Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 5

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIA Marek D e b n á r, Foucault a literatúra (Roky 1962 – 1970) 397 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Interpretácia básnického textu – medzi teóriou, kritikou a literatúrou 409 Pavel J a n o u š e k, Literární kritika jako RPG 417 Norbert L a c k o, Kritické myslenie medzi vojnovým aktom a estetikou existencie 425 Pavel M a t e j o v i č, Zmena literárno-kritickej paradigmy v prvej polovici šesťdesiatych rokov (kritické reflexie Mináčových krátkych próz) 435 Alena F i a l o v á, „Nenaplněný příslib“. Hodnotící strategie české normalizační kritiky 442 Petra J e ž k o v á, Vyspělému divadlu vyspělou kritiku (Česká divadelní kritika v očekávání Národního divadla) 449 RECENZIE Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16. – 18. století + CD ROM (Gizela G á f r i k o v á) 462 Putna, Martin: Česká katolícka literatura 1918 – 1945 (Edita P r í h o d o v á) 466 Mikula, Valér: Démoni súhlasu i nesúhlasu. Dominik Tatarka a Miroslav Válek (Ondřej S l á d e k) 470 Součková, Marta: P[r]ózy po roku 1989 (Lenka S z e n t e s i o v á) 475 Majerek, Rafal: Pamieć, mit, tozsamość (Slowackie procesy autoidentyfikacyjne w okresie odrodzenia narodowego) (Peter K á š a) 480 Zemaníková, Nadežda: Búranie múrov (Paulína Š e d í k o v á Č u h o v á) 483 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Studia komiksu: možnosti a perspektivy (Michal J a r e š) 485 Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru (Karol C s i b a) 487

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Foucault a literatúra (Roky 1962 – 1970) .
(Foucault and literature (Years 1962 – 1970) 397).
Marek Debnár 1)

1)Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2. marek.debnar@gmail.com

AUTHOR, SUBJECT, LANGUAGE, DISCOURSE, TRANSGRESSION

Štúdia Foucault a literatúra sa zameriava na vzťah medzi filozofiou a literatúrou, odkazujúc na špecifický prístup k tomuto vzťahu, ktorý sa nachádza v raných práca Michela Foucaulta (od roku 1962 k 1970). Foucault neskôr používal pojem „trangresia“ (Georges Bataille) a „vonkajšok“ (Maurice Blanchot), aby opísal jazyk bez subjektu a ukázal bytie jazyka, ktorý vo vzťahu k platnému diskurzu existuje autonómne. Foucaultov pojem autora vychádza z funkcií, ktoré má autor vo vzťahu k diskurzu, potom pripája pojem „zakladateľa diskurzivity“. Ústredná časť štúdie opisuje Foucaultovu vlastnú pozíciu ako zakladateľa diskurzivity. Foucault sa snažil vytvoriť subjekt využijúc podmienky jeho existencie. Vo svojej knihe o Raymondovi Rousselovi prezentuje jazyk ako labyrint, ktorý môže generovať zmysel slov spontánne. Štúdiu uzatvára návrh, podľa ktorého by bolo možné predefinovať Foucaultov pojem literárnej skúsenosti.

How to cite:
Debnár, M. . Slovenská literatúra, 58(5), 397-408.


 
 
Interpretácia básnického textu – medzi teóriou, kritikou a literatúrou .
(Interpretation of poetry – between theory, criticism and literature).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

INTERPRETATION, LYRICISM, STRUCTURE, SITUATION, „REAL“

Interpretácia básnického textu, jej konštituovanie v slovenskom teoretickom a kritickom písaní o literatúre býva spájaná so šesťdesiatymi rokmi, personálne s M. Hamadom, S. Šmatlákom, V. Turčánym, A. Baginom, F. Mikom a jeho teoretickou iniciatívou, ako aj následne s okruhom autorov nitrianskych podujatí a zborníkov venovaných „interpretácii umeleckého textu“. Predložený text je istým pokusom o krátku rekapituláciu tejto tradície v dnešnej situácii práce s poéziou. Ako základnú inšpiráciu eviduje český a slovenský štrukturalizmus tridsiatych a štyridsiatych rokov, aktualizovaný v šesťdesiatych rokoch – štruktúra ako inštrument analýzy vždy konkrétneho textu i ako inštrument chápania premien literatúry. Nekanonickým, ale podnes kľúčovým momentom je tu múzické exponovanie oslobodzujúcej hry obrazotvornosti v modernej, avantgardnej i súdobej poézii. Emancipácia poézie a kritiky spod ideologického poručníctva od prelomu päťdesiatych a šesťdesiatych rokov akcentovala – v dotyku s filozofiou a literatúrou existencie – pojem a fenomén situácie: situáciu súdobého človeka, situáciu ako životné východisko literárneho textu a umenie ako apel na človeka v jeho situácii. Písanie o poézii bolo zároveň angažovanou synkretickou reflexiou, oscilovalo tak medzi štruktúrou a situáciou. Zmenené sedemdesiate roky väčšinu týchto inšpirácií a výkonov zatlačili do anonymity alebo vnútili im kryptickú podobu. Dnešné produktívne oblasti práce s poéziou možno zhrnúť do kľúčových slov: telesnosť ako báza písania, tropológia a intermedialita. Značnú časť práce nad poéziou, interpretačnej i perspektívne historiografickej, tvorí dnes demontáž jej pretrvávajúceho obrazu spred r. 1989 a identifikovanie tých „symbolických“ ideologických kódov, s ktorými bola konfrontovaná alebo ktorými bola kontaminovaná. Predložený text si na záver kladie otázku, čo v týchto súvislostiach môžu poskytnúť rozlíšenia „imaginárneho“, „symbolického“ a „reálneho“ (v zmysle J. Lacana).

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 58(5), 409-416.


 
 
Literární kritika jako RPG .
(Literary criticism as RPG).
Pavel Janoušek 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. janousek@ucl.cas.cz

LITERATURE, LITERARY CRITICISM, GAME, GAME THEORY, SOCIAL COMMUNICATION

Studie je součástí širší práce věnované problematice myšlení o literatuře jako agonální hře a jednotlivým komunikačním taktikám, kteří aktéři té hry, tedy literární znalci zaujímají. Role literárního kritika (recenzenta) se z této perspektivy jeví – vedle role historika a teoretika – jako jedna z rolí základních a konstitutivních. Studie tuto roli metaforicky přirovnává k rolím, které zaujímají hrdinové počítačových her typu RPG. Tedy simulačních strategií, v nichž hráči přijímají zvolenou identitu včetně jejich určitých možností a schopností, úkolů a cílů, a jejichž hraní spočívá v odkrývání určitého, zprvu neznámého či zcela zakrytého prostoru a v jeho úspěšném či neúspěšném přisvojování si, ovládnutí a podřízení. Obdobně i literární kritik podle autora studie v rámci literárního života řeší jednotlivé úkoly, sbírá za to „body“ a má také jen relativní svobodu volby cesty, úkolů, ale i cílů. Autor proto charakterizuje a typologizuje jednotlivá rozhodování, před která jsou literární kritici v rámci této hry a při naplňování své role stavěni, podmínky, za nichž si vybírají své úkoly, a rovněž způsoby, jimiž se své názory a postoje snaží prosadit. Jejich přirozeným cílem je totiž dosáhnout v rámci dané literární komunity takovou pozici, aby byli schopni prostřednictvím svých textů ovlivňovat její hodnotový postoj k jednotlivým dílům i k obecnějším otázkám literárního a sociálního života, literárního provozu a jeho aktuálního stavu. Za důležitý prvek literárněkritických herních strategií přitom autor považuje nejen věcné argumenty, ale také přirozené úsilí kritiků na potenciální adresáty emociálně zapůsobit: adekvátně a v pravou chvíle je oslovit ve sféře racionálně těžko uchopitelných dojmů, pocitů a sympatií.

How to cite:
Janoušek, P. . Slovenská literatúra, 58(5), 417-424.


 
 
Kritické myslenie medzi vojnovým aktom a estetikou existencie.
(Critical thinking between Act of War and the aesthetics of existence).
Norbert Lacko 1)

1)Katedra teórie a dejín umenia VŠMU, Bratislava, . norbert.lacko@gmail.com

LITERARY CRITICISM, KNOWLEDGE, HUMAN, PEOPLE, HISTORY

V príspevku sa snažím sledovať pôdorys troch odlišných koncepcií kritického myslenia, ktoré sú podľa môjho názoru výrazne prítomné aj v súčasnom filozofickom, estetickom, či spoločensko-vednom uvažovaní. Prvú koncepciu charakterizujem trochu radikálnym označením kritické myslenie ako vojnový akt. Táto koncepcia je charakteristická prijatím radikálnej podoby perspektivizmu a chápania spoločnosti, či kultúry, ako niečoho, čo je zásadne konštituované mocenskými vzťahmi. Preto sú pre tento typ myslenia celkom príznačné také pracovné postupy, ktoré by bolo možné opisovať skôr pojmami lokálnych a temporálnych stratégií či taktík. Druhý typ kritického myslenia považujem za pozitívne a tvorivé predpracovanie východísk historicko - politického diskurzu, ktorý je v pozadí predchádzajúceho typu myslenia. Pre tento typ kritického myslenia si vypožičiavam pojem Michaela Foucaulta „estetika existencie“. Za základné charakteristiky tohto typu myslenia pokladám chápanie kritiky ako historicko - praktickej previerky hraníc, ako experimentálneho nástroja, ktorý nám umožní tvoriť samých seba. Okrajovo si všímam aj tretí typ kritického myslenia, ktorý sa vymedzuje ako analytické skúmanie podmienok pravdivosti, kritického myslenia, ktoré chápe samé seba ako strážcu neprekročiteľnej hranice. Pre ilustráciu všetkých troch typov kritického myslenia sa mi vidí ako najprijateľnejšie použiť úvahy Michaela Foucaulta.

How to cite:
Lacko, N. . Slovenská literatúra, 58(5), 425-434.


 
 
Zmena literárno-kritickej paradigmy v prvej polovici šesťdesiatych rokov (kritické reflexie Mináčových krátkych próz).
(Change of literary-critical paradigm in the first half of the 1960s exemplified on the reflection of Mináč´s short proses ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

LITERARY CRITICISM, THE 1960S, SOCIALIST REALISM, PROSE

Autor na príklade kritickej reflexie Mináčových krátkych próz, ktoré vyšli v rokoch 1960 a 1963 ukazuje, ako sa menila literárno-kritická paradigma v prvej polovici šesťdesiatych rokov. Už viacerí autori si všimli, že pri uvažovaní o 60-tych rokoch je rozhodujúca ich prvá polovica, resp. prvé tri roky. Tie v podstate predurčili charakter celého uvedeného decénia, je v nich ukrytý zárodok budúcich kultúrnych a spoločenských procesov. V rámci dobovej situácie možno identifikovať dve literáno-kritické línie – prvá sa snažila zostať verná princípom socialistického realizmu, druhá kládla dôraz na autonómnosť literárneho textu. Obe tendencie sa výstižne objavujú práve v dobových reflexiách Mináčových krátky próz (Tmavý kút, Záznamy), pričom začiatkom 60-tych rokov prevažuje prvá, ideologicky ortodoxnejšia línia.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 58(5), 435-441.


 
 
„Nenaplněný příslib“. Hodnotící strategie české normalizační kritiky.
("Promise unkept". Assessing strategies of Czech normalization criticism.).
Alena Fialová 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha, . fialova@ucl.cas.cz

LITERARY CRITICISM, IDEOLOGY, NORMALIZATION, SOCIAL NOVEL

Cílem tohoto příspěvku je popsat strategie normalizační kritiky, jimiž hodnotila a začleňovala společenské romány s politickým tématem do kánonu nové socialistické literatury. Výchozí materiál k analýze tvoří recenze kritiků, již vycházeli vstříc požadavkům normalizačního režimu a reflektovali tato díla v dobových oficiálně vycházejících periodikách. Popisované strategie naznačují, jaká kompromisní řešení kritici nejčastěji volili, jaké metody užívali ke zdůraznění pozitiv a potlačení negativ hodnocených děl, většinou tristní umělecké úrovně, a jakými oblíbenými slovními spojeními a argumentačními obraty se snažili smířit rozpory mezi očekáváním, úkoly a výsledky dobové angažované tvorby.

How to cite:
Fialová, A. . Slovenská literatúra, 58(5), 442-448.


 
 
Vyspělému divadlu vyspělou kritiku (Česká divadelní kritika v očekávání Národního divadla).
(Let advanced theatre have advanced criticism (Czech theatre criticism in the National Theatre´s expectations)).
Petra Ježková 1)

1)Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav, Praha, . petra.jezkova@divadlo.cz

CZECH THEATRE CRITICISM, THEATRE MAGAZINES, THE TEMPORARY THEATRE, THE NATIONAL THEATRE

Příspěvek sleduje formální i obsahovou povahu české divadelní kritiky od jejího zrodu ve 30. a 40. letech 19. století do vzniku Národního divadla v Praze. Čerpá především z dobových úvah jednotlivých teoretiků kritiky a kritiků, případně z pozdějších dílčích studií věnovaných jednotlivcům či tématu. V průřezu vývojem žánru si všímá dobového kvalitativního rozlišení kritiky v souvislosti s platformami, v nichž se realizovala (kritika deníková versus tzv. „revuální“). Sleduje vznikání specializovaných divadelních časopisů, jejich motivace, ambice a osudy, a také podmínky a okolnosti, které podobu kritiky i její funkci ovlivňovaly. Snahy vydobýt českému divadlu důstojnou kritiku i vlastní periodikum lze spatřovat již u vlasteneckých pečovatelů o národní divadelní rozvoj (J. K. Tyla). S mezníky a dobytými metami divadelního vývoje (otevření Prozatímního divadla 1862, položení základního kamene Národního divadla 1868) docházelo přirozeně k jejich výrazné akceleraci. Přesto se ještě před otevřením Národního divadla česká divadelní kritika i její platformy potýkaly s nedostatečnou čtenářskou obcí, nevyspělostí kulturního prostředí a paralizující vztahovačností divadelní správy.

How to cite:
Ježková, P. . Slovenská literatúra, 58(5), 449-461.