Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 1

Content:


  Antropická transformácia reliéfu a jej odraz v krajine Hornej Nitry
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.sk


antropic relief forms, antropic changes of hydrological phenomena, environmental impact, Horná Nitra


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 1: 3-20.

 
  Kartografická aplikácia bázy údajov CORINE land cover v mierke 1:100 000
Ján Pravda 1), Ján Feranec 1), Ján Oťaheľ 1), Karol Husár 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


CORINE land cover database, thematic map, map signs, map processing


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 1: 21-33.

 
  Vplyv kolektivizácie poľnohospodárstva na vodnú eróziu pôdy v povodí Jablonka
Ľubomír Solín 1), Tomáš Cebecauer 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


collectivisation, land use, susceptibility to soil erosion, rula-based modelling, GIS


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 1: 35-57.

 
  Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie)
Ján Hanušin 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk


land use changes, susceptibility to erossion, erosion risk


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 1: 59-76.

 
  Synantropická vegetácia ako indikátor zmeny prírodných podmienok krajiny
Monika Kopecká 1), Ivan Ružek 2)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogmari@savba.sk
2)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.


synantropic species, deqree of synantropisation, live-form


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 1: 77-88.

 
Späť