Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 4

Content:


  Komparatívna analýza extrapolačných modelov pre regionálne populačné projekcie
Anton Bezák 1)

Download Fulltext

1)Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava.


regional population projection, extrapolation models


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 233-246.

 
  Analýza stability územia volebnej podpory vybraných politických strán (na základe výsledkov volieb 1990, 1992 a 1994)
Ján Szőllős 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. szollos@savba.sk


elections, political party, regional stability


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 247-259.

 
  Zmeny v kartografii
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


position, development,


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 262-274.

 
  Analýza vplyvu urbánnej krajiny na hydrologický cyklus územia
Ján Hanušin 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk


urban hydrology, hydrological cycle


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 275-284.

 
  Meandrovanie Dunaja pri Bodíkoch pred zmenou charakteru riečiska v 18. storočí
Peter Pišút 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie, Mlynská dolina, 8421 15 Bratislava 4. peter.pisut@fns.uniba.sk


Slovakia, Danube, river pattern change


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 285-298.

 
  O histórii jednej výskumnej témy (ešte o krajinnom potenciáli)
Ján Drdoš

Download Fulltext

lanscape ecology, landscape planning, landscape potential


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 299-308.

 
  Je analýza rozptylu vhodný nástroj na posúdenie výsledkov regionálnej typyzácie?
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


variance analysis, regional-typifying process, regional type


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 4: 309-317.

 
Späť