Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 48, 1996, No. 3-4

Content:


  K problému určovania veľkosti geometrických diagramov na tematických mapách
Ján Paulov 1)

1)Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PríF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. paulov@fns.uniba.sk


thematis maps, size of geometriv diagram


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 199-225.

 
  Generatívna a heuristická vlastnosť mapy
Ján Pravda 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


statement, judgment, knowledge


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 227-239.

 
  Krajina - pojem a vnem
Ján Oťaheľ 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. otahel@savba.sk


landscape, land cover, remote sensing data


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 241-253.

 
  Modelling spatial and temporal changes of soil water erosion
Jaroslav Hofierka 1), Marcel Šúri 2)

1)Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav geogrfie, Jesenná 5, 040 01 Košice. jaroslav.hofierka@upjs.sk
2)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


soil water erosion modelling, GIS, aerial photographs


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 255-269.

 
  Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie
René Matlovič 1)

1)University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Applied Geo-informatics, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia. rene.matlovic@unipo.sk


social ecology, urban geography, socio-spatial culture of the city


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 271-284.

 
  O konceptoch trvalej udržateľnosti vo vzťahu k niektorým geografickým aspektom vývoja Slovenska
Mikuláš Huba 1), Vladimír Ira 1)

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


sustainable (development life/living, future society), trends, geography


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 3-4: 285-299.

 
Späť