Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 1

Content:


 
.


ŠTÚDIE Monika Kapráliková, Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944 1 Pavel Matejovič, Cenzúra na Slovensku v druhej polovici päťdesiatych rokov (Aktéri a vybrané dokumenty) 15 DOKUMENTY Výber z archívnych materiálov Správy tlačového dozoru 33 ROZHĽADY Dušan Teplan, Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor 46 RECENZIE Winczer, Pavol: Literatúra v hľadaní človeka (20. roky: Karel čapek, Iľja Erenburg); Skladanie minulosti (evokácie a skice) (Fedor Matejov) 52 Bohemica litteraria, roč. 17, 2014, č. 1 (Jana Pácalová) 57 Sabatos, Charles D.: Medzi mýtom a históriou: Obraz Turka v stredoeurópskej literatúre (Dagmar Kročanová) 60 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnohistorické kolokvium III. Barok (Katarína Štafurová) 65

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(1)


 
 

Rozhľady:

 
 
Ján E. Bor – Michal Považan: Literárny rozhovor.
(Ján E. Bor – Michal Považan: A Literary Interview).
Dušan Teplan 1)

1), .

Surrealism, Romanticism, Structuralism, literary life

Rozhovor je súčasťou doteraz nepublikovanej knihy rozhovorov, ktoré J. E. Bor roku 1944 urobil s viacerými významnými predstaviteľmi vtedajšieho literárneho života na Slovensku (J. Smrek, M. Chorváth, M. Bakoš, J. Silan). Témou rozhovoru s Michalom Považanom je špecifická poetika slovenského nadrealizmu, ktorý mechanicky neprevzal prvky francúzskeho surrealizmu napríklad v nadväzovaní na slovenskú básnickú tradíciu. V tomto kontexte Považan upozorňuje na poéziu Janka Kráľa, na ktorého tvorbu slovenskí nadrealisti tvorivo nadviazali. Vyjadruje sa aj ku koncepcii štrukturalistickej kritiky, ktorej metódy použil pri analýze diel J.C. Hronského (Jozef Mak a Pisár Gráč). Považan sa v rozhovore vyslovuje aj k témam, ktoré súvisia s kritickou reflexiou dobového literárneho života.

How to cite:
Teplan, D. . Slovenská literatúra, 62(1), 58-63.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Elán vo vojnovej Bratislave: podoba a okolnosti vydávania časopisu v rokoch 1939 – 1944.
(The Elán in Wartime Bratislava: the Character of the Magazine and and the Circumstances of Its Publishing between the Years 1939 – 1944).
Monika Kapráliková 1)

1)Katedra kulturológie FF UK, 814 99 Bratislava, Gondova 2, P. O. Box 32. m.kapralikova@gmail.com

Elán, Ján Smrek, the Slovak Writers´ Society, the Slovak Republic (1939 – 1945)

Presne pred sedemdesiatimi piatimi rokmi sa do vojnovej slovenskej metropoly presťahoval literárno-umelecký mesačník Elán, spoločný projekt básnika a redaktora Jána Smreka a českého nakladateľa Leopolda Mazáča. Hoci jeho vznik i existencia boli prvotne úzko naviazané na Prahu, podpisom dohody so Spolkom slovenských spisovateľov 29. septembra 1939 sa časopis podarilo preniesť do Bratislavy, kde vychádzal až do svojho zániku v roku 1947. Cieľom príspevku je sprostredkovať základné a dosiaľ málo známe faktografické údaje o vojnovej etape vydávania časopisu a poukázať do akej miery na jeho podobu vplývali nové vlastnícke pomery i nový geopolitický a spoločenský kontext. Text primárne vychádza zo štúdia archívnych materiálov, vojnových čísel Elánu a vybraných dobových periodík. Nadväzuje na príspevok Deviatka osudová pre Elán i jeho redaktora, pojednávajúcom o okolnostiach samotného prechodu časopisu do Bratislavy, uverejnenom v Slovenskej literatúre v roku 2010.

How to cite:
Kapráliková, M. . Slovenská literatúra, 62(1), 1-14.


 
 
Cenzúra na Slovensku v druhej polovici päťdesiatych rokov (Aktéri a vybrané dokumenty).
(The Censorship in Slovakia in the Second Half of the 1950s. (The people involved and the selected documents)).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

censorship, Socialist Realism, literary magazines, genre

Štúdia si všíma druhú polovicu päťdesiatych rokov, ktorá je všeobecne vnímaná ako obdobie politického uvoľnenia, ktoré nasledovalo po XX. zjazde KSSZ, čo malo vplyv aj na kultúrnu sféru. Pod povrchom inscenovanej „liberalizácie“ sa však odohrávali procesy, ktoré boli viac či menej pokračovaním stalinských metód riadenia kultúry z prvej polovice päťdesiatych rokov. V tomto kontexte možno chápať aj zriadenie cenzúry, resp. Hlavnej správy tlačového dozoru, ktorá bola ustanovená na základe uznesenia vlády zo dňa 22.4 1953. Cenzorský orgán bol zriadený ako „neverejný“ za účelom efektívnejšieho systému kontroly, ktorý mal však pôsobiť aj ako istá forma „tvorivého usmernenia“, teda nielen zakazovať, ale mal plniť aj didaktickú funkciu. Śtúdia zároveň analyzuje cenzorské komentára ako samostatný “žáner”, čítanie cenzora malo často podobu kritickej recenzie koncipovanej v duchu normatívne presadzovanej ideologickej inštrukcie. Správa tlačového dozoru zamerala svoju pozornosť najmä na literárne časopisy (Kultúrny život, Mladá tvorba) a tiež tvorbu niektorých básnikov a spisovateľov (konkretisti, Vladimír Mináč, Anton Hykisch, Dominik Tatarka, Milan Rúfus, Ivan Mojík a iní). Mocenská kontrola sa po februári 1948 v oblasti kultúry však nevykonávala len prostredníctvom cenzorského úradu, ale aj iných inštitucionálnych mechanizmov (zákony, organizácie, vybraní redaktori).

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 62(1), 15-33.