Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 4

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Lenka R i š k o v á, K otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská...277 Dalibor T u r e č e k, Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918...297 Dagmar M o c n á, Transormace baladického žánru v básnické tvorbě Jana Nerudy...312 Tomáš H o r v á t h, „Niekedy sa vracajú.“ Transformácia baladickej lenórskej témy v modernizme...324 ROZHĽADY Dana H u č k o v á, Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém...338 KRONIKA Za Milanom Jurčom (Vladimír P e t r í k)...346 RECENZIE Mocná, Dagmar: Záludný svět Povídek malostranských (Vladimír B a r b o r í k)...348 Pácalová, Jana: Metamorfózy rozprávky: Od Jána Kollára a Pavla Dobšinského (Ladislav Č ú z y)...351 Hardy, Stephen – Horáková, Martina – Kaylor, Michael M. – Prajznerová, Kateřina (eds.): Literární biografie jako křižovatka žánrů (Karol C s i b a)...356 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA ... a žili šťastne až... (Ľúbostný román. Jeho podoby a adaptácie) (Jana P á c a l o v á)...351

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
K otázke žánrovej charakteristiky Tablicovej básne Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská.
(On The Issue Of The Genre Characteristics Of Tablic´s Poem Lubinský z ).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

marketplace song, ballad, moralizing, mysteriousness, emotionality

Báseň Lubinský z Lubiné a Rozína Milovská potvrdzuje synkretický charakter básnickej tvorby Bohuslava Tablica. V doterajších literárnohistorických prehľadoch sa kladie dôraz na jej mravoučný, ba priam moralizujúci charakter, ktorý navodzuje jednak jej podtitul, ale aj základná línia príbehu: spravodlivé potrestanie nesprávneho činu, porušenia mravného zákona. Detailná analýza textu však narúša jeho doterajšie jednoznačné žánrové zaradenie do kategórie jarmočnej poézie s moralizátorskými tendenciami. Mravoučný princíp je v ňom minimalizovaný, uplatňuje sa výlučne v rovine tematickej. Tablic premyslene využíva také prostriedky, prostredníctvom ktorých sa mu darí preorientovať pozornosť zo samotného „výstražného príbehu“ na vnútornú tragédiu hlavnej postavy Rozíny – takticky pracuje napríklad s motívom strachu a tajomnosti, s výraznou emocionalitou alebo napätím v rozprávaní. Evidencia týchto znakov zásadne posúva žánrovú charakteristiku tejto Tablicovej básne bližšie k balade.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 59(4), 277-296.


 
 
Několik předběžných poznámek k proměnám české balady v letech 1860 – 1918.
(A Few Preliminary Comments On Transformations Of Czech Ballad Between ).
Dalibor Tureček 1)

1)Ústav bohemistiky FF JU, 370 05 České Budějovice, Branišovská 31a.

Czech literature, ballad, synoptic-pulsating literary model

Cílem příspěvku je postihnout základní obrysy proměny žánru balady v české literatuře druhé poloviny 19. století. Materiálem jsou knižní vydání poezie od roku 1850 s přesahem do počátku prvé světové války. Metodou je synopticko pulzační přístup k literárnímu dění jako k dynamickému procesu, v jehož rámci se konfigurují a modifikují různé diskursivní tendence. Výsledkem je předběžný model proměn české balady v daném období: žánr se ocital v silovém poli romantismu, reprezentovaném především Erbenovou Kyticí. Postupně docházelo k celé řadě modifikací, byla rozrušována romantická žánrová pravidla, především byla potlačena role děje a dynamických motivů; jedna z tendencí dokonce směřovala k parodii tradičních romantických baladických principů (Mašek, Hašek). Zároveň do balady pronikaly podstatné rysy dalších literárních diskursů, parnasismu (Hálek, Vrchlický), naturalismu (Sládek, Šimáček) či dekadence (Jan z Wojkowicz, Lešehrad). Proměny se přitom neděly lineárně, v rámci pomyslného kauzálního „vývoje“, v němž by jednotlivé etapy „překonávaly“ stadia předcházející, ale prolínaly se s různosměrnou, synoptickou dynamikou. Hlavní přínos spočívá právě v potvrzení hypotézy o nelineárním, synoptickém charakteru proměn jednoho z klíčových žánrů literatury 19. století, kterým se etabloval romantismus a jenž byl čtenářsky natolik přitažlivý, že si uchoval životnost i navzdory rasantním diskursivním proměnám.

How to cite:
Tureček, D. . Slovenská literatúra, 59(4), 297-311.


 
 
Transormace baladického žánru v básnické tvorbě Jana Nerudy.
(Transformation of The Ballad As A Genre In Jan Neruda´s Poetry).
Dagmar Mocná 1)

1)Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy , 116 39 Praha 1, M. D. Rettigové 4. dagmar.mocna@volny.cz

Jan Neruda,Ballads And Romances,ballad transformation,legend

Cílem stati je prozkoumat transformaci žánru balady v básnickém díle Jana Nerudy, zejména v jeho zralé básnické sbírce Balady a romance z roku 1883. Vycházíme ze stávající, poměrně bohaté odborné literatury, zabývající se zejména genezí sbírky, předlohami a inspiračními zdroji jednotlivých básní a Nerudovým rozlišováním mezi baladou a romancí, dále pak z prvotního kritického ohlasu sbírky. Žánr balady patřil k oblíbeným žánrům májovců, kteří jej naplnili novým, zejména sociálně kritickým obsahem. Touto cestou šel i mladý Jan Neruda, ve své zralé tvorbě se však jakoby vrátil k tradičním východiskům baladického žánru. Ve skutečnosti byl tento návrat jen částečný, neboť přes všechen obdiv k jeho poetické síle jej zároveň transformoval tak, aby v jeho rámci mohl vyjádřit zkušenost moderního člověka. Především rozšířil pole žánru jeho prolnutím s legendou, žánrem v jehož ovzduší prožil své dětství. Jeho příběhy ze života svatých jsou humorně persiflující (v této rovině nezapře svou mladistvou zálibu v heinovských provokacích), avšak stejnou měrou také vážné. Týká se to především látek spjatých s Ježíšem, jenž se stává ústřední postavou sbírky. Vystupuje v ní v mnoha podobách: jako nemluvně v jesličkách, jako politický revolucionář, jako ukřižovaný boží syn i jako laskavý humanista v moderním renanovském pojetí. Z výčtu těchto podob je zřejmé, že Neruda baladu výrazně zpolitizoval. Vedle biblických látek užil k tomuto účelu motivy spjaté s národní historií i se soudobým evropským politickým děním. Zatímco v romancích je političnost obsahu častěji prvoplánová (včetně explicitních revolučních výzev), balady spíše vyzývají k hlubším úvahám o společenských procesech a národním osudu. Přestože se Neruda prokazatelně inspiroval folklorem, je prostota jeho balad a romancí pouze zdánlivá; deklarovaná prostonárodnost je výsledkem rafinované umělecké stylizace. Staré formy spisovatel nezavrhl, ale naplnil je moderním obsahem, vyjadřujícím složitost soudobého světa.

How to cite:
Mocná, D. . Slovenská literatúra, 59(4), 312-323.


 
 
„Niekedy sa vracajú.“ Transformácia baladickej lenórskej témy v modernizme.
(„They Sometimes Come Back.“ Transformation Of The Balladic Lenore ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

ballad, intertextual reinterpretation, revenant, metapsychics

Štúdia analyzuje intertextuálnu, druhovú i literárno-smerovú reinterpretáciu Bürgerovej balady Lenóra (1774) v modernistickej poviedke poľského spisovateľa Antona Langeho Lenóra (1912). Podľa Langeho sa jeho poviedka „snaží ,baladické´, špiritistické fenomény vysvetliť racionálnym spôsobom“. Langeho modernistická reinterpretácia pozmeňuje charakter motívu návratu mŕtveho: u Bürgera ide o fyzický návrat mŕtveho – mátohy s jej telesným charakterom, u Langeho je zasa toto zjavenie Konráda interpretované ako metapsychický fenomén, keď v okamihu Konrádovej smrti odchádza medzi oboma partnermi k telepatickému prenosu. V sujete poviedky teda nedochádza k styku so záhrobím a prekročeniu hranice medzi protiľahlými sémantickými teritóriami, životom a smrťou. Preto Konrád ani nekoná ako diabolský revenant v opozícii voči všetkým ostatným baladickým realizáciám tejto témy.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 59(4), 324-337.


 
 
Korešpondencia Jána Kollára ako textologický problém.
(Ján Kollár´s Correspondence As An Issue Of Text Analysis).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

Ján Kollár (1793 – 1852) – correspondence – text analysis – Slovak-Slavic literary relations

Listy Jána Kollára bol textologický projekt, ktorý začal editor Jozef Ambruš (1914 – 1993) pripravovať ešte na začiatku sedemdesiatych rokov 20. storočia. Prvý zväzok vyšiel knižne v roku 1991. Po smrti J. Ambruša prevzal na seba záväzok dokončenia Augustín Maťovčík zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorý sám doplnil a čiastočne skontroloval materiály z pozostalosti J. Ambruša. Následne v roku 2008 oslovil Ústav slovenskej literatúry SAV s ponukou na kolektívnu prípravu edície. Od roku 2010 prebieha projekt Listy Jána Kollára II. – III. (príprava edície), ktorého cieľom je spracovanie už pripravených materiálov, ich overenie, doplnenie a záverečné editovanie, avšak aj s prihliadnutím na aktuálny stav poznania o živote a diele J. Kollára. V súlade s pôvodnou koncepciou J. Ambruša pôjde o textologické a edičné spracovanie dvoch zväzkov: listy z rokov 1840 – 1844 (asi 140 jednotiek, zv. 2) a listy z rokov 1845 – 1852 (približne 100 jednotiek, zv. 3). Editované listy opätovne dokladajú Kollárove široké korešpondenčné kontakty s učencami i politikmi rôznych slovanských národov. Práve táto oblasť poskytuje priestor pre ďalší výskum slovensko-slovanských kultúrnych a literárnych vzťahov v 19. storočí.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 59(4), 338-345.