Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 2

Content:


 

Anotácie:

 
 
ČAPKOVÁ, Eva: BOHUMIL HRABAL A VÝTVARNÉ UMĚNÍ. Praha : Triáda, 2015. 216 s..
(Čapková, Eva: Bohumil Hrabal and the Fine Art ).
Lenka Macsaliová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 64(2), 162-163.


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


Download Fulltext

OBSAH 2 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Jana Pátková, Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové 87 Radoslav Passia, Spisovateľ – autobiografia – mesto (Prózy Jána Roznera a Bratislava) 104 ROZHĽADY Patrik Šenkár, Nábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku 118 Eszter Ondrejcsák, Halasove básne v preklade Antona Straku 135 RECENZIE Šimáková Speváková, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca (Martina Kubealaková) 152 Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (Lenka Macsaliová) 155 Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš (Ľubica Hroncová) 159 ANOTÁCIA Čapková, Eva: Bohumil Hrabal a výtvarné umění (Lenka Macsaliová) 162 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky (Katarína Štafurová) 164 Medzinárodný workshop Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945 (Daniel Domorák) 166

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(2)


 
 

Recenzia:

 
 
ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína: Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca. Novi Sad : Vojvodanska akademija nauka i umetnosti, 2015..
(Šimáková Speváková, Marína: Forms of Intertextuality in the Works of Víťazoslav Hronec).
Martina Kubealaková 1)

Download Fulltext

1)Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Branská Bystrica. martina.kubealakova@umb.sk


How to cite:
Kubealaková, M. . Slovenská literatúra, 64(2), 152-154.


 
 
TEPLAN, Dušan (eds.): MIKULÁŠ BAKOŠ A MODERNÁ LITERÁRNA VEDA. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. 262 s..
(Teplan, Dušan (eds.): Mikuláš Bakoš and the Modern Literary Science ).
Lenka Macsaliová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 64(2), 155-158.


 
 
BRTÁŇOVÁ, Erika – VANEKOVÁ, Oľga (eds.): PAMÄŤ LITERÁRNEJ VEDY. JOZEF AMBRUŠ. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 116 s..
(Brtáňová, Erika – Vaneková, Oľga (eds.): Memory of Literary Science. Jozef Ambruš ).
Ľubica Hroncová 1)

Download Fulltext

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Gondova 2 811 09 Bratislava Slovenská republika. Lubica.Hroncova@uniba.sk


How to cite:
Hroncová, Ľ. . Slovenská literatúra, 64(2), 159-161.


 
 

Rozhľady:

 
 
Nábožensko-ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku.
(The Religious and Didactic Aspect in Factual Literature Written by the Slovaks Living in Romania).
Patrik Šenkár 1)

Download Fulltext

1)Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno Slovenská republika. senkarp@ujs.sk

Kľúčové slová: národnostné bytie, Slováci v Rumunsku, interpretácia, historický aspekt/Key words: national existence, Slovaks living in Romania, interpretation, historical aspect

Cieľom príspevku je poukázať na kontinuálne bytie slovenskej národnostnej kultúry mimo fyzických hraníc materskej krajiny. Čitateľov uvádza do problematiky komplexného vývoja Slovákov v súdobom Rumunskom kráľovstve / Rumunsku najmä v prvej polovici 20. storočia. Objektívno – subjektívnou interpretáciu reflektuje náboženský a ľudovýchovný aspekt vo vecnej literatúre Slovákov v Rumunsku uvádzaním dvoch pôvodín, ktoré mali (a majú) v spoločensko – kultúrno – literárnom vývine dôležitú úlohu a funciu (teda sú akýmisi impulzmi národn/ostn/ej identity a sebazáchovy). V štúdii sa uvádzajú aj konkrétne úryvky z pôvodín, resp. metatexty odborníkov danej problematiky, čím „dokresľujú“ dobovú atmosféru i tvorivé impulzy tejto národnostnej menšiny v širšom kontexte. Výsledkom a prínosom štúdie je oboznámenie sa záujemcov s faktom, že slovenskosť „pulzovala a pulzuje“ nielen pod Tatrami, ale aj oveľa južnejšie.

How to cite:
Šenkár, P. . Slovenská literatúra, 64(2), 118-134.


 
 
Halasove básne v preklade Antona Straku .
(Halas´s Poems in the Translation by Anton Straka).
Eszter Ondrejcsák

Download Fulltext

Kľúčové slová: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Staré ženy/Key words: Anton Straka, Attila József, Boris Palotai, František Halas, Old Women

V mojej štúdii poukazujem na prekladateľskú činnosť Antona Straku, kultúrneho atašé ČSR v Maďarsku v medzivojnovom období, najmä z kontextu diela od Františka Halasa: Staré ženy. Toto dielo zažilo viacero prekladov, ale v danom období Strakov preklad s názvom: Anyókák, spomedzi ostatných vynikal. Toto dielo, resp. tento preklad vydalo vydavateľstvo Eugena Pragera z Bratislavy a redakcia časopisu Szép Szó v spoločnej edícii. Pri prekladoch Antonovi Strakovi pomáhal známy básnik Attila József a taktiež aj Boris Palotai. Vďaka tejto spolupráci s Attilom Józsefom sa publikovala báseň Anyókák (Staré ženy) ešte pred knižným vydaním v časopise Szép Szó. Celý tento prekladateľský proces sa zachoval v prameňoch, ktoré sa nachádzajú v Petőfiho Literárnom Múzeu v Budapešti.

How to cite:
Ondrejcsák, E. . Slovenská literatúra, 64(2), 135-151.


 
 

štúdia:

 
 
Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové.
(Cracks in the Czech-Slovak mutuality in the late 19th century on example of Terézia Vansová travelogue).
Jana Pátková 1)

Download Fulltext

1)Kabinet slovakistiky ÚSVS FF UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. jana.patkova@ff.cuni.cz

Klíčová slova: cestopis, realismus, česko-slovenská vzájemnost, Slované, slovenská literatura, Terézia Vansová/Key words: Travelogue, Realism, Czech-Slovak mutuality, Slavs, Slovak literature, Terézia Vansová

Podoba česko-slovenské vzájemnosti neměla v průběhu 19. století jednolitý charakter. Na příkladu cestopisné literatury přelomu 19. a 20. století je mimo jiné vidět, v jak složité historické situaci se Slovensko nacházelo. Terézia Vansová ve svém cestopisu Paní Georgiadesová na cestách s podtitulem Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu (1896–1897) zachycuje tuto proměnu spolu s proměnou literárního i společensko-historického kódu. Z typologického hlediska jde v cestopisu Vansové o zřejmé vybočení z dosavadní tradice cestopisného žánru. Volba fiktivní vypravěčky namísto autorského subjektu a ženská optika vyprávění se jeví ve vývoji slovenské literatury jako nová. Autorka prostřednictvím fiktivní vypravěčky Johanny Georgiadesové tematizuje vzájemnou (česko-slovenskou i slovensko-českou) neznalost kulturně i historicky nejbližší krajiny. Cesta na Národopisnou výstavu českoslovanskou konanou roku 1895 zaujímá v cestopisu centrální místo a pro Vansovou znamenala navzdory tematizaci trhlin také posilování národního sebevědomí.

How to cite:
Pátková, J. . Slovenská literatúra, 64(2), 87-103.


 
 
Prózy Jána Roznera a Bratislava (Spisovateľ – autobiografia – mesto).
(Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava (The Writer – the Autobiography – the Town)).
Radoslav Passia 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

Kľúčové slová: urbánny priestor, autobiografia, Bratislava, spisovateľ ako sociálna rola/Key words: urban space, autobiography, Bratislava, writer as a social role

Výskumu priestorových kategórií sa v súčasnej teórii literatúry, ako aj v interdisciplinárnom humanitnom výskume, venuje značná pozornosť. Autor v úvode tejto štúdie ponúka prehľad niektorých praktických a teoretických prístupov k fenoménu mesta v strednej Európe. Potom sa venuje autobiografickým prózam Jána Roznera (1922 – 2006), predovšetkým knihám Noc po fronte (2010) a Výlet na Devín (2011). Svoju pozornosť sústreďuje najmä na analýzu vzťahov medzi: 1.) literárnou reprezentáciou urbánneho priestoru 2.) autobiografickým žánrom a 3.) osobnosťou spisovateľa. Dochádza k názoru, že v prípade prozaického diela J. Roznera sú tieto tri teoretické problémy neoddeliteľne spojené. „Roznerova“ Bratislava nie je len kulisou jeho prozaických diel, tento priestor funkčne prispieva k umeleckému zachyteniu spisovateľovej základnej témy, ktorou je vzťah stredoeurópskeho intelektuála a komplikovaných kultúrnych a politických dejín tohto regiónu v 20. storočí. J. Rozner sa prostredníctvom spomienkového rozprávania vyrovnáva s vlastnou problematickou minulosťou a literárna reprezentácia Bratislavy je súčasťou tohto procesu intelektuálnej a „reanimácie“ autora v súčasnej slovenskej kultúre.

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 64(2), 104-117.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky.
(The Slovak-serbien Literary and Culture Conjuction ).
Katarína Štafurová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. katarina.stafurova@gmail.com


How to cite:
Štafurová, K. . Slovenská literatúra, 64(2), 164-165.


 
 
Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945.
(Workshop Prolegomena for the Poetic of Slovak Literatury after 1945).
Daniel Domorák 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. domorakd@gmail.com


How to cite:
Domorák, D. . Slovenská literatúra, 64(2), 166-168.