Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 4

Content:


 
Contents.
(Contents).


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.


Download Fulltext

OBSAH 4 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Michal Habaj – Ľavá vpred. Prvý ročník revue DAV (1924 – 1925) 269 Ivica Hajdučeková – Iveta Bónová – Láska s emblémom červeného maku (O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem) 284 Marina Šimáková Speváková – Žáner eseje Andreja Mráza v kontexte slovensko-vojvodinských prepojení 308 Dana Hučková – Slovenskosť kontra internacionalizmus: Rázusove reflexie modernej slovenskej literatúry 318 RECENZIE Ivica Hajdučeková – Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava) 329 Ľubica Hroncová – Štafura, A. – Vráblová, T. – Štafurová, K. (eds.): Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie 333 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Petra Rusňáková – Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej (Vedecký seminár) 336

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(4)


 
 

Recenzia:

 
 
Mikulová, Marcela: Tri spisovateľky (Šoltésová, Vansová, Timrava) .
(Mikulová, Marcela: Three authorees (Šoltésová, Vansová, Timrava) ).
Ivica Hajdučeková 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 040 59 Košice. ivica.hajducekova@upjs.sk


How to cite:
Hajdučeková, I. . Slovenská literatúra, 64(4), 329-332.


 
 
Štafura, A. – Vráblová, T. – Štafurová, K. (eds.): Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie .
(Štafura, A. – Vráblová, T. – Štafurová, K. (eds.): The cultural Heritage of Gemer and Malohont and its accessing ).
Ľubica Hroncová 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 09 Bratislava Slovenská republika. Lubica.Hroncova@uniba.sk


How to cite:
Hroncová, Ľ. . Slovenská literatúra, 64(4), 333-335.


 
 

štúdia:

 
 
Ľavá vpred. Prvý ročník revue DAV (1924 – 1925) .
(Left Foot Forward. The First Volume of the DAV magazine (1924 – 1925) ).
Michal Habaj 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

avantgarda, komunizmus, proletárska poézia, sociálna funkčnosť, antitradicionalizmus / Avant-garde, Communism, Proletarian poetry, social functionality, antitraditionalism

Cieľom štúdie je poukázať na špecifické miesto revue DAV v kontexte dobovej slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti a to s ohľadom na jej avantgardné identifikácie a profiláciu. V štúdii sledujeme konštituovanie a podoby avantgardného gesta revue DAV v čase jej vzniku a počiatočnej profilácie. DAV sa od začiatku definuje ako tribúna ľavicovo orientovanej literárnej avantgardy s aktívne revolučným postojom k spoločnosti. Estetické úsilia DAVu majú vždy charakter sociálny a politický, neobmedzujú svoju platnosť na literárny a umelecký kontext. Kritické a analytické články z oblasti politickej publicistiky a teórie umenia sa dopĺňajú s útočnou rétorikou a invektívnou gestikou, ktorá je typická pre umelecké avantgardy. DAV sa vyhraňuje esteticky (nové umenie vs. tradicionalizmus) a politicky (komunizmus vs. konzervativizmus a meštiactvo, internacionalizmus vs. nacionalizmus). Pôvodná a prekladová básnická a prozaická tvorba ako i výtvarné umenie vychádzajú z kontextu európskych avantgárd (expresionizmus, kubizmus, futurizmus) a proletárskej poézie. Podstata avantgardného postoja DAVu sa vyjavuje najvýraznejšie v rámci kultúrnej publicistiky v polemických výpadoch a provokáciách namierených proti kultúrnej tradícii, meštiackemu konzervativizmu a buržoáznej spoločnosti. Prínos štúdie nachádzame v ozrejmení spôsobu, akým sa konštituovalo avantgardné gesto revue DAV v situácii jej vzniku a profilácie a to s ohľadom na dobový spoločenský a literárny kontext.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 64(4), 269-283.


 
 
Láska s emblémom červeného maku (O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem).
(Love with the Red Poppy Badge (On Spirituality in the collection of poems by M. Haľamová titled I Live Your Death)).
Ivica Hajdučeková 1), Iveta Bónová 2)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 040 59 Košice. ivica.hajdicekova@upjs.sk
2)Filozofická fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Petzvalova 14/4 040 11 Košice Slovenská republika. iveta.bonova@upjs.sk

poézia, duchovnosť, (re)interpretácia, metodika výskumu duchovnosti / poetry, spirituality, (re)interpretation, methodology, research into spirituality

Štúdia, nadväzujúca na predchádzajúce dve etapy výskumu, predstavuje prienik do (re)interpretácie básnickej tvorby slovenskej poetky – literárnou históriou zaradenej do medzivojnového obdobia – Maše Haľamovej (1908 – 1995). Pozornosť sa v nej venuje tretej básnickej zbierke Smrť tvoju žijem (1966), vydanej po tridsiatich štyroch rokoch od predchádzajúcej zbierky Červený mak (1932). Výskumný zámer, definovaný v dvoch líniách, sleduje prítomnosť a realizáciu duchovného rozmeru a odhaľuje vzťah významu a jeho výrazu v rytmickej štruktúre veršov. Metodickým východiskom je interdisciplinárne koncipovaný a hierarchicky usporiadaný pojmový aparát, ktorý umožňuje skúmať spôsob a mieru rozvinutia duchovnosti v lyrickom či v epickom texte. Jadro štúdie tvoria časti: Z osobných spomienok, Literárni kritici o tvorbe M. Haľamovej (dobová tlač), ktoré predstavujú výsledky archívneho výskumu a Smrť tvoju žijem, ktorá sa sústredí na metodicky usmerňovanú analýzu a interpretáciu vybraných básní z oboch častí zbierky: September, Bez teba. Výsledky (re)interpretácie duchovnosti a analýzy veršovej štruktúry potvrdzujú umelecky pôsobivé duchovné posolstvo jej tretej básnickej zbierky.

How to cite:
Hajdučeková, I, Bónová, I. . Slovenská literatúra, 64(4), 284-307.


 
 
Žáner eseje Andreja Mráza v kontexte slovensko-vojvodinských prepojení.
(The Genre of an Essay by Andrej Mráz in the Context of the Slovak-Vojvodina Interconnections).
Marína Speváková Šimáková 1)

Download Fulltext

1)Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. marinasimak.spevakova@gmail.com

esej, žáner, Andrej Mráz, juhoslovanskí (vojvodinskí) Slováci, dialóg / essay, genre, Andrej Mráz, Yugoslavian (Vojvodina) Slovaks, dialogue

V príspevku sa zaoberáme aspektmi žánru eseje Rozhovory o juhoslovanských slovákoch Andreja Mráza v kontexte výskumu literatúry medzivojnového obdobia. Cieľom bolo poukázať na invariantné zložky a špecifickosť Mrázovej eseje ako aj na podnetnosť textu v súčasnosti. V texte sa opierame o východiskové štúdie žánru eseje od A. Bagina, R. Chmela, P. Valčeka, M. Horvátha ako aj na hodnotenie literárnej činnosti Andreja Mráza A. Matuškom, K. Rosenubaumom, V. Petríkom, O. Čepanom. Mrázovu esej si všímame v kontexte aktualizovania medziliterárneho dialógu medzi Slovenskom a Juhosláviou, respektíve Vojvodinou, v tematizácii ktorého evidujeme špecifiká Mrázovej žánrovej formy v dejinách žánru na Slovensku. Všimli sme si, že sa prvky esejistickosti prejavili aj v menej rozsiahlych článkoch A. Mráza venovaných tematike a uvádzame i doplnok k Bibliografii prác Andreja Mráza z roku 1964 v podobe textov publikovaných v juhoslovanských šasopisoch. Evidujeme podnetnosť eseje v kontexte realizácie slovensko-vojvodinských medziliterárnych vzťahov. Podnetným je aj Mrázov kritický postoj k hľadaniu objektívnejšieho pochopenia seba a iných

How to cite:
Speváková Šimáková, M. . Slovenská literatúra, 64(4), 308-317.


 
 
Slovenskosť kontra internacionalizmus: Rázusove reflexie modernej slovenskej literatúry.
(The Slovak Element versus Internationalism: Rázus´s Reflections on Modern Slovak Literature).
Dana Hučková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

slovenská literatúra, 20. storočie, Martin Rázus (1888 – 1937), tradicionalizmus, moderna, nacionalizmus, internacionalizmus / Slovak literature, 20th century, Martin Rázus (1888 – 1937), traditionalism, modernism, nationalism, internationalism

Začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia bola literatúra stále vnímaná ako najmarkantnejší prejav slovenského života. V duchu tejto línie k nej pristupoval aj Martin Rázus (1888 – 1937), z hľadiska literárnej histórie spisovateľ so štatútom predstaviteľa tzv. prechodnej generácie, ktorá svojou tvorbou zachovávala kontinuitu medzi predvojnovou a povojnovou situáciou. Od roku 1923 pravidelne písaval úvodníky do Národných novín, pričom vo viacerých z nich sa priamo vyslovoval k problematike súvekej literatúry. Opakovaným motívom jeho úvah bol pojem „národný svojráz“, ktorý rozvíjal v rámci vlastnej koncepcie filozofie slovenského nacionalizmu. Daný pojem však rezolútne odmietala nastupujúca mladá generácia, ktorá ho vnímala ako anachronizmus. V situácii hľadania nových poetík a smerov Rázus revitalizoval starší ideový koncept národnej literatúry od S. H. Vajanského (1847 – 1916), v rámci ktorého zastával básnik a spisovateľ rolu národného buditeľa, vystupoval ako svedomie a pamäť národa. Rázusovým presvedčením bolo, že spisovateľ má mať zodpovednosť za kolektívum, ktorým je národ. V článkoch z rokov 1925 – 1930 úzko spájal literárnu otázku s dobovými politickými a ekonomickými problémami, pričom akcent kládol na tradíciu, národnú svojbytnosť a špecifickosť.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 64(4), 318-328.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
Pamäť literárnej vedy pri príležitosti životného jubilea Evy Fordinálovej .
(Memory of Literary Science. Eva Fordinálová ).
Petra Rusňáková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. petra.rusnakova@savba.sk


How to cite:
Rusňáková, P. . Slovenská literatúra, 64(4), 336-337.