Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 2

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Joanna G o s z c z y ń s k a – Anna K o b y l i ń s k a, Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu 89 Joanna G o s z c z y ń s k a, Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner) 93 Dagmar K r o č a n o v á, Vojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského 105 Jana P á c a l o v á, My, vydavatelia 115 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Štefan Strážay: Malinovského 96 139 Zuzana H a š k o v á, Slovenská textológia a editorstvo v druhej polovici 20. storočia 143 KRONIKA Za literárnou historičkou Mariannou Minárikovou (Gizela G á f r i k o v á) 156 RECENZIE Žitný, Milan: Severské literatúry v slovenskej kultúre (Jana K u z m í k o v á) 159 Čermák, Jan – Čermák, Petr – Poeta, Claudio: Pražský lingvistický kroužek v dokumentech (Marie H a v r á n ko v á) 161 Žemberová, Viera: Žáner v pohybe – pohyby žánru (Ľubomír K o v á č i k) 166 Kuzmíková, Jana (ed.): František Švantner. Život a dielo (Dagmar K r o č a n o v á) 169

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Čierny romantizmus: slovenský prípad. Rekognoskácia terénu.
(Black Romanticism: Slovak Case. Reconnaissance ).
Joanna Goszczyńska 1), Anna Kobylińska 2)

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com
2)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski , Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. a.kobylinska@uw.edu.pl

BLACK ROMANTICISM, SLOVAK LITERATURE, IMAGINARIUM

Záujem o čierny romantizmus v posledných rokoch zažíva istú renesanciu. Čierny romantizmus prestáva byť chápaný len ako jeden z prúdov romantizmu. Jeho spätosť s konkrétnym historickým okamihom sa uvoľňuje a súbor jeho dištinktívnych vlastností, ktoré sa dajú zreteľne rozlíšiť, umožňuje vnímať ho ako kategóriu sui generis. Narastajúci počet rozmanitých vedeckých prác potvrdzuje, že v prípade fascinácie tajomnou, nespútanou a temnou stránkou bytia máme dočinenia s omnoho závažnejším fenoménom, než je kultúrna móda. Kategória čierneho romantizmu umožňuje uchopiť a odhaliť celý rad kultúrnych, literárnych a jazykových fenoménov, ktoré sa vymykajú doterajším pokusom systematizovať slovenskú umeleckú tvorbu, vyrastajúcu z duchovného a estetického ovzdušia romantizmu. Na základe materiálu slovenských prameňov je možná takmer úplná rekonštrukcia imaginária čierneho romantizmu s vampírmi, ktorí ho obývajú, s frenetickou koncepciou človeka, démonickou tvárou prírody a dejín, s gotickou scenériou, s praprincípom zla, ktorý je naočkovaný do sveta, s problémom nevyjadriteľnosti a následného jazykového experimentu, umeleckého outsiderstva či svojsky chápanou ľudovosťou.

How to cite:
Goszczyńska, J, Kobylińska, A. . Slovenská literatúra, 60(2), 89-92.


 
 
Metaforický vampirizmus hrdiniek slovenskej medzivojnovej prózy (Hrušovský, Švantner).
(Metaphorical Vampirism of the Heroines in Slovak Literature between the Wars (Hrušovský, Švantner) ).
Joanna Goszczyńska 1)

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com

VAMPIRISM, WEREWOLF, SLOVAK PROSE BETWEEN THE WARS

Štúdia analyzuje upírske motívy – vrámci trendu čierneho romantizmu prvky s veľkým významom – v textoch dvoch výzamných predstaviteľov slovenskej literatúry medzivojnového obdobia: v novele Muž s protézou od Jána Hrušovského a novele Nevesta hôľ od Františka Švantnera. V oboch prípadoch má prítomný vampirizmus erotický charakter, v čom sa však líši, je miera metaforickosti. Hrušovský využíva isté prvky upírskej povahy ako štafáž, čím zväčšuje rozsah modernistického textového manévrovania, zatiaľ čo vytvorenie upírskej hrdinky vo Švantnerovej próze spadá do kategórie prvkov, ktoré v novele prispievajú k štruktúre gotickosti.

How to cite:
Goszczyńska, J. . Slovenská literatúra, 60(2), 93-104.


 
 
Vojnový veterán ako vizionár: K poetike a metafyzike v diele J. Hrušovského .
(A War Veteran as a Visionary: On the Poetics and Metaphysics in Ján Hrušovský´s Work ).
Dagmar Kročanová 1)

1)Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. dagmar.krocanova@gmail.com

JÁN HRUŠOVSKÝ – WORLD WAR I – BLACK ROMANTICISM – EXPRESSIONISM

Obrazy sveta utvorené vo vedomí „revolučnej“ generácie (rokov 1830 a 1848) a „vojnovej“ generácie (rokov 1914 – 1918) mali viaceré spoločné prvky. Cieľom príspevku je ukázať, akým spôsobom dedičstvo „čierneho“ romantizmu v dvadsiatych rokoch 20. storočia umožnilo komunikovať traumu spôsobenú Prvou svetovou vojnou. V prvej časti príspevku preto približujem Prvú svetovú vojnu z hľadiska sociálnej histórie, pričom využívam monografickú prácu amerického historika Erica J. Leeda. Následne naznačujem, že niektoré frekventované literárne motívy mohli súvisieť so spôsobom vedenia Prvej svetovej vojny. V druhej časti príspevku interpretujem prózy s vojnovou témou z dvadsiatych rokov od slovenského prozaika Jána Hrušovského (1892 – 1975) a ponúkam štyri „obrazy“, ktoré sú jeho „vhľadom“ do fyzikálneho sveta i metafyzickej skutočnosti.

How to cite:
Kročanová, D. . Slovenská literatúra, 60(2), 105-114.


 
 
My, vydavatelia.
(We, Publishers ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

ROMANTICISM, FAIRYTALE, ROMANTIC FORM OF AUTHORSHIP, FORGERY

Cieľom príspevku je poukázať na faktory kultúrneho prostredia, ktoré determinovali podobu a recepciu dvoch paralelných zbierok rozprávok, Slovenských povestí (1858 – 1861) Augusta Horislava Škultétyho a Pavla Dobšinského a Slovenských pohádek a pověstí (1857 – 1858) Boženy Němcovej, a to s dôrazom na rozdiely v koncepciách rozprávky a jej vydávaní a hlavne v chápaní vlastnej funkcie a roly subjektmi, ktoré sa tradične označujú ako vydavatelia, resp. editori. Vnímanie rolí a funkcií subjektov týchto procesov (autorská verzus vydavateľská) sa pre podobu sledovaných zbierok ukázalo ako kľúčové – úzko súvisí s romantickými konceptmi autorstva, ako o nich v súvislosti s Rukopisom královédvorským a Rukopisom zelenohorským najnovšie uvažuje David L. Cooper (2012). Kategórie a aspekty súvisiace s falzovaním ako jednou z romantických foriem autorstva, o ktorých píše tento americký bohemista, vo viacerých smeroch zodpovedajú procesom a javom, sprevádzajúcich vydanie Slovenských povestí a ďalej podmieňujú vzťahy slovenských národovcov k nim (užšie recepciu Slovenských pohádek a pověstí). Cez kategórie autentickosti, originality a simulácie možno nahliadať na autorov rozprávok Slovenských povestí v literárnoteoretickom chápaní cez kategóriu autora bez tradičného zaťaženia folkloristickým prístupom, ktorý doteraz odmietal konkretizovať individuálnych autorov týchto rozprávok.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 60(2), 115-138.


 
 
Štefan Strážay: Malinovského 96 .
(Štefan Strážay: Malinovského 96 ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

LYRIC POETRY, URBANITY, INTERTEXTUALITY, LIVING WORLD

Krátka interpretácia zbierky Š. Strážaya (nar. 1940) Malinovského 96 (1985) je koncipovaná ako príspevok do zamýšľaného sledu „mikroanalýz“ kľúčových diel pre pripravované dejiny slovenskej literatúry po r. 1945. Text eviduje a charakterizuje autorove tematické okruhy: poézia, každodennosť, ženský element, partnerstvo, urbánne prostredie, prímestská príroda, periféria... Prelínanie životne autentického diskrétneho autoportrétu a fragmentárne lyrického obrazu sveta má oporu v jemne prepracovanej literárnosti. Príspevok identifikuje jej intertextuálne zdroje a súvislosti (J. Kostra, B. Brecht, J. Joyce, G. Flaubert, J. Hollý). Ďalej podáva žánrovo-štylistickú charakteristiku poézie Š. Strážaya: opis, enumerácia, účasť v dianí, neraz ustrnutom, a napokon úvaha nad všetkým videným a prežitým. Písanie v chápaní Š. Strážaya je zjasňujúcou, komunikačne otvorenou, katarznou súčasťou triezvo, ne-iluzívne videného žitého, životného, prirodzeného sveta súčasného reflektujúceho človeka.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 60(2), 139-142.


 
 
Slovenská textológia a editorstvo v druhej polovici 20. storočia .
(Slovak Text Studies and Editing in the Second Half of the 20th Century ).
Zuzana Hašková 1)

1)Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, 814 99 Bratislava. zhaskova@gmail.com

TEXT, TEXT STUDIES, SCIENCE

Cieľom nášho príspevku bolo aspoň čiastočne systematizovať poznatky získané slovenskou textológiou, keďže zovšeobecňujúca práca v tejto oblasti u nás neexistuje. Svoje uvažovanie sme založili na odborných textologických článkoch a štúdiách z druhej polovice dvadsiateho storočia. Začiatky slovenskej textológie v päťdesiatych rokoch reprezentujú texty Jozefa Felixa, Karola Rosenbauma a Mikuláša Bakoša. Neskoršie štúdie Nory Krausovej, Františka Mika a Petra Zajaca tvoria ďalšie štádium jej vývinu a pôsobia smerodajne vzhľadom na budúcnosť. Vzájomné prepojenie obsahovej náplne príspevkov vytvára pôvodnú slovenskú textologickú základňu, keďže jednotlivo spracúvajú našu problematiku. Pre ich komunikujúcu povahu a podnetnosť považujeme takéto zhrnutie za dobré východisko pre efektívne využitie ich potenciálu. Na základe štúdia textov stojacich pri zrode našej textológie sme dospeli k záveru, že najzávažnejšie praktické problémy sa týkajú spôsobu úpravy textu a voľby základného textu. Na textoch mladších autorov sme ukázali vedeckú podstatu textológie, jej spätosť s teóriou literatúry a dôležitosť pre správne pochopenie literárnych textov. V úsilí o zvedečtenie textológie sme uvažovali o vzťahu teoretickej reflexie a praktickej činnosti. Poukázali sme na potrebu riešiť čiastkové problémy na základe správneho pochopenia ich podstaty. Naše zhrnutie a hodnotenie slovenskej textológie zachytáva jej najdôležitejšie témy a sporné miesta, usúvzťažňuje výsledky skúmania literárnych vedcov v tejto oblasti a poukazuje na ich rôzne prístupy. Tiež predostiera otázky o smerovaní vývinu našej textológie v budúcnosti.

How to cite:
Hašková, Z. . Slovenská literatúra, 60(2), 143-155.