorského subjektu, ktorá viedla k viacúrovňovému štruktúrovaniu tohto textu. Antinómiou osamelosti jednotlivca v kolektíve a jeho vnútornou dištanciou od ľudí s inými hodnotovými prioritami tu autor anticipuje dominantnú tému lyrizovanej prózy a naturizmu.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 52(3), 161-175.


 
 
Edgar Allan Poe a detektívka: nová konfigurácia starého a jej variácie.
(Edgar Allan Poe and a Detective Story: A New Configuration of the Old One and Its Variations).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

V štúdii analyzujeme Poeove „tales of ratiocination“, inaugurujúce detektívny žáner. „Ideálny“ model detektívky „podľa pravidiel“ nenapĺňa ani jedna z Poeových poviedok samostatne, ale jednotlivé poviedky realizujú vždy isté zložky tohto modelu. Detektívka sa skonštituovala ako istý reálne nejestvujúci „invariant“, vyvodený z týchto jednotlivých poviedok ako spojenie ich jednotlivých zložiek: veľký detektív, rozštiepenie perspektívy na watsonovského rozprávača stojaceho oproti detektívovi, záhada zamknutej miestnosti, „analytické“ úsudky, dištancia od obete (toto všetko v dupinovskej trilógii), vrah ako v texte vystupujúca, najmenej podozrivá osoba (v poviedke Thou Art the Man). Reálnym textom, „detektívkou presne podľa pravidiel“, naplní tento model až ďalší vývin žánru. Rovnaký štrukturálny model – spojenie jednotlivých zložiek, dovtedy fungujúcich v literárnych textoch nezávisle – organizuje aj Poeovo inauguračné gesto vo vzťahu k predchádzajúcim vývinovým predpokladom žánru. Poe aplikuje na tematiku zločinu (skonštituovanú v pitavaloch, čiernych kronikách a kalendároch, v románe feuilletone a divadelných melodrámach) logický úsudok (ratiocination, „serendipity“), ktorý sa predtým vyskytoval v rébusových príbehoch (puzzle stories, resp. riddle stories). Spojil hrôzu (pôvodom z gotického a lúpežníckeho románu) s dedukciou. Pri podrobnej analýze detektívových úsudkov ukazujeme, že riešenie nie je formulované prostredníctvom abstraktnej dedukcie, ale abdukciou: nastolením hypotézy (s odvolaním sa na vedenie (knowledge) v rámci kultúrnej encyklopédie), ktorá vysvetlí daný (predstavený) stav vecí. Rovnako neriešiteľnosť záhady pre políciu v poviedke The Murders in the Rue Morgue nevyplýva z toho, že by urobila chybu v logickom odvodzovaní, ale v nastolení falošnej premisy. Ukazujeme tiež, ako je detektívovo „pozorovanie“ vnorené do úsudku („treba vedieť čo treba pozorovať“).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 52(3), 176-212.