Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 46, 1994, No. 1

Content:


  A specific example of the nature and relationship of weathered granite and head on Dartmoor, South West England
John Gerrard

Download Fulltext

weathered granite, Dartmoor, grain size


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 3-15.

 
  Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany)
Ján Drdoš

Download Fulltext

natural environment, urban environment, land use


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 17-34.

 
  Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover
Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. feranec@savba.sk


CORINE Land Cover, SPOT HRV, digitalization


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 35-48.

 
  Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


landscape, time-spatial structure, process


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 49-61.

 
  Výskyt nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a voľný fohn vo Vysokých Tatrách
Galina Murínová

Download Fulltext

low air relative humidity, increase of air temperature


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 63-73.

 
  Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach
Pavol Korec

Download Fulltext

geographical position, macroposition, microposition


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 75-86.

 
  Prvky geografie obyvateľstva v diele Mateja Bela
Ľubomír Viliam Prikryl

Download Fulltext

M. Bel, population, nationality


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 87-93.

 
  Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV
Karol Husár 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


vector digitalization, morphometric analysis


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 1: 95-109.

 
Späť