Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 3

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Dana H u č k o v á, Modernistické variácie žánru balady 177 Tomáš H o r v á t h, Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja 193 Vladimír B a r b o r í k, Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) 209 ROZHĽADY Ivana T a r a n e n k o v á, K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) 233 Lucia Š t e f l o v á, Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) 244 KRONIKA Za Karolom Tomišom (Vladimír P e t r í k) 253 RECENZIE Tkáčiková, Eva: Slovenská literatúra 9. – 18. storočia (Lenka R i š k o v á) 254 Součková, Marta – Gavura, Ján – Kitta, Richard (ed.): TOP 5 2010: slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii (Martin Š t r b a) 257 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Vtedy na západe, vtedy na východe. Podoby westernového žánru (Jana P á c a l o v á) 260

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Modernistické variácie žánru balady .
(Modernist Variations of the Ballad as a Genre ).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

SLOVAK LITERATURE, 20TH CENTURY, GENRE STUDIES, BALLAD, SLOVAK MODERN, IVAN KRASKO, ŠTEFAN KRČMÉRY, ĽUDMILA GROEBLOVÁ

Žáner balady predstavuje v poézii autorov Slovenskej pomerne frekventovanú lyrickú formu. Na jednej strane signalizuje nadväznosť na tradíciu slovenského romantizmu (J. Kráľ, J. Botto, S. Chalupka) a cez aspekt sociálnej balady (v tvorbe V. Roya a M. Rázusa) tiež na tvorbu predchádzajúcej realisticko-parnasistickej generácie (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav), na druhej strane je dokladom modernistického chápania druhového synkretizmu a jeho uplatnenia v lyrickej poézii, s akcentom na moment lyrickosti. V baladách slovenských modernistických básnikov (I. Krasko, Š. Krčméry, Ľ. Groeblová) došlo k významovému aj funkčnému posunu vo vnímaní tradičných komponentov žánru balady, s inováciami v oblasti sémantiky aj poetiky. Základom inovácie bolo prehodnotenie lyricko-epickej a subjektovo-objektovej povahy balady, s posilnením lyrického a subjektívneho, a takisto iné vnímanie druhového synkretizmu. Súčasťou nového prístupu bola tiež aktualizácia motivického aparátu (motívy pútnika, cesty, viny a trestu, samoty). Báseň Balada od I. Krasku a paralelné rozvitie témy v básni Balada od Š. Krčméryho sú príkladom, že aj napohľad objektivizujúce básne vyjadrovali koncentrovanú subjektívnu výpoveď o psychickej situácii človeka. Iný typ modernistickej baladickej variácie potom predstavuje báseň Balada od Ľ. Groeblovej.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 60(3), 177-192.


 
 
Subjekt a šialenstvo. Román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja.
(Subject and Madness. Peter Kompiš´s Novel Wanderings of a Great Wizard).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

LITERARY SUBJECT, MADNESS, REPRESENTATION, MOTÍFS OF OUT-OF-BODY TRAVELS, MODERNISM

Štúdia interpretuje román Petra Kompiša Bludná púť velikého čarodeja (1929) z perspektívy, akým spôsobom sa v texte konštituuje literárny subjekt a z hľadiska literárnej reprezentácie šialenstva. V kontexte slovenskej medzivojnovej prózy zaraďujeme román aj do tematického invariantu vydelenia sa postavy z vlákna spoločenských vzťahov a z intersubjektívneho sveta. Kladieme otázku, akú koncepciu subjektu predpokladá ten typ šialenstva, ktorý je v texte reprezentovaný. Na topologickej textovej úrovni motív šialenstva vyvoláva diskontinuitu chronotopov, na motivickej úrovni zasa lietacie motívy (údajne „astrálne lety“ duše oslobodenej od tela). Sémantický oblúk transformácie subjektu v texte vedie od absolútneho „božského“ subjektu, voluntárne ovládajúceho skutočnosť (keď šialenstvo stiera u hlavnej postavy hranice medzi ja a ne-ja) k subjektu podriadenému, závislému (postava sa nakoniec stáva otrokom šialeného „divadelného“ predstavenia). Túto transformáciu subjektu v texte pokladáme za modernistickú (na modernistický závislý subjekt) a nachádzame ju aj v textoch modernistu Jána Hrušovského. Údajná originálna filozofia literárnej postavy Rojka je intertextuálne pozošívaná z motívov dobových filozofií (napr. koncepcia nadčloveka) aj gnosticizmu a je generovaná, podobne ako motívy halucinácií, velikášskym bludom postavy. Reprezentácia šialenstva v texte je umožnená novovekou konštitúciou subjektu, ktorý je postavený o-proti svetu a kladie sa ako základ a zdroj reprezentácií skutočnosti: takto sa mu čoraz viac zastiera hranica medzi ja a ne-ja.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 60(3), 193-208.


 
 
Povedať viac (Seba-konštrukcia: podoba V. Šikulu v autobiografických textoch) .
(To Say More (Self-Construction: Vincent Šikula´s Image in His Autobiographical Writings) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

AUTOBIOGRAPHICAL SUBJECT, SELF-CONSTRUCTION, SLOVAK PROSE AFTER THE WW II, THE SOCIAL AND CULTURAL NORMALIZATION

Štúdia je venovaná autobiografickým textom slovenského prozaika Vincenta Šikulu. Sleduje vývin a dobové premeny autorskej sebaštylizácie od spisovateľových prozaických začiatkov v 60. rokoch až do konca jeho života v roku 2001. Vychádza z verejne prístupných zdrojov, teda zo Šikulových nefikčných textov spomienkového charakteru, akými sú napríklad svedectvá o sebe i o iných, biografické črty, eseje, odpovede v rozhovoroch, príspevky v anketách a pod. Pristupujem k nim ako k moderovanej, subjektívnej a preto aj zaujatej reprezentácii. V jednotlivých etapách svojho tvorivého spisovateľského života pristupoval Šikula k vlastnej minulosti i prítomnosti rôznym spôsobom. Podoba takejto seba-prezentácie bola určovaná tak vnútornými, v priebehu rokov sa meniacimi motiváciami a ambíciami, teda snahou zaujať určité miesto v dobovom literárnom a verejnom kultúrnom priestore, ako aj vonkajšími podmienkami a obmedzeniami, ktoré takisto prechádzali vývinom. Vlastný, pre verejnosť určený „portrét autora“ začal Šikula vytvárať už v začiatkoch svojej spisovateľskej dráhy v polovici 60. rokov, v nasledujúcich dvoch desaťročiach prezentoval jeho modifikovanú, zmenenej dobe prispôsobenú verziu, aby v období po roku 1990 nadobudol tento obraz určitú celistvosť a smrťou autora aj definitívnosť. Ani v jednom zo spomenutých období však neprezentoval svoj život spôsobom, ktorý by principiálne protirečil tomu, čo o sebe hovoril predtým či potom; jednotlivé verzie seba samého sa nepopierali, iba sa v každej z nich kládol dôraz na iný aspekt spisovateľovho života.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 60(3), 209-232.


 
 
K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby (Literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963) .
(On the Self-Portrait of a Literary Critic in Changing Times (Literary Critic Ján Rozner in the years 1954 – 1963) ).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

LITERARY SITUATION 1954 – 1963, LITERARY CRITICISM, JÁN ROZNER

Štúdia sa sústreďuje na literárnokritické texty Jána Roznera od druhej polovice päťdesiatych rokov do polovice rokov šesťdesiatych, ktoré sú sústredené v jeho výbere z kritík Pohľad v zrkadlách (1969). V plnej miere manifestujú atribúty situácie (česko)slovenskej kultúry a spoločnosti opatrne ale predsa prechádzajúcich od normatívnej paradigmy danej oficiálnou doktrínou socialistického realizmu k spontánnejším a pluralitnejším prejavom. V oblasti umenia a kultúry sa táto liberalizácia pomerov prejavovala diagnostikou a kritikou prejavov „schematizmu“ a postupným doktríny socialistického realizmu, silnejúcimi tendenciami uvažovať o pojme socialistickej literatúry v širšom kontexte, zdôrazňovaním autonómnosti umenia od politickej moci. Posledné výskumy tohto obdobia poukazujú na skutočnosť, že nešlo o homogénny a lineárny, ale o ruptúrovitý a heterogénny proces s neprehliadnuteľnými recidívami, protirečeniami a paradoxmi, čo signifikantne dokladajú aj analyzované Roznerove texty. Rozner sa v nich sústreďuje na dôslednú analýzu pojmov využívaných v dobovom kultúrnom diskurze, pretože ich chápe ako médium sprostredkúvajúce štruktúru sveta. Jeho cieľom je tak reštitúcia kriticko-analytického myslenia a poukázanie na dynamickosti procesu poznávania. Jedným z ústredných pojmov vo vzťahu k aktuálnej prítomnosti, ktorý ju zároveň odlišuje od minulej doby, sa preňho stáva „mnohodimenzionálnosť“, „mnohotvárnosť“, „mnohoindividuálnosť“ jednotlivých prístupov, ktorá prispieva k „slobode otvorených možností“. Rámcovanie tejto dynamizácie, individualizácie, heterogénnosti jednotlivých procesov a postojov je však v Roznerových článkoch z tohto obdobia nespochybnené, prezentovanie mnohosti a rôznorodosti odkazuje napokon, viac alebo menej akcentovanému, no nespochybnenému, k danému celku „umenia socialistického realizmu“.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 60(3), 233-243.


 
 
Kritické a historické reflexie tvorby Hany Gregorovej (poznámky k debutu Ženy) .
(Critical and Historical Reflections on Hana Gregorová´s Work (Comments on Her Debut Book Women) ).
Lucia Šteflová 1)

1)Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov. luciasteflova@gmail.com

HANA GREGOROVÁ, DEBUT BOOK, REALISM, EMANCIPATION, WOMEN

V štúdii sa zaoberáme osobnosťou a tvorbou Hany Gregorovej. Analýzou a interpretáciou jej debutu Ženy sa snažíme určiť základné poetologické princípy jej písania. Komparačnou metódou sa usilujeme konfrontovať literárno-kritické a literárno-historické nazeranie na tvorbu Hany Gregorovej. Na základe interpretácie sa pokúsime identifikovať jej tvorivú metódu a určiť, nakoľko sa približuje k realistickej metóde. Negatívny postoj dobovej kritiky voči autorke bol determinovaný niekoľkými faktormi, ktoré spôsobili, že jej tvorba nebola a dodnes nie je posudzovaná na základe jej literárnej kvality či nekvality, ale bola zavrhnutá pre autorkinu názorovú vyhranenosť. Hlavným cieľom štúdie je teda naznačiť možné interpretačné východiská v tvorbe Hany Gregorovej vzťahujúce sa k jej debutu a objektívne zhodnotiť jeho literárne kvality. Okrajovo sa venujeme feministickému nazeraniu na jej tvorbu.

How to cite:
Šteflová, L. . Slovenská literatúra, 60(3), 244-252.