Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 1

Content:


 
Antropická transformácia reliéfu a jej odraz v krajine Hornej Nitry.
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.sk

antropic relief forms, antropic changes of hydrological phenomena, environmental impact, Horná Nitra


How to cite (APA format):
Jakál, J. (1998). Antropická transformácia reliéfu a jej odraz v krajine Hornej Nitry. Geografický časopis, 50(1), 3-20.


 
Kartografická aplikácia bázy údajov CORINE land cover v mierke 1:100 000.
Ján Pravda 1), Ján Feranec 1), Ján Oťaheľ 1), Karol Husár 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

CORINE land cover database, thematic map, map signs, map processing


How to cite (APA format):
Pravda, J, Feranec, J, Oťaheľ, J, Husár, K. (1998). Kartografická aplikácia bázy údajov CORINE land cover v mierke 1:100 000. Geografický časopis, 50(1), 21-33.


 
Vplyv kolektivizácie poľnohospodárstva na vodnú eróziu pôdy v povodí Jablonka.
Ľubomír Solín 1), Tomáš Cebecauer 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

collectivisation, land use, susceptibility to soil erosion, rula-based modelling, GIS


How to cite (APA format):
Solín, Ľ, Cebecauer, T. (1998). Vplyv kolektivizácie poľnohospodárstva na vodnú eróziu pôdy v povodí Jablonka. Geografický časopis, 50(1), 35-57.


 
Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie).
Ján Hanušin 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk

land use changes, susceptibility to erossion, erosion risk


How to cite (APA format):
Hanušin, J. (1998). Metodika hodnotenia vplyvu zmien vo využití Zeme na zmenu veľkosti rizika vodnej erózie pôdy (prípadová štúdia: časť povodia potoka Tŕstie). Geografický časopis, 50(1), 59-76.


 
Synantropická vegetácia ako indikátor zmeny prírodných podmienok krajiny.
Monika Kopecká 1), Ivan Ružek 2)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogmari@savba.sk
2)Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava.

synantropic species, deqree of synantropisation, live-form


How to cite (APA format):
Kopecká, M, Ružek, I. (1998). Synantropická vegetácia ako indikátor zmeny prírodných podmienok krajiny. Geografický časopis, 50(1), 77-88.