Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 5

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Medzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia....................................................................... 369 Joanna G o s z c z y ń s k a, František Švantner voči naturizmu a goticizmu ................... 381 Vladimír B a r b o r í k, Návraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov) ..................................................................................... 393 ROZHĽADY Michal K o s á k – Jiří Fl a i š m a n, Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče ............................................................................................ 428 Iva M á l k o v á, Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně) ........................ 438 KRONIKA Zasa nás ubudlo (Vladimír P e t r í k) ................................................................................. 443 RECENZIE Taranenková, Ivana – Jareš, Michal (ed.): Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru (Janka P á c a l o v á) ............................. 445 Keruľová, Marta – Brunclík, Jozef – Lauková, Silvia. (ed.): Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti (Martina Z a j í č k o v á) ............................ 449 ANOTÁCIE Hlavatá, Renáta: Fenomén historizmu v myslení o literatúre (Peter Ž e ň u c h) ............... 452

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Medzery, ruptúry, trhliny, hiáty – diskontinuita a ideál celistvosti v slovenskej literatúre na konci 19. storočia.
(Gaps, breaks, disruptions, hiatuses – discontinuity and the ideal of wholeness in Slovak literature at the end of the 19th century ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

MARTIN KUKUČÍN, GAP, LITERARY SYSTEM, TRADITION, MODERN LITERATURE

„Realistickí“ i moderní autori modifikovali na konci 19. storočia slovenskú literatúru odlišne poňatými spôsobmi reprezentácie. V štúdii sa pokúšame identifikovať relevantné znaky, ktoré poukazujú na retrográdny pohyb u autorov, nadväzujúcich na osvedčené národné hodnoty a na druhej strane progresívne literárne pohyby, smerujúce do teritória univerzálnych európskych hodnôt. M. Kukučín ako prvý zo slovenských umelcov explicitne pomenoval ťažiskový umelecký problém – častú nepriliehavosť myšlienky a jej umeleckej realizácie. Zmieňuje sa o medzere, priepasti, ktorú sa niekedy autorovi nedarí presiahnuť. Naša štúdia nachádza moderných autorov medzi tými, ktorí túto priepasť priznávajú, ba je ich tvorivým východiskom. Staršia generácia pod vplyvom predstavy o úplnosti národného literárneho systému mala snahu vyplniť medzery najmä na úrovni literárnych žánrov. Hviezdoslav, Vajanský, ale aj Vansová v snahe o vytvorenie vlastných literárnych systémov nemajú záujem o voľný priestor pre čitateľské dotvorenie. Mladá generácia spisovateľov sa ambície celistvosti vzdala v prospech habilitácie autorského subjektu. V súvislosti s veľkými nedokončenými románovými projektmi M. Kukučína, ktoré ho odhaľujú ako komplikovaného melancholika – v opozícii s tým, než sa traduje, si uvedomujeme, že neochota zahrnúť tieto rozsiahle prozaické fragmenty do slovenskej literárnej historickej kontinuity spôsobuje v slovenskej literatúre 19. storočia nezaplnenú ruptúru.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 59(5), 369-380.


 
 
František Švantner voči naturizmu a goticizmu .
(František Švantner With Respect To Naturism And Gothicism ).
Joanna Goszczyńska 1)

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com

MODERNISM, GOTHICISM, NATURISM, VAMPIRE MOTIFS

Štúdia navrhuje pohľad na dielo Františka Švantnera, pokladaného za najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského naturizmu, z perspektívy široko chápaného modernizmu, ktorú vytyčuje súčasný literárnovedný diskurz aj diskurz cultural studies. Dôsledkom, ku ktorému takáto optika vedie, je položenie si otázky, či je potrebné vpisovať tohto autora do užšieho kontextu naturizmu, čo ochudobňuje jeho dielo a zastiera transformácie modernistickej paradigmy v jeho tvorbe. Štúdia sa preto pokúša preniknúť k rozličným koncepciám modernity, aké sa odzrkadľujú v Švantnerovej novelistickej tvorbe, snaží sa ukázať jej komplikovanú genealógiu, v ktorej dôležité miesto zaujíma populárna a postgotická literatúra. Materiálom analýzy je tá etapa spisovateľovej tvorby, ktorú uzatvára Nevesta hôľ. Pritom sa práve toto dielo ukázalo byť najlepším materiálom na analýzu z perspektívy postgoticizmu, ktorého prítomnosť sa čoraz častejšie pozoruje v široko chápanom modernizme.

How to cite:
Goszczyńska, J. . Slovenská literatúra, 59(5), 381-392.


 
 
Návraty: variácie na východiskové témy (Prozaická tvorba V. Šikulu od polovice sedemdesiatych rokov) .
(Returns: Variations On The Original Themes (Vincent Šikula´s Prose Of The Mid-1970s) ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

NARRATION, AUTOBIOGRAPHICAL ROLE-TAKING, MEMORY, JOURNEY, HISTORY

Štúdia je venovaná celku Šikulovej prozaickej tvorby (s výnimkou románových cyklov), ktorú autor písal pre dospelého čitateľa od polovice 70. rokov až do svojej smrti v roku 2001. Ide o druhú fázu autorovej tvorivej činnosti (prvá je zasadená v 60. rokoch). Pozornosť je zameraná na kratšie prozaické žánre, na tú časť autorových prozaických snažení, ktorá má svoje centrum v priestore medzi poviedkou, črtou (zbierky krátkych próz, napr. Pastierska kapsička alebo Pôstny menuet) a novelou (k najlepším prácam tohto obdobia patrí novela Liesky). Ojedinelý pokus o historický román (Matej) je v tomto kontexte skôr výnimkou. Charakteristickou črtou Šikulových prác v tejto fáze tvorby je ich orientácia na minulosť, ktorá má dve podoby. Ide tak o osobnú, individuálnou pamäťou rekonštruovanú minulosť rozprávača, ale aj o minulosť historickú, zachovávanú prostredníctvom nadindividuálnej pamäti národného spoločenstva. Konkrétne texty z tohto obdobia tvorby možno na základe tematických a štruktúrnych príbuzností usporiadať do niekoľkých skupín. V druhej fáze Šikulovej tvorby sme identifikovali tri základné, z diela 60. rokov vychádzajúce varianty rozprávania: (1.) biografické rozprávanie o iných, vedené snahou zachytiť v epickej skratke (niekedy iba na pár stranách) to podstatné, čo by mohlo zastupovať, reprezentovať „celý život“ protagonistu, resp. to, čo sa z neho v pamäti pre ostatných „zachovalo“; (2.) rozprávanie s autobiografickou rozprávačskou štylizáciou; (3.) rozprávanie vystavané na historizujúcej osnove (osudy protagonistov sú „vpletané do dejín“), zväčša využívajúce archetyp cesty a s ním spojený typ protagonistu (tuláci, pútnici, žobráci...), pohybujúceho sa v premenlivom horizonte plánu prostredia, ktorý mu umožňuje „byť pri tom“, teda v dejinách či aspoň na ich okraji. Uvedené tri prístupy k téme sa v konkrétnych dielach kombinujú a prelínajú.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 59(5), 393-427.


 
 
Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče.
(The Contemporary Prospects Of The Text Analysis And Editing Of Silesian Songs By Petr Bezruč ).
Michal Kosák 1), Jiří Flaišman 2)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. kosak@ucl.cas.cz
2)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. flaisman@ucl.cas.cz

TEXT ANALYSIS, PETR BEZRUČ, SILESIAN SONGS, EDITORIAL PRACTICE, CENSORSHIP, SELF CENSORSHIP, MIROSLAV ČERVENKA, BŘETISLAV ŠTOREK

Autoři ve své studii, která je jakýmsi vstupem do problematiky, rekapitulují současný stav poznání a vymezují základní ediční a textologické problémy Slezských písní Petra Bezruče. Na vlastním bezručovském materiále a v konfrontacích s dosavadními edičními řešeními, jak se ustavila v přístupech Oldřicha Králíka, Viktora Ficka, Miroslava Červenky a Břetislava Štorka, se autoři vyrovnávají s některými aspekty domácí ediční praxe a textologické tradice. Ve středu jejich pozornosti jsou způsoby, jak M. Červenka a B. Štorek ve svém vydání Slezských písní (1967) hodnotí cenzurní a autocenzurní vstupy, koruptely, jak se zde ustavuje výchozí text či tzv. text kanonický, v neposlední řadě pak prověřují funkčnost a způsob aplikace pojmů jako historická identita či autorizace. Komentována je i ve své době konkurenční edice O. Králíka, V. Ficka a G. Palase Slezských písní s podtitulem Historický vývoj (1967). V neposlední řadě autoři upozorňují na možnosti plynoucí z širšího vymezení množiny relevantních vydání sbírky, která by se měla stát podkladem pro nové prověření historie textu sbírky (stemmatu). Vedle intencionalistického textologického přístupu k materiálu navrhují autoři zvážit možnosti přístupu orientovaného k sociálnímu fungování textu, naznačují také možnosti plynoucí z jinak definovaného pojetí tzv. vnějších zásahů do textu spojovaných s cenzurou či redakční praxí.

How to cite:
Kosák, M, Flaišman, J. . Slovenská literatúra, 59(5), 428-437.


 
 
Zastavení nad hrubínovskými edicemi (dopisy a básně).
(Pondering Over Hrubín´s Editions (Letters And Poems) ).
Iva Málková 1)

1)Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava. iva.malkova@osu.cz

POETRY EDITION, LETTER EDITION, F. HRUBÍN, TEXT ANALYSIS, CZECH LITERATURE OF THE 20TH CENTURY

Stať zachycuje zkušenosti z přípravy edice poezie (F. Hrubín Básně, Host 2010) a edice dopisů (Adresát František Hrubín. Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty, Host 2010), které vycházejí jak z vydané básnické tvorby, tak z pozůstalosti Františka Hrubína (je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze). Stať se zaobírá aplikací tradičních edičních postupů (R. Havel, B. Štorek, M. Červenka) při realizaci obou knižních edic. Zastavuje se u problematiky výběru opětovně (básnické sbírky), poprvé (dopisy) zveřejňovaných textů, u kolace dosud vydaných znění, u textologického záznamu variant, u výkladu zjištěných, tradovaných „omylů“. Představuje při kritickém přístupu k ediční přípravě stěžejní, sporná hlediska, podněty pro rozhodování. Promýšlí autorské vícečetné pokusy o „definitivní znění“ sbírky Hirošima a jejich záznamy v Komentáři (v částech Proměny knižních vydání a Časopisecké verze básní). Stať zvažuje otázky úplnosti / výběrovosti zveřejnění dochovaných dopisů, oprávněnost jednostranné versus oboustranné korespondence, vřazení konceptů a opisů, když se nedostává listových originálů. Stať v závěru nastiňuje možnosti editorského postupu při zaznamenání intermediálních vazeb v díle F. Hrubína (knižní, filmové prezentace Zlaté renety a geneze díla v rukopisných variantách).

How to cite:
Málková, I. . Slovenská literatúra, 59(5), 438-442.