Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 3

Content:


  Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovanska
Pavol Plesník 1)

1)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.


potential natural vegetation, prevailing forest communities


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 149-181.

 
  Fluvial response of large land use changes (methodological study)
Ján Urbánek 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


fluvial system, geomorphological process


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 183-199.

 
  Funkcie mapy
Ján Pravda 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


purpose map, functions of map


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 201-212.

 
  Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii
Ján Szőllős 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. szollos@savba.sk


energy, geography of energy, energetics


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 212-228.