Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 47, 1995, No. 2

Content:


  Problémy metageografie a metakartografie vo svetle východo a stredoeurópskej literatúry
Ľudovít Mičian 1)

Download Fulltext

1)Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.


metageography, theoretical geography,


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 63-73.

 
  Hydrologické regionálne typy montánnej krajiny Slovenska z hľadiska priemernej ročnej odtokovej výšky
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


regional type, hydro-geographical regional typification, GIS


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 75-91.

 
  Priestorová diferenciácia kriminality a vybraných trestných činov v SR (na úrovni okresov)
Anton Michálek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogami@savba.sk


area studies, spatial diferentiaition, criminality


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 93-108.

 
  Mapová semiotika
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


map semiotics, map language


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 109-118.

 
  Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou činnosťou
Zoltán Bedrna 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. bedrna@fns.uniba.sk


classification of soils, mapping of soils, cultisol


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 119-129.

 
  Hodnocení prostorové heterogenity krajiny z hlediska její biotické rozmanitosti
Martin Mimra 1)

Download Fulltext

1)Lesnícka fakulta VŠZ, Praha, Česká republka.


landscape, ecology, spatial heterogenity


Geografický časopis. Volume 47, 1995, No. 2: 131-144.

 
Späť