Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 49, 1997, No. 3-4

Content:


  Geomorfologická mapa: niektoré problémy geomorfologického mapovania na Slovensku
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


geomorphology, geomorphological map, geomorphological maiping


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 175-186.

 
  Geomorfologický efekt extrémnych zrážok (príkladová štúdia)
Miloš Stankoviansky

Download Fulltext

runoff geomorphic processes, surface runoff, geomorphic effect


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 187-204.

 
  Regionalizácia povodí flyšového pásma na základe 100-ročných špecifických odtokov
Juraj Čunderlík 1)

Download Fulltext

1)Stavebná fakulta STU, Katedra vodného hospodárstva krajiny, Radlinského 11, Bratislava.


design floods, 100 years' specific discharge, empiric formulas


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 205-221.

 
  Digitálna mapa transmisivity horninového prostredia
Anna Grešková 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. greskova@savba.sk


transmissivity, digital map of transmissivity


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 223-229.

 
  Vývinové tendencie geografie relígií
René Matlovič 1)

Download Fulltext

1)University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Applied Geo-informatics, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov, Slovakia. rene.matlovic@unipo.sk


religion, geography, history of religions


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 232-241.

 
  Príspevok k mentálnemu mapovaniu Slovenska
Gabriel Zubrický 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. zubriczky@fns.uniba.sk


mental mapping, mental map, perception


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 243-253.

 
  Geoekologické krajinné typy (komentár k mape**)
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


landscape synthesis, system, map


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 3-4: 255-260.

 
Späť