Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 4

Content:


 
obsah.
(Contents).


OBSAH ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom (Dokončenie.) 265 Fedor M a t e j o v, Texty a skulptúry/monumenty (K básní Š. Strážay Mesto a k jej asociačnému pozadiu) 292 David K o z e l, Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci 303 ROZHĽADY Zora P r u š k o v á, Melancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň) 312 Soňa P a š t e k o v á, Nostalgia za neexistujúcou „krajinou detstva“ v impresionistickej poviedke Ivana Bunina (k žánrovej podobe próz Temné aleje). 322 KRONIKA Za Ivanom Kadlečíkom (Vladimír P e t r í k) 329 RECENZIE Rebro, Derek: Jej mesto v jeho svete? Rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča (Lenka Š a f r a n o v á) 331 Zweig, Stefan: Svet včerajška. Spomienky Európana (Katarína Z e c h e l o v á) 335 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení) (Karol C s i b a) 339 Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2012 – 2014 (Jana P á c a l o v á) 341

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom (Dokončenie.) .
(The Birth of a Legend: Between Hurban and Vlček).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

ROMANTICISM, CONCEPTUALIZATION OF ROMANTICISM, LITERARY HISTORICAL DISCOURSE, MODEL, „ŠTÚR´S SCHOOL“

Štúdia je venovaná konceptu romantizmu Jaroslava Vlčeka, ako ho reprezentujú literárnohistorické práce Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy (1881) a Dejiny literatúry slovenskej (1898, 1890). Nahliada naň ako na invariant monolitného výkladu slovenského romantizmu, ktorý má v slovakistike tradíciu do druhej polovice 20. storočia, preto sústreďuje pozornosť na jeho opis a genézu. Ťažiskovým je pojem „škola Štúrova“ a jeho konštituovanie, ktorý Vlčekove práce kanonizovali ako označenie pre slovenský romantizmus. Na jeho pozadí potom sleduje Vlčekov koncept romantizmu a spôsob jeho konštituovania v kontexte obrazov o slovenskom romantizme, ktoré vytvárali slovenskí romantici (Jozef Miloslav Hurban, Daniel Maróthy, Emil Černý, Pavel Hečko), s prihliadnutím k výkladu ruského slavistu Antona Budiloviča. Cieľom je ukázať, z akých zdrojov a tradícií v zmysle starších literárnohistorických pohľadov vychádza monolitný koncept romantizmu, reprezentovaný literárnohistorickým konceptom J. Vlčeka. Sekundárne štúdia recipuje vybrané parciálne problémy, súvisiace s literárnohistorickou prevádzkou vo vzťahu k slovenskému romantizmu aj písaniu dejín všeobecnejšie.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 61(4), 265-291.


 
 
Texty a skulptúry/monumenty (K básní Š. Strážay Mesto a k jej asociačnému pozadiu) .
(The Texts and The Sculptures/Monuments (On the Poem The City by Š. Strážay and Its Associated Background) ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

Š. STRÁŽAY, LYRIC POETRY, SCULPTURES / MONUMENTS, HISTORY, READING

Text je lektúrou básne Š. Strážaya Mesto z jeho zbierky Interiér (1992). Motív zahalených sôch je báseň tematicky situovaná do prelomu rokov 1989 – 1990. Príspevok sleduje motiviku zlých znamení, prízrakov, revenantov. Spája ju s témou dejín a problematizovanej budúcnosti. Asociačným pozadím lektúry sú básne L. Novomeského, M. Válka a I. Kupca zo šesťdesiatych rokov 20. storočia s prítomnosťou sôch, resp. funerálnych monumentov – ako svedkov, oponentov, objektov dejinných zmien. Súvzťažnosti sôch a básnického textu pre príspevok inšpiratívne nastoľovali práce R. Jakobsona a Z. Mathausera. Príspevok eviduje zo šesťdesiatych rokov reflexiu sochárstva u D. Tatarku a J. Patočku. Skulptúry a vôbec mesto u Š. Strážaya príspevok typologicky konfrontuje s básňou F. Halasa z vypätého konca 30. rokov. Napokon asketickú, ninimalistickú báseň Š. Strážaya príspevok situuje medzi dejinne bilančné básnické texty z konca osemdesiatych rokov (I. Laučík, I. Kupec) a na už vzdialený horizont emfatických možností poézie otváraných šesťdesiatymi rokmi (M. Válek, J. Ondruš).

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 61(4), 292-302.


 
 
Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci .
(Melancholic Orpheus? The Classical Musical Myths in Archetypal Interpretation ).
David Kozel 1)

1)Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. david.kozel@osu.cz

ORPHEUS, ARCHETYPE, MYTH, MUSIC

Cílem příspěvku je předložit archetypální interpretaci Orfea jako představitele antického hudebního mýtu. Text sleduje nejen vztah mýtu a hudby, ale především hledá možné melancholické rysy mytologické postavy. Metodologickým východiskem je primárně teorie archetypu Carla Gustava Junga. Mytologický obraz Orfea v antické literatuře je konfrontován s tehdejším chápáním melancholie se zohledněním širší platnosti symbolizace archetypu. Orfeus se začleňuje do mytologického rámce Apollóna a orfismu. K základním motivům mýtu patří hudební projev postavy (hra na lyru, zpěv), cesta do podsvětí za Eurydikou a tragická smrt. Archetypálně se zde projevuje obraz hrdiny, bytostného Já, anima, animy, moudrého starce. Ústředním motivem je Orfeovo ohlédnutí za Eurydikou při cestě z podsvětí, jde o výraz neintegrování psychických obsahů individuace a smrti animy. Konsekvencí popsaného jevu je smrt hrdiny roztrháním na kusy ze strany žen. Melancholické prvky mýtu se projevují směřováním ke smrti na základě deficitu animy, v další rovině jde o iniciování melancholie zásvětní zkušeností a souvislostí s hudbou. S antickým chápáním melancholie Orfea spojuje výjimečnost uměleckých schopností. Zapojením archetypálního přístupu k mýtu a interpretačním využitím analýzy melancholie jsme vytvořili amplifikovaný obraz Orfea, který lze uplatnit při interpretacích uměleckých děl.

How to cite:
Kozel, D. . Slovenská literatúra, 61(4), 303-311.


 
 
Melancholická stopa v autoreferenčných naratívoch (R. Sloboda: Jeseň) .
(A Trace of Melancholy in Self-Referential Narratives (R. Sloboda: Autumn) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

MELANCHOLY, SELF-REFERENTIAL NARRATION, EKPHRASIS

Slobodov posledný za života publikovaný román predstavuje aj v kontexte autorovej tvorby z deväťdesiatych rokov predošlého storočia špecifický typ autobiografického rozprávania. Okrem nesujetovej, kompozične voľnej narácie, Sloboda v texte výrazne uplatňuje významový paralelizmus, čo následne podmieňuje suplementatívny, metaleptický charakter narácie. Potenciál kauzálnej príbehovej narácie autor fabulačne uvoľňuje pre inštalovanie čoraz voľnejších asociatívnych segmentov s veľkým podielom ilustratívnej , ornamentálnej potencie. Deje sa to nezámerne, čím text sám v sebe a pre seba potvrdzuje súvislosť sebaspodobňujúceho rozprávania so selektívnou (aj melancholickou) prácou pamäti.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 61(4), 312-322.


 
 
Nostalgia za neexistujúcou „krajinou detstva“ v impresionistickej poviedke Ivana Bunina (k žánrovej podobe próz Temné aleje). .
(Nostalgia for the Non-Existing „Land of Childhood“ in an Impressionist Short Story by Ivan Bunin (On the Genre in Dark Avenues) ).
Soňa Pašteková 1)

1)Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. usvlpas@savba.sk

RUSSIAN EMIGRATION LITERATURE, IVAN BUNIN, PROSE STRUCTURE, GENRE INVARIANT

Príspevok vznikol ako výstup medzinárodného vedeckého kolokvia Podoby melanchólie v umení, organizovaného Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave (15. mája 2014) a zároveň je čiastkovým výstupom grantového projektu VEGA s názvom Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií, koncipovaný ako úvaha k otázke teórie žánru a formovaniu žánrových invariantov modernej prózy 20. storočia. Metodologickým východiskom príspevku je interpretačná analýza textovej štruktúry vybranej poviedky z prozaického cyklu Temné aleje(1939 – 43) ruského modernistu Ivana Bunina s ohľadom na literárne (vznik ruskej emigrantskej/autobiografickej literatúry prvej polovice 20. storočia), ako aj mimoliterárne súvislosti (dobový spoločensko-politický kontext západnej Európy a Ruska). V príspevku sme čerpali jednak z prameňov (originálne texty Buninových poviedok a ich slovenské preklady z pera renomovaných slovenských prekladateľov – citované ukážky), jednak zo sekundárnej literatúry o danom predmete výskumu prevažne ruskej, ale aj českej a slovenskej literárnovednej proveniencie, rovnako z vlastných predošlých výskumov a (štúdií a monografických prác), venovaných tvorbe I. Bunina (uvedené v zozname literatúry). Výsledkom intepretačnej analýzy jednej z ťažiskových poviedokBuninovho cyklu s názvom Rusia (1940) a jej mimoliterárneho pozadia je potvrdenie hypotézy o nejednoznačnosti rozprávačskej pozície na osi autor – rozprávač - postava a zároveň pokus o definovanie žánrovej špecifiky Buninovho textu, pohybujúceho sa na poetickom rozhraní lyriky, epiky a drámy s ohľadom na autorský zámer a použitie výrazových prostriedkov umeleckej výpovede. Premyslené narábanie s kategóriou času a priestoru, spisovateľova naratívna stratégia prináša originálny estetický a psychologický efekt v oblasti čitateľskej recepcie textu. V kontexte Buninovej tvorby neskoršieho emigrantského obdobia uvedená interpretačná analýza potvrdzuje predpoklad žánrovej neuchopiteľnosti poviedkovej štruktúry ako otvoreného a neustále sa formujúceho kompozičného systému.

How to cite:
Pašteková, S. . Slovenská literatúra, 61(4), 322-328.