Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 2

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Róbert K i s s S z e m á n, Slávy dcera 89 Ľubica S o m o l a y o v á, Špecifiká romantického žánru dumy v slovenskom kontexte 112 Tomáš H o r v á t h, Švantner, horor, fantastika: žánrové parametre 122 ROZHĽADY Eva F r i m m o v á, Humanistická korešpondencia 139 KRONIKA Pozdrav Jozefovi Bžochovi (Fedor M a t e j o v) 166 RECENZIE Hollý, Karol: Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (Dana H u č k o v á) 170 Reálna podoba realizmu. Zostavili: Marcela Mikulová, Ivana Taranenková (Lenka S z e n t e s i o v á) 173 Horváth, Tomáš: Tajomstvo a vražda – Model a dejiny detektívneho žánru (Marek D e b n á r) 178

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Slávy dcera .
(THE DAUGHTER OF SLAVIA ).
Róbert Kiss Szemán 1)

1), Maďarsko. rkiss@centrum.cz

JÁN KOLLAR’S WORK, SLÁVY DCERA/ THE DAUGHTER OF SLAVIA, EARLY 19TH-CENTURY LITERATURE, NATIONAL MOVEMENTS OF 19TH CENTURY, EMBLEMATIC NATIONAL TOPOGRAPHY, COMPLAINING SLAVIA TOPOS, QUERELA HUNGARIAE/AUSTRIAE TOPOS, SLAVIC HEAVEN/PURGATORY, MODERN NATIONAL

Štúdia sa zaoberá jedným z ústredných motívov diela Jána Kollára Slávy dcera, a to históriou figúry Nariekajúca Sláva. Tento motív Kollár odvodzuje z Veliovej epištoly s názvom Querela Austriae (1527). Motív vstúpil do uhorskej po latinsky písanej literatúry a stal sa dôležitým toposom v neskorej humanistickej a barokovej spisbe. Spolu s toposom Querela Hungariae sa k tomu pridružili ďalšie obsahové prvky: opis bohatstva krajiny (´fertilas Hungariae´) a porovnanie šťastných dávnejších čias s biednymi podmienkami Kollárovej súčasnosti. Korene Kollárovej literárnosti siahajú hlbšie do uhorskej latinskej i slovanskej slovesnosti. Jeho po latinsky písaná didaktická báseň Deploratio praesentis status Hungariae dokazuje, že autor topos Querela Hungariae poznal od svojich stredoškolských rokov. Zároveň v Předzpěve Slávy dcéry a mnohých svojich sonetoch Kollár znovu interpretoval tento topos podľa ideologických požiadaviek dobového národného hnutia a zmenil Nariekajúce Uhorsko na Nariekajúcu Slávu. V Předzpěve Slávy dcery ponechal metrickú stavbu latinskej didaktickej poézie (elegické kuplety), no zároveň ju vylepšil v súlade s estetickými nárokmi klasicizmu a romantizmu. Na začiatku 19. storočia sa v literatúre objavujú oblasti, ktoré sa pokúšajú opísať národ emblematicky. Z nich sa v štúdii skúma emblematický zemepis, etnografia, zoografia a fytografia. Svojimi dielami, v ktorých sa slávne pohoria (Vysoké Tatry, Krkonoše, Ural), rieky a moria (Dunaj, Labe, Baltické more), mestá (Praha, Moskva) a tak ďalej investujú s pridaným významom, Kollár prispel k obrazu slovanských (slovenského a českého) národov. Spolu so svojimi konotáciami sa tieto miesta stali súčasťou novodobej národnej mytológie. Toto sa udialo počas niekoľko desaťročí trvajúceho kanonizačného procesu, na konci ktorého si dané geografické pomenovanie mohlo robiť nárok na status „slovanského posvätného miesta“. Vo zväzku z roku 1821 nazvanom Básne Kollár po prvýkrát poukázal na geografické miesta dôležité z národného hľadiska, hoci sa im v tom čase pripisoval pomerne nízky stupeň sakralizácie. Kollárove diela vydané v polovici 20. rokov 19. storočia – Čítanka a vydanie Slávy dcéry z roku 1824 – boli ako mapy z obdobia zámorských objavov, na ktorých sa už nachádzali obrysy novoobjavených svetadielov, ale vnútrozemie bolo ešte stále bielym miestom. Vo vydaní Slávy dcery z roku 1832 a vo Vysvětlivkách, ktoré napísal k svojmu dielu, Kollár „obýval“ tie tri svetadiely, kde žili Slovania. Pomocou emblematickej národnej topografie vytvoril imaginárnu slovanskú krajinu, ktorá nebrala do úvahy status quo prevládajúce vo vtedajšej Európe. Kollár dosiahol najvyšší stupeň sakralizácie národa dvoma piesňami, ktoré vydal v Slávy dcere z roku 1832. V týchto piesňach, v ktorých predstavil slovanské nebo a slovanský očistec, rozšíril emblematický národný zemepis o dimenziu posmrtného života. Vo svojom Cestopise sa vydal na jazykovednú, historickú a kultúrnu križiacku výpravu s cieľom opäť dobyť severné Taliansko ako slovanskú svätú zem.

How to cite:
Kiss Szemán, R. . Slovenská literatúra, 59(2), 89-111.


 
 
Špecifiká romantického žánru dumy v slovenskom kontexte .
(PARTICULARITIES OF THE ROMANTIC GENRE OF „DUMA“ IN THE SLOVAK CONTEXT ).
Ľubica Somolayová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV , Konventná 13, 813 64 Bratislava. Lubica.Somolayova@savba.sk

ROMANTICISM, POETRY, GENRE, DUMA, ELEGY

Autorka sa vo svojom príspevku pokúša charakterizovať dumu ako žáner, ktorý sa označuje za typický pre slovenský romantizmus, ale doposiaľ zostával v slovenskom kontexte paradoxne minimálne prebádaný. Dumy S. B. Hroboňa a J. Kráľa konfrontovala s invariantom tohto žánru v ruskej a poľskej literatúre. Pôvodne veľká epická forma sa, pravdepodobne pod vplyvom poľského kontextu, v slovenskom kultúrnom prostredí transformovala na krátky lyrický tvar s reflexívnym, resp. elegickým vyznením. Namiesto obrazov hrdinských bojov sa zobrazujú boje ideológií či vnútorné boje romantických hrdinov. Na jednej strane rezonuje oslava osobností, ktorých činy majú byť zaznamenané v kolektívnej pamäti, na strane druhej nadobúdajú podobu lamentov nad historickým neúspechom, neschopnosťou využiť historickú situáciu vo prospech národného spoločenstva. Keď sa ukáže nemožnosť veľkého činu, prípadne takýto pokus stroskotá, začínajú dominovať mesianizujúce tendencie, vzývanie deštrukcie a očakávanie veľkej dejinnej zmeny v podobe naplnenia osudu, božieho plánu. Slovenský romantizmus teda modifikuje žáner dumy ako spojenie elégie a (nerealizovateľného) eposu. Smútok a trúchlenie primárne nevyvoláva strata, ale romantická nedostatočnosť, absencia ideálu v predmetnom svete.

How to cite:
Somolayová, Ľ. . Slovenská literatúra, 59(2), 112-121.


 
 
Švantner, horor, fantastika: žánrové parametre .
(ŠVANTNER, HORROR, FANTASY: GENRE PARAMETERS ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

GENRE, FANTASY, HORROR, FOCALISATION, „IT“

V štúdii sa snažíme analýzou textov dokázať hypotézu, že väčšina poviedok Františka Švantnera z jeho zbierky Malka (1942) prináleží do žánru fantastiky, ako ho definuje Tzvetan Todorov: v závere väčšiny týchto poviedok čitateľ váha medzi prirodzeným a nadprirodzeným vysvetlením sujetového diania v texte. Epistemologický status viacerých udalostí v sujete je ambivalentný. Švantnerove texty generujú efekt fantastiky pomocou fokalizácie motívov: každý hypoteticky nadprirodzený motív je fokalizovaný cez prizmu určitej literárnej postavy. Sujet musí modelový čitateľ z textu rekonštruovať – tento sujet sa situuje v priesečníku dialogických (a kontradikčných) perspektív rozličných postáv. Ďalším spôsobom generovania fantastickosti je biele miesto v texte, chýbajúca dejová syntagma (postup zatajovania údajov) a inverzia časových koordinát, keď napríklad objavenie sa postavy, ktorá bola v tom čase už mŕtva (čo sa však čitateľ dozvie až v pointe), umožňuje aj „duchársku“ interpretačnú líniu. Akcentovanie žánrovej dimenzie Švantnerových textov môže plniť dôležitú úlohu napríklad aj v oblasti literárnej prevádzky, pri preklade týchto textov do inonárodnej literatúry: do cudzieho literárneho kontextu by hypoteticky mohli lepšie vstúpiť ako reprezentant daného žánru, než ako reprezentant slovenskej literatúry.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 59(2), 122-138.


 
 
Humanistická korešpondencia.
(HUMANIST CORRESPONDENCE ).
Eva Frimmová 1)

1)Historický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. histfrim@savba.sk

EPISTOLOGRAPHY, HUMANISTS, OFFICIAL AND PERSONAL LETTERS, RELATED TO THE SLOVAK TERRITORY

Štúdia predkladá „teoretickú základňu“ písania listov od najvýznamnejších humanistov; druhá časť predstavuje typologickú a obsahovú rôznorodosť listov, ich myšlienkové bohatstvo i autentické údaje vo vzťahu k Slovensku. Vznikla na základe výskumu, prekladu, analýzy a hodnotenia archívneho materiálu i vybraných tlačí 16. storočia z domácich a zahraničných inštitúcií, ako aj odbornej literatúry. Epistolografia nadobúda v období renesancie a humanizmu nový rozmer. Humanisti-vzdelanci najlepšie zaznamenávali dianie okolo seba a veľmi skoro pochopili možnosť informovania a propagácie myšlienok vďaka vzniku kníhtlače. Listy majú okrem oficiálneho aj osobný charakter; sú v prvom rade súčasťou autentickej výpovede jednotlivca v danej epoche, ktorá ju približuje v určitom okamžiku zo subjektívneho pohľadu, ale zaznamenávajú aj všeobecnú mienku charakterizujúcu okolie vzdelanca či osobnosti z radu svetskej alebo cirkevnej mocnosti. Z toho dôvodu majú z dnešného hľadiska veľký dokumentárny význam. Zároveň treba oceniť literárnu hodnotu týchto listov, pretože výrazne prispeli ku kvalite dobového vyjadrovania po obsahovej, formálnej a jazykovej i štylistickej stránke, čo sa odrazilo v širšej miere aj v tlačenej knihe. Výskumu humanistickej korešpondencie sa v podmienkach novodobej literárnej vedy a historiografie nevenuje dostatočná pozornosť. Analýza vybraných textov sprístupňuje čiastkový, ale konkrétny pohľad na túto širokú a zložitú problematiku.

How to cite:
Frimmová, E. . Slovenská literatúra, 59(2), 139-165.