Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 2

Content:


  Relief development of the Slovak Western Carpathians in space and time
Juraj Činčura 1)

Download Fulltext

1)Geologický ústav SAV, Dúbravská 9, 842 26 Bratislava.


Western Carpathians, relief development, Mesozoic, Kenozoic, paleoclimate


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 2: 91-102.

 
  A new view on the development of the Westrn Carpathians
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


Slovak Western Carpathians, relief development, geomorphology


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 2: 103-108.

 
  Petržalka - demografické, najmä migračné špecifiká mladej urbánnej štruktúry
Jozef Mládek 1), Vladimíra Kovalovská 2), Jana Chovancová 2)

Download Fulltext

1)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Jeronýmova 200/10, 371 15 České Budějovice. jozef.mladek1@gmail.com
2)Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava.


migration, dynamism of population,migration balance, reasons of migration


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 2: 109-137.

 
  Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


hydrological regionalization and regional typification, regional frequency analysis


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 2: 139-156.

 
  Reginalizácia charakteristík malej vodnosti v hydrológii a hydrogeografii
Anna Grešková 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. greskova@savba.sk


hydro-geographic regional typification of Slovakia, low flow, GIS


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 2: 157-174.

 
Späť