Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 6

Content:


 

OBSAH:

 
 
Obsah.


ŠTÚDIE Michal Habaj, Básnik v čase. Poézia Jána Poničana 1929 – 1942 449 Zora Prušková, Autor v skupenstve textu (Nežánrové autobiografie Alty Vášovej) 469 Tomáš Horváth, Subjekt a melanchólia u Gejzu Vámoša (Dokončenie.) 485 ROZHĽADY Lenka Rišková, Z korešpondencie Jána Hollého. Niečo o vzťahu Jána Hollého k protestantským autorom 495 DISKUSIA Ján Zambor, Dekonštrukcia Proglasu (PAVLOVIČOVÁ, Kristína: Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu. In: Slovenská literatúra, roč. 62, 2015, č. 3, s. 165 – 189, č. 4, s. 269 – 290.) 512 RECENZIE Matejovič, Pavel: Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia (Lenka Macsaliová) 515 Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (Jana Pácalová) 518 ANOTÁCIE Kerecman, Peter: Advokát Ivan Horváth a advokáti v jeho diele (Karol Csiba) 522 Ekler, Péter – Farkas, Gábor Kiss (eds.): Augustinus Moravus Olomucensis (Daniel Škoviera) 525 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Contextus neolatini. International Association for Neo-Latin Studies. XVI Congress. Wien, 2. – 7. august 2015 (Daniel Škoviera) 527

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(6)


 
 

Rozhľady:

 
 
Z korešpondencie Jána Hollého. Niečo o vzťahu Jána Hollého k protestantským autorom.
(The Correspondence of Ján Hollý. On Ján Hollý´s Relationship with Protestant Authors).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

korešpondencia, kontakty, spolupráca, katolíci, protestanti, jazyk

Korešpondencia Jána Hollého, ktorú edične spracoval a v roku 1967 s mimoriadne vzácnym a dôkladným poznámkovým aparátom vydal Jozef Ambruš, je základným prameňom nielen pre bližšie spoznanie osoby jedného z našich najvýznamnejších básnikov, ale aj pre dotvorenie komplexného obrazu slovenského kultúrneho a literárneho života v prvej polovici 19. storočia. Okrem iného v nej možno nájsť dôležité dôkazy medzikonfesionálnych kontaktov a spolupráce literárne činných osobností z katolíckeho a protestantského prostredia. Potvrdzuje sa tak, že doposiaľ ešte stále pretrvávajúci mýtus o vzájomnom „nepriateľstve“ dvoch „táborov“ určených práve konfesionálnymi kritériami, je potrebné jednoznačne zamietnuť.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 62(6), 495-511.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Básnik v čase. Poézia Jána Poničana 1929 – 1942.
(Poet in Time. Ján Poničan´s Poetry between 1929 and 1942).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

avantgarda, neosymbolizmus, sociálna funkčnosť, senzualizmus, tradícia

Cieľom štúdie je poukázať na vývinové transformácie a identifikácie básnického gesta Jána Poničana v ťažiskovej fáze jeho tvorby, t. j. od konca dvadsiatych rokov 20. storočia po začiatok štyridsiatych rokov 20. storočia. V štúdii sledujeme básnický vývin Jána Poničana na pláne jednotlivých zbierok vydaných po debute: Demontáž (1929), Večerné svetlá (1932), Angara (1934), Póly (1937), Divný Janko (1941) a Sen na medzi (1942). Charakteristická je postupná premena básnického tvaru a výrazu a ústup od avantgardných poetík k poetike neosymbolizmu a pôvodným zdrojom v romantizme. Kým zbierky Demontáž a Angara rozvíjajú revolučnú a agitačno-aktivistickú líniu Poničanovho básnického gesta, slohovo vychádzajú z konštruktivizmu, futurizmu, expresionizmu a proletárskej poézie a predstavujú typ sociálne funkčnej poézie, zbierka Večerné svetlá nadväzuje v rámci avantgardných poetík na apollinairovský model poézie, senzualizmus, vitalizmus a poetizmus. Zároveň sa v priebehu tridsiatych rokov 20. storočia oslabuje historický optimizmus Poničanovho básnického gesta a spolu so zmenou poetiky a obratom k tradícii a kultúrnej pamäti sa objavuje pesimizmus a skepsa na rovine spoločensko-historickej aj intímno-psychologickej. Obrat k rurálno-rustikálnym obrazom národnej identity a napojenie sa na kultúrnu tradíciu je paradoxné s ohľadom na básnikovu minulosť predstaviteľa civilizačného prúdu poézie s ideálmi revolúcie, industrializácie a modernizácie. Sociálny aspekt sa od identifikácií s proletárskou triedou presúva ku kategórii národa a ľudu. Prínos štúdie nachádzame v ozrejmení vývinového pohybu básnického gesta Jána Poničana a v identifikácii typologických, estetických a ideových dominánt a špecifík jednotlivých básnických zbierok.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 62(6), 449-468.


 
 
Autor v skupenstve textu (Nežánrové autobiografie Alty Vášovej).
(The Author in the Text State. (Non-genre Autobiographies by Alta Vášová)).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

subjekt, autobiografia, povahopis, nepamäť, latencie, atmosféry, textová grafika

Alta Vášová sa od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia vrátila k svojim literárnym začiatkom a východiskám. Štúdia sa venuje čítaniu, analýze a komentáru próz, ktoré autorka roku 2008 zhrnula do knihy Ostrovy nepamäti s presahom k neskorším knihám Sfarbenia (2011) a Menoslov (2014). Štúdia je pokusom pomenovať špecifikum autorkinho biografického písania, dôraz na detail a fragment ako zmysluplné súčasti celku výpovede v originálnom autobiografickom písaní. Súčasťou štúdie je úvaha o štylistických možnostiach nepragmatického naratívu, ktorý eliminuje hranice medzi autorom, rozprávačom a žánrom v prospech nových textových stratégií.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 62(6), 469-484.


 
 
Subjekt a melanchólia u Gejzu Vámoša (Dokončenie).
(Subject and melancholy in Gejza Vámoš´s Work (Final Part)).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

subjekt, melanchólia, princíp krutosti

Pri parciálnej interpretácii debutovej zbierky próz Gejzu Vámoša Editino očko (1925) sa zameriavame na modelovanie konštitúcie, no tiež aj dekomponovania niektorých modalít literárneho subjektu, určených aj literárne smerovo. Sledujeme tiež, ako tieto spôsoby literárnej reprezentácie subjektu vo Vámošových textoch súvisia s melancholickým naladením subjektu. Vámošova postava paranoika (z poviedky Paranoik) nemôže žiť, tešiť sa zo života, pretože fakt, že žije v „chládku smrti“, z neho robí mŕtvolu už teraz, i keď je ešte živý – budúcnosť smrti je prítomná už počas života: preto paranoik žije svoj život v melancholickom časovom režime. Paranoik je svojou nenormalitou vydelený z nízkeho davu (misera plebs) ľudí, ktorí zabúdajú na svoju smrteľnosť. Z premís Vámošovej biologickej filozofie však vyplýva, že ani paranoik nemôže byť výlučným subjektom, „aristokratom ducha“: na úrovni biologického druhu totiž dochádza vo vámošovskej filozofii k deštrukcii, rozpusteniu individuality vo všeobecnom. Prostredníctvom indivídua vníma a pociťuje seba samého samotný biologický druh; práve species je tým pravým subjektom, ktorý sa odlieva do svojich manifestácií, (nedôležitých) indivíduí. Odtiaľto potom vyviera vámošovská melanchólia. Večnosť života na kozmologicko-biologickej úrovni znamená večnosť utrpenia na úrovni indivíduí: večný život (na kozmologickej úrovni), ktorý nemožno ukončiť (absurdne chabou samovraždou indivídua), bude donekonečna zmnožovať smrteľnosť jednotlivých „atómov“, indivíduí.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 62(6), 485-494.