Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 5

Content:


  Contents


Download Fulltext


Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5

 
  Errata


Download Fulltext


Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 412-412.

 
 

Obsah:

 
  Obsah


Download Fulltext

OBSAH 5 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Úvod 339 Dana Hučková – Skrytá dráma literárneho historika (Život a postoje Štefana Druga v archívnych dokumentoch) 340 Maria Papierz – Štefan Drug – lektor slovenského jazyka a prekladateľ poľskej literatury. Spomienka 353 Ján Gavura – Libreto ako náčrt dejín – Štefan Drug a expozícia Literatúra medzi dvoma vojnami (1968) 359 Karol Csiba – Časopis DAV očami Štefana Druga (nad knihou DAV a davisti) 368 ROZHĽADY Medzinárodná cena SAV za rok 2017 za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre prof. dr hab. Joanne Goszczyńskej 377 Joanna Goszczyńska – Slávnostná prednáška pri príležitosti udelenia Medzinárodnej ceny SAV 2017 379 Slovenská literatúra vo vedeckom diele prof. Dr hab. Joanny Goszczyńskej (výber z personálnej bobliografie) 386 RECENZIE Daniel Domorák – Schmarcová, Ľ. (ed.): Autor a subjekt 389 Peter Tollarovič – Darovec, P. (ed.): K dielu Pavla Vilikovského 393 Magdalena Bystrzak – Kobylińska, A. – Falski, M. – Filipowicz, M.: Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista 396 Radoslav Passia – Šrank, J.: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989 399 Jana Pácalová – Sláva šľachetným. Vojenskí duchovní/kapitáni povstania 1848 – 49 402 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Ľubica Hroncová – Lenka Macsaliová – Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii 406 Petra Rusňáková – Študentská literárnovedná konferencia 2017: Experiment versus stereotyp 409

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5

 
 

Recenzia:

 
  Schmarcová, Ľ. (ed.): Autor a subjekt
Daniel Domorák 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. domorakd@gmail.comSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 389-392.

 
  Darovec, P. (ed.): K dielu Pavla Vilikovského
Peter Tollarovič 1)

Download Fulltext

1)Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, Gondova 2 811 02 Bratislava. Tollarovic.Peter@gmail.comSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 393-395.

 
  Kobylińska, A. – Falski, M. – Filipowicz, M.: Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista
Magdalena Bystrzak 1)

Download Fulltext

1)Katedra sředoevropských studií FF UK, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha, ČR. bystrzak.magdalena@gmail.comSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 396-398.

 
  Šrank, J.: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989
Radoslav Passia 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.comSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 399-401.

 
  Sláva šľachetným. Vojenskí duchovní/kapitáni povstania 1848 – 49
Jana Pácalová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.comSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 402-405.

 
 

Rozhľady:

 
  Medzinárodná cena SAV za rok 2017 za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre prof. dr hab. Joanne Goszczyńskej
Dana Hučková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.skSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 377-378.

 
  Slávnostná prednáška pri príležitosti udelenia Medzinárodnej ceny SAV 2017
Joanna Goszczyńska 1)

Download Fulltext

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com


literatúra malých národov, slovenská literatúra, národná mytológia, mesianizmus, misionizmus, narácia / literature of small nations, Slovak literature, national mythology, Messianism, „missionism” (political Messianism), narration

V kontexte reflexie o vlastnom bádaní slovenskej kultúry 19. storočia autorka upozorňuje na zásadné tematické okruhy svojich vedeckých pristavení: mýtus ľudového hrdinu Jánošíka, problematika mesianizmu, otázka dejinnej misie slovenského národa a jej naratívna podoba. Na tomto podklade dochádza k záveru, že určitá simplifikácia, premlčanie a povrchné vnímanie ochudobnili paradigmu slovenskej kultúry 19. storočia, pričom v mene jej špecifickosti ju často zbavovali vzácnej univerzálnosti. Napríklad rehabilitácia mesianizmu do istej miery reviduje názor o provincionálnom charaktere slovenskej kultúry a situuje ju bližšie k európskemu univerzu. Viacvrstvovosť národno-identifikačného diskurzu poukazuje na účasť Slovákov v nadnárodnom politickom zväzku.

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 379-388.

 
  Slovenská literatúra vo vedeckom diele prof. Dr hab. Joanny Goszczyńskej (výber z personálnej bibliografie)
Dana Hučková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.skSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 386-388.

 
 

štúdia:

 
  Pamäť literárnej vedy: Štefan Drug (1931 – 2011)
Dana Hučková

Download Fulltext

Úvod k bloku príspevkov

V rámci dlhodobého cyklu Pamäť literárnej vedy sa v Ústave slovenskej literatúry SAV uskutočnil dňa 6. júna 2017 seminár Vedecký odkaz Štefana Druga a aktuálny výskum slovenskej medzivojnovej literatúry. Príspevky z prvej časti podujatia boli zamerané na priblíženie života a diela literárneho historika, kritika a editora Štefana Druga, druhá časť sa následne koncentrovala na aktuálny pohľad na výskumné témy Š. Druga, teda predovšetkým na oblasť medzivojnovej slovenskej literatúry (štúdie k tejto problematike boli publikované v časopise Slovenská literatúra 4/2017).

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 339-339.

 
  Skrytá dráma literárneho historika (Život a postoje Štefana Druga v archívnych dokumentoch)
Dana Hučková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk


slovenská literatúra 20. storočia – literárny život – politické kádrovanie – Štefan Drug (1931 – 2011) / Slovak literature of the 20th century – literary life – political labelling – Štefan Drug (1931 – 2011)

Literárny historik a kritik Štefan Drug (1931 – 2011) začal svoju vedeckú kariéru v roku 1955 v Ústave slovenskej literatúry SAV. V rokoch 1969 – 1974 bol lektorom slovenskej literatúry a kultúry na Jagellonskej univerzite v Krakove. V čase normalizácie nemohol z politických dôvodov pracovať v akademickom prostredí, pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Tatran (1974 – 1989). K vedeckej práci sa vrátil až po spoločensko-politických zmenách v roku 1989: v Ústave slovenskej literatúry SAV sa v rokoch 1990 – 2006 venoval slovenskej literatúre 20. storočia, najmä otázkam literárneho života. V tomto období výrazne prispel k odstraňovaniu deformácií v dejinách slovenskej literatúry a k rehabilitácii dovtedy proskribovaných autorov (napr. Valentín Beniak). Napriek dobovými politickými okolnosťami vynútenej prestávke charakterizuje celoživotné literárnohistorické dielo Š. Druga kontinuálny záujem o medzivojnovú ľavicovú avantgardu, o ľavicovo orientovanú literatúru dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia, o skupinu DAV a životné osudy a dielo jej najvýraznejších predstaviteľov, najmä Laca Novomeského a Vladimíra Clementisa. Príspevok vychádzajúci z archívnych materiálov ukazuje, ako bol Š. Drug konfrontovaný s dobovým ideologickým aparátom.

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 340-352.

 
  Štefan Drug – lektor slovenského jazyka a prekladateľ poľskej literatúry. Spomienka
Maria Papierz 1)

Download Fulltext

1)Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Jagielloński, ul. Romana Ingardena 3 30-060 Kraków. maria.papierz@uj.edu.pl


Štefan Drug (1931 – 2011) – slovakistika v zahraničí – Jagelovská univerzita v Krakove – slovensko-poľské kultúrne vzťahy / Štefan Drug (1931 – 2011), Slovak studies abroad, the Jagellonian University in Krakow, Slovak-Polish cultural relations

Príspevok sumarizuje pôsobenie Štefana Druga na Jagelovskej univerzite v Krakove v rokoch 1969 – 1974, kde pracoval ako prvý lektor slovenského jazyka a literatúry. Nový študijný odbor slovakistika vznikol v Krakove v roku 1968 vďaka aktivite Danuty Abrahamowicz (1937 – 1995). Š. Drug sa venoval nielen pedagogickej činnosti, ale aj propagácii slovenskej kultúry a literatúry v Poľsku, rozvoju vzájomných slovensko-poľských vzťahov a tiež prekladateľskej činnosti. Výrazne formoval generáciu prvých poľských slovakistov.

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 353-367.

 
  Libreto ako náčrt dejín – Štefan Drug a expozícia Literatúra medzi dvoma vojnami (1968)
Ján Gavura 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov.


medzivojnová literatúra, metodológia literárnych dejín / interwar literature, methodology of literary history

Roku 1968 dostal literárny historik Štefan Drug úlohu pripraviť náčrt slovenskej medzivojnovej literatúry, ktorý bol súčasťou prehľadu slovenskej literatúry od počiatku až po súčasnosť (v Pamätníku slovenskej literatúry Matice slovenskej). Libreto výstavy, ktoré je súčasťou autorovho fondu v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice, predstavuje literatúru medzi vojnami ako esteticky objavný a pluralitný priestor. Autor sa vracia k obrazu literatúry bez politických deformácií, aké sa danému obdobiu pripisovali v literárnej histórii päťdesiatych a časti šesťdesiatych rokov 20. storočia. Drug využíva výhody formátu výstavy a priaznivé dejinné okolnosti, aby priniesol najnovšie poznatky, prípadne aby zdôraznil platné pozorovania vzťahujúce sa na obdobie literatúry medzi vojnami. V náčrte dejín sa objavujú aj autori a literárne zoskupenia, ktoré boli v literatúre zakázané, a iní autori, ktorých komunistická kultúrna politika neprimerane vyzdvihovala, boli adekvátne zaradení do kontextu podľa ich umeleckého prínosu. Aj z odstupu päťdesiatich rokov je Drugov náčrt medzivojnovej literatúry presný a vyžaduje si len malé korekcie.

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 359-367.

 
  Časopis DAV očami Štefana Druga (nad knihou DAV a davisti)
Karol Csiba 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. csiba0@gmail.com


časopis DAV, davisti, rekonštrukcia, proletárska literatúra / magazine DAV, Davists, reconstruction, proletarian literature

Príspevok má charakter poznámok k čítaniu knihy Štefana Druga DAV a davisti. V intencii autorovej chronologickej rekonštrukcie vydávania časopisu DAV sa pokúšam o dodržanie lineárnej časovej osi, z ktorej si vyberám viaceré kľúčové momenty. Tie okrajovo konfrontujem s dnešnou čitateľskou perspektívou. Ukazuje sa, že charakter dobového prierezu jednotlivých ročníkov sa tak dostáva do vzťahu s aktuálnymi literárnohistorickými východiskami. Napriek dobovým determináciám je v predloženom texte kľúčové čítanie Štefana Druga. Dominuje v ňom pohľad na odkrývanie autorových otvorených, resp. zahalených hodnotení príspevkov tohto medzivojnového spoločensko-kultúrneho periodika. Ešte výraznejšie sa v príspevku dotýkam jeho deklarovanej snahy o dokumentárny prístup k jednotlivým ročníkom a číslam časopisu. Prostredníctvom nich sa usiluje Štefan Drug rekapitulovať viaceré témy a ciele celého zoskupenia DAV, čo sa dá aj z dnešného pohľadu vnímať ako jeden zo spôsobov, ako môžeme aspoň čiastočne určiť ich adekvátnejšie miesto v medzivojnovom slovenskom kultúrnom a spoločenskom živote.

Slovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 368-376.

 
 

Z vedeckého života:

 
  Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii
Ľubica Hroncová 1), Lenka Macsaliová 2)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 09 Bratislava Slovenská republika. Lubica.Hroncova@uniba.sk
2)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.skSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 406-408.

 
  Študentská literárnovedná konferencia 2017: Experiment versus stereotyp
Petra Rusňáková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. petra.rusnakova@savba.skSlovenská literatúra. Volume 64, 2017, No. 5: 409-411.

 
Späť