Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 48, 1996, No. 3-4

Content:


 
K problému určovania veľkosti geometrických diagramov na tematických mapách.
Ján Paulov 1)

Download Fulltext

1)Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PríF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. paulov@fns.uniba.sk

thematis maps, size of geometriv diagram


How to cite (APA format):
Paulov, J. (1996). K problému určovania veľkosti geometrických diagramov na tematických mapách. Geografický časopis, 48(3-4), 199-225.


 
Generatívna a heuristická vlastnosť mapy.
Ján Pravda 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

statement, judgment, knowledge


How to cite (APA format):
Pravda, J. (1996). Generatívna a heuristická vlastnosť mapy. Geografický časopis, 48(3-4), 227-239.


 
Krajina - pojem a vnem.
Ján Oťaheľ 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. otahel@savba.sk

landscape, land cover, remote sensing data


How to cite (APA format):
Oťaheľ, J. (1996). Krajina - pojem a vnem. Geografický časopis, 48(3-4), 241-253.


 
Modelling spatial and temporal changes of soil water erosion.
Jaroslav Hofierka 1), Marcel Šúri 2)

Download Fulltext

1)Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geogrfie, Jesenná 5, 040 01 Košice. jaroslav.hofierka@upjs.sk
2)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

soil water erosion modelling, GIS, aerial photographs


How to cite (APA format):
Hofierka, J, Šúri, M. (1996). Modelling spatial and temporal changes of soil water erosion. Geografický časopis, 48(3-4), 255-269.


 
Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie.
René Matlovič 1)

Download Fulltext

1)University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Applied Geo-informatics, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia. rene.matlovic@unipo.sk

social ecology, urban geography, socio-spatial culture of the city


How to cite (APA format):
Matlovič, R. (1996). Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie. Geografický časopis, 48(3-4), 271-284.


 
O konceptoch trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska.
Mikuláš Huba 1), Vladimír Ira 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

sustainable (development life/living, future society), trends, geography


How to cite (APA format):
Huba, M, Ira, V. (1996). O konceptoch trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska. Geografický časopis, 48(3-4), 285-299.