Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 4

Content:


 

OBSAH:

 
 
.


ŠTÚDIE Kristína Pavlovičová, Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla) 269 Jozef Brunclík, Motulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte 291 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (Dokončenie) 306 ROZHĽADY Barbara Suchoń-Chmiel, Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka v kontexte Šmalkaldských článkov Martina Luthera 319 Zora Prušková, Skica k Johanidesovi (ohliadnutie v čase: 1995 – 2015) 331 RECENZIE Passia, Radoslav – Taranenková, Ivana (eds.): Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra na začiatku 21. storočia (Marta Součková) 341 Přibáň, Michal: Česká literární nakladatelství 1949 – 1989 (Monika Kapráliková) 344 Jedličková, Alice (ed.): O popisu (Karol Csiba) 347

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(4)


 
 

Rozhľady:

 
 
Väznenie, vyslobodenie a putovanie Jána Simonidesa a jeho druha Tobiáša Masníka v kontexte Šmalkaldských článkov Martina Luthera.
(Imprisonment, Liberation and Peregrination of Jan Simonides and His Comrade Tobias Masnik in the Context of The Smalcald Articles by Luther).
Barbara Suchoń-Chmiel 1)

1)Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Bydgoska 19B 30-056 Kraków Poľsko. bsuchon-chmiel@wp.pl


How to cite:
Suchoń-Chmiel, B. . Slovenská literatúra, 62(4), 319-330.


 
 
Skica k Johanidesovi (ohliadnutie v čase: 1995 – 2015).
(A Sketch of Johanides (looking back in time: 1995 – 2015)).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

interpersonalita, subjekt, existenciálno, nový román, angažovanosť,vizuálno, obraz

Štúdia je príležitostným, bilancujúcim komentárom k niektorým ( aj inde diskutovaným) produktívnym interferenčným vplyvom, ktoré sa podieľajú na utváraní Johanidesovho idiolektu v priereze dielom. Osnovou úvahy sú v próze a esejistike opakovane exploatované motívy a toposy (rozhovor, monológ, pohľad), a tiež textotvorné postupy (práca s obrazom ako vnútrokompozičným postupom, doplnkom i protikladom slova), ktoré vytvárajú identitu textu ako celku. Kontextom výkladu je úvaha o Johanidesovom riešení otázky autorskej angažovanosti ako spolupodieľaní sa na živote a osude iného človeka v etickom a estetickom kontexte povojnovej moderny v tesnom, deklarovanom kontakte s humanocentricky chápaným rozmerom interpersonálnych vzľahov. Text upozorňuje na vklad Johanidesovho existenciálne situovaného naratívu do modernej historickej prózy a spoločenskej esejistiky a pokúša sa pomenovať špecifiká autorovho idiolektu na pozadí úvah o novom románe a Barthesom zadefinovanom neideologickom rukopise.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 62(4), 331-340.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu (Dokončenie z minulého čísla.).
(Some Ambiguity about Great-Moravian Proglas Written in Old Church Slavic (Final Part.)).
Kristína Pavlovičová 1)

1)Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. kristina.pavlovicova@truni.sk

prológ, hymnus, bohoslužobná pieseň, stredoveká poetika, protograf, textúra in continuo, autentickosť biblického textu

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či je adekvátne posudzovať stredoveký text Proglas ako báseň s určitým počtom veršov bez ohľadu na typologické charakteristiky stredovekého textu vôbec. Pri jeho žánrovom zaradení je nevyhnutné odkryť podľa zachovaných rukopisov najstaršiu podobu a intencionalitu textu vrátane skúmania pôvodného názvu. So zreteľom na kriticko-chronologické porovnanie staroslovienskych (s cirkevnoslovanských) odpisov sa tu posudzujú aj zhody a odlišnosti prekladov do slovenčiny, najmä preklad Jána Stanislava v protiklade s ostatnými autormi.

How to cite:
Pavlovičová, K. . Slovenská literatúra, 62(4), 269-290.


 
 
Motulkova spojitosť s katolíckou modernou v literárnokritickom kontexte .
(The Connection between Motulko, the writer, and a movement of Catholic Modernism in the Context of literary critique).
Jozef Brunclík 1)

1)Katedra slovenskej literatúry FF UKF, Štefánikova 67 949 74 Nitra. jbrunclik@ukf.sk

Ján Motulko, introvert, korelačný vzťah, slovenská katolícka moderna

V rokoch budovania nového poriadku po druhej svetovej vojne, ešte len v časoch anticipácie ideologických represálií voči konfesiám vystupujú z úzadia talentovaní literáti – nové nádeje slovenskej katolíckej spisby. V tomto kontexte dejinných udalostí zarezonovalo i meno poeta tichej a kondenzovanej lyriky, Jána Motulka. Hĺbavý intelektuál – introvert – Ján Motulko predovšetkým svojou poéziou (v tematike, poetike, konfesii...), ale i svetonázorovými postojmi vytvoril s básnikmi katolíckej moderny istý korelačný vzťah, súvzťažnosť. Príslušnosť ku slovenskej katolíckej moderne ako literárnej skupine vehementne celý svoj život popieral; literárna kritika si uvedené súvislosti povšimla, ale vplyvom nuáns doby boli jej postrehy najskôr príliš univerzalizujúce, neskôr s nálepkou spoločensky nežiaduce; po novembri 1989 často formulované iba na základe explicitne špecifikovanej analógie. Iba jej malá časť vychádzala v úsilí pri rehabilitácii a reedícii Motulkových prác z vlastných textových analýz a nekopírovala iba slovníkové a encyklopedické portrétové formulácie.

How to cite:
Brunclík, J. . Slovenská literatúra, 62(4), 291-305.


 
 
Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (Dokončenie.) .
(An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s. (3th Part) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

literárna kritika, literárne pole, literárnokritické pole, spoločenské pole, šesťdesiate roky, kultúrna normalizácia

Literárnohistorická štúdia je venovaná premenám slovenskej literárnej kritiky počas vymedzeného obdobia. Rekonštruuje proces dočasnej emancipácie kritiky, teda vytvorenie samostatného literárnokritického poľa v polovici 60. rokov, ako aj následný zánik tohto poľa ako autonómneho priestoru počas spoločenskej a kultúrnej „normalizácie“ na začiatku nasledujúceho desaťročia (koncepčne a terminologicky je pojem pole – napr. spoločenské, mocenské, politické alebo kultúrne či literárne – použitý v zmysle, ktorý mu udelil francúzsky sociológ Pierre Bourdieu). Štúdia sa skladá z troch kapitol, tá prvá približuje dve polemické vystúpenia kritika Milana Hamadu (spor s Vladimírom Mináčom a polemiku nad básnickou knihou Miroslava Válka Milovanie v husej koži), ktoré v polovici 60. rokov významne prispeli ku konštituovaniu samostatného literárnokritického poľa. To sa vymedzovalo tak voči dobovým mocenským štruktúram, ako aj voči literárnemu poľu: kritika prestala slúžiť (či už politike, alebo spisovateľom) a stala sa, prvýkrát po roku 1948, samostatným činiteľom dobového spoločenského diania. Druhá polovica 60. rokov je tak krátkym obdobím, v ktorom sa zavŕšil proces relatívnej, vonkajšími možnosťami socialistického režimu limitovanej emancipácie domácej literárnej kritiky. Vtedajšej štruktúre literárnokritického poľa, teda žánrovým a funkčným podobám kritického diskurzu je venovaná druhá časť štúdie. Zmenená spoločenská situácia po okupácii Československa v auguste 1968 sa zásadným spôsobom prejavila predovšetkým v oblasti kultúry a humanitných vied. Séria administratívnych, mocensky motivovaných rozhodnutí postihla tvrdo aj domácu literárnu kritiku. Viacerí jej významní predstavitelia boli eliminovaní z verejného priestoru, niektoré kultúrne a literárne časopisy, predstavujúce dovtedy prirodzený priestor pre živú reflexiu literatúry, zanikli a ostatné prešli zásadnými zmenami. Išlo o postupný proces, ktorý v základných obrysoch rekonštruuje záverečná časť štúdie. Výsledkom týchto zásahov bolo, že literárna kritika stratila svoju samostatnosť a opäť, podobne ako na prelome 40. a 50. rokov, no zároveň v iných podmienkach, sa dostala pod kontrolu moci

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 62(4), 306-318.