Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 3

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Zornitza K a z a l a r s k a, „Toto tušenie, ktoré visí vo vzduchu“: Dá sa latentná intertextualita vycítiť? 185 Radoslav P a s s i a, Cudzinec na hranici (východné Karpaty ako ideologický priestor v stredoeurópskych literatúrach 20. storočia) 204 Dana H u č k o v á, Úsilie o autorskú osobitnosť v kontexte tradície žánru (Ján Čajak: Rodina Rovesných) 217 Jana K u z m í k o v á, Tri verzie a tri nosné domény modernistického umenia 230 ROZHĽADY Gizela G á f r i k o v á, Niekoľko poznámok k textologicko-edičnej problematike literárnych textov 17. – 18. storočia 246 RECENZIE Dobiáš, Dalibor (ed.): Rukopis královédvorský/Rukopis zelenohorský (Jana P á c a l o v á) 258 Blaškiv, Oksana: Česka i slovacka kuľtura v žitti ta naukovij spadščinni Dmitra Čiževskoho (Ľubomír K o v á č i k) 262 Strach a hrôza. Podoby hororového žánru. Zostavili: Ivana Taranenková, Michal Jareš ( Peter K r a v á r i k) 263 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Balada a „baladické“ v literatúre a umení (Jana P á c a l o v á) 268

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
„Toto tušenie, ktoré visí vo vzduchu“: Dá sa latentná intertextualita vycítiť?.
(„The suspicion that is in the air“: Can latent intertextuality be sensed? ).
Zornitza Kazalarska 1)

1)Institut fur Slawistik, Humboldt-Universität, Berlin. kazalarska@gmail.com

LATENCY, INTERTEXTUALITY, ATMOSPHERES, MOODS, CZECH LITERATURE AFTER 1945, I. BLATNÝ, M. SOUČKOVÁ, LITERARY PERIOD

Štúdia je venovaná fenoménu, resp. pojmu latencie a jeho potenciálnemu vyťaženiu v oblasti literárnej vedy, zvlášť v oblasti intertextuality. Postupuje vo viacerých krokoch. Najprv referuje, komentuje a domýšľa aktuálne výskumy latencie v nemeckej kultúrnej a humanitnovednej oblasti. Ďalej podáva repetitórium problematiky intertextuality – s vyústením do predstavy latentnej intertextuality. Ako symptómy takejto latentnej intertextuality angažuje fenomény, resp. pojmy nálady/naladenia a atmosféry v ich klasickej fenomenologickej proveniencii, ako aj aktuálnom estetickom a literárnovednom rozpracovaní (G. Böhme, H. U. Gumbrecht). – Textovointerpretačným bohemistickým ťažiskom štúdie je pasáž z korešpondencie básnika I. Blatného s M. Součkovou o súvislosti jeho básne Báseň v cizím bytě a spisovateľkinej prózy Zakladatelé a zároveň obidva I. Blatným komentované umelecké texty. I. Blatný v r. 1948, na rozhraní literárnych epoch, s veľkou subtilitou a senzibilitou básnika formuluje otázku latentnej intertextuality práve na báze literárnych atmosfér – pomimo tradične študovaných literárnych vplyvov a závislostí. - Autorka v štúdii výhľadovo dospieva k otázke, ako tieto latentné inšpirácie využiť pre výskum povojnových 50. rokov, keď v českej literatúre dochádza ku komplikovanej „zástave“ času a mnohé podnety klasickej moderny, resp. avantgardy sú odsunuté do sféry latencie, odkiaľ však od polovice 50. rokov nanovo pôsobia.

How to cite:
Kazalarska, Z. . Slovenská literatúra, 59(3), 185-203.


 
 
Cudzinec na hranici (východné Karpaty ako ideologický priestor v stredoeurópskych literatúrach 20. storočia) .
(Stranger on the border (The Eastern Carpathians as ideological space in the Central European literatures of the 20th century) ).
Radoslav Passia 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

CENTRAL EUROPEAN LITERATURES, SLOVAK LITERATURE, 20TH CENTURY, STRANGER, EASTERN CARPATHIAN BORDER REGION, IDEOLOGY

Štúdia sa sústreďuje na vybrané texty od stredoeurópskych spisovateľov, ktoré sú tématicky zasadené vo východných Karpatoch. Tento radikálne multietnický a mnohonárodnostný región považuje autor za jednu z relatívne nezávislých kultúrnych oblastí v strednej Európe. Na príkladoch ako Ivan Olbracht, Karel Čapek alebo Sándor Márai autor ukazuje, že rozprávačské perspektívy cudzinca, vyhnanca, utečenca v kombinácii s témami hranice a konfliktu medzi domácim a cudzím sú charakteristické pre literárny obraz východokarpatského hraničného areálu v 20. storočí. Autor si tiež všíma to, ako je literárne vyobrazenie oblasti v dielach jednotlivých autorov ideologicky deformované. Stredoeurópski spisovatelia, ktorí nepochádzajú z východokarpatského hraničného areálu, sa prostredníctvom postáv cudzincov zvyčajne venujú vzťahu moderného a tradičného. Autochtónni autori často využívajú postavy cudzincov, aby zobrazili sebakolonizačné úsilie (Kiossev) tohto areálu vo vzťahu k referenčným, dominujúcim kultúram. Môžeme sledovať, ako sa táto kultúrna referencialita historicky menila od pôvodného rakúsko-uhorského (uhorského) kultúrneho rámca, cez rámce jednotlivých národných kultúr až po aktuálnou kultúrnou politikou akcentovaný stredoeurópsky či európsky rámec.

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 59(3), 204-216.


 
 
Úsilie o autorskú osobitnosť v kontexte tradície žánru (Ján Čajak: Rodina Rovesných) .
(The efforts to achieve authorial originality in the context of the genre tradition (Ján Čajak: The Rovesný Family) ).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

LITERARY REALISM – SOCIAL NOVEL – GENRE STRUCTURE – IDEOLOGICAL CONCEPT OF NATIONAL LITERATURE – NATURALISM

Román Jána Čajaka Rodina Rovesných (1909) bol cielene komponovaný ako dielo zo súčasnosti. Naširoko reagoval na aktuálne rezonujúce problémy, no istým spôsobom tiež zohľadňoval dobové čitateľské preferencie a žánrové schémy súvekej literatúry. V rámci dobového žánrového spektra využíva až tri typy naratívov s troma odlišnými tematicko-motivickými dominantami: 1. ideologický naratív (téma postavenia národnostného školstva v Uhorsku po prijatí školských, tzv. Apponyiho zákonov v roku 1906, v interetnickom vzťahu Maďari – Slováci), 2. nacionálny naratív (téma národného hnutia: odrodilci verzus národne uvedomelí – ako interný problém národnej komunity) a 3. intímny naratív (téma lásky a osobné, partnerské vzťahy). Každému z týchto naratívov prislúcha iná modalita (radikálna kritika – schematizmus – sentimentalizmus) a iná miera zapojenia reality, ideality a fikcie (realizmus/ dokumentárnosť – idealizmus – fikcionalita/literárnosť). Zároveň dané rozprávania prislúchajú do troch žánrových schém: 1. politický román (deziluzívny, tragicky pointovaný realistický popis situácie v národnostnom školstve), 2. iniciačný román (so zjavnými prvkami utópie, zasvätenie mladého človeka do problematiky národného boja a jeho získanie pre vec národa v utopicky konštruovanom ideálnom priestore), 3. ľúbostný (sentimentálny) román (s dôrazom na moment etnickej inakosti a sociálnej nerovnosti partnerov, resp. totožnosti národného presvedčenia a ekonomickej samostatnosti a rovnosti oboch členov partnerskej dvojice). Odlíšením jednotlivých vrstiev sa odhaľuje diskurzívny status Čajakovho textu, prejavujúci sa aj v štýlovej disparátnosti jednotlivých naratívnych línií. Autorovo ideové riešenie spočíva v spochybnení pasívneho prístupu a vo vyzdvihnutí aktivity, bez ohľadu na národnostnú príslušnosť a morálny kredit.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 59(3), 217-229.


 
 
Tri verzie a tri nosné domény modernistického umenia .
(Three versions and three fundamental domains of modern art ).
Jana Kuzmíková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Jana.Kuzmikova@gmail.com

MODERNISM, MODERN ART, SUBJECT, POWER, POSTMODERNISM

Cieľom príspevku je prispieť k skúmaniu európskej paradigmy umenia modernizmu a postmodernizmu. Autorka na príkladoch pripomína, v akých protirečivých súvislostiach sa formoval umelecký modernizmus nielen vo vzťahu k dobovej tvorbe a k dejinám umenia, ale aj vo vlastnom okruhu. Jeden z dôsledkov protirečivej východiskovej situácie predstavuje aj nesystematická terminológia. Autorka preto vytyčuje rozdiel medzi pojmami modernizmus, moderna, modernita, moderný, modernistický. Argumentuje, že oproti termínu moderna nemeckého pôvodu je v slovenskom prostredí jazykovo aj literárnohistoricky primeranejšie používať v systémovom rade s termínmi klasicizmus, romantizmus, realizmus apod. termín modernizmus ako vývojový predstupeň postmodernizmu. Na základe troch figúr, nosníkov modernity, ktorými sú subjekt, pravda a moc, môžeme hovoriť o troch verziách umeleckého modernizmu: 1. v úzkom význame je to špecifická národná podoba (katalánsky, francúzsky modernizmus), 2. v užšom význame ide o poetologické a literárnohistorické spojenie impresionizmu, symbolizmu a dekadencie (secesia, resp. modern style, art nouveau, tzv. moderna), 3. v širokom význame ide o civilizačno-kultúrnu epochu, ktorej umelecký sloh sa dá vymedziť na začiatku vydaním Baudelairovej zbierky Kvety zla (1857) a na konci nástupom počítačovej revolúcie, virtuálnej reality v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Rozdiel medzi umeleckým modernizmom a postmodernizmom ilustruje autorka na príklade prózy Pavla Vilikovského Pes na ceste (2010).

How to cite:
Kuzmíková, J. . Slovenská literatúra, 59(3), 230-245.


 
 
Niekoľko poznámok k textologicko-edičnej problematike literárnych textov 17. – 18. storočia .
(A few comments on the textological-editorial issues of the literary texts in the 17th – 18th centuries ).
Gizela Gáfriková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Gizela.Gafrikova@savba.sk

TEXTOLOGY, EDITORIAL PRACTICE, TEXT SOURCE, SOURCE TEXT

Príspevok sa venuje niektorým textologickým a edičným problémom slovenskej literatúry 17. – 18. storočia, ktoré sa zásadne odlišujú od problémov výskumu a vydávania literárnych textov mladších vývojových období. V intenciách svojho dávnejšieho pohľadu na problematiku autorka upozorňuje na rozdiely v troch základných textologických princípoch formulujúcich vlastnosti textu. 1. V chápaní pojmov autorského subjektu a autentickosti jeho literárneho prejavu; 2. v stupni a v charaktere zachovanosti textových prameňov, 3. v neustálenosti a v rozkolísanosti predspisovných útvarov domáceho literárneho jazyka (s osobitnou problematikou literárnych textov písaných v latinčine, v nemčine a i.). Zároveň kriticky reflektuje súčasný stav slovenskej textológie a edičnej praxe. Príčiny ich neuspokojivého stavu sotva treba hľadať iba v radikálnej zmene základných podmienok vydavateľskej práce po roku 1989.

How to cite:
Gáfriková, G. . Slovenská literatúra, 59(3), 246-257.