Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 1

Content:


 
FULL-TEXT 1/2016.
(FULL-TEXT 1/2016).


Download Fulltext

PDF verzia č. 1/2016 časopis Slovenská literatúra

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(1), 1-80.


 
 

OBSAH:

 
 
Obsah.


OBSAH ŠTÚDIE Vladimír B a r b o r í k , Šibolet socialistického realizmu (Uplatnenie pojmu v reflexii literatúry prvej polovice 70. rokov) 1 Pavel M a t e j o v i č , Literárna kritika v ére samizdatu 16 Radoslav P a s s i a , „Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987) 22 Iva M á l k o v á, Tvůrčí a „ediční“ činnost Jaromíra Šavrdy a „kritika“ v soudních rozsudcích a trestním spisu 29 . ROZHĽADY Lenka R i š k o v á , Neprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“ 45 DISKUSIA Kristína P a v l o v i č o v á , Odpoveď J. Zamborovi na kritiku Dekonštrukcia Proglasu 64 RECENZIE Petříček, Miroslav (text) – Fila, Rudolf (ilustrácie): Obraz a slovo (Fedor M a t e j o v ) 70 Passia, Radoslav: Na hranici (Slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál) (Michal J a r e š ) 73 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2014 – 2015 (Andrea D r a g a n o v á ) 77

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(1)


 
 

Rozhľady:

 
 
Neprehliadnuteľná, no prehliadaná „truchlivost Dobromyslova“.
(Noticeable, yet unnoticed „mournfullness of Dobromysl“).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

synkretizmus, klasicizmus, romantizmus, cnosť, intímnosť, senzualizmus, melanchólia

V doterajších literárnohistorických reflexiách Palkovičovej programovej básne Vidění Dobromyslovo tradične rezonujú odkazy na jej klasicistickú poetickú charakteristiku. Jej hodnotenie ako typickej klasicistickej oslavy cností a morálnych hodnôt však nie je celkom presné. Palkovičova básnická výpoveď je totiž zároveň aj veľmi emotívna a sugestívna. Svoje obrazy stavia veľmi citlivo a premyslene, so zreteľom na subjektívny svet hrdinu, čo odkazuje na vplyv iných poetických postupov, predznamenávajúceho už nástup romantizmu.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 63(1), 45-63.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Štúdia Šibolet socialistického realizmu (Uplatnenie pojmu v reflexii literatúry prvej polovice 70. rokov).
(The Shibboleth of Socialist Realism (Applying the Techincal Term in Reflection of Literature Written in the First Half of the 1970s)).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

socialistický realizmus, literárna kritika, päťdesiate roky, normalizácia

Štúdia Šibolet socialistického realizmu je venovaná uplatneniu pojmu socialistický realizmus v domácej reflexii literatúry 1. polovice 70. rokov, v období nástupu spoločenskej a v jej rámci kultúrnej normalizácie. V porovnaní s predchádzajúcim desaťročím postihli literárne pole zásadné štruktúrne zmeny, prišlo k podrobeniu literatúry a jej reflexii moci. Sprostredkovateľom mocenských požiadaviek bola ideológia. V tomto období sa znovu začal využívať pojem socialistický realizmus tak koncepčne, ako aj v literárnokritickej praxi. Išlo o jeho mocenskú reštauráciu, ktorá bola súčasťou ideologického ovládnutia literárneho poľa. Ako dominantná smerová paradigma sa socialistický realizmus mocensky inauguroval a v literárnej praxi ako jediná záväzná norma presadil na prelome 40. a 50. rokov. Jeho opätovné nastolenie po dvoch desaťročiach malo paradoxnú povahu, spočívajúcu v nepomere medzi frekventovanosťou pojmu v dobovom myslení o literatúre a výsledkami tvorivej praxe obdobia. Iba málo z toho, čo sa zachovalo do súčasnosti (čitateľsky, literárnohistoricky), označíme ako socialistický realizmus. V porovnaní s 50. rokmi sa zmenila aj funkčná náplň pojmu. V jeho rámci sa stala prípustnou rozmanitosť metód, takže on sám už nemohol predstavovať metódu jedinú (ako to bolo v prvej pol. 50. rokov), čím stratil funkciu záväznej inštrukcie vo vzťahu k postupu či téme – a teda aj významovú konkrétnosť. V kritickej praxi išlo o pomerne frekventované slovné spojenie, ale nikto z tých, čo ho používali, sa ho nepokúsil bližšie definovať jazykom imanentným literárnej reflexii. Pojem tak stratil hodnotu kritéria a teda aj praktickú funkčnosť, no zachoval si symbolickú (rituálnu) hodnotu vo vzťahu k vtedajšej moci. Stal sa šiboletom v oboch významoch tohto slova: ako „stará idea, princíp či fráza, ktoré už nie sú akceptované väčšinou ľudí ako dôležité alebo primerané súčasnosti“, ale aj ako „pravidlo, konvencia, slovo, ktoré odlišuje jednu skupinu ľudí od druhej“, v období normalizácie tých spisovateľov a kritikov, ktorí aspoň navonok boli ochotní deklarovať svoju lojalitu k moci, od tých, čo tak nerobili.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 63(1), 1-15.


 
 
Literárna kritika v ére samizdatu.
(Literary Criticism in the Era of Samizdat).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

samizdat, literárna kritika, autobiografia

Prezentovaný text sa zaoberá špecifickou poetikou literárnokritických textov zverejňovaných v slovenskom literárnom samizdate v druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia. Ide o texty, ktoré boli zverejnené vo vybraných samizdatových číslach časopisu Fragment K v rokoch 1987 - 1989. Hodnotové rámce slovenského disentu v oblasti literárnokritickej reflexie v sledovanom období utvárali najmä Ivan Kadlečík, Milan Šimečka a Martin M. Šimečka. V recenziách, glosách a fejtónoch bol silne zastúpený autobiografický moment. Časopis Fragment K si všímal aj oficiálne vydávané literárne periodiká (najmä Literárny týždenník) a recenzoval aj sovietsku filmovú tvorbou, ktorá bola výrazne ovplyvnená Gorbačovou perestrojkou. Časopis, najmä spomenuté ročníky, teda svojím zameraním a charakterom sa čoraz viac približoval k štandardnému literárnemu periodiku. Aj napriek ťažkým podmienkam, s ktorými boli jeho redaktori a vydavatelia permanentne konfrontovaní (represívne aktivity Štátnej bezpečnosti), časopis kultivoval priestor slobodnej literárnej tvorby.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 63(1), 16-21.


 
 
„Deštrukcia pojatia socialistického realizmu“ (ku kauze „magický realizmus“ v Romboide v roku 1987).
(„Destruction of the Concept of Socialist Realism“ (on the „Magic Realism“ case in Romboid in 1987)).
Radoslav Passia 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

literárna kritika, socialistický realizmus, magický realizmus, normalizácia

Cieľom tejto prípadovej štúdie je prispieť k poznaniu mechanizmov, ktorými oficiálna komunistická moc kontrolovala a reglementovala literárnokritickú prevádzku v slovenskej literatúre koncom osemdesiatych rokov 20. storočia. Autor rekonštruuje jednu kauzu z roku 1987, ktorá sa týka časopisu Romboid. Na konkrétnom prípade z dobovej literárnej prevádzky ukazuje, že aj koncom osemdesiatych rokov pôsobili v slovenskej literatúre výrazne dogmatické a konzervatívne prúdy zotrvávajúce na rigidnej obhajobe socialistického realizmu ako jedinej dobovo prípustnej umeleckej metóde.

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 63(1), 22-28.


 
 
Tvůrčí a „ediční“ činnost Jaromíra Šavrdy a „kritika“ v soudních rozsudcích a trestním spisu.
(Creative and „Editing“ Activities of Jaromír Šavrda and „Criticism“ in Judgements and Criminal File).
Iva Málková 1)

1)Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava. iva.malkova@osu.cz

Jaromír Šavrda (1933-1988), česká literatura, 70. a 80. léta XX. století, samizdatová literatura, Libri prohibiti

Stať představuje jednu etapu života Jaromíra Šavrdy (1933-1988), spisovatele, redaktora, novináře, disidenta, dobu soudního přelíčení v roce 1979. Poznáváme „recepci“ knih a samizdatových opusů tak, jak ji režírovala Státní tajná bezpečnost. Stať vychází z poprvé dostupných archivních materiálů (pozůstalost Jaromíra Šavrdy je uložena v Archivu města Ostravy), prochází materiály obžaloby, rozsáhle cituje z rozsudků. Soustředí se na neliterární, pseudo hodnocení knih a samizdatových svazků, které byly u Šavrdy zadrženy během policejní razie a staly se předmětem obžaloby. V další variantě sledujeme proces kriminalizace literatury, vylučování a odstraňování textů z literární komunikace.

How to cite:
Málková, I. . Slovenská literatúra, 63(1), 29-44.