Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 65, 2018, No. 1

Content:


 
Contents.


Download Fulltext

CONTENTS STUDIEN Erika Brtáňová – The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia Irena Bilińska – Slavic Heaven – the Idyll in Hurban´s Work Slovakia and Its Literary Life Magdalena Bystrzak – Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers Lenka Rišková: Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition Marianna Koliová – The Idyllic and Picturesque Elements in the Travelogues by Alojz Medňanský and Jozef Miloslav Hurban REVIEWS Lenka Macsaliová – Prokůpek, T. – Foret, M.: Before Comics: The Formation of the Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century Martina Kubealaková – Hurtajová, Z.: Legends in the popular reading books in the Slovak Hungarian context. Journey to legends Jaroslava Šaková – Bokníková, A.: Sunken Souls. From Works by Slovak Women Poets in the First Half of the 20th Century Ľubica Hroncová – Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.): Calling of the rotatory Sentences. To Daniela Hodrová for the 5 july 2016 ANNOTATIONS Lenka Mihová – Juhásová, J.: From the Symbol to the Lantency. The spiritual Topic and the Genre in the Collateral Slovak Poetry FROM ACADEMIC LIFE Ľubica Hroncová – 1st International Symposium of Slovak literary scholarship in Slovakia and abroad. Idyll and its Transformations in the Literature of the 19th Century 76 Lenka Macsaliová – The Poetic of Text and Poetic of Occurrence in the Slovak Literature after 1945 79 Petra Rusňáková – The Cultural Heritage of Gemer and Malohont and its Access 81 Kristína Krajanová – Conference The Poetic of Poetry and its Translation – to prof. Ján Zambor on the occasion of his 70th anniversary 84 Errata 88

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 65(1)


 
 
Errata.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 65(1), 88-88.


 
 

Anotácia:

 
 
JUHÁSOVÁ, Jana: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii .
(Juhásová, J.: From the Symbol to the Lantency. The spiritual Topic and the Genre in the Collateral Slovak Poetry).
Lenka Mihová 1)

Download Fulltext

1)Oravská knižnica, S. Nováka 1763/2, 02601 Dolný Kubín. mihovalenka@centrum.sk


How to cite:
Mihová, L. . Slovenská literatúra, 65(1), 73-75.


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


Download Fulltext

OBSAH 1 * LXV. ROČNÍK * 2018 ŠTÚDIE Irena Bilińska – Slovanské nebo – idyla v Hurbanovom diele Slovensko a jeho život literárny 1 Magdalena Bystrzak – Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov 15 Erika Brtáňová – Podoby idylického v Doleželovej Tragoedii 27 Marianna Koliová – Idylickosť a malebnosť v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana 37 Lenka Rišková – Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou 46 RECENZIE Lenka Macsaliová – PROKŮPEK, Tomáš – FORET, Martin: Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století 59 Martina Kubealaková – HURTAJOVÁ, Zuzana: Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Putovanie za legendami) 62 Jaroslava Šaková – BOKNÍKOVÁ, Andrea: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v 1. polovici 20. storočia 65 Ľubica Hroncová – JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 69 ANOTÁCIE Lenka Mihová – JUHÁSOVÁ, Jana: Od symbolu k latencii. Spirituálna téma a žáner v súčasnej slovenskej poézii 73 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Ľubica Hroncová – 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky. Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia 76 Lenka Macsaliová – Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 79 Petra Rusňáková – Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. (Interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu) 81 Kristína Krajanová – Konferencia Poetika poézie a jej prekladu k životnému jubileu profesora Jána Zambora 84 Errata 88

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 65(1)


 
 

Recenzia:

 
 
PROKŮPEK, Tomáš – FORET, Martin: Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století .
(Before Comics: The Formation of the Domestic Picture Story in the Second Half of the XIX Century).
Lenka Macsaliová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 65(1), 59-61.


 
 
HURTAJOVÁ, Zuzana: Legendy v knižkách ľudového čítania v slovenskom uhorskom prostredí (Putovanie za legendami) .
(Hurtajová, Z.: Legends in the popular reading books in the Slovak Hungarian context. Journey to legends).
Martina Kubealaková 1)

Download Fulltext

1)Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Branská Bystrica. martina.kubealakova@umb.sk


How to cite:
Kubealaková, M. . Slovenská literatúra, 65(1), 62-64.


 
 
BOKNÍKOVÁ, Andrea: Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v 1. polovici 20. storočia .
(Bokníková, A.: Sunken Souls. From Works by Slovak Women Poets in the First Half of the 20th Century).
Jaroslava Šaková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk


How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 65(1), 65-68.


 
 
JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava (eds.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 .
(Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.): Calling of the rotatory Sentences. To Daniela Hodrová for the 5 july ).
Ľubica Hroncová 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 09 Bratislava Slovenská republika. Lubica.Hroncova@uniba.sk


How to cite:
Hroncová, Ľ. . Slovenská literatúra, 65(1), 69-72.


 
 

Štúdie:

 
 
Slovanské nebo – idyla v Hurbanovom diele Slovensko a jeho život literárny.
(Slavic Heaven – the Idyll in Hurban´s Work Slovakia and Its Literary Life ).
Irena Bilinska 1)

Download Fulltext

1), .

idyla, utopia, romantizmus, Slovanstvo, kontinuita národného vývoja/idyll, utopia, Romanticism, Slavdom, continuity of the national evolution

Predmetom štúdie je sledovanie idylických toposov v historiozofickom diele Jozefa Miloslava Hurbana Slovensko a jeho život literárny, v ktorom slovenská literárna veda vyzdvihovala ideu kontinuity vývoja slovenskej kultúry a literatúry. Dekonštrukcia idylických toposov ukazuje, že dôležitou súčasťou ideovej výstavby Hurbanovho diela je idyla. Idylické toposy v spojení s mystifikáciou minulosti mu umožnili stvoriť ideu kontinuity pomedzi prítomnosťou a veľkomoravským kultúrnym dedičstvom. Idylické kódy možno nájsť v Hurbanovom zobrazení slovenského územia, slovenského národa a jeho kultúrneho vývoja. Mravné a estetické hodnoty idyly sa stali základom tvorenej kolektívnej totožnosti Slovákov. Idylický jazyk je súčasťou romantických národných mýtov, najmä mýtu ľudovosti, veľkomoravského mýtu a mýtu tisícročnej podoby. Hurbanova idea kontinuity národnej kultúry, spojenie „kolísky Slovanov“ s tvorcovou prítomnosťou a najmä s utópiou slovanskej budúcnosti v podobe „slovanského neba“ je založená na idylických toposoch a slovenských romantických mýtoch.

How to cite:
Bilinska, I. . Slovenská literatúra, 65(1), 1-14.


 
 
Et in Arcadia ego. Melancholická idyla slovenských romantikov.
(Et in Arcadia ego. The Melancholy Idyll of Slovak Romantic Writers).
Magdalena Bystrzak 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. bystrzak.magdalena@gmail.com

idyla, melanchólia, slovenský romantizmus, modus, locus amoenus/idyll, melancholy, Slovak Romanticism, mode, locus amoenus

Predložená štúdia načrtáva základné východiská výskumu idyly v diskurze slovenského romantizmu. Idylu vymedzuje na základe novších teoretických poznatkov – ako modus, sémanticky príznak literárneho priestoru. Z tohto hľadiska autorka skúma ozveny idyly v slovenskom romantizme, často koexistujúce s estetikou melanchólie. Na základe vybraných príkladov textov slovenských romantikov autorka textovo dokladá variabilnosť a interpretačnú funkčnosť melancholickej idyly, ktorú určujú tri základné kategórie – priestor, čas a subjekt. Materiálovým východiskom výskumu sú vybrané básne Jana Bottu a Janka Kráľa, ktoré ilustrujú špecifiká realizácie idyly v diskurze slovenského romantizmu: minulostný rozmer idyly, prítomnosť súkromných pastorálnych mýtov, melancholickú degradáciu idylického priestoru, koexistenciu idylického locus amoenus s elegickým locus terribilis. Degradovaná, stratená, melancholická idyla je takto interpretovaná ako súčasť romantickej imaginácie – jednak vstupuje do dialógu s dedičstvom staršej slovenskej literatúry, a jednak vnáša do registra literárnych prostriedkov moderný, individualizovaný subjekt.

How to cite:
Bystrzak, M. . Slovenská literatúra, 65(1), 15-26.


 
 
Podoby idylického v Doleželovej Tragoedii .
(The Forms of Doležal´s Idyllic Pamětná celému světu Tragoedia).
Erika Brtáňová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. Erika.Brtanova@savba.sk

Augustín Doležal, Pamětná celému světu Tragoedia, idyla, Eden, locus amoenus, život Adama a Evy/ idyll, Eden, locus amoenus, the lives of Adam and Eve

Tematicko-motivickým podložím Doležalovej Tragoedie (1791) sú obrázky zo života prarodičov Adama a Evy a príbeh tragickej smrti ich syna Ábela. Život v rajskej záhrade a mimo nej podáva Doležal v móde idyly, v epicko-polodramatickej (dialogickej) forme, ktorá odráža túžbu človeka po pokojnom, bezkonfliktnom a vyrovnanom bytí. Doležalova idyla tkvie v optimisticko-pozitívnej koncepcii sveta. Použitím konvenčných biblických i nebiblických emblémov (rieky, stromy, flóry, fauny a príjemná klíma, prírodné bohatstvo) je rajská záhrada prezentovaná ako ľúbezné miesto (locus amoenus). V tomto prehľadne a účelne usporiadanom priestore, oplývajúcom nezvyčajnou krásou, vedú Adam s Evou harmonický život. Napriek tomu, že opustia raj a v ich živote nastáva radikálna zmena, keď pokojný a bezstarostný život strieda čoraz namáhavejšia a úmornejšia práca a bolesť, Doležalovo rozprávanie nestráca idylický tón. Vyratúva síce dôsledky hriechu, ktorý prarodičov odlúčil od Boha, ale „nový svet“ pokladá beztak za najlepší: Boh dopustil hriech, aby ukázal „nádheru“ nekonečných cností. Hriech priniesol nespočetné úžitky: nové spoločenské a politické štruktúry, rôzne povolania, možnosť vzdelávať sa a venovať sa umeniu, technický pokrok. Kým v prvej časti skladby hovorí Doležal o svete, ktorý čitateľ „nikdy“ nemohol vidieť, znázornený pozemský svet je vo veľkej miere závislý na priestore a čase, v ktorom autor žil.

How to cite:
Brtáňová, E. . Slovenská literatúra, 65(1), 27-36.


 
 
Idylickosť a malebnosť v cestopisoch Alojza Medňanského a Jozefa Miloslava Hurbana .
(The Idyllic and Picturesque Elements in the Travelogues by Alojz Medňanský and Jozef Miloslav Hurban).
Marianna Koliová 1)

Download Fulltext

1)Slawisches Institut der Universität zu Koln, Weyertal 137, 50931 Koln, Deutschalnd. mkoliova@gmail.com

malebnosť, idyla, locus amoenus, cestopis/picturesqueness, idyll, locus amoenus, travelogue

V predloženom príspevku sa pozrieme cez prizmu estetickej kategórie malebnosti a žánru idyly na spôsob spracovania krajinnej scenérie v cestopisoch Alojza Medňanského (Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku, 1826) a Jozefa Miloslava Hurbana (Prechádzka po považskom svete, 1844). Pred samotnou analýzou a interpretáciou konkrétnych cestopisných textových pasáží upriamime našu pozornosť na niektoré typologické podobnosti/rozdiely malebnej a idylickej scenérie, ako aj na genézu a vývin estetickej kategórie malebnosti. Zároveň evidujeme aj ideový/ideologický potenciál žánru idyly, resp. koncepcie malebnosti, pričom sledujeme konkrétnu realizáciu tohto potenciálu vo vybraných textoch. Zvolený prístup nám umožní u sledovaných autorov lepšie uchopiť a klasifikovať typológiu krajinnej scenérie a zároveň pochopiť ich funkciu v rámci celkového významového plánu cestopisu. V našom príspevku vychádzame predovšetkým z výskumov a zistení E. R. Curtia, K. Stibrala, C. Jungovej a E. Lobsiena.

How to cite:
Koliová, M. . Slovenská literatúra, 65(1), 37-45.


 
 
Hollého Selanky – stretnutie ideálu dokonalosti s tradíciou .
(Hollý´s Idylls – the Encounter between the Ideal and the Tradition).
Lenka Rišková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

idyla, selanka, pastorála, tradícia, techné, ordo/idyll, pastoral poem, tradition, techné, ordo

Idyla má v Hollého básnickej tvorbe dôležitú pozíciu. Tento typ poézie možno evidovať počas celého obdobia jeho literárnej aktivity. Zásadne ovplyvňuje celkové hodnotenie jeho básnickej produkcie a určuje jej miesto vo vývine slovenskej poézie. Vianočné selanky Miloslav, Vitoslav a Spasitel nezostávajú len na úrovni kontemplácie duchovnej roviny vianočného tajomstva v zmysle naplnenie Božieho plánu spásy, ale ponúkajú hneď niekoľko interpretačných rovín. Zároveň potvrdzujú nielen Hollého básnické majstrovstvo v dokonalom napĺňaní tých najnáročnejších poetických kritérií, ale aj jeho intenzívny vzťah k domácej kultúrnej a literárnej tradícii.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 65(1), 46-58.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky. Idyla a jej transformácie v literatúre 19. storočia .
(1st International Symposium of Slovak literary scholarship in Slovakia and abroad. Idyll and its Transformations in the Literature of the 19th Century ).
Ľubica Hroncová 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 09 Bratislava Slovenská republika. Lubica.Hroncova@uniba.sk


How to cite:
Hroncová, Ľ. . Slovenská literatúra, 65(1), 76-78.


 
 
Poetika textu a poetika udalosti v literatúre po roku 1945 .
(The Poetic of Text and Poetic of Occurrence in the Slovak Literature after 1945 ).
Lenka Macsaliová

Download Fulltext


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 65(1), 79-80.


 
 
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. (Interdisciplinárna konferencia venovaná gemersko-malohontskému regiónu) .
(The Cultural Heritage of Gemer and Malohont and its Access).
Petra Rusňáková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. petra.rusnakova@savba.sk


How to cite:
Rusňáková, P. . Slovenská literatúra, 65(1), 81-83.


 
 
Konferencia Poetika poézie a jej prekladu k životnému jubileu profesora Jána Zambora .
(Conference The Poetic of Poetry and its Translation – to prof. Ján Zambor on the occasion of his 70th anniversary ).
Kristína Krajanová 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 02 Bratislava. krajanova4@uniba.sk


How to cite:
Krajanová, K. . Slovenská literatúra, 65(1), 84-86.