Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 4

Content:


 

obsah:

 
 
Obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, V. Mináč: Z nedávnych čias (cenzúra a jej dôsledky na literárnu situáciu druhej polovice päťdesiatych rokov) 265 Tomáš H o r v á t h, Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja (2. časť) 304 Ivana T a r a n e n k o v á, Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“ 324 RECENZIE Tancer, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre (Jana P á c a l o v á) 343 Ejchenbaum, Boris: Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie (Dušan T e p l a n) 348 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Dominik Tatarka: Texty (Karol C s i b a) 352

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
V. Mináč: Z nedávnych čias (cenzúra a jej dôsledky na literárnu situáciu druhej polovice päťdesiatych rokov) .
(V. Mináč: Of the Recent Times (Censorship and Its Consequences for the Literary Situation in the Second Half of the 1950s)).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

CENSORSHIP, SOCIALIST REALISM, ARCHIVE, A DISCOVERED MANUSCRIPT

Prezentovaný text sa opiera o nálezy, ktoré boli autorovi poskytnuté v Slovenskom národnom archíve. Nálezy sa týkajú nezverejnených textov slovenského prozaika a esejistu Vladimíra Mináča, ktoré boli zakázané na základe rozhodnutia Hlavnej správy tlačového dozoru, ktorá vznikla v roku 1953. Aj preto je štúdia koncipovaná ako komentované čítanie - väčší priestor autor venuje prerozprávaniu obsahu jednotlivých diel, ktoré je dokumentované citátmi a vybranými textovými fragmentmi. Jednotlivé nálezy sú rámcované dobovými archívnymi materiálmi a textami, ktoré boli súčasťou komunikačného obehu. Na príkladoch cenzúry Mináčových textov zároveň identifikuje zmeny Mináčovej poetiky, ako aj rozličné podoby cenzorských stratégií – od explicitného zakazovania až po rôzne eufemizačné či skryté formy „rozptýlenej cenzúry“ (explicitná a implicitná cenzúra), kde sa cenzúra stáva čoraz „neviditeľnejšia“ a sám autor si postupne osvojuje diskurz totožný s definovanými pozíciami oficiálneho kánonu.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 60(4), 265-303.


 
 
Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja (2. časť).
(Subject and Madness. Peter Kompiš´s Novel Wanderings of a Great Wizard (Part 2) ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

LITERARY SUBJECT, MADNESS, REPRESENTATION, MOTÍFS OF OUT-OF-BODY TRAVELS, MODERNISM

Štúdia interpretuje román Petra Kompiša Bludná púť veľkého čarodeja (1929) z perspektívy, akým spôsobom sa v texte konštituuje literárny subjekt a z hľadiska literárnej reprezentácie šialenstva. V kontexte slovenskej medzivojnovej prózy zaraďujeme román aj do tematického invariantu vydelenia sa postavy z vlákna spoločenských vzťahov a z intersubjektívneho sveta. Kladieme otázku, akú koncepciu subjektu predpokladá ten typ šialenstva, ktorý je v texte reprezentovaný. Na topologickej textovej úrovni motív šialenstva vyvoláva diskontinuitu chronotopov, na motivickej úrovni zasa lietacie motívy (údajne „astrálne lety“ duše oslobodenej od tela). Sémantický oblúk transformácie subjektu v texte vedie od absolútneho „božského“ subjektu, voluntárne ovládajúceho skutočnosť (keď šialenstvo stiera u hlavnej postavy hranice medzi ja a ne-ja) k subjektu podriadenému, závislému (postava sa nakoniec stáva otrokom šialeného „divadelného“ predstavenia). Túto transformáciu subjektu v texte pokladáme za modernistickú (na modernistický závislý subjekt) a nachádzame ju aj v textoch modernistu Jána Hrušovského. Údajná originálna filozofia literárnej postavy Rojka je intertextuálne pozošívaná z motívov dobových filozofií (napr. koncepcia nadčloveka) aj gnosticizmu a je generovaná, podobne ako motívy halucinácií, velikášskym bludom postavy. Reprezentácia šialenstva v texte je umožnená novovekou konštitúciou subjektu, ktorý je postavený o-proti svetu a kladie sa ako základ a zdroj reprezentácií skutočnosti: takto sa mu čoraz viac zastiera hranica medzi ja a ne-ja.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 60(4), 304-323.


 
 
Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“.
(Martin Kukučín – „Outcast and Pessimist“).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

MARTIN KUKUČÍN – „OUTCAST AND PESSIMIST“

Štúdia vychádzajúc, z podnetov ontologickej teórie žánrov a tematologie, rekonštruuje autobiografickú líniu tvorby Martina Kukučína a v širšom zmysle determinuje autorovo semiotické gesto prítomné v celom jeho diele. Uvedenú líniu predstavujú marginalizované, rozsahom menšie, žánrovo nenápadnejšie (črty, kratšie poviedky, fejtóny) texty, ktoré boli interpretačne menej vyťažené. Pochádzajú prevažne z obdobia osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 19. storočia. Okrem „detských“ próz sem patria „návratové“ prózy, črta Na obecnom salaši (1887), novela Vianočné oblátky (1890), poviedka Tichá voda (1892), ktoré tematizujú motívy „odcudzovania sa“ (O. Čepan) či uvedomovania si „trpkosti polovičatého postavenia“ človeka, ktorý je pôvodom sedliak a vzdelaním intelektuál. Poslednú skupinu identifikovanej autobiografickej línie tvoria prózy s pražskou tematikou, ktoré ukazujú Kukučína ako suverénneho autora mesta, pričom je však vzťah autorského subjektu k tomuto prostrediu špecifický. Ústredné motívy týchto textov – melanchólia a nostalgia – poukazujú na situáciu subjektu modernej doby, ktorú charakterizuje neukotvenosť indivídua, strata opory, miznutie sveta tradičných, archaických hodnôt, reakciu na vpád modernej doby do ľudských životov. Kukučín opakovane vracia k tradičnému, archaickému, nemennému a rozjatrene vníma neodvratnosť zmeny a plynutia času. Na rôznych miestach a úrovniach svojho diela obnažuje určujúci moment, keď sa elementárne istoty ľudského života (rodina, zázemie, tradícia) spochybňujú, a to nie nejakým katastrofickým momentom, ale argumentom, ktorý takisto vyplýva z prirodzeného chodu vecí, argumentom života. Analyzované texty v konečnom dôsledku osvetľujú skrytú, no určujúcu polohu jeho diela Kukučínovho písania a jednoznačne ho potvrdzujú ako autora, ktorý suverénne tematizoval rozporuplnosť ľudskej existencie na prahu modernej doby. Tematizovaním pocitov osamelosti, vytrhnutia z koreňov a straty pôvodnej integrity sveta, vyjadrených v motívoch melanchólie a nostalgie, z ktorých napokon pramení jeho tvorivá činnosť, sprítomňuje krízu, ktorá je pretrvávajúcou vlastnosťou ľudského života v moderne.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 60(4), 324-342.