Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 4

Content:


 
FULL-TEXT 4/2016.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.


ŠTÚDIE Adam Svetlík, Kritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia 235 Marina Šimáková Speváková, Postmoderná situácia slovenskej literatúry vo Vojvodine a procesy transformácie poézie od šesťdesiatych rokov 20. storočia 263 ROZHĽADY Jarmila Hodoličová, Pôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia) 287 Anna Margaréta Valentová, Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine 298 RECENZIE K dielu Jána Števčeka. Pri príležitosti nedožitého 85. výročia narodenia literárneho vedca, pedagóga, prekladateľa (Daniel Domorák) 303 Fülöpová, Marta: Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia (Andrea Draganová) 305 Joanna Gosczcyńska: Wielkie spory małego narodu (Irena Bilińska) 309 Rišková, Lenka – Hučková, Dana (eds.): Viliam Turčány (Pamäť literárnej vedy) (Matúš Mikšík) 313

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(4)


 
 

Rozhľady:

 
 
Pôvodná literárna tvorba pre deti a mládež vojvodinských Slovákov v rokoch 1996 – 2015 (bilancia).
(The Authentic Literary Production for the Children and Youth of Vojvodina Slovaks Written between the Years 1996 and 2015 (Summary)).
Jarmila Hodoličová 1)

1)Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. hodolic@sbb.rs

literatúra pre deti, vojvodinská literatúra

Literatúre pre deti vojvodinských Slovákov v Srbsku sa pozornosť prvýkrát venovala v roku 1968, na podnet časopisu Nový život, v rámci diskusie Literárna porada. V roku 1983 sa konala ďalšia diskusia pod názvom Naša detská poézia po oslobodení, v ktorej sa detská literatúra chápala ako najdôležitejšie odvetvie literárnej tvorby Slovákov v Srbsku. V období 1996 – 2015 došlo k rozvoju slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti vo všetkých druhoch (poézia, próza, dráma) aj v žánroch. Takisto sa posilnila odborná reflexia problematiky detskej literatúry (Pavol Mučaji: Podľa duše dieťaťa, 2005; Jarmila Hodoličová: Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti, 2005).

How to cite:
Hodoličová, J. . Slovenská literatúra, 63(4), 287-297.


 
 
Slovenské evanjelické časopisy v srbskej Vojvodine.
(Slovak-language Evangelical Magazines in Serbian Vojvodina).
Anna Margaréta Valentová 1)

1)Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. amvalentova@live.com

cirkevné časopisy, Vojvodina, Evanjelický hlásnik

Príspevok podáva prehľad časopisov Slovenskej evanjelickej augsburského vierovyznania cirkvi v Srbsku, so špeciálnym zameraním na periodikum Evanjelický hlásnik (vychádzajúce od roku 1926) v období 1991 – 2016. Analýza časopisov doplňuje nielen obraz dejín žurnalistiky vojvodinských Slovákov, ale vypovedá tiež o stave evanjelickej cirkvi, o jej organizácii, vydavateľskej činnosti, o vzájomných vzťahoch medzi cirkvou (národnostnej menšiny) a štátom (Srbsko), a takisto o úrovni a podobách slovenského jazyka na území Vojvodiny.

How to cite:
Valentová, A. . Slovenská literatúra, 63(4), 298-302.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Kritické čítanie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia.
(The Critical Reading of Slovak-language Vojvodina Literature Written in the Second Half of the 20th Century and the Early 21th Century).
Adam Svetlík 1)

1)Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. svetlika@ptt.rs

slovenská vojvodinská literatúra, enkláva, kritická recepcia literatúry, literárne časopisy, integrácia

Príspevok je zameraný na analýzu literárnokritickej recepcie slovenskej vojvodinskej literatúry na Slovensku v druhej polovici 20. a začiatkom 21. storočia. Skúma literárnokritické texty autorov zo Slovenska uverejňované v literárnych časopisoch na Slovensku (Slovenské pohľady, Slovenská literatúra, Romboid a i.) a čiastočne v slovenskom časopise vychádzajúcom v Srbsku Nový život, tiež v knižných publikáciách vybraných kritikov. Najväčší dôraz je na rekonštrukcii príčin, spôsobu, tempa a hlavných aktérov obnovovania prerušených vzťahov medzi dvomi podobami tej istej, teda slovenskej literatúry, pričom sa analyzujú najmä premeny v statuse slovenskej vojvodinskej literatúry (od regionálneho k enklávovému) a ich dopad na vzťahy medzi slovenskou vojvodinskou a celoslovenskou literatúrou. V centre pozornosti sú autori, ktorí sa literárnokritickým výskumom slovenskej vojvodinskej literatúry zaoberali najsústavnejšie (Peter Andruška, Viliam Marčok, Dalimír Hajko, Oliver Bakoš, Etela Farkašová) a ktorí sa svojím prístupom najviac pričinili o rovnocenné integrovanie slovenskej vojvodinskej literatúry do celoslovenského literárneho kontextu.

How to cite:
Svetlík, A. . Slovenská literatúra, 63(4), 235-262.


 
 
Postmoderná situácia slovenskej literatúry vo Vojvodine a procesy transformácie poézie od šesťdesiatych rokov 20. storočia.
(The Post-Modern Situation of Slovak-language Literature of Vojvodina and the Processes of Poetry Transformation since the 1960s.).
Marína Speváková Šimáková 1)

1)Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. marinasimak.spevakova@gmail.com

poézia, postmodernizmus, intertextualita, intermedialita, beat generation

V štúdii sa analyzujú premeny poézie v postmodernej situácii v Srbsku (Vojvodine) od konca šesťdesiatych rokov, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Metodologicky sa vychádza z monografie Jaroslava Šranka Individualizovaná literatúra, štúdií Viliama Marčoka, Michala Rehúša, Dubravky Oraić Tolić, Dubravky Djurićovej, Bálintha Szombathyho. Tranformácia slovenskej vojvodinskej poézie prebiehala od konca šesťdesiatych rokov najčastejšie z metatextových impulzov (intertextuality a prekladov), intermediality, bítnickej poézie. Evidujú sa dve fázy v premenách poézie v postmodernej situácii: spontánne premeny, ktorá je výsledkom rekacie na dobové a literárne impulzy a vedomá aplikácia postmoderných postupov. Určité typy postmodernizácie poézie vojvodinských Slovákov sa javia v predstihu v porovnaní so situáciou na Slovensku. Predsa však, poézia druhej polovice 20. storočia na Slovensku mala nemalý účinok v transformácii výrazových aspektov poézie slovenských básnikov z Vojvodiny.

How to cite:
Speváková Šimáková, M. . Slovenská literatúra, 63(4), 263-286.