Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 6

Content:


 

obsah:

 
 
obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE Jaroslava J a n á č k o v á, Kukučínův Neprebudený v digestu Gabriely Preissové (Slovenský vypravěč v prvotní české recepci) 493 Dana H u č k o v á, Podoby veľkomesta a malomesta v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Úvodné poznámky k téme) 505 ROZHĽADY Lenka S z e n t e s i o v á, K vybraným aspektom Vlastného životopisu Jána Francisciho 522 Alejandro H e r m i d a d e B l a s, Smútok je telesný (Zobrazovanie neverbálnej komunikácie v poézii Štefana Strážaya) 538 Jana P á t k o v á, Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse: poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 – 1976 546 RECENZIE Goszczyńska Joanna: Synowie slowa. Myśl mesjanistyczna w slowackiej literaturze romantycznej (Peter K á š a) 558 Pichler, Tibor: Etnos a polis. Zo slovenského a uhorského politického myslenia (Peter Z a j a c) 560 Mervart, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (Karol C s i b a) 566 Benyovszky, Kristián: Odkrytie štylistického znaku. Kontexty Mikovej výrazovej teórie (Lenka R i š k o v á) 569 Rédey, Zoltán: Elegickosť ako výrazový archetyp lyriky (Monika K e k e l i a k o v á) 573 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Oslavy a inscenačné stratégie v období modernizácie (Adelaida M e z e i o v á) 576

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Kukučínův Neprebudený v digestu Gabriely Preissové (Slovenský vypravěč v prvotní české recepci) .
(Kukučín´s Unawakened in Gabriela Preissová´s digest (The Slovak story-teller in the first Czech reception)).
Jaroslava Janáčková

MARTIN KUKUCIN, CZECH-SLOVAK LITERARY RELATIONSHIPS, REALISM, DIGEST

Štúdia sa zaoberá „pražským obdobím“ prozaika Martina Kukučína, konkrétne osudmi adaptácie jeho erbovej psychologickej prózy Neprebudený do českého prostredia. Prozaička G. Preisová – neskoršia autorka diel Gazdina roba a Její pastorkyně – v snahe uviesť Kukučína do českej literatúry vo svojom prerozprávaní pod názvom Nemoudrý transformovala jeho prózu s mnohými významovými vrstvami na jednorozmerný text populárnej literatúry. Štúdia prezentuje mechanizmus tejto adaptácie, poukazuje na posuny a redukcie v porovnaní s originálnym textom. Zároveň opisuje vzťah slovenského prozaika k českému kultúrnemu prostrediu. Autorka vychádza z metodologických podnetov naratívnej transformácie W. Schmidta, ktorá prezentuje mechanizmus práce s textom pri procese adaptácie – digeste, ktorý je charakterizovaný „zrýchleným naratívom“. Štúdiu uzatvára zistenie o postupnom uplatňovaní inšpirácie Kukučínovho typu prózy v českej literárnom prostredí.

How to cite:
Janáčková, J. . Slovenská literatúra, 58(6), 493-504.


 
 
Podoby veľkomesta a malomesta v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia (Úvodné poznámky k téme).
(Images of city and town in Slovak literature at the turn of the 19th and 20th centuries (initial comments on the subject)).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

LITERARY TOPOS, TOWN, CITY, SLOVAK LITERATURE, CULTURE HISTORY, URBANIZATION, ETHNICITY

Mesto ako literárny priestor sa v slovenskej literatúre začalo častejšie tematizovať až v období realizmu, zhruba od sedemdesiatych rokov 19. storočia. Stúpajúca frekvencia použitia motívu mesta bola umeleckou reakciou na novú spoločenskú a kultúrnu situáciu, ktorá nastala v dôsledku dobových modernizačných procesov, medzi ktoré patrili aj nové fenomény urbanizácie, a s tým súvisiaca celková premena životných foriem. Pri literárnom zobrazovaní mesta sa topologicky rozlišovalo malé mesto (primárne vlastný slovenský priestor) a veľké mesto (najčastejšie Budapešť, menej Praha, iba minimálne Viedeň). Malé mesto bolo prezentované ako naše, slovenské, veľké ako cudzie – vo význame neznáme (predovšetkým topograficky, priestorovo), iné (z hľadiska zvykov a morálky), odlišné (jazykovo). Hoci v slovenskom prostredí tradičná ideová opozícia svoje – cudzie v sebe vždy obsahovala moment apriórneho hodnotenia, keď svoje znamenalo zásadne pozitívne a cudzie sa prednostne spájalo s negatívnym, významové a hodnotové konotácie toposu mesta nemali iba takéto čierno-biele škálovanie. Daná škála bola prítomná, no fungovala iba ako istá východisková platforma, ktorá sa ďalej prehodnocovala a významovo prevrstvovala, alebo v rámci vnútorných premien žánru otvorene spochybňovala. Tak došlo napr. k tomu, že prvotný emocionálne jednostranne zaťažený stereotyp (buď pozitívne, alebo negatívne) sa postupom času pretransformoval na svoj opak: predtým idealizované domáce malomesto sa stalo terčom kritiky a synonymom malosti a prízemnosti (Jégé, Jesenský), a naopak tradične zaznávané veľkomesto (konkrétne Budapešť) mohlo byť zažívané aj ako obohacujúci až domácky priestor (Daniel Bachát-Dumný, Belo Klein-Tesnoskalský, Samuel Czambel). V dobovej literatúre, hoci aj kladúcej dôraz na realistické stvárnenie skutočnosti, potom primárne nešlo o reálne zobrazenie miest, ale o vyjadrenie ideologicky motivovaných predstáv o meste ako o etnicky ústretovom (prijateľnom), resp. ohrozujúcom (neprijateľnom) priestore.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 58(6), 505-545.


 
 
K vybraným aspektom Vlastného životopisu Jána Francisciho.
(On the selected aspects of Ján Francisci´s autobiography ).
Lenka Szentesiová 1)

1)Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. framinka@gmail.com

AUTOBIOGRAPHY, HISTORIOGRAPHY, AUTHORIAL SUBJECT

Cieľom predkladanej štúdie je analyzovať kľúčové poetologické aspekty autobiografie Jána Francisciho. Pri jej koncipovaní bol použitý publikovaný pramenný materiál ako aj sekundárna literatúra z oblasti naratolódie a historiografie. Štúdia sa zameriava predovšetkým na problém nejasného žánrového statusu textu, v ktorého štruktúre sa striedajú autobiografické a historiografické naratívne stratégie. Ťažiskovou otázkou je proces transformácie historiografických postupov do textu, ktorý má autobiografické rámce, a tiež spôsob, akým sa historiografická perspektíva v tomto type textu modifikuje, pretvára do subjektívnej (autobiografickej) podoby. Od tohto problému sa následne odvíjajú aj interpretačné sondy približujúce obsah a tematiku diela. Druhým kľúčovým problémom je vyobrazenie a funkcia autobiografického subjektu v texte, keďže z hľadiska žánru ide o jednu z rozhodujúcich kategórií. Subjekt zachytený vo Vlastnom životopise sa na základe analýz uvedených v štúdii javí ako okrajový, depsychologizovaný, bez zodpovedajúcich individualizačných atribútov, teda ako subjekt bez konceptu autonómnej identity. Marginálne postavenie subjektu vo Francisciho životopise sa v analýzach dáva do súvisu s dominanciou historicko-spoločenského kontextu, ktorý reprezentuje hlavnú líniu reflexie. V súvislosti s týmto faktom sa štúdia pokúša v rámci žánrového zaradenia textu naznačiť otázku, či nemá svojou štruktúrou bližšie k memoárom, než k autobiografii. Štúdia sa okrajovo zaoberá aj kategóriou rozprávača, jeho kompetentnosťou a postavením vo vzťahu k čitateľovi.

How to cite:
Szentesiová, L. . Slovenská literatúra, 58(6), 522-537.


 
 
Smútok je telesný (Zobrazovanie neverbálnej komunikácie v poézii Štefana Strážaya).
(Sorrow is physical. (Depiction of non-verbal communication in Štefan Strážay´s poetry)).
Alejandro Hermida de Blas 1)

1)Filozofická fakulta Univerzity Complutense, Madrid. hermida.alejandro@gmail.com

SLOVAK POETRY, STEFAN STRAZAY, LYRICAL TEXT, NONVERBAL COMMUNICATION

Štúdia analyzuje poéziu Štefana Strážaya z hľadiska neverbálnej komunikácie. Neverbálna komunikácia je predmetom rastúceho záujmu vedcov rôznych disciplín, aj v literárnej vede. Významný kanadský vedec španielskeho pôvodu Fernando Poyatos systematizoval koncepčný, metodologický a terminologický aparát tejto interdisciplinárnej vedy a aplikoval ho na literárnu vedu. Štúdia je inšpirovaná Poyatosovými zisteniami ale pokúša sa ísť ďalej a uplatniť túto novú disciplínu na lyriku. Reprezentácia neverbálnej komunikácie v lyrickom texte je zvyčajne menej explicitná ako v ostatných literárnych žánroch, ale vďaka realistickému charakteru Strážayovej poézie je možné nájsť tu mnoho vhodných príkladov. Vďaka predovšetkým vizuálnej povahe jeho básnickej obraznosti sa štúdia zameriava na reprezentáciu kinetiky – a jednej z jej častí proxemiky v jeho poézii. Analyzované texty pochádzajú zo zbierok Palina, Sestra a Malinovského 96. V centre záujmu sú básne, v ktorých prebieha komunikácia medzi mužom a ženou, jeden z nich je lyrický subjekt, správajúci sa ako pozorovateľ. Reprezentácia reči tela v Strážayových básniach je väčšinou implicitná, ale je dôležitým znakom neverbálnych pocitov postáv.

How to cite:
Hermida de Blas, A. . Slovenská literatúra, 58(6), 538-545.


 
 
Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse: poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 – 1976.
(Some of Stanislav Rakús´s early magazine works: comments on the interpretation of his literary texts from the period 1963 – 1976 ).
Jana Pátková 1)

1)Kabinet slovakistiky ÚSVS FF UK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1. jana.patkova@ff.cuni.cz

EARLY WORKS, INTERPRETATION, SHORT STORIES, NARRATIVE STRATEGIES

Příspěvek vychází z četby krátkých próz Stanislava Rakúse, publikovaných pouze časopisecky, např. v literárních časopisech Slovenské pohľady, Mladá tvorba, Matičné čítanie v průběhu let 1963 – 1976. Juvenilie zahrnují devět téměř neznámých próz (a jednu báseň), na pozadí kterých jsou sledovány poetologické aspekty textu, např. narativní strategie, proměny postavy outsidera, vztah vysokého a nízkého, motiv smrti, míra modelovosti povídky ad. Jednou z primárních významových rovin Rakúsových juvenilních povídek je kolísání mezi alegorickým zobrazením uzavřeného systému (totality) a absurdním vyhrocením příběhu. V tomto smyslu můžeme nalézt celou řadu strukturních souvislostí při srovnávání Rakúsových próz s absurdními povídkami debutujícího Dušana Mitany, především na úrovni kompozičního uspořádání, variování postavy outsidera i narativních strategií. Výjimku mezi Rakúsovými absurdními povídkami tvoří do fantaskně-mytického prostředí zasazené příběhy Matej Uriáš a Kosti, u nichž čtenář jen velmi těžce a složitě rekonstruuje tematické pozadí. Alegorickými postupy v nich autor rozvíjí a boří kult osobnosti. Nesleduje obraz konkrétní historické doby, ale otevřeně vypovídá o lidské přizpůsobivosti, zbabělosti i neschopnosti člověka postavit se zlu, tedy vlastnostech, které mají univerzální, nadčasovou platnost.

How to cite:
Pátková, J. . Slovenská literatúra, 58(6), 546-557.