Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 2

Content:


 
Obsah.
(Contens).


OBSAH 2 * LXII. ROČNÍKA * 2015 ŠTÚDIE Ivana Taranenková, Na rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu) 81 - 95 Vladimír Barborík, Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov 96 - 114 ROZHĽADY Miloslav Konečný, Apologus ako žáner barokovej literatúry 115 - 128 Martina Zajíčková, Obraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov 129 - 138 Pavol Markovič, Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka 139 - 146 KRONIKA Za kolegom Michalom Gáfrikom (Vladimír Petrík) 147 - 148 RECENZIE Maruszová Šebová, Katarína: Kontúry prózy Slovákov v Maďarsku. Dolnozemská tradícia v súčasnej slovenskej próze v Maďarsku (Marta Součková) 149 - 151 Koten, Jiří: Jak se dělá fikce slov (Ivana Taranenková) 152 - 155 ANOTÁCIE Brtáňová, Erika (ed.): Literárnohistorické kolokvium (Katarína Štafurová) 156 - 157 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Odraz I. a II. svetovej vojny v literatúre (Karol Csiba) 158 - 160

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(2)


 
 

Rozhľady:

 
 
Apologus ako žáner barokovej literatúry.
(Apologue as a Genre of Baroque Literature).
Miloslav Konečný 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofická fakulta UCM, Námestie J. Herdu 2 917 01 Trnava. miloslav.konecny@gmail.com

apologus, bájka, exemplum, Halapi

V žánrovom spektre slovenskej barokovej literatúry sa objavil aj menej známy žáner apologus. Stalo sa tak v diele Apologorum moralium libri VI (Trnava, 1747, 1752), ktorého autorom je Konštantín Halapi (1698 – 1752). Pojem apologus možno prekladať ako bájka, k bájke odkazuje svojím názvom aj množstvo textov, ktoré zbierka obsahuje. Bájky sa v slovenskej barokovej literatúre objavujú zväčša v kázňach vo funkcii exempiel, často sú tiež súčasťou rukopisných zborníkov ľudovej a poloľudovej literatúry, v oboch prípadoch je ich adresátom skôr jednoduchší čitateľ. Halapiho apológy sú v mnohom odlišné, latinský jazyk a časomiera naznačujú, že sú určené vyspelému čitateľovu, zároveň nevystupujú vo funkcii exempiel, autor ich ponúka ako autonómne umelecké texty. Štúdia ponúka krátky pohľad na historický vývoj žánru bájka a pojmu apologus v kontexte antickej a novolatinskej literatúry. Analýzou úvodu Halapiho zbierky, v ktorej básnik ponúka svoje vlastné vnímanie žánru apologus, sa v práci tiež skúma, ako bol žáner chápaný v dobovom literárnom kontexte. Halapi zdôrazňuje najmä didaktickú funkciu literatúry a persuazívny potenciál esteticky hodnotných krátkych alegorických príbehov, bez vážnejších problémov akceptuje ich nezakrytú fiktívnosť, keďže „výmysly“ v nich stoja v službe pravde a výchove.

How to cite:
Konečný, M. . Slovenská literatúra, 62(2), 115-128.


 
 
Obraz Turka v tvorbe Slovákov a Macedóncov.
(The Image of the Turk in the Works of the Slovaks and the Macedonians).
Martina Zajíčková 1)

1)Katedra slovenskej literatúry Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova 67 949 74 Nitra. mzajickova@ukf.sk

ľudová balada, obraz Turka, protiturecká tematika, staršia slovenská literatúra, slovensko-macedónske vzťahy

Cieľom príspevku je načrtnutie genézy stvárňovania (proti)tureckej tematiky v macedónskej a staršej slovenskej literatúre (najmä v období 17. storočia). Na prvú časť nadväzuje komparácia dvoch vybraných textov ľudových balád (slovenskej a macedónskej), ktorá spočiatku poodhaľuje predovšetkým ich spoločné žánrové charakteristiky. Príspevok sa opiera o bádania a výsledky literárnovedného výskumu odborníkov z oboch krajín (Kiril Penušliski, Jozef Minárik, Zuzana Kákošová a i.), avšak pramene k analyzovanej problematike pochádzajú aj z oblasti jazykovedného výskumu a histórie. (Proti)turecká tematika tak v príspevku nadobúda širší komparatívno-interpretačný priezor smerujúci k slovanskému medziliterárnemu a interetnickému kontextu. Čiastočne je konfrontovaná taktiež klasifikácia ľudových balád oboch národov z hľadiska ich námetu, pričom porovnávanie sa sústreďuje najmä na okruh textov s námetom osobných a rodinných tragédií, ktoré sa odohrávajú na pozadí tureckej okupácie. Hlavným výstupom tejto práce je zistenie, že texty ľudových balád Slovákov a Macedóncov disponujú nielen spoločnými žánrovými charakteristikami, ale aj látkovou, tematickou, motivickou a štýlovou príbuznosťou, pričom neraz využívajú rovnaké štylistické prostriedky a umelecké postupy zobrazovania. Zároveň ide o jeden z ojedinelých pokusov o odhalenie priamych alebo aspoň nepriamych vzájomných kultúrnych a „literárnych“ kontaktov medzi Slovákmi a Macedóncami v období medzi 9. a 18. storočím. V neposlednom rade možno za prínos práce považovať taktiež prvý preklad macedónskej ľudovej balady s názvom Бог да убије Дебрани (Nech Boh pobije Debranov) do slovenčiny.

How to cite:
Zajíčková, M. . Slovenská literatúra, 62(2), 129-138.


 
 
Žánrová iniciácia memoárových a cestopisných próz v slovenskej literatúre v období baroka .
(The Genre Initiation of the Travel Memoirs in Slovak Baroque Literature).
Pavol Markovič 1)

1)Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra č. 1 080 01 Prešov. pavol.markovic@unipo.sk

barok, memoárová a cestopisná próza, synkretizmus, estetická hodnota

Hlavnou tézou príspevku je potreba korekcie zaužívaného žánrového označenia konkrétneho súboru prozaických textov označovaných za memoárové a cestopisné prózy obdobia baroka. Ako nepresný sa javí v tomto kontexte najmä pojem cestopisu. Argumentov pre korekciu tohto označenia je niekoľko. Ide o špecifickú konfiguráciu estetických a mimoestetických funkcií, o konkurenciu témy a žánrového označenia textu, o tematický príznak motivácie ciest a ich nedobrovoľného podstúpenia a o širší problém vzťahu subjektu a sveta a napokon o zvýšenú mieru synkretizmu žánrových znakov. Ďalšou otázkou je estetický status týchto textov, ktorý zodpovedá dobovým konvenciám pretrvávajúcim z predchádzajúcich období, keď je literárnosť a estetická hodnota textov skôr konfiguráciou výrazových prostriedkov v služobnej úlohe, je prostriedkom na podporu a presadenie ideológie textu.

How to cite:
Markovič, P. . Slovenská literatúra, 62(2), 139-146.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Na rube sprítomňovania ideálu (Melanchólia v diskurze slovenského literárneho realizmu.
(On the Reverse of Bringing the Ideal to Life (Melancholy in the Discourse of Slovak Literary Realism)).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

melanchólia, slovenský literárny realizmus, ideál a realita, slovenská kultúra 19. storočia

Štúdia sa zameriava na viaceré prejavy melanchólie v diskurze slovenského literárneho realizmu – v diele P. O. Hviezdoslava, ale predovšetkým v prózach S. H. Vajanského a M. Kukučína. Čerpajúc z najnovších výskumov tejto problematiky interdisciplinárneho charakteru sleduje podvojnú prítomnosť melanchólie v národnoobrodeneckom naratíve, ktorá poukazuje na základný rozpor slovenskej kultúry 19. storočia, pohybujúcou sa medzi ideálom a jeho realizáciami, resp. jeho deficite v empirickej skutočnosti. Melanchólia sa napriek explicitnému vytesňovaniu stáva kategóriou odhaľujúcu hlbšie štruktúrne vlastnosti slovenskej kultúry, a teda aj literatúry 19. storočia, s ktorými súvisí aj nostalgické a utopické momenty tematizované i v početných literárnych textoch. Predstavuje „negatívnu skutočnosť“ (L. F. Földényi), v ktorej sa zrkadlia jej úsilia, ambície a rozpory, presahujúce ďaleko za svoju dobu.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 62(2), 81-95.


 
 
Náčrt premien slovenskej literárnej kritiky od polovice 60. do začiatku 70. rokov.
(An Outline of the Changes in Slovak Literary Criticism from the Mid-1960s to the Early 1970s.).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

slová: literárna kritika, literárne pole, literárnokritické pole, spoločenské pole, šesťdesiate roky, kultúrna normalizácia

Literárnohistorická štúdia je venovaná premenám slovenskej literárnej kritiky počas vymedzeného obdobia. Rekonštruuje proces dočasnej emancipácie kritiky, teda vytvorenie samostatného literárnokritického poľa v polovici 60. rokov, ako aj následný zánik tohto poľa ako autonómneho priestoru počas spoločenskej a kultúrnej „normalizácie“ na začiatku nasledujúceho desaťročia (koncepčne a terminologicky je pojem pole – napr. spoločenské, mocenské, politické alebo kultúrne či literárne – použitý v zmysle, ktorý mu udelil francúzsky sociológ Pierre Bourdieu). Štúdia sa skladá z troch kapitol, tá prvá približuje dve polemické vystúpenia kritika Milana Hamadu (spor s Vladimírom Mináčom a polemiku nad básnickou knihou Miroslava Válka Milovanie v husej koži), ktoré v polovici 60. rokov významne prispeli ku konštituovaniu samostatného literárnokritického poľa. To sa vymedzovalo tak voči dobovým mocenským štruktúram, ako aj voči literárnemu poľu: kritika prestala slúžiť (či už politike, alebo spisovateľom) a stala sa, prvýkrát po roku 1948, samostatným činiteľom dobového spoločenského diania. Druhá polovica 60. rokov je tak krátkym obdobím, v ktorom sa zavŕšil proces relatívnej, vonkajšími možnosťami socialistického režimu limitovanej emancipácie domácej literárnej kritiky. Vtedajšej štruktúre literárnokritického poľa, teda žánrovým a funkčným podobám kritického diskurzu je venovaná druhá časť štúdie. Zmenená spoločenská situácia po okupácii Československa v auguste 1968 sa zásadným spôsobom prejavila predovšetkým v oblasti kultúry a humanitných vied. Séria administratívnych, mocensky motivovaných rozhodnutí postihla tvrdo aj domácu literárnu kritiku. Viacerí jej významní predstavitelia boli eliminovaní z verejného priestoru, niektoré kultúrne a literárne časopisy, predstavujúce dovtedy prirodzený priestor pre živú reflexiu literatúry, zanikli a ostatné prešli zásadnými zmenami. Išlo o postupný proces, ktorý v základných obrysoch rekonštruuje záverečná časť štúdie. Výsledkom týchto zásahov bolo, že literárna kritika stratila svoju samostatnosť a opäť, podobne ako na prelome 40. a 50. rokov, no zároveň v iných podmienkach, sa dostala pod kontrolu moci.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 62(2), 96-114.