Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 5

Content:


 

obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE René B í l i k, Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém 359 Pavel M a t e j o v i č, Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext 371 Fedor M a t e j o v, Spor o Milovanie v husej koži M. Válka 386 Peter Z a j a c, Kritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských spisovateľov. Prípad Náprstok 397 ROZHĽADY Pavel M a t e j o v i č, Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického realizmu prvej polovice päťdesiatych rokov (Diskusie pred 2. zjazdom československých spisovateľov) 409 Zora P r u š k o v á, Dve diskusie o dvoch Slobodových románoch 418 Hans G ü n t h e r, Fázy života kánonu – na príklade socialistického realizmu 423 RECENZIE Janoušek, Pavel: Černá kočka aneb subjekt znalce v myšlení a jeho komunikační strategie (Karol C s i b a) 434 Gáfrik, Róbert: Od významu k emóciám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy (Martin B o s z o r á d) 437 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Jubilantovi Viliamovi Turčánymu... (Lenka R i š k o v á) 441

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém .
(The Polemic over the Angel Lands as a Literary-Historical Issue ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

Slovak prose after 1945, polemic over „Angel Lands“, Modern prose, Socialist Realism

Predmetom štúdie je analýza historiografickej pozície článku Jozefa Felixa z roku 1946 O nové cesty v próze alebo problém „anjelských zemí“ v našej literatúre a polemiky, ktorú v čase svojho publikovania vyvolal. Autor sa sústreďuje na odkrytie dôvodov, ktoré umožnili slovenskej marxistickej literárnej historiografii označiť Felixov článok za východisko k „definitívnemu príklonu“ slovenskej povojnovej prózy k socialistickému realizmu. Oproti tomuto literárnohistorickému konštruktu stavia autor názor, že Felixov článok a polemika o ňom boli v roku 1946 súčasťou sporu o podobu modernosti v slovenskej próze, a nie súčasťou sporu medzi modernou slovenskou literatúrou a literatúrou socialistického realizmu. Ten vznikol až následne a otvorili ho politické udalosti v Československu v r. 1948.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 60(5), 359-370.


 
 

vedecká štúdia:

 
 
Literárna polemika Hamada – Mináč a jej dobový kontext .
(The Literary Polemic Hamada – Mináč and Its Contemporary Context ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

estrangement, the 1960s, Marxism, Existentialism

Prezentovaný text rekonštruuje literárnu polemiku medzi spisovateľom a esejistom V. Mináčom a literárnym kritikom M. Hamadom, ktorá prebehla v liberálnejšom prostredí prvej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slovensku a stala sa pre toto obdobie emblematická. Autor si všíma nielen jej obsah, ale udalosti a texty, ktoré jej predchádzali. Ústrednou témou tejto polemiky sa stala kategória odcudzenia v kontexte rôznych výkladov marxistickej filozofie. Aj jej prostredníctvom možno identifikovať politické a kultúrne procesy formujúce intelektuálnu klímu šesťdesiatych rokov. Na strane jednej sa stala súčasťou širšej spoločenskej diskusie o kritickom „vyrovnávaní sa“ s dedičstvom stalinizmu, ktorá pokračovala až do jej násilného prerušenia obdobím normalizácie po roku 1968, na strane druhej otvárala priestor novým myšlienkovým, filozofickým a estetickým iniciatívam. Polemika však otvorila aj iné témy, ktoré presiahli dobový kontext a sú permanentne prítomné aj v súčasných diskusiách o hľadaní alternatív k technologickej racionalite a rôznym stratégiám „postmodernej“ moci (Foucault, Derrida, Deleuze, Bauman, Žižek).

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 60(5), 371-385.


 
 
Spor o Milovanie v husej koži M. Válka .
(The Argument over Lovemaking with Goose Pimples on by M. Válek ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

the 1960s, lyric, Miroslav Válek, criticism, polemic, „Nihilism“

Text sa zaoberá sporom o Milovanie v husej koži M. Válka. Básnická zbierka z roku 1965 stala sa v roku 1966 témou polemiky medzi M. Hamadom a S. Šmatlákom. Z českej strany do sporu zasiahol M. Červenka. Bezprostredne už v šesťdesiatych rokoch bola polemika chápaná ako jedna z kľúčových literárnych udalostí desaťročia. Predložený text ju rekonštruuje ako chiazmus poézie a kritiky, štrukturalisticky inšpirovaného rozboru a výkladu básnického textu a jeho radikalizujúceho, existenciálne apelatívneho domyslenia. Polemika jej protagonistom M. Hamadom bola vedome situovaná na pomedzie literárnej a morálnokritickej, spoločenskej rozpravy. M. Hamada vo Válkovej „štvrtej knihe nepokoja“ vehementne identifikoval nihilizmus a s ním spätú amorfnosť, fragmentárnosť, tézovitosť lyrickej výpovede. Druhý účastník sporu S. Šmatlák hájil M. Válka v mene vždy pretrvávajúceho humanizmu, integrujúceho aj negatívne momenty človeka a sveta, a podľa neho preukázateľnou štrukturovanosťou Válkovej poézie šesťdesiatych rokov (na jednej strane analytické demaskovanie situácie človeka a na strane druhej jeho katarzná básnická záchrana), o povahu kritiky (práca v službách textu a oproti tomu úsilie o svojbytnú reflexiu literatúry a stavu sveta), ako konfrontáciu medzi tradičnými alebo ideologickými predstavami humanizmu a jeho vtedy aktuálnymi problematizáciami (filozofia existencie, M. Heidegger, štrukturalizmus šesťdesiatych rokov, vlastná literatúra v rozpätí medzi S. Beckettom a J.-P. Sartrom). Spor predznamenal schizmu slovenskej literatúry v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, konkrétnejšie ideologizáciu stanoviska S. Šmatláka v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch a zasa moralizáciu gesta M. Hamadu od deväťdesiatych rokov. Príspevok eviduje dosah sporu pre interpretáciu básnického textu v slovenskom písaní o poézii, jeho metodické dimenzie, ako aj podnes otvorené otázky čítania samotnej poézie M. Válka. Napokon eviduje jej prípadné konexie s poéziou F. Halasa, aktualizovanou od polovice päťdesiatych rokov (nekro-motivika, téma pádu a problematizácia samotnej poézie).

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 60(5), 386-396.


 
 
Kritické diskusie osemdesiatych rokov na pôde Zväzu slovenských .
(The Critical Discussions of the 1980s at The Union of Slovak Writers, The „Thimble“ Case ).
Peter Zajac 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

free discussion, controlled discussion, Socialist Realism, Socialist literature

Začiatkom osemdesiatych rokov vznikol na pôde Zväzu slovenských spisovateľov pokus o diskurzívnejšiu podobu literárnych diskusií. Text si ich všíma na pozadí troch časových horizontov – z perspektívy skutočne slobodnej, demokratickej diskusie po roku 1989, na pozadí diskusií a polemík šesťdesiatych rokov, smerujúcich k slobodnej diskusii, ale neprekračujúcich dobový rámec „socializmu s ľudskou tvárou“ a na pozadí inferiórnej diskurzívnej situácie sedemdesiatych rokov. Pohľad na kritickú diskusiu o poviedkach Dušana Dušeka Náprstok (1985), ktorá sa konala na pôde Zväzu slovenských spisovateľov a bola publikovaná v časopise Romboid (1986/č. 6) názorne ukazuje dobové hranice kritických diskusií v osemdesiatych rokoch, pohybujúcich sa v rámcoch pokusov o dekanonizované potvrdenie pojmu socialistický realizmus.

How to cite:
Zajac, P. . Slovenská literatúra, 60(5), 397-408.


 
 
Kritika „schematizmu“ ako integrálna súčasť rétoriky socialistického .
(The Criticism of „Schematism“ as an Integral Part of the Rhetoric of Socialist Realism in the First Half of the 1950s (Discussions before the 2nd Czechoslovak Writers´ Conference) ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

the criticism of „Schematism“, Socialist Realism, Stalinism

Prezentovaný text analyzuje vybrané diskusie z prvej polovice päťdesiatych rokov 20. storočia, ktoré boli spojené s prípravou 2. zjazdu československých spisovateľov v roku 1956. Zároveň si všíma dobové označenie známe ako kritika tzv. schematizmu. Podľa autora genéza tohto pojmu súvisí s procesmi, ktoré majú svoju prehistóriu ešte v období, keď dogmatické uplatňovanie socialistického realizmu bolo oficiálnou doktrínou stalinskej epochy. Nemožno ho teda chápať synonymicky s kritikou tzv. kultu osobnosti, resp. „vyrovnávaním sa“ sa s obdobím stalinizmu, pretože pojem „schematizmus“ sa stal súčasťou dobového literárnokritického diskurzu ešte pred Stalinovou smrťou. Autor sa v tejto súvislosti opiera o zistenia B. Groysa, najmä jeho analýzu paradoxov stalinskej moci, kde logické výpovede bez rozporov boli posudzované ako jednostranné a teda neplatné. Slogany ako „boj proti schematizmu“ a „za väčšiu pravdivosť literatúry“ boli súčasťou dobového jazyka stalinskej epochy a v tomto zmysle ich aj treba interpretovať. Nesúviseli priamo s kritikou stalinizmu, ani nespochybňovali estetickú doktrínu socialistického realizmu.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 60(5), 409-417.


 
 
Dve diskusie o dvoch Slobodových románoch .
(Two Discussions about Two of Sloboda´s Novels ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

the 1980s, ideological criticism strategy, autobiographical writing

Text na margo dvoch diskusii z 80. rokov minulého storočia je komentárom k literárnohistorickému pohybu v tomto období. Na dvoch románoch kontroverzného autora Rudolfa Slobodu sa pokúša ukázať ako sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia kritika vyrovnávala s ich prítomnosťou v literatúre. Osemdesiate roky sú prirodzeným pozadím tohto problému, je potrebné uvedomiť si ich nejednoznačnú povahu. Pozoruhodná je v tejto súvislosti nedeklarovaná prítomnosť pojmov autor, subjekt, autorská subjektivita, autenticita, autobiografia a autenticita v diskusii o Slobodových textoch. V dvoch diskusiách sa objavujú mená, ktoré zastupujú buď rigidnú, alebo miernejšiu podobu kritiky. Súčasne sú tiež pomerne objektívnym obrazom literárnej kritiky v osemdesiatych rokoch minulého storočia v rozpätí od cenzúrnych až po autocenzúrne postupy.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 60(5), 418-422.


 
 
Fázy života kánonu – na príklade socialistického realizmu.
(Life Phases of Canon – Exemplified by Socialist Realism ).
Hans Günther 1)

1)Universität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft, SRN, 33615 Bielefeld, Universitätsstraße 25. hans.guenther@uni-bielefeld.de

canon, Socialist Realism, protocanon – canonization – canon fulfilment – decanonization – postcanonical stage

Predkladaný príspevok vstupuje do odbornej diskusie s viacerými cieľmi. Na jednej strane má ambíciu predstaviť problematiku socialistického realizmu v kontexte nemeckej literárnohistoriografickej reflexie a na druhej strane príspevok ponúka nové podnety využiteľné aj pri uvažovaní o dejinách slovenskej literatúry 20. storočia. Príspevok je prekladom odbornej štúdie Hansa Günthera z nemeckého originálu Die Lebensphasen eines Kanons – am Beispiel des sozialistischen Realismus. Preklad Güntherovej štúdie poukazuje na fázy života či etapy existencie kánonu a to najmä vo vzťahu k socialistickému realizmu. Autor uvažuje o piatich stupňoch jeho realizácie v kontexte sovietskej literatúry. Na pozadí spoločensko-politických pohybov polemizuje o (ne)autonómnosti literárneho života a načrtáva (s častým využitím metaforického princípu) zápas literatúry o vyviazanie sa zo stanovenej kanonickej doktríny. Odborný text je inšpiratívnym prepojením čiastkových poznatkov o kánone a jeho pozícii pri formovaní ľudskej kultúry a socialistickom realizme, ktorý nadobudol status kanonickej doktríny aj v slovenskej literatúre. Príspevok tak vytvára priestor pre konfrontáciu sledovanej problematiky s domácou literárnohistorickou reflexiou.

How to cite:
Günther, H. . Slovenská literatúra, 60(5), 423-433.