Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 6

Content:


 

Anotácia:

 
 
Molda, R.: Cestopisné denníky štúrovcov.
(Molda, R.: Traveling Diaries of the Štúr generation).
Petra Rusňáková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. petra.rusnakova@savba.sk


How to cite:
Rusňáková, P. . Slovenská literatúra, 64(6), 485-486.


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


Download Fulltext

OBSAH 6 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Tomáš Horváth – Krik nahej duše umelca. Przybyszewského román Krik vo svetle autorovej ideovoestetickej koncepcie 413 Judit Görözdi – Obraz, naratív, dejiny v románe Pála Závadu Prirodzené svetlo 432 ROZHĽADY Gabriela Magalová – Svojbytnosť meditatívnej rozprávky ako žánru pre deti 445 Tamara Janecová – V súmraku Mila Urbana 461 RECENZIE Juraj Holiš – Fedrová, S. – Jedličková, A.: Viditelné popisy 472 Jana Pácalová – Jároš, M.: Jakub Grajchman. Národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia 475 Jaroslava Šaková – Pecina, M.: Knihy a typografie 478 Andrea Draganová – Maťovčík, Peter – Šimková, Ľudmila – Balková, Iveta: Augustín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia 482 ANOTÁCIE Petra Rusňáková – Molda, R.: Cestopisné deníky štúrovcov 485 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Viliam Nádaskay – Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia 487 Adelaida Mezeiová – Rakúsko-uhorské vyrovnanie pod drobnohľadom 489

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(6), 413-491.


 
 
Contents.


Download Fulltext

CONTENTS STUDIEN Tomáš Horváth – The Scream of an Artist´s Naked Soul 413 Judit Görözdi – Image, Narrative, History in the novel Natural Light by Pál Závada 432 VIEWS Gabriela Magalová – The Autonomy of the Meditative Fairy Tale as a Genre for Children 445 Tamara Janecová – In the Twilight of Milo Urban 461 REVIEWS 472 ANNOTATIONS 485 FROM ACADEMIC LIFE 487

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(6), 413-491.


 
 

Recenzia:

 
 
Fedrová, S. – Jedličková, A.: Viditelné popisy.
(Fedrová, S. – Jedličková, A.: Visible Descriptions).
Juraj Holiš 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 02 Bratislava. holis2@uniba.sk


How to cite:
Holiš, J. . Slovenská literatúra, 64(6), 472-474.


 
 
Jároš, M.: Jakub Grajchman. Národno-emancipačné úsilie v kontexte života a tvorby slovenského národovca druhej polovice 19. storočia.
(Jároš, M.: Jakub Grajchman. National-emacipatory Efforts in the Context of Life and Works of the Slovak National Activist in the Second Half of the 19th Century).
Jana Pácalová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com


How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 64(6), 475-477.


 
 
Pecina, M.: Knihy a typografie.
(Pecina, M.: Books and Typography).
Jaroslava Šaková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk


How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 64(6), 478-482.


 
 
Maťovčík, P. – Šimková, Ľ. – Balková, I.: Augustín Maťovčík osemdesiatročný. Bio-bibliografia..
(Maťovčík, P. – Šimková, Ľ. – Balková, I.: Augustín Maťovčík - the 80th anniversary. Bio-bibliography).
Andrea Draganová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. andrea.draganova@savba.sk


How to cite:
Draganová, A. . Slovenská literatúra, 64(6), 482-484.


 
 

Rozhľady:

 
 
Svojbytnosť meditatívnej rozprávky ako žánru pre deti.
(The Autonomy of the Meditative Fairy Tale as a Genre for Children).
Gabriela Magalová 1)

Download Fulltext

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, Trnava. gabriela.magalova@truni.sk

filozofická rozprávka, meditatívna rozprávka, ideológia v umeleckých textoch, autorská rozprávka / philosophical fairy tale, meditative fairy tale, ideology in literary texts, literary fairy tale

Predkladaný príspevok si kladie za cieľ obhájiť pojem meditatívna rozprávka medzi ostatnými existujúcimi žánrami autorskej rozprávky. Úvodný priestor je venovaný deskripcii súčasného nejednotného žánrového členenia autorskej rozprávky u nás i v zahraničí. Z existujúceho členenia sa v komparácii so žánrom filozofickej rozprávky uvažuje o meditatívne rozprávke ako o svojbytnom žánri v literatúre pre deti a mládež poukázaním na jeho špecifické tendencie k priestoru „sacrum“. Štúdia sa pokúša definovať tieto texty na pozadí myšlienok rumunského religionistu M. Eliadeho a súčasných výskumov v oblasti literatúry pre deti (Andričíková, Kubeczková, Magalová a iní). Meditatívnu rozprávku odporúčame ako lektúru všetkým vekovým kategóriám. Prezentuje literárny text stíšenej atmosféry pre čitateľov bez vekových obmedzení, v ktorom ožívajú všetky bytostne ľudské emočné polohy - vrátane vážnych, ponurých, neveselých, s ktorými sa v oblasti literatúry pre deti pracuje len veľmi zriedka. Príspevok na záver naznačuje možnosť nových pohľadov na vývin autorskej rozprávky na Slovensku na pozadí výskumu „archetypálneho“ žánru autorskej rozprávky - rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou.

How to cite:
Magalová, G. . Slovenská literatúra, 64(6), 445-460.


 
 
V súmraku Mila Urbana.
(In the Twilight of Milo Urban).
Tamara Janecová 1)

Download Fulltext

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, Priemyselná ul. 4 918 43 Trnava. tamara.janecova@truni.sk

Milo Urban, Výkriky bez ozveny, V súmraku, textologické porovnania, ruská literatúra / Milo Urban, Screams without Echos, In the Dusk, textological comparisons, Russian literature

Cieľom príspevku je analyticko-interpretačná reflexia Urbanovej poviedky V súmraku z novelistickej zbierky Výkriky bez ozveny (1928). Interpretácia bola napísaná s ambíciou prispieť k literárnovednému korpusu venovanému Urbanovmu dielu s prihliadaním na odlišné textové podoby poviedky v rokoch 1928, 1943 a 1965 a komentovať paralely medzi spomínanou poviedkou a ruskou literatúrou (Dostojevskij, Andrejev). Zdroje príspevku tvoria vydania poviedky: pôvodné vydanie novelistickej zbierky poskytla knižnica v Báčskom Petrovci, neskoršie sú bežne dostupné. Literárnovednými zdrojmi boli texty znalcov Urbanovho diela (Koli, Rakús, Števček), ktorých zistenia súviseli s témou a cieľom príspevku. Porovnávaním vydaní poviedky V súmraku z rokov 1928, 1943 a 1965 sme k dospeli k odhaleniu tendencie oslabovania explicitnosti znejasňovaním vyjadrení a redukciou komentárov v pásme rozprávača, k zvyšovaniu napätia v poviedke prostredníctvom spomenutej redukcie a k tendencii k zosilňovaniu lyrickosti a sugestívnosti textu. Opísali sme povahu kontrastov na syntaktickej i sémantickej úrovni s cieľom objasniť spôsob vytvárania tenzívno-detenzívneho oblúku použitého v poviedke. Prítomnosť alúzií na ruskú literatúru sme demonštrovali uvedením citátov z diel venovaných stvárňovaniu postavy v situácii vnútornej drámy vraha (Andrejev), uviedli sme podobnosť medzi Urbanovým a Dostojevského dielom porovnaním vonkajších motívov (obraz bitia koňa, sekera ako vražedný nástroj) i vnútorných (motivácia zločinu, zlomová situácia sporu s Bohom). Prínos príspevku spočíva v obohatení literárnovednej reflexie Urbanovho diela. Hĺbková interpretácia štruktúry poviedky V súmraku prispieva k výskumu Urbanovej poetiky.

How to cite:
Janecová, T. . Slovenská literatúra, 64(6), 461-471.


 
 

štúdia:

 
 
Krik nahej duše umelca. Przybyszewského román Krik vo svetle autorovej ideovoestetickej koncepcie.
(The Scream of an Artist´s Naked Soul).
Tomáš Horváth 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

nahá duša, pohlavný pud (chuć), modernizmus, expresionizmus / the naked soul, sexual instinct (chuć), Modernism, Expressionism

Štúdia je interpretáciou románu Krik (Krzyk, 1917) poľského modernistického spisovateľa Stanisława Przybyszewského (1868 – 1927) z hľadiska kontextu Przybyszewského ideovo-estetickej koncepcie s jej pojmami ako nahá duša, pohlavný pud (chuć), metaslovo a androgýnia. Halucinačno-onirický fikčný svet románu, vystavaný literárnou metódou diskontinuity chronotopov, súvisí s Przybyszewského chápaním skutočnosti ako skutočnosti nahej duše. Umelecká tvorba je výkrikom nahej duše, ktorá sa spája so silami nevedomia, s podvedomými impulzmi a pudmi. Tie ovládajú vedomý subjekt, ktorý sa takto stáva neautonómnym, a štiepia ho (dvojnícke motívy v románe). Naratívna štruktúra románu je založená na princípe opakovania s diferenciou: hlavný hrdina, umelec Gaštovt, chce nemožné: chce znovu začuť krik prostitútky, skáčucej z mosta. Opakovanie je však – nietzscheovsky – návratom iného: Gaštovt najprv samovrahyňu zachráni, pri túžbe zopakovať krik ju však zabíja. Štruktúra opakovania združuje viaceré motívy v texte: jednotlivé postavy sa v horúčkovitom labyrinte Gaštovtovho blúdenia znovu objavujú ako iné: drožkár neskôr ako huslista, samovrahyňa neskôr ako zhypnotizovaná herečka, neznámy neskôr ako Weryho a napokon Weryho ako Gaštovt samotný (v pointujúcom dvojníckom motíve).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 64(6), 413-431.


 
 
Obraz, naratív, dejiny v románe Pála Závadu Prirodzené svetlo.
(Image, Narrative, History in the novel Natural Light by Pál Závada).
Judith Görözdi 1)

Download Fulltext

1)Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. gorozdijudit@panelnet.sk

súčasná maďarská próza, historická narácia, text a obraz, Pál Závada / contemporary Hungarian prose, historical narration, text and image, Pál Závada

V kontexte súčasnej maďarskej dejinnej narácie predstavuje tvorba Pála Závadu vyhranený príspevok, ktorý sa venuje tak obsahovej stránke problematiky, ako aj naračným otázkam hodnovernosti príbehov o dejinách. Predmetom štúdie je autorov historický román Prirodzené svetlo (Természetes fény, 2014), ktorý experimentuje so sprítomnením dejín paralelne cez médium jazyka/narácie a obrazu/fotografie. V štúdii sa analyzuje vzťah textu a obrazu (ekfráza, „nájdené“ fotografie, ilustrácia, narativizácia, protirečenie, chýbajúce fotografie), súvislosti mediálneho prepínania/prestupovania s akcentom na percepciu (H. Belting, W. J. T. Mitchell), ktoré sú vnímané z hľadiska dielom nastolených otázok o povahe historickej reprezentácie (autentickosť zdrojových materiálov písaných dejín, ideologickosť/predpísanosť štruktúry vnímania a spomínania, nekonvergentné mikrohistorické naratívy ako korekcia kolektívnej dejinnej pamäte, t. j. primálo alebo priveľa dejín – P. Ricoeur).

How to cite:
Görözdi, J. . Slovenská literatúra, 64(6), 432-444.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia.
(The Image of cities in the Slovak Poetry in the 20th Century).
Viliam Nádaskay 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava.


How to cite:
Nádaskay, V. . Slovenská literatúra, 64(6), 487-488.


 
 
Rakúsko-uhorské vyrovnanie pod drobnohľadom.
(In the spotlight: austro-Hungarian Compromise).
Adelaida Mezeiová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. adelaida.mezeiova@savba.sk


How to cite:
Mezeiová, A. . Slovenská literatúra, 64(6), 489-491.