Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 6

Content:


 
FULL-TEXT 6/2016 .


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(6)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


OBSAH 6 * LXIII. ROČNÍK * 2016 ŠTÚDIE Erika Brtáňová, Dva dolnozemské (vojvodinské) katechizmy 399 Oľga Vaneková, Neznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841 422 Jana Pácalová, Dvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete 435 Dana Hučková, Dve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký) 454 ROZHĽADY Karol Csiba, K čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana 468 Pavel Šámal, Když cenzura produkuje. Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče 479 RECENZIE Homza, Martin et al.: Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy (Petra Rusňáková) 485 Balogh, Magdolna (ed.): Voľby a nutnosti. Židovský sebaobraz a spoločenské vedomie v strednej Európe (Literárne a kultúrne štúdie) (Marta Fülöpová) 488 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Adelaida Mezeiová, Román západných Slovanov 491 Obsah ročníka 63 494

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(6)


 
 

Rozhľady:

 
 
K čítaniu druhého dielu memoárov Mila Urbana.
(On Reading the Second Volume of the Memoirs by Milo Urban).
Karol Csiba 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. csiba0@gmail.com

Milo Urban, publicistika, redakcia, ideológia

Príspevok na základe čítania druhého dielu memoárov Mila Urbana Kade-tade po Halinde. Neveselé spomienky na veselé roky vydaných až v roku 1992 odkrýva publikačné prostredie, do ktorého vstupuje autor na úplnom začiatku svojej literárnej a publicistickej tvorby. Rámcovaný je obdobím jeho prvých časopiseckých príspevkov a rokom vydania románu Živý bič (1927). V článku preto dominujú odkazy na viaceré medzivojnové periodika – denníky Slovák a Slovenský národ, resp. študentský časopis Vatra. Aj z tohto dôvodu je prekvapujúco široký rozsah a rôznorodosť Urbanovej bibliografie v sledovanom období. Špeciálnu pozornosť je v príspevku venovaná autorovmu vzťahu k politike a ideológiám, od ktorých sa v memoároch dištancuje.

How to cite:
Csiba, K. . Slovenská literatúra, 63(6), 468-478.


 
 
Když cenzura produkuje. Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče.
(When Censorship Produces. Exemplified on Zakázané prózy by Vladimír Mináč).
Pavel Šámal 1)

1)Ústav pročeskou literaturu AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 11000 Praha, Česko. samal@ucl.cas.cz

cenzúra, fetišizmus, Vladimír Mináč, new censorship

Článek na příkladu sbírky povídek Vladimíra Mináče Z nedávnych čias, jejíž vydání zakázala roku 1957 Hlavná správa tlačového dozoru, ukazuje, v jakém smysl lze uvažovat o produktivních efektech cenzury. Autor navazuje na podněty metodologického směru new censorhip (Richard R. Burt) a ukazuje různé typy významů, jež tato cenzurní kauza vyvolala. Autor předkládá tezi, že s cenzurním zásahem z roku 1957 jsou spojeny různé podoby fetišizace, jež po nedávném vydání knihy Vladimíra Mináče Zakázané prózy (Ed. Pavel Matejovič, Bratislava : Slovenské informačné centrum 2015) vtahují do literární komunikace dílo, které by za jiných okolností zůstalo v zapomnění. Zvláštní pozornost autor věnuje legitimizačním a kanonizačním efektům, které cenzurní zákaz vyvolal.

How to cite:
Šámal, P. . Slovenská literatúra, 63(6), 479-484.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Dva dolnozemské (vojvodinské) katechizmy.
(Two Lower-land (Vojvodina) Catechisms).
Erika Brtáňová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. Erika.Brtanova@savba.sk

dejiny slovenskej literatúry, nábožensko-vzdelávacie žánre, katechizmus, 19. storočie, Vojvodina, Matej Ambrózi, Leopold Abafi, Štefan Plačko, Jozef Miloslav Hurban

Cieľom príspevku je ukázať, že v prostredí dolnozemskej Vojvodiny (severné Srbsko), ktorú od druhej polovice 18. storočia osídľujú z ekonomických a náboženských dôvodov slovenskí evanjelici augsburského vyznania, vzniká špecifická literárna kultúra, ktorej základ tvorí predovšetkým nábožensko-vzdelávacia literatúra. Zvlášť sa zameriava na jeden z významných prejavov tohto typu literatúry, a to na katechizmovú tvorbu, ktorú charakterizujú dve príznačné línie: pôvodný domáci katechizmus (Matej Ambrózi Jádro náboženství křesťanského ku prospěchu evangelických konfirmantů, 1844) a adaptácia prekladu inojazyčného (nemeckého) katechizmu (Leopold Abafi – Heinrich Wendel: Výklad malého katechysmu Dr. Martina Luthera, 1870). Štúdia, ktorá je výsledkom metodicky a empiricky ukotveného literárno-historického výskumu v regióne Vojvodiny, objasňuje po prvýkrát okolnosti a súvislosti vzniku obidvoch katechizmov, pričom Abafiho edícia Wendelovho katechizmu (dnes uložená vo Farskej knižnici v Starej Pazove) nie je na Slovensku vôbec dostupná. Okrem prvej interpretačnej sondy, v rámci ktorej sa poukazuje na mieru uplatnenia umeleckých ambícií pôvodcov analyzovaných edícií, reflektuje a usúvzťažňuje aj dobovú diskusiu o žánri katechizmu.

How to cite:
Brtáňová, E. . Slovenská literatúra, 63(6), 399-421.


 
 
Neznáma príležitostná tlač Michala Godru z roku 1841.
(Unknown occasional Print by Michal Godra from 1841).
Oľga Vaneková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. olga.vanekova@savba.sk

latinská príležitostná poézia, 19. storočie, Michal Godra, ekloga, Báčka

Článok sa venuje neznámej príležitostnej tlači Michala Godru (1801 – 1874) Carmen pastoricium, ktorá vyšla v roku 1841 v Novom Sade, v čase, keď M. Godra pôsobil ako riaditeľ slovensko-nemeckého gymnázia v Novom Vrbase v Báčke vo Vojvodine. Tlač tvoria dve samostatné básne, eklogy, ktoré autor napísal pri príležitosti menovania šľachtica Antona Knézyho do funkcie podžupana Báčskej stolice. Príspevok sa zameriava na prvú z eklog s titulom Beata Bacska. Ecloga I. (Požehnaná Báčka, ekloga I.), ktorú tvorí 97 veršov zložených v hexametri. Keďže text básne nie je odbornej verejnosti známy, súčasťou je prepis latinského textu a prozaický preklad básne do slovenčiny. Na základe tematicko-motivickej interpretácie možno konštatovať, že báseň M. Godru Beata Bacska napĺňa žánrové charakteristiky eklogy: básnická výpoveď, štylizovaná ako prehovor postáv pastierov, tematizuje oslavu Báčky ako idylickej pastiersko-roľníckej krajiny, objavujú sa mytologické motívy a historické exkurzy, dopĺňajúce obraz oslavovanej krajiny. V súlade s požiadavkou „príležitostnosti“ básne aktualizuje Godra obraz krajiny mimoriadne veľkým počtom konkrétnych názvov geografických lokalít z Báčky a s nimi spojených dobových reálií. Príležitostná tlač M. Godru je dokladom, že ešte v štyridsiatych rokoch 19. storočia sa latinský jazyk používal v literárnej produkcii, minimálne pri tvorbe príležitostnej poézie.

How to cite:
Vaneková, O. . Slovenská literatúra, 63(6), 422-434.


 
 
Dvojdňové putovania dolnozemského Slováka po slovanskom svete.
(The Two-Day Pilgrimage of a Lower-land Slovak around the Slavic World).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

Národné obrodenie, romantická reprezentácia sveta, miesta pamäti, národnoidentifikačný prostriedok, cestopis, národný emblematizmus, emblematická geografia, kultúrna autorita

Predmetom štúdie sú cestopisné články Félixa Kutlíka (1843 – 1890) z druhej polovice šesťdesiatych rokov, uverejnené v rokoch 1867 a 1868 v Pešťbudínskych vedomostiach anonymne (Výlet do Krkonôš, Dva dni v Prahe) a pod pseudonymom Felkovský (Dva dni v Uhrách, Výlet na Laaland, Výlet na Ránu). Tieto kratšie cestopisy, ktoré doteraz neboli analyzované, zastupujú obrodenecký typ cestopisu s intencionálnou afinitou na kollárovské „ideologické“ dedičstvo, Kollárov široký koncept slovanského sveta a „pôvodných“ oblastí, osídlených Slovanmi. Cieľom ich analýzy je ukázať spôsob kreovania týchto textov ako typu obrodeneckého cestopisu založeného na mýtickej koncepcii jednotnej slovanskej vlasti, ktorého zakladajúcim textom je Kollárova Slávy dcéra. Dôraz je položený na sledovaní národnej emblematiky (hranice, symbol lipy, posvätné miesta Slovanov, trpiteľský národ atď.) v nadväznosti na koncept národného emblematizmu stredoeurópskych Slovanov Róberta Kiss Szemána (2014). Štúdia ďalej odpovedá na otázku, ako dolnozemský autor zobrazuje vo svojich cestopisných textoch Slovensko v porovnaní s obrazom iných krajín, čo vôbec myslí označením „naše“, „slovenské“, čo (akú krajinu, etnikum) vníma ako svoje domovské.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 63(6), 435-453.


 
 
Dve state o modernom dramatickom umení (VHV, Ivan Lilge Lysecký).
(Two Papers on Modern Dramatic Art (VHV, Ivan Lilge Lysecký)).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

modernizmus, moderné divadlo, teória modernej drámy, reflexia modernistickej dramatiky v slovenskom prostredí, Vladimír Hurban Vladimírov, Ivan Lilge-Lysecký

Hoci v kultúrnom živote slovenských komunít v priestore uhorskej Dolnej zeme pomerne dlhý čas absentoval priamy kontakt s divadelnou kultúrou, na prelome prvého a druhého desaťročia 20. storočia tvorili divadlo a dramatické umenie už stabilnú súčasť vojvodinskej slovenskej kultúry. Rozvíjala sa aj teoretická reflexia moderného dramatického umenia, čo dokumentujú dva články z Národných novín z roku 1914, pričom obaja autori boli viac alebo menej spätí práve so slovenským dolnozemským prostredím. Vladimír Hurban Vladimírov (1884 – 1950) zo Starej Pazovy, dnes hodnotený ako najvýznamnejší slovenský dolnozemský dramatik, sa v prednáške O dramatickom umení (Národnie noviny, 18. júla 1914) zameral na výklad základných princípov dramatického umenia od najstarších čias do súčasnosti, pričom vychádzal zo súvekej nemeckej teatrologickej literatúry. Na jeho stať bezprostredne reagoval Ivan Lilge-Lysecký (1886 - 1918), pôsobiaci istý čas v Báčskom Petrovci, ktorého článok Dramatické umenie (Národnie noviny, 30. júla 1914, 4. augusta 1914) bol programovo zameraný na modernú dramatiku – v tomto smere sa Lilge stal prvým slovenským informátorom o tzv. intímnom divadle. Obe state dokumentujú dobové, ešte vojnou nezasiahnuté myslenie o podobe a charaktere nového divadelného umenia, ktoré síce vyrastalo na pozadí analyticky zameraného naturalizmu a realizmu, ale dôraz kládlo už na syntetický výraz, symbol, štylizáciu a nové vyjadrenie intimity. Zároveň ukazujú, že modernistické úsilia neboli iba čisto poetickou alebo prozaickou záležitosťou, ale že rezonovali aj v oblasti drámy, a to v nanajvýš aktuálnej podobe a v tesnom prepojení s európskymi dobovými tendenciami a trendmi.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 63(6), 454-467.