Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 6

Content:


 
obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE René B í l i k, O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) 445 Michal J a r e š, Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu 455 Tomáš H o r v á t h, Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa 462 Radoslav P a s s i a: Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia 488 Martin B o s z o r á d, Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) 495 ROZHĽADY Martin C i e l, Posledný sovietsky eastern 504 Jelena P a š t é k o v á, Dobrí predkovia a Démoni 508 JUBILEUM K životnému jubileu Milana Hamadu 528 Fedor M a t e j o v, „po staré jdem cestě“ 528 Peter Z a j a c, Milan Hamada v časoch slobody 532 KRONIKA Za prof. Viliamom Marčokom (Vladimír P e t r í k) 535 RECENZIE Pavlíček, Tomáš – Píša, Peter – Wögerbauer, Michal (eds.): Nebezpečná literatura? Antolologie z myšlení o literární ceznuře (Ivona K o l l á r o v á) 537 Škoviera, Daniel: Miloslav Okál: Prvý slovenský profesor klasickej filológie (Ľudmila B u z á s s y o v á) 540 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárne akcenty na tému imitácia – alúzia – plagiát (Tatiana K o n i a r o v á, Martina Z a j í č k o v á) 543

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
O žánrových obaloch a žánrových jadrách (K problematike funkcie westernovej/populárnej štruktúry v socialisticko-realistických naratívoch) .
(On Genre Shells and Genre Nuclei (On the Function of the Western / Popular Structure in Socialist Realist Narratives) Structure in Socialist Realist Narratives) ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

the western, myth, utopia, folkiness, Socialist Realism, Socialist novel

Štúdia sa koncentruje na identifikáciu westernových žánrových invariantov a odkrytie ich funkcie v štruktúre socialisticko-realistických naratívov. Na materiáli románu Vladimíra Mináča Modré vlny (1951) a Dominika Tatarku Prvý a druhý úder (1950) autor ukazuje, že westernový invariant, ktorý oba romány využívajú, je „obalom“, v ktorom je uložené archetypálne jadro týchto socialisticko-realistických naratívov: premena Chaosu na Kozmos v podobe kozmizácie nových území. Tento motív je základom ľudovej skúsenosti so získavaním priestoru a s jeho osídľovaním a jeho výrazom je idylicko-utopická žánrová realizácia vo verzii budovateľského románu. Súčasne sa okrem invariantov mýtu a utópie aktualizujú aj žánrové invarianty exempla a legendy ako rozprávania o príkladných a slávnych skutkoch. Recepčný zmysel (a aj funkcia) socialisticko-realistických príbehov sa potom štruktúruje prostredníctvom interferencie autorsko-recepčných konvencií (naračných stratégií) žánrov, ktoré sú tesne napojené na ľudové, pôvodom religiózne a mýticky založené chápanie ontológie sveta a ktoré uľahčujú komunikovanie utilitárneho (didaktického) jadra týchto príbehov.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 60(6), 445-454.


 
 
Zpívej, kovboji. Sny, představy (a skutečnost) o Divokém západu .
(Sing, Cowboy. The Dreams, Ideas (and Reality) of the Wild West ).
Michal Jareš 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, 110 00 Praha 1, Na Florenci 3/1420. jares@ucl.cas.cz

the western – the Cold War – Czechoslovak history – Postmodern

V tomto příspěvku se snažíme zachytit, jak western, který původně existoval hlavně jako americká podoba historického a vlastně i realistického románu, zakořenil v zemích, kde tradice dobývání Západu a patriotistické tendence víceméně chyběly nebo byly ztvárňovány jinými žánry a postupy. Zamýšlíme se nad tím, zda western ve své podstatě funguje dodnes, anebo zůstává na místě a je již pouze romantizujícím a zakonzervovaným populárním žánrem. Vedle vědomého exotismu westernu je totiž tento žánr – z hlediska historie zejména v prostoru Československa – schopný fungovat v přeneseném smyslu jako spouštěč trampského hnutí (a lze ho tedy chápat i jako jeden z možných kořenů levicové avantgardy), i jako morální a společenské východisko. Idealizace toho „amerického“ je od 30. let 20. století také hybnou silou pro svobodomyslné a volné myšlení, mnohdy ve svém černobílém rozdělení pomáhající překonat útlak a totalitu. Stereotyp souboje dobra a zla s přídavkem volnosti totiž funguje v jakékoliv totalitní společnosti lépe – i když si uvědomujeme zpětně, že je zčásti jen předvojem ideologie konzumu. Od druhé poloviny 20. století se westernová poetika přesunuje od literární podoby hlavně k filmovým zpracováním, aby se ukázalo, že v posledních letech western de facto ztrácí nepřítele a s ním i motivaci pro svou samotnou existenci a postatu. Jeho dnešní podoba, odcházející celosvětově od romantismu spíše k realisticky-naturalistickému zobrazení, pak musí zákonitě hledat svůj vlastní smysl a také uživatele, kteří hledají v popkultuře často jiné zdroje rozkoše.

How to cite:
Jareš, M. . Slovenská literatúra, 60(6), 455-461.


 
 
Naratívne štruktúry v príbehoch z Divokého západu. Prípad Petrolejového princa .
(The Narrative Structures in the Wild West Stories. The Oil Prince Case ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

the western, the Wild West, narrative structure, chasing structure

Vychádzame z analýzy Johna G. Caweltiho, že formulu westernu nemožno fixovať na jedinú dejovú schému, ale na symbolický chronotop a jeho vplyv na typ hrdinu, ktorý v rámci tohto chronotopu operuje. Na príkladoch jednotlivých textov (M. Bird, F. Parkman, O. Wister, J. Altsheller, M. Brand, E. Haycox, Z. Grey a iní) demonštrujeme viaceré typy naratívnych štruktúr, využívané vo westernoch: schému prenasledovania, pomsty, ozbrojený konflikt medzi skupinami postáv (alebo schéma súboja), schému hľadania pokladu, cestopisnú schému i schému detektívneho románu, ktorú do seba môže western inkorporovať. Podrobnejšie analyzujeme román Karla Maya Petrolejový princ (Der Ölprinz, 1893). Ukazujeme princípy mayovského seriálového fikčného univerza (princíp navracajúcich sa postáv a hierarchické rangy hrdinov), ako aj literárnohistorickú genézu winnetouovskej ságy v raných publikovaných poviedkach. V rámci Mayovho textového korpusu rozlišujeme príbehy s parataktickou naratívnou štruktúrou (zdedenou z pikareskného románu) a príbehy s ústrednou zápletkou, kam patrí aj román Petrolejový princ. Jeho naratívnu štruktúru organizuje ústredný motív pasce falošného naftového jazera (jazero skrýva vlastne to, že nič neskrýva: v skutočnosti totiž neskrýva naftový prameň). V opozícii voči tomuto naratívnemu programu zloduchov funguje naratívny program kladných postáv, ktoré chcú zachrániť život bankára. Oba naratívne programy sú späté prostredníctvom naratívnej štruktúry viacnásobne previazaného prenasledovania/stopovania (viaceré skupiny postáv sa navzájom prenasledujú), stvárneného pomocou striedavej kompozície dejovej línie kladných zálesákov a línie zloduchov. Na úrovni naratívnej perspektívy (point of view) sa táto striedavá kompozícia premieta do striedavej fokalizácie, čím text núti modelového čitateľa k striedavej identifikácii s kladnými, ale aj zápornými postavami. Aj ohrozenie naratívneho programu záporných postáv vyvoláva u čitateľa napätie a frustráciu. Obe dejové línie sú na mikroúrovni vystavané ako riešenie naratívnych problémov (napr. upadnutie do zajatia – vyslobodenie, ťažká situácia – lesť a pod.): kladní hrdinovia riešia ad hoc úlohy, problémy, ktoré sa im kladú do cesty, pomocou istej praktickej racionality (fronesis), ako rýchlo vyhodnotiť a riešiť konkrétnu situáciu, a svojou šikovnosťou a fyzickou pripravenosťou. Podrobnejšie analyzujeme štruktúru ľsti u postavy Old Shatterhanda. Záporné postavy zasa riešia svoje ohrozenie väčšinou pomocou klamstva alebo zabíjania. V závere poukazujeme na intertextuálne podklady mayovského fikčného sveta v prózach J. F. Coopera, F. Gerstäckera, G. Ferryho, T. M. Reida, Ch. Sealsfielda na úrovni motivickej, na úrovni konštrukcie hrdinov, ako aj na úrovni naratívnej štruktúry (kompozícia striedania dejových línií kladných a záporných postáv u F. Gerstäckera).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 60(6), 462-487.


 
 
Medzi patriotizmom westernu a sociálnou citlivosťou easternu. Priestor východných Karpát v českej próze 20. storočia .
(Between the Patriotism of the Western and the Social Consciousness of the Eastern. The Territory of the East Carpathians in Czech Prose of the 20th Century Eastern. The Territory of the East Carpathians in Czech Prose of the 20th Century ).
Radoslav Passia 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

the western, the eastern, the East-Carpathian border region, Czech prose of the 20th century

Štúdia sa zameriava na identifikáciu westernových motívov a sujetov v českej umeleckej próze 20. storočia zasadenej do oblasti východných Karpát. Motivické a priestorové konštanty westernu nie sú v českej próze o tomto priestore v 20. storočí náhodné, arbitrárne, ale naopak, ich prítomnosť logicky súvisí so semiotickým statusom východokarpatského hraničného areálu, teda s ustáleným obrazom tohto geografického priestoru v stredoeurópskych kultúrach. Motivické invarianty westernového žánru a východokarpatského hraničného areálu sa prekrývajú, v oboch invariantoch sa napr. objavuje fenomén hranice, konflikt archaického a moderného a konflikt domáceho a cudzieho). Česká próza 20. storočia reflektuje tento priestor prostredníctvom dvoch základných hodnotových modelov, westernového (konzervatívno-patriotického) a easternového (sociálne citlivého).

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 60(6), 488-494.


 
 
Keď je western čudný. (Postrehy k jednej nie celkom tradičnej žánrovej kategórii a k trom nie tak úplne konvenčným filmovým westernom) .
(When the Western is Weird. (Observations on a Certain Not Quite Traditional Genre and Three Not Quite Conventional Western Films) ).
Martin Boszorád 1)

1)Katedra nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. martin.boszorad@truni.sk

film, the (weird) western, genre and genre conventions, crossover/hybridization

Príspevok si kladie za cieľ reflektovať vybranú vzorku takých filmových artefaktov, ktoré síce spadajú do žánrovej kategórie westernu, ale ktoré jej funkčné mechanizmy, konvencie, klišé atď. zasadzujú do nových, nie celkom štandardných kontextov. Tým dochádza k presahovaniu pôvodne východiskového žánru, a to predovšetkým prostredníctvom momentu hybridizačného a eklektického ozvláštňovania, najčastejšie potom fúziou s inými žánrami. Text príspevku je venovaný fragmentárnej analyticko-interpretačnej reflexii pramenného materiálu, ktorý je možné súhrnne označiť pracovnou subžánrovou, resp. žánrovo-hybridizačnou „nálepkou“ alebo kategóriou „čudný western“. Koncept state síce na jednej strane rešpektuje výklad ekvivalentného anglického slovného spojenia „weird western“ ako označenia žánrovej kategórie kombinujúcej western predovšetkým s nadprirodzenom a s prvkami science fiction, na druhej strane sa však snaží sledovať onú „čudnosť“ ako výsledok premosťovania (crossoveru) westernu aj s inými žánrami ako science fiction (horor, muzikál a komédia atď.).

How to cite:
Boszorád, M. . Slovenská literatúra, 60(6), 495-503.


 
 
Posledný sovietsky eastern .
(The Good Ancestors and the Demons ).
Martin Ciel 1)

1)Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava. martinciel11@gmail.com

the Soviet eastern, the western, genre

Alexander Proškin so scenáristom Edgarom Dubrovským menia v roku 1987 paradigmu sovietskeho easternu. Všetky dovtedajšie sa odohrávali v období občianskej vojny a tesne po nej. Studené leto roku 1953, ako je jasné z jeho názvu, nie. Eastern bol vždy situovaný do najdivokejšieho obdobia krajiny sovietov a vypätého „heroizmu“ tohto obdobia, aby bolo možné vybudovať atraktívnu dramatickú situáciu (Biele slnko púšte, Nikto nechcel umierať, Transsibírsky expres, Svoj medzi cudzími, cudzí medzi svojimi, Svieť, svieť moja hviezda ...). Preto to sústredenie len na dvadsiate roky, na bielych a červených, prípadne zelených. Do polovice osemdesiatych rokov nebolo možné zobrazovať päťdesiate roky ako negatívnu, „divokú“ situáciu. (teda krátky čas po XX. zjazde áno, ale to netrvalo dlho a doplatil na to nielen Solženicyn).

How to cite:
Ciel, M. . Slovenská literatúra, 60(6), 504-507.


 
 
Dobrí predkovia a Démoni .
(The Good Ancestors and the Demons ).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

censorship, Martin Kukučín, Dominik Tatarka, Alexander Matuška, the 1950s, Socialist Realism, liberalization, cultural heritage

Pre dianie v slovenskom umení 50. rokov 20. storočia je charakteristické rýchle striedanie ideologických a kultúrnopolitických rámcov. Na začiatku desaťročia represívne presadzovaný socialistický realizmus, uprostred uvoľnenie, spôsobené chručšovovským odmäkom a na konci opäť obnovovanie poriadku, ktoré sa opieralo o previerky straníckej a občianskej spoľahlivosti roku 1958. Obdobie po Maďarskom a Poznaňskom povstaní r. 1956 sa na Slovensku vyznačovalo zvýšenou intenzitou cenzúrnych zásahov, ktoré súviseli s vnútropolitickým bojom o moc. Cieľom príspevku je na základe archívneho nálezu nepublikovaného textu Dominika Tatarku Náš spoločný predok Kukučín, zabaveného cenzúrou r. 1957, rozkryť vnútorné pnutia 50-tych rokov, načrtnúť mechanizmy mocenského hatenia liberalizácie spoločnosti a plasticky zachytiť protirečivosť dobového literárneho diania na Slovensku. Špecifické bolo najmä účelové vyťahovanie buržoáznonacionalistickej karty. Štúdia vychádza z archívnych výskumov a prináša aj archívny výskum vlastný. Pri rekonštrukcii premeny poetiky Dominika Tatarku od tvrdej doktríny socialistického realizmu cez presadzovanie mäkších verzií si autorka všíma súvekú reflexiu Tatarkiovho diela v dobových kritických stretoch s dominujúcou osobnosťou obdobia Alexandrom Matuškom. Iniciačnú úlohu z hľadiska prózy zohrali Tatarkove cestopisy Človek na cestách (1957), ktoré sa tiež nevyhli cenzúrnym zásahom. Z hľadiska charakteristiky obdobia bol dôležitý inštitucionálny život slovenskej literatúry, činnosť Literárnovedného ústavu SAV ako presadzovateľa želanej podoby klaasického literárneho dedičstva, vydavateľská činnosť a činnosť Zväzu československých spisovateľov. Štúdia pracuje s doteraz nepublikovanými textami a prináša charakteristiku obdobia a tvorby Dominika Tatarku v nových súvislostiach.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 60(6), 508-527.