Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 3

Content:


 
.


ŠTÚDIE Kristína Pavlovičová, Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu 165 Ivica Hajdučeková, Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka 190 Marcel Martinkovič, Kontinuita a ruptúrovitosť s slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia 212 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (2. časť) 231 ROZHĽADY Erika Juríková, Orationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne) 244 RECENZIE Dobiáš, Dalibor – Fránek, Michal – Hrdina, Martin – Krejčová, Iva – Porecká, Kateřina: Rukopisy královédvorecký a zelenohorský a česká věda (1817 – 1885) (Jana Pácalová) 253 Kuzmíková, Jana (ed.): Literatúra v kognitívnych súvislostiach (Marta Buczek) 257 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Štúr štúrovci, romantici, obrodenci (Lenka Macsaliová) 264

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(3)


 
 

Rozhľady:

 
 
Orationes funebris ako súčasť barokovej literatúry (Na príklade diel z prostredia trnavskej akademickej tlačiarne).
(Orationes Funebris as a Part of Baroque Literature (Exemplified by the Works from the Trnava University Printing Office)).
Erika Juríková 1)

1), .

Kľúčové slová: Trnavská univerzita, baroková literatúra, panegyriky, smútočné reči

Smrť znamenala pre barokového človeka ukončenie pozemského života plného bolesti a utrpenia, ktoré spôsobovali nepriaznivé historické, sociálne a konfesionálne pomery. V tlačiach, ktoré súviseli so smrťou, sa mohla naplno rozvinúť baroková rétorika. Z panegyrických tlačí tvoria najväčšiu časť pohrebné reči, smútočné reči a konzolačné diela. Ako pozadie a inšpirácia slúžili pre autorov oslavných diel antická literatúra a mytológia, ktoré dokázali kreatívne spojiť s biblickou a patristickou tradíciou i súvekým reáliami. Súčasnému čitateľovi sa môže zdať, že v prípade chválorečí prevládala ich funkčnosť, forma a účelovosť nad obsahom. Je to dané nielen tým, že boli napísané pre konkrétnu príležitosť, ale v staršej literatúre mali všetky žánre presne stanovenú funkciu a účel. Panegyriky nedosahovali svojou formou, intelektuálnym vkladom, poetikou či učenosťou význam iných žánrových foriem. V skutočnosti nepatria medzi najlepšie a najvýznamnejšie produkty trnavskej univerzitnej tlačiarne, sú však ukážkou príležitostnej tvorby z domáceho prostredia. Napriek tomu, že panegyriky obsahujú mnoho spoločných čŕt tzv. loci communes, opakovane sa v nich vyskytuje ten istý topos, nesú výrazné znaky účelovosti a ich obsah treba vnímať s istým nadhľadom, sú pre dnešného bádateľa citlivým indigátorom pomerov v spoločnosti a často krát prinášajú podrobné informácie o osobe alebo udalostiach, ktoré nie sú zaznamenané v historických prameňoch.

How to cite:
Juríková, E. . Slovenská literatúra, 62(3), 244-252.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Nejasnosti okolo veľkomoravského staroslovienskeho Proglasu.
(Some Ambiguity about Great-Moravian Proglas Written in Old Church Slavic).
Kristína Pavlovičová 1)

1)Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. kristina.pavlovicova@truni.sk

prológ, hymnus, bohoslužobná pieseň, stredoveká poetika, protograf, textúra in continuo, autentickosť biblického textu

V príspevku sa zaoberáme otázkou, či je adekvátne posudzovať stredoveký text Proglas ako báseň s určitým počtom veršov bez ohľadu na typologické charakteristiky stredovekého textu vôbec. Pri jeho žánrovom zaradení je nevyhnutné odkryť podľa zachovaných rukopisov najstaršiu podobu a intencionalitu textu vrátane skúmania pôvodného názvu. So zreteľom na kriticko-chronologické porovnanie staroslovienskych (s cirkevnoslovanských) odpisov sa tu posudzujú aj zhody a odlišnosti prekladov do slovenčiny, najmä preklad Jána Stanislava v protiklade s ostatnými autormi.

How to cite:
Pavlovičová, K. . Slovenská literatúra, 62(3), 165-189.


 
 
Funkcia ženských a mužských postáv v epickej štruktúre krátkych próz Jána Čajaka.
(The Functions of the Female and Male Characters in the Epic Structure of Short Proses by Ján Čajak).
Ivica Hajdučeková 1)

1)Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Šrobárova 2, 040 59 Košice. ivica.hajdicekova@upjs.sk

Kľúčové slová: próza, rod (gender), epická línia, kompozícia, sujet, ženské a mužské postavy

V krátkych prózach J. Čajaka sa autorka sústredí na dynamizmus ženských a mužských postáv s cieľom odhaliť sémantické a kompozičné využitie rodových vzťahov v epickej línii sujetu. Na základe následnej komparácie s rodovým aspektom v prozaickej tvorbe M. Kukučína sa dotýka problému umeleckých kritérií pri zaradení autora do kontextu slovenskej literatúry.

How to cite:
Hajdučeková, I. . Slovenská literatúra, 62(3), 190-211.


 
 
Kontinuita a ruptúrovitosť s slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia..
(The Continuity and Ruptures in Slovak Political Thinking in the Late 19th Century).
Marcel Martinkovič 1)

1)Filozofický ústav SAV, Bratislava, Klemensova 19 813 64 Bratislava. marcel.martinkovic@truni.sk

Kľúčové slová: Kultúra; národná identita; idea jednoty odlišného; slovanstvo

Cieľom príspevku je priblížiť ideový vývoj v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. Rámec štúdie tvorí publicistická činnosť najvýznamnejších politických mysliteľov v tejto etape vývoja slovenskej národnej ideológie. Ich myšlienky a úvahy o cieľoch a prostriedkoch národotovorného procesu približujeme na pozadí problematiky kontinuálnosti resp. ruptúrovitosti vývoja slovenského politického myslenia. Podklady k štúdii sme čerpali najmä z dobovej tlače (Pešťbudínske vedomosti, Slovenské noviny, Krajan, Vlastenec, Národné noviny), ktorá sa stala významným prostriedkom pre propagáciu programových cieľov a myšlienok jednotlivých politických aktérov vo vtedajšej uhorskej politike. Na základe komparatívnej a historiografickej metódy sme paralelne články prispievateľov týchto dobových periodík spracovávali na podklade záverov už publikovaných výskumov k problematike nacionalizmu a vývoja slovenského politického myslenia. Štúdia dokladá prítomnosť formálne jednotiaceho prvku vo vývoji slovenského politického myslenia, ktorý však býva vzhľadom na vývoj dobových okolností interpetovaný s rôznym obsahom. Túto skutočnosť nachádzame v rámci úvah o myšlienke jednoty odlišného, ktorá stála za legitimizáciou jazykového osamostatnenia slovenskej literatúry a v rôznych významoch býva súčasťou ako romantickorealistickej, tak aj liberálnej, občianskej koncepcie národného vývoja. Významová variabilita interpretácie štúrovej myšlienky jednoty odlišného, však vzhľadom aj na dynamiku spoločenského vývoja spôsobuje ruptúrovitosť vo vývoji slovenského politického myslenia. Krajné podoby nekontinuálneho vývoja v rámci národotvornej ideológie sú prítomné napríklad v myslení Ľudovíta Štúra, keď sa v rámci diela Slovanstvo a svet budúcnosti úplne odkláňa od svojho pôvodného národnoemancipačného cieľa t.j. sformovanie a inštitucionálne zastrešenie národnej individuálnosti Slovákov. Paralelnými negatívnymi dôsledkami nekontinuitného vývoja v slovenskom politickom myslení je sformovanie predstavy o pozitívach ideovej a politickej homogenity v rámci národnoemancipačného procesu, ktorá v rámci národnej kultúry viedla k osvojeniu si aspektov nekritického reflektovania autority národných elít a ich úlohy pri realizácii národných cieľov.

How to cite:
Martinkovič, M. . Slovenská literatúra, 62(3), 212-230.


 
 
Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov (2. časť).
(An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s. (2th Part)).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

Kľúčové slová: literárna kritika, literárne pole, literárnokritické pole, spoločenské pole, šesťdesiate roky, kultúrna normalizácia

Literárnohistorická štúdia je venovaná premenám slovenskej literárnej kritiky počas vymedzeného obdobia. Rekonštruuje proces dočasnej emancipácie kritiky, teda vytvorenie samostatného literárnokritického poľa v polovici 60. rokov, ako aj následný zánik tohto poľa ako autonómneho priestoru počas spoločenskej a kultúrnej „normalizácie“ na začiatku nasledujúceho desaťročia (koncepčne a terminologicky je pojem pole – napr. spoločenské, mocenské, politické alebo kultúrne či literárne – použitý v zmysle, ktorý mu udelil francúzsky sociológ Pierre Bourdieu). Štúdia sa skladá z troch kapitol, tá prvá približuje dve polemické vystúpenia kritika Milana Hamadu (spor s Vladimírom Mináčom a polemiku nad básnickou knihou Miroslava Válka Milovanie v husej koži), ktoré v polovici 60. rokov významne prispeli ku konštituovaniu samostatného literárnokritického poľa. To sa vymedzovalo tak voči dobovým mocenským štruktúram, ako aj voči literárnemu poľu: kritika prestala slúžiť (či už politike, alebo spisovateľom) a stala sa, prvýkrát po roku 1948, samostatným činiteľom dobového spoločenského diania. Druhá polovica 60. rokov je tak krátkym obdobím, v ktorom sa zavŕšil proces relatívnej, vonkajšími možnosťami socialistického režimu limitovanej emancipácie domácej literárnej kritiky. Vtedajšej štruktúre literárnokritického poľa, teda žánrovým a funkčným podobám kritického diskurzu je venovaná druhá časť štúdie. Zmenená spoločenská situácia po okupácii Československa v auguste 1968 sa zásadným spôsobom prejavila predovšetkým v oblasti kultúry a humanitných vied. Séria administratívnych, mocensky motivovaných rozhodnutí postihla tvrdo aj domácu literárnu kritiku. Viacerí jej významní predstavitelia boli eliminovaní z verejného priestoru, niektoré kultúrne a literárne časopisy, predstavujúce dovtedy prirodzený priestor pre živú reflexiu literatúry, zanikli a ostatné prešli zásadnými zmenami. Išlo o postupný proces, ktorý v základných obrysoch rekonštruuje záverečná časť štúdie. Výsledkom týchto zásahov bolo, že literárna kritika stratila svoju samostatnosť a opäť, podobne ako na prelome 40. a 50. rokov, no zároveň v iných podmienkach, sa dostala pod kontrolu moci.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 62(3), 231-243.