Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 1

Content:


 

Recenzia:

 
 
CVIKOVÁ, Jana: KU KONCEPTUALIZÁCII RODU V MYSLENÍ O LITERATÚRE. Bratislava : Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a ASPEKT, 2014. .
(Cviková, Jana: On Conceptualisation of Gender in Literary Studies. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2014.).
Hostová Ivana 1)

Download Fulltext

1)UPJŠ Prešov, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov. hostova.ivana@gmail.com


How to cite:
Ivana, H. . Slovenská literatúra, 64(1), 73-75.


 
 
CARROUGES, Michel: ANDRÉ BRETON A ZÁKLADY SURREALISMU. Praha : Malvern, 2015. .
(CARROUGES, Michel: ANDRÉ BRETON AND THE BASIS OF SURREALISM. Praha : Malvern, 2015. ).
Jaroslava Šaková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk


How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 64(1), 76-78.


 
 
KOŘÍNEK, Pavel, FORET, Martin, JAREŠ, Michal: V PANELECH A BUBLINÁCH. KAPITOLY Z TEORIE KOMIKSU. Praha : Akropolis, 2015. .
(KOŘÍNEK, Pavel, FORET, Martin, JAREŠ, Michal: Panels and Speech Ballons. Chapters from the Theory of Comics. Praha : Akropolis, 2015. ).
Lenka Macsaliová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 64(1), 79-82.


 
 

Rozhľady:

 
 
Daniel Krman ako symbol v prieniku lokálnej, konfesionálnej a národnej identity (na príklade Myjavy).
(Daniel Krman as a Symbol of the Penetration of Local, Confessional and National Identity (Exemplified on Myjava)).
Peter Macho 1)

Download Fulltext

1)Historický ústav SAV, Klemensova 19, 814 99 Bratislava. peter.macho64@gmail.com

Symbol, lokálna/konfesionálna/národná identita, sekularizácia, Daniel Krman, Jozef Miloslav Hurban, Milan Rastislav Štefánik, Myjava/symbol, local/confessional/national identity, secularization, Daniel Krman, Jozef Miloslav Hurban, Milan Rastislav Štefáni

Štúdia analyzuje význam a miesto evanjelického biskupa Daniela Krmana ako symbolu v lokálnej (obyvatelia mesta Myjava), konfesionálnej (protestanti) a národnej (Slováci) identite a pamäti. Skúma folklórne prejavy, literárnu produkciu a prienik Krmanovho mena do názvov spolkov, inštitúcií a verejných priestorov Myjavy. Za zlatý vek inštitucionalizovaného spomínania na D. Krmana možno pokladať prvú polovicu 20. storočia. Krman dodnes funguje predovšetkým ako významný konfesionálny symbol, preto je aj krmanovská festivitná kultúra úzko naviazaná na cirkevno-náboženský život. Z kontextu rôznych sekulárnych (štátnych, národných) osláv bol tento symbol spravidla vytesňovaný. Literárne texty a slávnostné prejavy z roku 1940 (200. výročie Krmanovej smrti) sa niesli nielen v znamení rezistencie luteránskej komunity voči totalitnému režimu Slovenského štátu: napriek ojedinelému pokusu o ekumenické chápanie tohto symbolu sa literarizovaný obraz Krmana ako mučeníka evanjelickej viery stal nástrojom petrifikovania konfesionálnych rozdielov na lokálnej i celoslovenskej úrovni.

How to cite:
Macho, P. . Slovenská literatúra, 64(1), 43-62.


 
 
Vzťah verejnej mienky a naratívneho prehovoru v próze Kálmána Mikszátha.
(The Relation between the Public Opinion and the Narrative Utterance in Kálmán Mikszáth´s Fiction).
Tibor Gintli 1)

Download Fulltext

1)ELTE, Katedra dejín modernej maďarskej literatúry, Múzeum korút 4/A, 1088 Budapest, Hungary. gintlitibor@gmail.com

anekdotické rozprávanie, ústne rozprávanie, úrovne rozprávania, priama reč, nevlastná priama reč, implicitný autor, metafikcia/anecdotal narration, oral narration, narrative levels, direct quotations, free indirect speech, implied author, metafiction

Anekdotická narácia v 19. storočí v strednej Európe a jej nové podoby viedli k niektorým rozhodujúcim prácam modernej literatúry, ako napríklad k slávnemu Haškovmu Švejkovi. Anekdotické naratívy boli od 19. storočia riadené kolektívnymi systémami hodnôt, teda nepotvrdzujú individuálne výhľady modernity. Oddelenie sa od týchto kolektívnych pohľadov sa zdá byť predpokladom pre pokračovanie anekdotickej tradície. Emblematickou postavou 19. storočia v Maďarsku v oblasti anekdotickej narácie bol Kálmán Mikszáth. Štúdia skúma skryté naratívne metódy, ktoré umožňujú rozprávačovi a implikovanému autorovi vzdialiť sa od bežných názorov, ktoré sa zdanlivo objavujú v Mikszáthovom diele. Štúdia prichádza so záverom, že tento Mikszáthov naratív, ktorý sa odklonil, alebo si jednoducho udržal odstup od bežných prístupov, vydláždil cestu modernizácii anekdotických naratívnych foriem v maďarskej literatúre.

How to cite:
Gintli, T. . Slovenská literatúra, 64(1), 63-72.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Od rozprávok k alegórii národného života (Ku konštituovaniu alegórie zakliatej krajiny v slovenskom romantizme).
(From Fairytales to Allegories of the National Life (On Establishing the Allegory of A Cursed Country in Slovak Romanticism)).
Jana Pácalová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

romantická topika, rozprávka, alegória, mýtus/Romantic topics, fairytale, allegory, myth

Štúdia je venovaná problematike konštituovania alegórie zakliatej krajiny v slovenskom romantizme, ktorá je jedným z určujúcich znakov v tvorbe básnikov tzv. levočskej školy, no jej pôsobnosť je v skutočnosti (ako demonštrujeme na excerpovanom materiáli) podstatne širšia. Cieľom štúdie je ukázať, kedy, akým spôsobom a akými mechanizmami sa pôvodne nepríznakový, všeobecný pojem, ktorý bol a dodnes zostáva bežnou súčasťou rečových schém (vo všeobecnom význame s potenciálne implicitným odkazom na biblický text – kliatba), transformoval na jeden z určujúcich motívov romantickej topiky, akým spôsobom, v akých podobách a funkciách sa stal súčasťou mýtopoetického stvárnenia (prirovnanie, symbol, alegória) a akými mechanizmami nadobudol podobu jedného z najznámejších národných mýtov Slovákov.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 64(1), 5-32.


 
 
Vilikovského pátranie po skutočnosti: fotografia a trpkastá chuť skutočného.
(Vilikovský´s Search for the Reality: Photography and a Bitter Taste of the Real).
Tomáš Horváth 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

detektívny žáner, naratívna štruktúra, nový román/detective fiction, narrative structure, nouveau roman

Štúdia interpretuje radikálne prepísanie detektívneho žánru v poviedke Pavla Vilikovského Celkový pohľad na Máriu B. (1968) a v jeho románe Prvá veta spánku (1983). Tieto dva texty sú vo vzájomnom vzťahu variantov, pričom ich vzájomné intertextuálne nasvietenie generuje ďalšie významy. V poviedke rozprávač rozpráva celý príbeh v modalite možnosti. Viaceré udalosti naratívnej štruktúry majú neistý ontický charakter. Text poviedky dáva čitateľovi k dispozícii len jednu stranu komunikačného procesu vyšetrovania – odosielateľa, detektíva kladúceho otázky, čiže text podáva len východisko výpovede, nie jej jadro. Závoj detektívových hypotéz zahaľuje či aspoň skresľuje skutočnosť – a detektív sa musí neustále v prostých existenčných výrokoch uisťovať o tom, čo je skutočné. Detektív sa tu stáva strojom na generovanie hypotéz o skutočnosti, keď sa skutočnosť (minulá vražda) stratila. Román Prvá veta spánku sklamáva žánrové očakávania, ktoré sám nastolil – zo zdanlivo detektívneho románu sa stáva románom kriminálnym s externým páchateľom. Tento žánrový postup je motivovaný samotnou kompozičnou štruktúrou románu – trojitou následnou fokalizáciou narácie a dvoma falošnými riešeniami. Kriminálne riešenie prípadu umožní nečakaná detektívova abdukcia: z miesta činu a počasia – odľahlého kameňolomu počas dažďa – vyvodí detektív záver o podstatnej vlastnosti páchateľa.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 64(1), 33-42.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie.
(The cultural Heritage of Gemer and Malohont and his approarchs ).
Lenka Macsaliová 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk


How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 64(1), 83-86.