Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 3

Content:


 
Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovanska.
Pavol Plesník 1)

Download Fulltext

1)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.

potential natural vegetation, prevailing forest communities


How to cite (APA format):
Plesník, P. (1995). Fytogeografické (vegetačné) členenie Slovanska. Geografický časopis, 47(3), 149-181.


 
Fluvial response of large land use changes (methodological study).
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

fluvial system, geomorphological process


How to cite (APA format):
Urbánek, J. (1995). Fluvial response of large land use changes (methodological study). Geografický časopis, 47(3), 183-199.


 
Funkcie mapy.
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

purpose map, functions of map


How to cite (APA format):
Pravda, J. (1995). Funkcie mapy. Geografický časopis, 47(3), 201-212.


 
Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii.
Ján Szőllős 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. szollos@savba.sk

energy, geography of energy, energetics


How to cite (APA format):
Szőllős, J. (1995). Niekoľko názorov na problémy výskumu energie a energetiky v geografii. Geografický časopis, 47(3), 212-228.