Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 1

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE René B í l i k, Konštruovanie línií (Situácia a funkcie literárnej kritiky na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia) 1 Zora P r u š k o v á, Dvakrát „metodologická poviedka“ (Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský) 17 ROZHĽADY Kristína K r n o v á, Motív Palánku v poetike Ballekových Agátov 29 Igor H o c h e l, Súdobá kritická recepcia románu Agáty (v slovenskej periodickej tlači) 42 Daniel Š k o v i e r a, K súčasným latinsko-slovenským edíciám 53 RECENZIE Piorecký, Karel (ed.): Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?) (Ľubica S o m o l a y o v á) 65 Jungmannová, Lenka (ed.): Česká literatura. Rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?) (Zora P r u š k o v á) 68 Buczek, Marta: O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli (Olga S t a w i ń s k a) 71 Görozdi, Judit (ed.): Priestory vnímania o tvorbe Pétera Nádasa (Karol C s i b a) 73 Kubealaková, Martina: Literatúry z okraja. Knižky ľudového čítania mladšej proveniencie v kontexte slovenskej národnej kultúry. Dobrodružno-ľúbostné prózy (Lenka R i š k o v á) 77 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA František Švantner: život a dielo (Jana P á c a l o v á) 82

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Konštruovanie línií (Situácia a funkcie literárnej kritiky na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia).
(CONSTRUCTING THE LINES (THE SITUATION AND FUNCTION OF THE LITERARY CRITICISM AT THE TURN OF THE1940S AND 1950S)).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

LITERARY CRITICISM, THE 1950S, AVANTGARDE, SOCIALIST REALISM, CONTINUITY, DISCONTINUITY, DISCOURSE, COMMENT

Autor v štúdii skúma situáciu a funkcie literárnej kritiky na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V tejto súvislosti s polemickou intenciou reflektuje tie metodologické postupy literárnej historiografie, ktoré sledované obdobie marginalizujú ako obdobie počiatočných „politických omylov“, „detských chorôb socializmu“ či náhodných politických excesov. Literárnu stranu tohto marginalizačného pohybu pomenúva podstatná časť domácej literárnej historiografie dobovým (z roku 1952 pochádzajúcim) sebaoznačením literatúry – schematizmus. Autor ukazuje, že takto orientované historiografické výklady sa pohybujú vo vnútri historicko-materialistického metodologického rámca. Ten im zároveň umožňuje konštruovať dejiny modernej slovenskej literatúry ako lineárny a kontinuitne prebiehajúci pohyb. Oproti tomu stojí časť literárnej historiografie, ktorá sleduje dejiny slovenskej literatúry 20. storočia ako sériu diskontinuitných presunov dominantných estetických celkov (O. Čepan). Na tomto metodologickom pozadí sleduje autor štúdie situáciu zmeny kritérií, podľa ktorých sa na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia v aktivitách literárnej kritiky postupne ustaľovali hodnotové priority novej politickej moci v podobe kultúrnej doktríny socialistického realizmu. Takto založená reflexia umožnila autorovi ukázať, že koniec štyridsiatych a začiatok päťdesiatych rokov tvorí jeden z kľúčových zlomov v dejinách slovenskej literatúry dvadsiateho storočia. Predstavuje udalostné jadro, z ktorého štyridsať rokov čerpali svoju energiu totalitné rámce, v ktorých bola slovenská literatúra uzavretá.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 59(1), 1-16.


 
 
Dvakrát „metodologická poviedka“ (Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský) .
(Two times „a methodological short story“ (Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

THE 1960S, TEXT, TEXT STRATEGY, MIMESIS, GENRE

Šesťdesiate roky aj v slovenskom umení a literatúre priniesli dôležitý kultúrny obrat od realistickej metódy zobrazenia k alternatívnym spôsobom a prostriedkom jej uchopenia. Desaťročie prinieslo novú stratifikáciu hodnôt a tiež nový filozofický pohľad na skutočnosť. V domácich podmienkach sa etabloval predovšetkým antropocentrický model zobrazovania sveta, jeho stredom sa stal človek, V kľúčových prozaických výkonoch tohto obdobia autori antropocentrický model sveta nielen potvrdzujú ale tiež prekračujú smerom k rôznorodým textovým ziskom, ktorými zakladajú svoje autentické pisateľské idiolekty. Rudolf Sloboda a Pavel Vilikovský aj prostredníctvom krátkych prozaických žánrov z konca desaťročia ukazujú nové textové stratégie, prehlbujúce účasť čitateľa na utváraní textového zážitku. Vedľajším produktom takéhoto úsilia, ako sa to pokúša ukázať predmetná úvaha, je nielen spontánna prítomnosť relevantných poetologických a filozofických filiácií s dobovou európskou literatúrou (nový román), ale tiež zmenený vzťah k umeleckej autoreferencialite literárneho textu (písanie ako alternatíva skutočnosti).

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 59(1), 17-28.


 
 
Motív Palánku v poetike Ballekových Agátov .
(The motif of Palánk in the poetics of Ballek´s Agáty /Black Locusts/ ).
Kristína Krnová 1)

1)Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 51, 974 00 Banská Bystrica. krnova@fhv.umb.sk

L. BALLEK, AGÁTY (BLACK LOCUSTS), POETICS, (TIME)SPACE EPIC ORGANIZATION, EPIC CHARACTER, MOTIF STRUCTURE OF PROSE, PERSONIFICATION

Štúdia je venovaná parciálnej problematike poetiky, ktorú uplatnil prozaik Ladislav Ballek vo svojom umelecky najzaujímavejšom diele Agáty (1981). Ide o transformáciu (časo)priestorového parametra (mesto Palánk) žánrovo mnohotvárnej epickej skutočnosti na personálny prvok (mesto vo funkcii protagonistu diela). Funkčnú zmenu uvedených prvkov motivickej štruktúry Agátov vníma ako výsledok dlhodobejšieho procesu, čo vyplýva z analýzy poetiky zbierky noviel Južná pošta (1974) a románu Pomocník (1977), ktoré sú spojené s Agátmi časopriestorovou lokalizáciou príbehov a migrujúcimi postavami. Sumarizáciu pôvodných literárnokritických zistení, reagujúcich na metamorfózy Ballekovej románovej poetiky, dopĺňa a prehlbuje, a to jednak poetologickou analýzou titulov a podtitulov románových súčastí palánskeho cyklu (primárne signály naznačeného procesu), jednak konštatovaním modelového charakteru časopriestorovej organizácie prózy Palánk – štvrť mačiek (1. časť diela Agáty) platného pre celý opus. Na príklade tohto textu poukazuje na ambivalentnosť a dynamický charakter priestorových parametrov, ako aj na to, že ich využitie na motivickej osi postáv (personifikovateľnosť) alebo časopriestoru je determinované rozprávačskou stratégiou. Uvádza realizáciu personifikačných mechanizmov v Pomocníkovi i v Agátoch a konštatuje jej sémantické dôsledky dokumentujúce umeleckú mnohotvárnosť jednak autorského kontextu, jednak prózy 70. a 80. rokov ako celku.

How to cite:
Krnová, K. . Slovenská literatúra, 59(1), 29-41.


 
 
Súdobá kritická recepcia románu Agáty (v slovenskej periodickej tlači) .
(Contemporary critical reception of the novel Agáty /Black Locusts/ (in Slovak press)).
Igor Hochel 1)

1)Katedra slovenskej literatúry UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra. ihochel@ukf.sk

L. BALLEK´S NOVEL AGÁTY (BLACK LOCUSTS) – LITERARY-CRITICAL RECEPTION – THE SITUATION OF CRITICISM – PROMOTION OF SOCIALIST REALISM – IDEOLOGICAL CRITERIA – AESTHETICAL CRITERIA

Román Ladislava Balleka Agáty vyšiel v roku 1981. Bolo to obdobie normalizácie – politickej totality, ktorá sa usilovala regulovať umeleckú tvorbu, za jedinú správnu tvorivú metódu znova vyhlásila metódu socialistického realizmu. Keďže písať pravdivo o prítomnosti sa nedalo (ak mal byť text publikovaný), rovnako ako uplatňovať postupy, ktoré sa presadili v 60. rokoch, prozaici hľadali možnosť, ako sa tvorivo realizovať a nespreneveriť sa pritom vlastnému presvedčeniu. Tematicky sa začali prikláňať k histórii a navracali sa do rokov svojho detstva, uchýlil sa tak do exilu témy. Na poli literárnej kritiky prebiehal latentný spor medzi kritikmi uplatňujúcimi pri hodnotení diel ideologické kritériá a kritikmi, ktorí sa opierali výhradne o estetické hľadiská. Autor príspevku sleduje dobovú kritickú recepciu uvedeného významného románu (recenzie a štúdie, ktoré boli publikované v krátkom čase po jeho vydaní), všíma si argumentáciu kritikov. Dielo bolo jednoznačne prijaté afirmatívne, avšak u jednej časti kritikov sa pri pozitívnych hodnoteniach i výhradách objavuje nielen ideologická terminológia, ale aj ideologické zdôvodňovanie, zatiaľ čo druhá časť kritikov sa dôsledne pridržiava estetických kritérií. Na dve tváre slovenskej literárnej kritiky v ére normalizácie tak možno poukázať aj prostredníctvom analýzy recepcie Ballekových Agátov.

How to cite:
Hochel, I. . Slovenská literatúra, 59(1), 42-50.


 
 
K súčasným latinsko-slovenským edíciám .
(On contemporary Latin-Slovak editions ).
Daniel Škoviera 1)

1)Filozofická fakulta UK, Gondova 2, P.O.BOX 32. 814 99 Bratislava. Daniel.Skoviera@uniba.sk

EDITION – LATIN – TRANSLATION

Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť edícií pre vedeckú prácu. Opierajúc sa o novšie slovenské i niektoré zahraničné vydania latinských diel, autor prehľadne vyratúva zásady prepisu textov, zaoberá sa požiadavkami na editorský predhovor, aparáty a preklad. Keďže už vydania súborného diela Martina Rakovského resp. Juraja Koppaya (M. Okál; Bratislava : Veda 1974 resp. 1980) dosahovali vysoký vedecký štandard, navrhuje osvojiť si ich parametre v ďalších edíciách podobne, ako sa to realizuje v sérii /Scrinium latino-slovacum/./ /Vkladom editora má byť členenie textu, kým zásady interpunkcie (pôvodná versus moderná) sú zatiaľ predmetom sporu. Veľa odborných skúseností aj odbornej kompetencie si vyžaduje aparát intertextových vzťahov. Preklad do slovenčiny má byť skôr konzervatívny, veršované texty však treba zásadne prekladať analogickými veršovanými útvarmi; väčšina veršovaných textov totiž nemá dogmatický charakter. V predhovore má editor uprednostniť latinčinu pred súčasnými svetovými jazykmi. Do budúcna pomôže vysoký štandard edícií zabezpečiť iba koncentrácia síl. Ignorancia edícií v bodovaní podľa tzv. scientometrických kritérií je neprijateľná.

How to cite:
Škoviera, D. . Slovenská literatúra, 59(1), 53-64.