Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 60, 2013, No. 1

Content:


 
obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Joanna G o s z c z y ń s k a, Prípad Michal Miloslav Hodža 1 Martin H u d y m a č, Naratívna gramatika klasickej detektívky 19 ROZHĽADY Ľubomír K o v á č i k, Francisciho poézia v kontexte dobového estetického ideálu a umeleckej praxe 44 PRAMENE A DOKUMENTY Jana P á c a l o v á, Fragment Francisciho „prednášania historicko-estetického“ z roku 1843 56 Príloha: Prednášanie historicko-estetické Jána Vratislava Francisciho v Bratislave 1843 66 RECENZIE Ráj, peklo a očistec ve středověkých viděních. Preklad a pozn. Jana Engelbrechtová, Josef Förster, Eva Hladká-Kučernáková, Magdalena Moravová a Jana Zachová (Lenka R i š k o v á) 74 Miroirs brisés. Récits régionaux et imaginaires croisés sur le territoire slovaque (Jana T r u h l á ř o v á) 79 ANOTÁCIA Jaksicsová, Vlasta: Kultúra v dejinách – dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia (Magdalena B y s t r z a k) 83

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 60(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Prípad Michal Miloslav Hodža .
(The Case Michal Miloslav Hodža ).
Joanna Goszczyńska 1)

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com

M. M. HODŽA, VIEROSLAVÍN, MESSIANISM

V centre pozornosti predloženej štúdie stojí lyricko-didaktická náboženská poéma Michala Miloslava Hodžu Vieroslavín, ktorú literárna kritika označila za autorov básnický testament. Cez interpretáciu uvedeného diela sa štúdia snaží preniknúť k podstate idey mesianizmu obsiahnutej v poéme. Poukazuje na východiskové body Hodžovej historiozofie, na jeho vízie o budúcnosti Európy, na skutočnosť, že misiu Slovanov Hodža nespája s vedúcou úlohou Ruska, ale budúcu slovanskú jednotu vidí v rámci Rakúska. Utópia Hodžu sa v porovnaní s inými projektmi vyznačuje dominanciou náboženského prvku. Budúca Európa môže byť vybudovaná výlučne ako dôsledok realizácie evanjelického ducha vteleného do medziľudských vzťahov v rovine kolektívneho života. Krížová cesta Krista a pravdy ním odhalené sa majú stať ukazovateľom pre slovanské národy. Kríž sa stáva symbolom obrodenia, odpúšťania, lásky a zmieru, viera zase jediným trvalým základom, na ktorom možno budovať skutočné ľudské spoločenstvo.

How to cite:
Goszczyńska, J. . Slovenská literatúra, 60(1), 1-18.


 
 
Naratívna gramatika klasickej detektívky .
(The Narrative Grammar of Classic Detective Fiction ).
Martin Hudymač 1)

1), Krakov, Poľsko. hudymac@gmail.com

NARRATIVE STRUCTURE, DETECTIVE GENRE, TRANSFORMATION

Prostredníctvom „naratívnej gramatiky” sa pokúšam o taký abstractly výklad príbehu, pri ktorom už nebude záležať 1. na špecifickom štýle daného autora alebo textu; 2. na jazyku, v ktorom je text napísaný a ani 3. na znakovom systéme, prostredníctvom ktorého sa nám príbeh predstavuje. Štrukturálna analýza sa pokúša upozorniť na to, že niektoré vlastnosti naratívnych štruktúr sa pozoruhodne opakujú a tento opätovný výskyt je výrazne pravidelný. „Naratívne gramatiky“ – koncepty tak nadobúdajú vysoký stupeň abstrakcie, všeobecnosti, pričom obsahujú obmedzený počet princípov štrukturálnej organizácie naratívnych jednotiek spoločne s pravidlami ich kombinácie. Teda v zásade ide o konštruovanie vysoko abstraktnej štruktúry príbehu, ktorá by mala n počet konkrétnych a jedinečných realizácii. Hlavnú časť mojej práce preto predstavuje konkrétna štrukturálna analýza rozprávania na pozadí konkrétneho detektívneho príbehu. Novelu A. C. Doyla Domáci pacient som analyzoval prostredníctvom teórie R. Barthesa, doplnenou o koncept T. Todorova. Štrukturálna analýza tak umožnila načrtnúť „naratívnu gramatiku“, ktorá je „identická“ a teda sa opakuje vo väčšine príbehov o Sherlockovi Holmesovi. V podstate na jednoduchom texte detektívneho príbehu štrukturálna analýza ukázala a predviedla, ako fungujú a kombinujú sa základné jednotky textu, čo spôsobuje, že príbeh je koherentný, že i napriek tomu, že príbeh je vystavaný z rôznorodých prvkov sa napokon nerozpadáva a teda je súdržný. Zároveň „naratívna gramatika“ poukázala na fungovanie a začlenenie sa literárnej postavy do textu, a ozrejmila ako „efekty“ času a priestoru v rôznych variáciách sa podieľajú na stvárňovaní príbehu. Tradičné rozlíšenie na klasickú detektívku (E. A. Poe, A. C. Doyle, A. Christie, D. Sayersová) a detektívku „drsnej školy“ amerických autorov (D. Hammetta, R. Chandlera a R. MacDonalda) sledujem vo svojej práci po línii rôznych otázok a odpovedí, ktoré si kladú. Kým klasická detektívka sa pýta „kto“ a „ako“ spáchal zločin, tak potom detektívka „drsnej školy“ sa pýta „prečo“ bol zločin spáchaný. Tieto otázky sú „radikálne“ odlišné a preto operatívne a technicky si vyžadujú aj iné „nástroje“ na „zhotovenie“ odpovede, ktorou je ten ktorý príslušný konkrétny literárny text. Zároveň som sa pokúsil rozvinúť motívy, ktoré načrtol v jednej kapitole svojej knihy český filozof Miroslav Petříček, a to motívy tváre, mesta, izby a príbehu, ktoré sú podstatne inak (teda za iným „účelom“) stvárnené v klasickej detektívke a v detektívke „drsnej školy“.

How to cite:
Hudymač, M. . Slovenská literatúra, 60(1), 19-43.


 
 
Francisciho poézia v kontexte dobového estetického ideálu .
(Francisci´s Poetry within the Context of the Contemporary Aesthetic Concepts and the Artistic Practice ).
Ľubomír Kováčik 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. lubomir.kovacik@umb.sk

POETRY, ROMANTICISM, J. FRANCISCI, Ľ. ŠTÚR

Štúdia sa pokúša o pohľad na Francisciho poéziu, zhrnutú v zbierke Iskry zo zaviatej pahreby, na pozadí Štúrových predstáv o slovanskej poézii, ktoré sformuloval v Prednáškach o poézii slovanskej a v diele O národných povestiach a piesňach plemien slovanských. Zároveň niektoré charakteristické črty Francisciho básnickej tvorby konfrontuje s podobnými črtami v poézii ostatných romantických básnikov. Analýzou Francisciho básní a ich konfrontáciou so Štúrovými predstavami i s inventárom konvencializovaných prostriedkov dobovej poézie prichádza k zisteniu, že napriek rešpektovaniu Štúrových požiadaviek i podliehaniu rýchlo sa šíriacim konvenciám obsahuje Francisciho dielo i vrstvy vysoko individuálne, inklinujúce k tomu, čo bolo oficiálne odmietané – individuálny cit, osobne motivovaný smútok, sentiment, ľúbostný ošiaľ, romantické opovrhnutie svetom i momenty mesianistického charakteru.

How to cite:
Kováčik, Ľ. . Slovenská literatúra, 60(1), 44-55.