Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 2

Content:


 
Relief development of the Slovak Western Carpathians in space and time.
Juraj Činčura 1)

Download Fulltext

1)Geologický ústav SAV, Dúbravská 9, 842 26 Bratislava.

Western Carpathians, relief development, Mesozoic, Kenozoic, paleoclimate


How to cite (APA format):
Činčura, J. (1998). Relief development of the Slovak Western Carpathians in space and time. Geografický časopis, 50(2), 91-102.


 
A new view on the development of the Westrn Carpathians.
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

Slovak Western Carpathians, relief development, geomorphology


How to cite (APA format):
Urbánek, J. (1998). A new view on the development of the Westrn Carpathians. Geografický časopis, 50(2), 103-108.


 
Petržalka - demografické, najmä migračné špecifiká mladej urbánnej štruktúry.
Jozef Mládek 1), Vladimíra Kovalovská 2), Jana Chovancová 2)

Download Fulltext

1)Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Jeronýmova 200/10, 371 15 České Budějovice. jozef.mladek1@gmail.com
2)Katedra humánnej geografie a demografie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava.

migration, dynamism of population,migration balance, reasons of migration


How to cite (APA format):
Mládek, J, Kovalovská, V, Chovancová, J. (1998). Petržalka - demografické, najmä migračné špecifiká mladej urbánnej štruktúry. Geografický časopis, 50(2), 109-137.


 
Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy.
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

hydrological regionalization and regional typification, regional frequency analysis


How to cite (APA format):
Solín, Ľ. (1998). Hydrologické regionálne členenie územia: súčasný stav a problémy. Geografický časopis, 50(2), 139-156.


 
Reginalizácia charakteristík malej vodnosti v hydrológii a hydrogeografii.
Anna Grešková 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. greskova@savba.sk

hydro-geographic regional typification of Slovakia, low flow, GIS


How to cite (APA format):
Grešková, A. (1998). Reginalizácia charakteristík malej vodnosti v hydrológii a hydrogeografii. Geografický časopis, 50(2), 157-174.