Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 1

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah .
(Contens).


ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach slovenských romantikov) 1 Daniela K o d a j o v á, Ján Francisci – druhý život (Život a dielo v pamäti) 13 Tomáš H o r v á t h, Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa (Dokončenie.) 38 ROZHĽADY Jelena P a š t é k o v á, Dobrí predkovia a démoni (Dokončenie.) 50 PRAMENE A DOKUMENTY Sprievodný list predsedu Zboru povereníkov Rudolfa Strechaja tajomníkovi ÚV KSS Pavlovi Davidovi. Dominik Tatarka: Náš spoločný predok Kukučín (ed. Jelena Paštéková) 71 RECENZIE Matuška, Alexander: Dielo I., II., III. Ed. pripravil S. Matuška (Fedor M a t e j o v) 77 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Text ako médium umeleckej a prekladovej komunikácie (Vedecké sympózium venované pamiatke profesora Antona Popoviča) (Dušan T e p l a n) 84

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach slovenských .
(Folk Tales - Palimpsests (On The Forms of the Authorship in The Folk Tales by the Slovak Romantic Writers) ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

FOLK TALE, AUTHOR, TEXT-FORMING PROCESS, COMPILATION-CONVENTIONALIZATION METHOD, PALIMPSEST

Cieľom štúdie je poukázať na spôsoby, akými vznikali rozprávky zo zbierok Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti (1858 – 1861) a Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883), ktoré literárna historiografia doposiaľ vyhodnocovala ako zápisy folklórnych rozprávok (štylizovaný folklór), a uvažovať nad tým, za akých okolností a akým spôsobom je možné subjekty vstupujúce do textotvorných procesov generujúcich z folklórnych predlôh (látok, postupov, naratívnych, kompozično-štylistických a jazykových prostriedkov) rozprávky, ako boli publikované generáciou romantikov, vnímať ako ich autorov (nielen zberateľov, vydavateľov či editorov). Na pozadí povahy skúmaného materiálu, vychádzajúc z identifikácie konkrétnych textotvorných postupov a na vybraných príkladoch z jednotlivých edícií, J. Pácalová ako autora chápe tvorivý subjekt, ktorý svojou tvorivou iniciatívou na texte zanechal identifikovateľnú „vrstvu“, čím nezvratne modifikoval pôvodný text (predlohu). Ukazuje, akým spôsobom navrstvovaním a prevrstvovaním jednotlivých autorských „vrstiev“ vzniká napokon text, ktorý má charakter palimpsestu. Upozorňuje pritom, že nie pri všetkých rozprávkach je možné jednoznačne určiť konkrétneho (či jediného) autora, vzhľadom na rôzne typy autorsko-redakčných kompetencií, vrátane ich prelínania, ako aj obmedzenosť rukopisného materiálu a nespoľahlivosť redakčných odkazov na zdroje a pramene. Na druhej strane to nie je možné ani kvôli špecifickému spôsobu konštruovania väčšiny rozprávok z druhej edície kompilačno-štylizačnou metódou, kde sa ukazuje, že vhodnejšie ako o „jedinom“ autorovi je uvažovať o interferencii viacerých autorských subjektov. Pri týchto textoch môžeme potom aj na autora nahliadať ako na palimpsest.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 61(1), 1-12.


 
 
Ján Francisci – druhý život (Život a dielo v pamäti) .
(Ján Francisci – The Second Life (Life and Work in Memory) ).
Daniela Kodajová 1)

1)Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. Daniela.Kodajova@savba.sk

IDENTITY, MEMORY, NATIONAL MOVEMENT, REFLECTION

O druhom živote, o spomínaní či nespomínaní, významných osobností rozhoduje celý rad príčin a faktorov. Tieto ovplyvňujú frekvenciu a spôsob akým sa publikuje o ich živote a diele, vydávajú sa reedície, organizujú spomienkové podujatia a oslavy. Pamäť na osobnosti, ktoré národná komunita vníma ako svojich predstaviteľov, patrí do základnej výbavy každého nacionalizmu. Pamäť sa fixuje pripomínaním pri rôznych príležitostiach a kontextualizuje sa výhľadom na potreby aktuálneho politického života. Podľa týchto potrieb sa formovali aj jednotlivé vrstvy pamäti na Jána Francisciho (1822 – 1905), ktorý patril k vedúcim postavám národných aktivistov v 40. – 90. rokoch 19. storočia. V prípade Jána Francisciho sa najtrvalejšia pamäťová stopa zachovala o jeho vzhľade. Vďaka niekoľkým obrazom ktoré ho zachytávajú vo všetkých obdobiach jeho dlhého života, býva Francisci prezentovaný ako „ideal štúrovských cností“, t. j. krásny telom i duchom, oddaný národnej práci a ideálom národného života. Ďalšia vrstva pamäti sa viaže na jeho aktivity ako kapitána slovenských dobrovoľníkov v revolúcii 1848 – 1849. Jeho skutočné zásluhy a iniciatívy v memorandovom hnutí a pri zakladaní a činnosti Matice slovenskej prekrýva pamäť na dvojicu prvého predsedu a podpredsedu Matice, biskupa Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho, hoci zo zdokumentovanej agendy oboch národných podujatí jasne vyplýva množstvo organizačnej práce, akú Francisci vynaložil. Ešte menej výrazné býva spomínanie jeho organizačnej práce v rámci študentských spolkov v 40. rokoch, hoci jeho vodcovstvo sa prízvukuje, ale zvyčajne iba v polohe konštatovania a bez argumentácie. Podobne „deravá“ je aj pamäť na redaktorstvo Pešťbudínskych vedomostí. Najslabšia je vrstva pamäti na aktivity Jána Francisciho počas jeho martinského obdobia života, t. j. od 70. rokov. Pôsobil tu ako správca Kníhtlačiarsko-účastinárskeho spolku, organizoval vydávanie literatúry v slovenskom jazyku, ale do pamäti na Jána Francisciho sa tento široký záber činnosti nepremietol. Text upozorňuje na selektívnosť a potenciálnu manipulatívnosť, ktoré sú sprievodným znakom formovania pamäti na osobnosti, ktoré sú vnímané ako kreátori alebo súčasť národného príbehu.

How to cite:
Kodajová, D. . Slovenská literatúra, 61(1), 13-37.


 
 
Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad .
(The Narrative Structures of the Wild West. The Oil Prince Case ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

THE WESTERN, THE WILD WEST, NARRATIVE STRUCTURE, CHASING STRUCTURE

Vychádzame z analýzy Johna G. Caweltiho, že formulu westernu nemožno fixovať na jedinú dejovú schému, ale na symbolický chronotop a jeho vplyv na typ hrdinu, ktorý v rámci tohto chronotopu operuje. Na príkladoch jednotlivých textov (M. Bird, F. Parkman, O. Wister, J. Altsheller, M. Brand, E. Haycox, Z. Grey a iní) demonštrujeme viaceré typy naratívnych štruktúr, využívané vo westernoch: schému prenasledovania, pomsty, ozbrojený konflikt medzi skupinami postáv (alebo schéma súboja), schému hľadania pokladu, cestopisnú schému i schému detektívneho románu, ktorú do seba môže western inkorporovať. Podrobnejšie analyzujeme román Karla Maya Petrolejový princ (Der Ölprinz, 1893). Ukazujeme princípy mayovského seriálového fikčného univerza (princíp navracajúcich sa postáv a hierarchické rangy hrdinov), ako aj literárnohistorickú genézu winnetouovskej ságy v raných publikovaných poviedkach. V rámci Mayovho textového korpusu rozlišujeme príbehy s parataktickou naratívnou štruktúrou (zdedenou z pikareskného románu) a príbehy s ústrednou zápletkou, kam patrí aj román Petrolejový princ. Jeho naratívnu štruktúru organizuje ústredný motív pasce falošného naftového jazera (jazero skrýva vlastne to, že nič neskrýva: v skutočnosti totiž neskrýva naftový prameň). V opozícii voči tomuto naratívnemu programu zloduchov funguje naratívny program kladných postáv, ktoré chcú zachrániť život bankára. Oba naratívne programy sú späté prostredníctvom naratívnej štruktúry viacnásobne previazaného prenasledovania/stopovania (viaceré skupiny postáv sa navzájom prenasledujú), stvárneného pomocou striedavej kompozície dejovej línie kladných zálesákov a línie zloduchov. Na úrovni naratívnej perspektívy (point of view) sa táto striedavá kompozícia premieta do striedavej fokalizácie, čím text núti modelového čitateľa k striedavej identifikácii s kladnými, ale aj zápornými postavami. Aj ohrozenie naratívneho programu záporných postáv vyvoláva u čitateľa napätie a frustráciu. Obe dejové línie sú na mikroúrovni vystavané ako riešenie naratívnych problémov (napr. upadnutie do zajatia – vyslobodenie, ťažká situácia – lesť a pod.): kladní hrdinovia riešia ad hoc úlohy, problémy, ktoré sa im kladú do cesty, pomocou istej praktickej racionality (fronesis), ako rýchlo vyhodnotiť a riešiť konkrétnu situáciu, a svojou šikovnosťou a fyzickou pripravenosťou. Podrobnejšie analyzujeme štruktúru ľsti u postavy Old Shatterhanda. Záporné postavy zasa riešia svoje ohrozenie väčšinou pomocou klamstva alebo zabíjania. V závere poukazujeme na intertextuálne podklady mayovského fikčného sveta v prózach J. F. Coopera, F. Gerstäckera, G. Ferryho, T. M. Reida, Ch. Sealsfielda na úrovni motivickej, na úrovni konštrukcie hrdinov, ako aj na úrovni naratívnej štruktúry (kompozícia striedania dejových línií kladných a záporných postáv u F. Gerstäckera).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 61(1), 38-49.


 
 
Dobrí predkovia a Démoni (Dokončenie.) .
(The Good Ancestors and the Demons (The Final Part) ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

CENSORSHIP, MARTIN KUKUČÍN, DOMINIK TATARKA, ALEXANDER MATUŠKA, THE 1950S, SOCIALIST REALISM, LIBERALIZATION, CULTURAL HERITAGE

Pre dianie v slovenskom umení 50. rokov 20. storočia je charakteristické rýchle striedanie ideologických a kultúrnopolitických rámcov. Na začiatku desaťročia represívne presadzovaný socialistický realizmus, uprostred uvoľnenie, spôsobené chručšovovským odmäkom a na konci opäť obnovovanie poriadku, ktoré sa opieralo o previerky straníckej a občianskej spoľahlivosti roku 1958. Obdobie po Maďarskom a Poznaňskom povstaní r. 1956 sa na Slovensku vyznačovalo zvýšenou intenzitou cenzúrnych zásahov, ktoré súviseli s vnútropolitickým bojom o moc. Cieľom príspevku je na základe archívneho nálezu nepublikovaného textu Dominika Tatarku Náš spoločný predok Kukučín, zabaveného cenzúrou r. 1957, rozkryť vnútorné pnutia 50-tych rokov, načrtnúť mechanizmy mocenského hatenia liberalizácie spoločnosti a plasticky zachytiť protirečivosť dobového literárneho diania na Slovensku. Špecifické bolo najmä účelové vyťahovanie buržoáznonacionalistickej karty. Štúdia vychádza z archívnych výskumov a prináša aj archívny výskum vlastný. Pri rekonštrukcii premeny poetiky Dominika Tatarku od tvrdej doktríny socialistického realizmu cez presadzovanie mäkších verzií si autorka všíma súvekú reflexiu Tatarkiovho diela v dobových kritických stretoch s dominujúcou osobnosťou obdobia Alexandrom Matuškom. Iniciačnú úlohu z hľadiska prózy zohrali Tatarkove cestopisy Človek na cestách (1957), ktoré sa tiež nevyhli cenzúrnym zásahom. Z hľadiska charakteristiky obdobia bol dôležitý inštitucionálny život slovenskej literatúry, činnosť Literárnovedného ústavu SAV ako presadzovateľa želanej podoby klaasického literárneho dedičstva, vydavateľská činnosť a činnosť Zväzu československých spisovateľov. Štúdia pracuje s doteraz nepublikovanými textami a prináša charakteristiku obdobia a tvorby Dominika Tatarku v nových súvislostiach.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 61(1), 50-70.