Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 46, 1994, No. 1

Content:


  A specific example of the nature and relationship of weathered granite and head on Dartmoor, South West England
John Gerrard

weathered granite, Dartmoor, grain size


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 3-15.

 
  Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany)
Ján Drdoš

natural environment, urban environment, land use


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 17-34.

 
  Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover
Ján Feranec 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. feranec@savba.sk


CORINE Land Cover, SPOT HRV, digitalization


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 35-48.

 
  Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr
Ján Urbánek 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


landscape, time-spatial structure, process


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 49-61.

 
  Výskyt nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a voľný fohn vo Vysokých Tatrách
Galina Murínová

low air relative humidity, increase of air temperature


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 63-73.

 
  Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach
Pavol Korec

geographical position, macroposition, microposition


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 75-86.

 
  Prvky geografie obyvateľstva v diele Mateja Bela
Ľubomír Viliam Prikryl

M. Bel, population, nationality


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 87-93.

 
  Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV
Karol Husár 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


vector digitalization, morphometric analysis


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 95-109.