Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 2

Content:


 
Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry.
Ľudovít Mičian 1)

Download Fulltext

1)Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

metageography, theoretical geography,


How to cite (APA format):
Mičian, Ľ. (1995). Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry. Geografický časopis, 47(2), 63-73.


 
Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky.
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

regional type, hydro-geographical regional typification, GIS


How to cite (APA format):
Solín, Ľ. (1995). Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky. Geografický časopis, 47(2), 75-91.


 
Priestorová diferenciácia kriminality a vybraných trestných činov v SR (na úrovni okresov).
Anton Michálek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogami@savba.sk

area studies, spatial diferentiaition, criminality


How to cite (APA format):
Michálek, A. (1995). Priestorová diferenciácia kriminality a vybraných trestných činov v SR (na úrovni okresov). Geografický časopis, 47(2), 93-108.


 
Mapová semiotika.
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

map semiotics, map language


How to cite (APA format):
Pravda, J. (1995). Mapová semiotika. Geografický časopis, 47(2), 109-118.


 
Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou.
Zoltán Bedrna 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. bedrna@fns.uniba.sk

classification of soils, mapping of soils, cultisol


How to cite (APA format):
Bedrna, Z. (1995). Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou. Geografický časopis, 47(2), 119-129.


 
Hodnocení prostorové heterogenity krajiny z hlediska její biotické rozmanitosti.
Martin Mimra 1)

Download Fulltext

1)Lesnícka fakulta VŠZ, Praha, Česká republka.

landscape, ecology, spatial heterogenity


How to cite (APA format):
Mimra, M. (1995). Hodnocení prostorové heterogenity krajiny z hlediska její biotické rozmanitosti. Geografický časopis, 47(2), 131-144.