Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 2

Content:


 
FULL-TEXT 2/2016.


Download Fulltext

PDF verzia 2/2016 Slovenská literatúra

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(2)


 
 

OBSAH:

 
 
Obsah.
(Contents).


OBSAH 2 * LXIII. ROČNÍK * 2016 ŠTÚDIE Magdalena Bystrzac, K recepcii kultúrno-kritických textov A. Matušku z tridsiatych rokov 20. storočia v slovenskom a českom kultúrnom prostredí (Tido J. Gašpar, Ferdinand Peroutka) 81 Blanka Hemelíková, Chudá holka. Serializovaný román pro ženy a dívky v počátcích české populární žurnalistiky 104 Markéta Holanová, Červená knihovna proti červené knihovně. Žánrové stereotypy a jejich variace 114 Martina Kubealaková, Ľúbostná próza v populárnej literatúre 19. storočia 126 ROZHĽADY Adriana Porížeková, Intertextualita v slovenskej postmodernej próze. Podoby medzitextového nadväzovania v prozaickom diele Dušana Dušeka Ponožky pred odletom 134 Špela Sevšek Šramel, Zabúdať a spomínať. Čítanie prozaických textov Pavla Vilikovského a Jana Balabána 140 RECENZIE Kiss Szemán, Róbert: Slovanský Goethe v Pešti. Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů (Jana Pácalová) 150 Tippnerová, Anja: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze (Jaroslava Šaková) 154 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie (Petra Rusňáková) 157 Literárnohistorické kolokvium IV. Klasicizmus (Lenka Macsaliová) 158 Medzinárodné vedecké sympózium pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Petra Zajaca, DrSc. (Daniel Domorák) 160

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(2)


 
 

Rozhľady:

 
 
Intertextualita v slovenskej postmodernej próze. Podoby medzitextového nadväzovania v prozaickom diele Dušana Dušeka Ponožky pred odletom.
(Intertextuality in Slovak Postmodern Prose. The Forms of Intertextual Connection in Dušan Dušek´s Work Ponožky pred odletom /Socks before Taking off).
Adriana Porížeková

Ponožky pred odletom, intertextualita, metatextualita

Cieľom príspevku je poukázať na postmoderný charakter zbierky Dušana Dušaka Ponožky pred odletom. Literárno-kritická analýza spomenutej publikácie sa pritom opiera a jej vedecký základ, je tvorený najmä literárno-vedeckými prácami Tibora Žilku, ktorý v rámci slovenského kontextu najpodrobnejšie opísal uvedenú problematiku. Vedecká štúdia poukazuje na skutočnosť, že nateraz posledná kniha Dušana Dušeka implementuje v sebe črty postmoderného textu a v intenciách členenia postmoderny podľa Tibora Žilku ju zaraďujeme k palimpsestovému typu prózy. Ústrednou charakteristickou črtou postmoderny, ale aj Dušekovej zbierky sa stáva medzitextové nadväzovanie uplatňujúce sa prostredníctvom intertextuality a metatextuality. V krátkych prózach je zakomponovaný celý rad citácií z ľudovej slovesnosti, novín či kníh od známych spisovateľov aj rodinných príslušníkov. Jednotlivé výroky nie sú nesúvisle členené vety zakomponované do celkového kontextu, ale tvoria jeho integrálnu súčasť tým, že dopĺňajú rozprávačove (autorove) myšlienky i spomienky. Druhý typ medzitextovej nadväznosti, ktorú autor použil, a ktorá potvrdzuje postmoderný charakter krátkych próz, je metatextualita účinne využitá v rozmanitých podobách, konkrétne: komentovaním literárneho textu, vložením postavy autora do textu, ale aj citovaním predchádzajúcich vlastných spisovateľových publikácií. Prínos práce vidíme v opätovnom poukázaní a zdôraznení charakteristického znaku postmoderny, medzitextového nadväzovania, a jeho praktickej aplikácie na vyššie menovanú zbierku.

How to cite:
Porížeková, A. . Slovenská literatúra, 63(2), 134-139.


 
 
Zabúdať a spomínať. Čítanie prozaických textov Pavla Vilikovského a Jana Balabána .
(To forget and to recall. Reading the Proses by Pavel Vilikovský and Jan Balabán).
Špela Sevšek Šramel 1)

1)Filosofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenia. spela.sramel@gmail.com

pamäť, detabuizácia, smrť a umieranie, korešpondencia, P. Vilikovský, J. Balabán

Príspevok sa zaoberá dvomi (literárnymi) témami, ktoré do určitej miery spolu súvisia. Prvou z tém je proces umierania, kde významnú úlohu zohráva prítomnosť blízkej osoby. Literatúra, ako sa pokúsime ukázať, do veľkej miery prispieva k detabuizácii smrti. Druhá z tém sa dotýka pamäti, rozpamätávania sa, ale aj zabúdania. Do popredia sa dostáva problém starnutia, umierania a smrti, jeho tabuizácia, ale aj uvažovanie nad tým, do akej miery môže byť pamäť celistvá, resp. fragmentárna. Za menej významné nemožno považovať ani hľadanie odpovede na otázku, akú úlohu zohráva súkromná korešpondencia pri sebaidentifikácii a pátraní do minulosti. O naznačených témach budeme uvažovať v súvislosti s prozaickými textami súčasnej českej a slovenskej tvorby, románom Jana Balabána Zeptej se táty (2010) a dvoma kratšími textami Pavla Vilikovského: novelou Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (1989) a poviedkou Pán spomienok (2005, Čarovný papagáj a iné gýče).

How to cite:
Sevšek Šramel, Š. . Slovenská literatúra, 63(2), 140-149.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
K recepcii kultúrno-kritických textov A. Matušku z tridsiatych rokov 20. storočia v slovenskom a českom kultúrnom prostredí (Tido J. Gašpar, Ferdinand Peroutka).
(On Reception of The Cultural and Critical Articles by A. Matuška Written in the 1930s in the Slovak and Czech Cultural Enviroments (Tido J. Gašpar, Ferdinand Peroutka)).
Magdalena Bystrzak 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. bystrzak.magdalena@gmail.com

tridsiate roky, polemiky, slovenská otázka, Alexander Matuška, Tido J. Gašpar, Ferdinand Peroutka

Predložená literárnohistorická štúdia sa zameriava na rekonštrukciu vonkajších okolností kultúrneho života prvej polovice tridsiatych rokov, ktoré zásadne ovplyvnili recepciu ranej tvorby Alexandra Matušku v slovenskom prostredí. Štúdia sa skladá z dvoch kapitol – prvá pojednáva o pokuse zjednotiť slovenské kultúrne prostredie na národnom princípe v mene hesla Tida J. Gašpara „Dajme sa dokopy“, druhá zas približuje slovenské polemiky okolo českého týždenníka Přítomnost, s ktorým Matuška v tridsiatych rokoch spolupracoval. Materiálovým východiskom výskumu sú vybrané kultúrnospoločenské časopisy, ktoré zohrávali úlohu platformy svetonázorových stretov a predstavovali dobovo najsilnejšie mienkotvorné médium (Přítomnost, Slovenské pohľady, Elán, DAV, Pero, Nový svet, LUK a pod). Na pozadí vybraných sporov o Alexandra Matušku, ktorých aktérmi boli okrem iných Tido J. Gašpar a Ferdinand Peroutka, autorka prihliada na vybrané ideové strety v slovenskom kultúrnom živote tridsiatych rokov minulého storočia. Do popredia sa tu dostáva predovšetkým konflikt slovenskej identity s identitou československou a konfrontácia modernej paradigmy slovenskej kultúry s jej tradičnou podobou, t.j. spory medzi pokrokovou a konzervatívnou časťou slovenských kultúrnych elít. Matuškovo juvenilné kritické gesto, spolu s reakciami, ktoré vzbudilo, je takto interpretované ako súčasť širšej diskurzívnej štruktúry – dobovo intenzívnych diskusií o kultúrnom rozmere tzv. „slovenskej otázky”.

How to cite:
Bystrzak, M. . Slovenská literatúra, 63(2), 81-103.


 
 
Chudá holka. Serializovaný román pro ženy a dívky v počátcích české populární žurnalistiky.
(The Poor Girl. The Serial Novel for Women and Girls at the Dawn of Czech Popular Journalism).
Blanka Hemelíková

romance, populární literatura, Václav Čech, „Chudá holka“, Pražský ilustrovaný kurýr, 90. léta 19. století

Romány v populárních periodikách jsou zcela zapomenuté. Pokusíme se přispět k osvětlení produkce v počátcích české populární žurnalistiky, a to sondou do prvního českého populárního deníku Pražský ilustrovaný kurýr a analýzou románu pro ženy Chudá holka (Václav Čech, Pražský ilustrovaný kurýr 1895). Redakce nechtěla vytvořit speciální ženské publikum, ale román adresovala i mužům. Román měl sociální zaměření, na tématu „nalezené dítě“ kritizoval společenské předsudky vůči nemanželským dětem. Avšak výsledným efektem bylo stvrzení společenského systému. Ještě ne zcela vyhraněný protiklad „populární“ versus „elitní“ tvorba lze charakteristicky sledovat na vztazích Václava Čecha k literatuře „vysoké“.

How to cite:
Hemelíková, B. . Slovenská literatúra, 63(2), 104-113.


 
 
Červená knihovna proti červené knihovně. Žánrové stereotypy a jejich variace.
(Romance Novels versus Romance Novels. Genre stereotypes and their variations).
Markéta Holanová 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV Č, v.v.i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha, ČR. holanova@ucl.cas.cz

Milostný román, červená knihovna, Jožka Jabůrková, Marie Tippmannová, žánrové stereotypy, publikační kontext

Stať se zabývá třemi prózami, které různým způsobem pracují s žánrovými stereotypy milostného románu. Romány jsou si blízké dobou zveřejnění (počátek 30. let), způsobem (jde o romány na pokračování, uveřejňované v časopisech), výrazně se však odlišují svým publikačním kontextem – prózy Jožky Jabůrkové vychází v periodikách spjatých s komunistickou stranou, próza Marie Tippmannové v politicky nevyhraněném časopise určeném nejširšímu čtenářskému okruhu. Přesto však těmto textům můžeme přiznat podobnou intenci – snahu variovat tradiční postupy žánru. Těžiště stati spočívá v popisu těchto variací, které chápeme jako průsečíky mezi autorským záměrem, čtenářským očekáváním, žánrovými konvencemi a publikačním zázemím.

How to cite:
Holanová, M. . Slovenská literatúra, 63(2), 114-125.


 
 
Ľúbostná próza v populárnej literatúre 19. storočia.
(Romantic Prose in Popular Literature of the 19th Century).
Martina Kubealaková

knižky ľudového čítania, ľúbostná próza, dievčenský román

V príspevku sa konštatuje, že skúmané tri skupiny ľúbostného prózy patriace do okruhu populárnej literatúry 19. storočia (knižiek ľudového čítania) môžu byť z hľadiska vývoja dievčenského románu vnímané ako ich predhistória (dnes sa genéza dievčenského románu začína u S. Richardsonovej Clarissy (1748) či u Ch. Brontëovej Jany Eyrovej (1847) a pod., ale ontologicky sú korene tejto tvorby staršie). Ak skupina dobrodružno-ľúbostných knižiek ľudového čítania svojimi znakmi anticipuje práve najstaršiu príbehovú vrstvu sociálnej fabuly neskoršej červenej knižnice, potom dobrodružno-ľúbostné knižky ľudového čítania mladšej proveniencie pre ženy svojimi znakmi, predovšetkým poviedka Sličná Rozárka, inklinujú k modelu dievčenskému románu emancipačného typu. Zakríknutosť a zdanlivá nevyhranenosť až okrajovosť tzv. „škaredého káčatka“ má v starších predlohách podobu chudobnej, ale krásnej a cnostnej siroty/polosiroty a cesta k zmene na úspešnú osobnosť tu splýva s odvahou, rozumnosťou a bojom o vlastnú česť.

How to cite:
Kubealaková, M. . Slovenská literatúra, 63(2), 126-133.