Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 4

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Vladimír B a r b o r í k, Autor a jeho kritici: dve desaťročia (Porovnanie kritickej reflexie diela Vincenta Šikulu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch) 301 Katarína I h r i n g o v á, Experimentálna poézia a jej podoby v slovenskom vizuálnom umení 317 ROZHĽADY Lenka R i š k o v á, Inšpiratívny impulz pre výskum staršej slovenskej literatúry (Pokus J. Nogeho o náčrt problematiky vývinu umeleckej prózy v slovenskej literatúre predklasicistického obdobia) 331 Jana P a c á l o v á, Prípad Statočný valach (Podoby, možnosti a recepcia romantickej prózy na príklade textu Štefana Marka Daxnera) 339 Henrieta B u z g o v á, Pohľad J. Nogeho na literatúru pre deti a mládež – od dotykov k syntéze 348 Radoslav P a s s i a, Interpretácia, domestikácia, manipulácia (davisti a F. X. Šalda) 358 KRONIKA Odišiel náš kolega (Vladimír P e t r í k) 367 Čítanie pod povrchom textu a čítanie významov (Anna Z e l e n k o v á) 369 RECENZIE Konečný, Miloslav: Poetika epigramov Konštantína Halapiho. K výskumu latinskej barokovej epigramatiky (Daniel Š k o v i e r a) 374 Zambor, Ján: Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (Ján G a v u r a) 376 Steiner, Petr: Ruský formalismus: Metapoetika (Dušan T e p l a n) 380 Preklad ako kultúrna a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie (Zvonko T a n e s k i) 383 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Minulosť kritiky a možnosti jej dejinnej konceptualizácie (Podoby, premeny a historická reflexia kritického písania) (Jana P á c a l o v á) 388 K 10. ročníku Studentské (intermediální) konference (Jana K r š i a k o v á) 391

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Autor a jeho kritici: dve desaťročia (Porovnanie kritickej reflexie diela Vincenta Šikulu v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch).
(The author and his critics: two decades (Comparison of the 1960s and 1970s critical reflexions of Vincent Šikula´s works)).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

LITERARY CRITICISM, KNOWLEDGE, HUMAN, PEOPLE, HISTORY

Príspevok porovnáva kritický ohlas diela slovenského prozaika Vincenta Šikulu v dvoch obdobiach jeho tvorby. Je pokusom o predbežnú, z parciálnych materiálových zdrojov vychádzajúcu typológiu reflexie literatúry v druhej polovici šesťdesiatych rokov a v rokoch sedemdesiatych. Hľadá zhody a rozdiely medzi literárnokritickými diskurzami uvedených období. V šesťdesiatych rokoch, najmä v ich druhej polovici, sa liberalizačné spoločenské tendencie vo vtedajšom Československu prejavili aj v oblasti literatúry a jej reflexie. Výsledkom tohto pohybu bolo postupne osamostatňovanie sa kritiky, jej rozchod s ideológiou. Tento proces možno sledovať aj prostredníctvom dominantných výrazových prostriedkov kritickej reflexie: v porovnaní s predchádzajúcim obdobím absentuje dejinný, na báze historického materializmu marxistickej proveniencie založený výklad literárneho diela a do popredia sa dostáva jedinečné indivíduum – „človek“. V nasledujúcom desaťročí, v období po okupácii Československa v roku 1968, v radikálne iných spoločenských a kultúrnych podmienkach, ktoré aj v súčasnosti pomenúvame ako normalizácia, sa reflexia literatúry vracia k predošlým konceptom (50. roky) a snaží sa ich prispôsobiť novej situácii. V príspevku som vychádzal iba z jedného typu „svedectva“ – z hlasu, ktorým vo zvolených obdobiach hovorila kritika. Vedome som vynechal širšie kultúrno-politické a všeobecno-historické súvislosti: pred pýtaním sa na dôvody som uprednostnil prvotnú organizáciu materiálu na základe významových podobností a rozdielov, pričom dve zvolené obdobia som modeloval skôr na princípe kontrastu než podobnosti. Pokúsil som sa sledovať objavovanie sa a miznutie slov alebo ich významové transformácie: absenciu „dejín“ alebo odpor k nim v 60. rokoch, ich masívnu prítomnosť v nasledujúcom desaťročí; dominanciu „človeka“ v jednom období a jeho následné rozpustenie sa v dejinách či v pojme ľud; hypertrofiu poznávacej funkcie umenia (noetiky) v 60. rokoch a jej následnú abdikáciu z literárnokritického diskurzu v rokoch sedemdesiatych; alebo aj pokus o revitalizáciu niektorých pojmov (socialistický realizmus) spojený s neschopnosťou naplniť ich významom a funkčným určením.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 58(4), 301-316.


 
 
Experimentálna poézia a jej podoby v slovenskom vizuálnom umení.
(Experimental poetry and its forms in Slovak visual art).
Katarína Ihringová 1)

1)Katedra dejín a teórie umenia FF TU Trnava, Hornopotočná 23 Trnava. katka.ihring@gmail.com

EXPERIMENTAL POETRY, TYPOGRAM, CALLIGRAM, SLOVAK VISUAL ART

Experimentálna poézia, ktorá sa stala jedným z hlavných kultúrnym prejavom umenia 60. rokov 20. storočia, nepredstavovala len výraz dobového umenia, ale predovšetkým obrovskú revolúciu v poézii. I napriek tomu, že táto novodobá kultúrna paradigma ovplyvnila predovšetkým vývoj poézie, na slovenskej umeleckej scéne sa najsilnejšie etablovala medzi výtvarnými umelcami. Dôvodom bola aj skutočnosť, že naši výtvarní umelci reagovali dodatočne aj na doznievajúci lettrizmus, a tak problém jazyka, ktorý priniesla experimentálna poézia bol pre nich aktuálny a zaujímavý. Cieľom príspevku sa tak stala snaha pozorovať, ako tento kultúrny, ale aj filozoficko-estetický problém ovplyvnil slovenských výtvarníkov a ako diferentne k nemu jednotliví umelci pristúpili. Dôraz je pritom kladený predovšetkým na vizuálizáciu básnických diel a spoetičnenie vizuálneho obrazu. Text vychádza najmä zo základnej teoretickej literatúry, ktorá interferovala aj do českej umeleckej scény 60. rokov a následne ovplyvnila aj umeleckú scénu na Slovensku. Ide napríklad o texty M. Benseho, E. Gomringera, A. Molesa, J. Hiršala, B. Grögerovej, ale tiež sa opiera o semiotický pohľad na danú problematiku, predovšetkým v zastúpení francúzskeho jazykovedca J.J. Thomasa. Ten semiotickú analýzu aplikuje na dadaistické básne, avšak následne bude možné ju aplikovať aj na slovenské experimentálne diela. Téma príspevku reflektuje v súčasnej teórii umenia veľmi aktuálny problém zasahujúci do sféry vizuálnych štúdií a intermediality.

How to cite:
Ihringová, K. . Slovenská literatúra, 58(4), 317-330.


 
 
Inšpiratívny impulz pre výskum staršej slovenskej literatúry (Nogeho pokus o náčrt problematiky vývinu umeleckej prózy v slovenskej literatúre predklasicistického obdobia).
(An inspiring stimulus for research into Early Slovak literature (Noge´s attempt to outline the evolution of the fiction in Slovak literary Pre-Classicism)).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

LITERARY EVOLUTION, FICTION, FUNCTION, GENRE, GENRE DIFFERENTIATION

Štúdiu Prvky umeleckej prózy v slovenskej literatúre predklasicistického obdobia (Pokus o náčrt problematiky), ktorú Július Noge publikoval v časopise Slovenská literatúra v roku 1968, možno vnímať ako zaujímavý pokus spochybniť tézu o obmedzenosti slovenskej prózy predklasicistického obdobia hranicami vecnej prózy. Zdôraznil v nej potrebu nového pohľadu na kvality menej reprezentatívnych prozaických žánrov, ktoré tvorili podstatnú časť literárnej produkcie tohto obdobia, pričom prízvukoval predovšetkým nutnosť rešpektovať ich synkretický charakter. Rovnako upozornil na nevyhnutnosť zrevidovania funkcií básnických žánrov, resp. konkrétnych básnických textov pochádzajúcich zo starších období. Poukázal tak na naliehavosť nového, tradičnými hodnoteniami nezaťaženého výskumu literárnych pamiatok spred štúrovského obdobia, ktorý by ozrejmil špecifiká vývinu slovenskej literárnej produkcie, a následne osvetlil proces genetického formovania slovenskej umeleckej prózy.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 58(4), 331-338.


 
 
Prípad Statočný valach (Podoby, možnosti a recepcia romantickej prózy na príklade textu Štefana Marka Daxnera).
(Honest shepherd case (Forms, possibilities and reception of romantic prose examplified on Štefan Marko Daxner´s text) ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

ROMANTICISM, PROSE, FOLK TALE, ADAPTION, NARRATIVE TECHNIQUES

V príspevku analyzujem krátku prózu Štefana Marka Daxnera Statočný valach (pochádza z roku 1843, v rukopise sa nachádza pod názvom O drahom barancovi), v ktorej autor využil rozprávačské postupy a jazyk typické pre rozprávača humoristických folklórnych žánrov a tvorivo ich adaptoval. Próza je zaujímavá z hľadiska dvojakého hodnotenia, ktoré podlieha kritériu publikačného priestoru, a to súčasníkmi aj literárnymi historikmi. Raz je hodnotená ako pôvodná próza (Jozef Miloslav Hurban a Július Noge) na základe publikovania v almanachu Nitra (1846), raz ako folklórna rozprávka (Pavol Dobšinský a Cyril Kraus) na základe publikovania v Prostonárodných slovenských povestiach (1883). Na pozadí dvojakej recepcie tohto textu, determinovanej kritériami literárnej praxe, poukazujem na stále pretrvávajúci problém s hodnotením literárnych javov (textov), ktoré sa nachádzajú na pomedzí literatúry a folklóru.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 58(4), 339-347.


 
 
Pohľad J. Nogeho na literatúru pre deti a mládež - od dotykov k syntéze.
(J. NOGE´S VIEW OF CHILDREN´S AND YOUNG ADULT LITERATURE – FROM THE FIRST ENCOUNTERS TO THE SYNTHESIS ).
Henrieta Buzgová

JÚLIUS NOGE, CHILDREN´S AND YOUNG ADULT LITERATURE, HISTORY OF SLOVAK CRITICISM

Cieľom príspevku bolo priblížiť pôsobenie J. Nogeho v oblasti slovenskej literatúry pre deti a mládež, ktorej sa popri svojej dominantnej vedeckej orientácii venoval takmer celý svoj profesijný život. Nakoľko takmer dve tretiny jeho textov, zostali publikované iba časopisecky, výskum sa nezaobišiel bez detailného štúdia všetkých ročníkov časopisu Zlatý máj, pričom bolo nevyhnutné sledovať i diskusie, ktoré sa na stránkach daného periodika odohrali. Materiálom tak neboli iba recenzie, štúdie, či analýzy samotného J. Nogeho, ale i ďalších prispievateľov, s ktorými sa Noge stotožňoval, alebo s nimi prichádzal do opozície. Výsledkom je tak text, ktorý sleduje prácu J. Nogeho v jej vývine, od prvých „dotykov“ s textami detskej knihy (čo boli prevažne recenzie), až po rozsiahlejšie štúdie a analýzy publikované časopisecky, až napokon nachádza vyvrcholenie v syntetizujúcich dielach tohto literárneho vedca – v monografiách Próza Kláry Jarunkovej (1979) a Literatúra v literatúre (1988). Dôraz je pritom kladený na Nogeho celoživotnú tézu, ktorú nastoľuje už koncom 50. rokov 20. storočia, aby ju napokon úspešne obhájil takmer s tridsaťročným odstupom v diele Literatúra v literatúre. Je to téza vzťahu literatúry pre deti a mládež a literatúry pre dospelých, zjednodušene povedané literatúry „malej“ a „veľkej“. Noge bol horlivým zástancom ich nedeliteľnosti a vzájomného podmieňovania sa. Sledovaním aj tejto línie pôsobenia J. Nogeho sa dotvára komplexný obraz jeho pôsobenia ako literárneho vedca.

How to cite:
Buzgová, H. . Slovenská literatúra, 58(4), 348-357.


 
 
Interpretácia, domestikácia, manipulácia (davisti a F. X. Šalda).
(INTERPRETATION, DEMESTICATION, MANIPULATION (DAVISTS AND F. X. ŠALDA) ).
Radoslav Passia 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . rpassia@gmail.com

LITERARY CRITICISM, CZECHO-SLOVAK LITERARY CONTEXT, GROUP DAV, F. X. ŠALDA

V štúdii sledujeme vzťah literárnych kritikov z okruhu časopisu DAV k českému kritikovi F. X. Šaldovi. V prístupe davistov k Šaldovi je podľa nás možné od roku 1937 (smrť F. X. Šaldu), ale najmä po roku 1948, vystopovať tri komplementárne spôsoby privlastnenia, nazývame ich domestikácia, interpretácia a manipulácia. Slovenskí marxistickí kritici z okruhu DAVu totiž afirmatívne prijímali a aplikovali Šaldove kritické metódy na riešenie slovenských kultúrnych problémov, zároveň však výrazne ideologicky deformovali jeho názory, tento fakt ukazujeme na príklade Vladimíra Clementisa. Venujeme sa aj vplyvu šaldovskej personalistickej kritiky ako modelu a „vzoru“ na slovenské kultúrne prostredie pred 2. svetovou vojnou a zaujímajú nás aj názorové korekcie, ktoré niektorí slovenskí zástancovia šaldovského typu kritiky urobili po nástupe komunistickej diktatúry (Alexander Matuška). Na záver dokladujeme, že Šalda ako reprezentant istého prístupu k otázkam kultúry, je do istej miery prítomný aj v aktuálnych vnútroslovenských literárnych diskusiách, napríklad v prácach Júliusa Vanoviča.

How to cite:
Passia, R. . Slovenská literatúra, 58(4), 358-366.