Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 3

Content:


  Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovanska
Pavol Plesník 1)

Download Fulltext

1)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.


potential natural vegetation, prevailing forest communities


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 149-181.

 
  Fluvial response of large land use changes (methodological study)
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


fluvial system, geomorphological process


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 183-199.

 
  Funkcie mapy
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


purpose map, functions of map


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 201-212.

 
  Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii
Ján Szőllős 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. szollos@savba.sk


energy, geography of energy, energetics


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 3: 212-228.

 
Späť