Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 3

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Róbert K i s s S z e m á n, Motívy národného exodu v diele Jána Kollára 201 René B í l i k, Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár 220 ROZHĽADY Erika B r t á ň o v á, Anekdoty v Bajzovej knihe humoru 230 Lenka R i š k o v á , Tatranská Můza s lýrou slovanskou – otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom 240 Michal H a b a j, Filozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka 259 Fedor M a t e j o v, Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského 272 RECENZIE Homza, Martin: Uhorsko-poľská kronika. Nedocenený prameň k dejinám strednej Európy (Daniel Š k o v i e r a) 281 Erben, Karel Jaromír: Slovanské bájesloví (Jana P á c a l o v á) 283 Bočková, Hana: Knihy nábožné A prosté. K nábožensky vzdělávací slovesné tvorbě doby barokní (Miloslav K o n e č n ý) 287 Mašková, Alla: Slovenský naturizmus v časopriestore (Jana K u z m í k o v á) 290 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Medzinárodná vedecká konferencia „Malé žánre“ (Timotea V r á b l o v á) 293 Karel Jaromír Erben a úloha pamäťových inštitúcií v historických premenách (Poznámky k literárnej sekcii) (Jana P á c a l o v á) 294

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Motívy národného exodu v diele Jána Kollára.
(The motifs of national exodus in Ján Kollár´s works ).
Róbert Kiss Szemán

CZECH AND SLOVAK LITERATURES OF THE 19TH CENTURY, EMBLEMATIC ETHNOGRAPHY, OLD TESTAMENT´S MOTIFS AND THEIR FUNCTIONS IN LITERATURE, JÁN KOLLÁR, SLAVIC CULTURAL COMMUNITY, NATIONAL EXODUS

Štúdia sa pokúša zachytiť fenomén zo začiatku 19. storočia, v rámci ktorého sa slovenský národ a národná literatúra oddelili z uhorskej kultúrnej tradície. Táto tradícia však uchovala v mnohých rysoch svoje znaky aj v moderných národných literatúrach. Autor sa v štúdii sústreďuje na fenomén odchodu/exodu ako jeden z určujúcich organizačných činiteľov Kollárovej životnej dráhy. Z jednotlivých kapitol jeho memoárov Paměti z mladších let života sa pokúša rekonštruovať vzťah v Kollárovom detstve i mladosti k svetu, spomína jeho kňazské pôsobenie v Pešti, ktorého jeden z najdôležitejších momentov bol boj za osamostatnenie slovenskej cirkvi proti nemeckej väčšine. V pasážach venovaných Kollárovej Čítanke autor ukazuje, že odchod/exodus ako fenomén zasiahol nielen jeho osobný život a cirkevné pôsobenie, ale aj pedagogické pôsobenie. Koncepcia slovanskej vzájomnosti v jeho diele sa interpretuje ako taký imaginárny domov, ktorý sa vzťahuje k starozákonnému paradigmatickému systému Zeme zasľúbenej. Kollárove cestovanie po Taliansku sa zhodnocuje ako symbolický akt, ktorý takisto zohráva výraznú rolu v národnom exode. Tento jav sa prirodzene spája s mnohými sonetmi Slávy dcery, ktorá inovatívnym aktivovaním starozákonnej symboliky tiež zohrala výraznú rolu vo vytvorení novodobého českého a slovenského národopisu.

How to cite:
Kiss Szemán, R. . Slovenská literatúra, 58(3), 201-219.


 
 
Jozef Miloslav Hurban a jeho Olejkár.
(Jozef Miloslav Hurban and his Olejkár).
Bílik René 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. bilik2@post.sk

ROMANTICISM, ROMANTIC PROSE, HISTORICAL GENRE, PURPOSEFULNESS, CANONIZATION, MYTHICIZATION

Štúdia obsahuje interpretačné čítanie prózy slovenského romantického autora Jozefa Miloslava Hurbana Olejkár. Jej cieľom je interpretačne overiť základné štruktúrne prvky, ktoré sa podieľajú na produkcii recepčného zmyslu tejto prózy. Interpretačné čítanie ukázalo, že základnou intenciou, ktorá sa dá identifikovať v texte, je tendenčné zdôrazňovanie utilitárnych funkcií umeleckej literatúry. Táto intencia je v zhode s tým chápaním funkčnosti umeleckej literatúry, ktoré Jozef Miloslav Hurban prezentoval a postuloval vo svojich teoretických spisoch. Ide predovšetkým o prácu Slovensko a jeho život literárny, v ktorej Hurban otvorene formuluje predstavu o mimoliterárnych funkciách umeleckej literatúry, pričom dominuje funkcia národnoreprezentatívna. Pre tematizáciu dejín je kľúčový Hurbanov konštrukt progresívneho smerovania dejinného pohybu, konkretizovaný v metafore dejín ako pyramidálnej stavby. Takto vytvorené teoretické východiská nachádzajú svoj prozaický výraz aj v próze Olejkár. Z hľadiska tematizácie dejín je jej konštrukčným princípom napätie medzi historiografiou verifikovanou verziou historických faktov a ich prozaickým prekódovaním. Túto operáciu zastupuje v texte postava Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorého Hurban prezentuje ako „slovenského vlastenca“ a reprezentanta „starých dobrých čias“. Funkčným zdôraznením národnoreprezentatívnej intencie je aj tematizácia lásky ako predovšetkým hrdinskej obety indivídua v prospech národného celku. Hurbanova próza tak do svojej vlastnej štruktúry prijíma, okrem autorovho teoretického konštruktu dejín národa, aj Štúrovu inštrukciu vyzývajúcu k obetovaniu osobného (lásky, manželstva) v prospech národného.

How to cite:
René, B. . Slovenská literatúra, 58(3), 220-229.


 
 
Anekdoty v Bajzovej knihe humoru.
(Anecdotes in Bajza´s book of humour).
Erika Brtáňová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. Erika.Brtanova@savba.sk

CLASSICISM – HUMOUR – ANECDOTE – JOZEF IGNÁC BAJZA

Zbierka Veselé učiňki a rečeňí (1795) predstavuje v dejinách slovenskej literatúry prvú tlač humoristického obsahu. Miera vkladu jej zostavovateľa J. I. Bajzu kladie však nároky na objektívne posúdenie. Okrem otázky pôvodnosti zbierky a jej inšpiratívnych predlôh je relevantná aj otázka žánrovej charakteristiky a reflektovanej skutočnosti, ktorým je príspevok venovaný. Na základe obsahovej analýzy možno konštatovať, že v zbierke je zastúpený žáner hádanky, facécie a anekdoty, ktorá početne prevažuje. Anekdota neplní iba funkciu zábavnú, ale do istej miery aj vzdelávaciu. Anekdoticky sa reflektujú skúsenosti zo súžitia v etnicky a nábožensky pestrom regióne Strednej Európy. Zachytené sú tiež epizódy z každodenného života (anekdoty venované sociálnym a profesijným skupinám, anekdoty o manželkách, anekdoty o historických a súvekých osobnostiach). Úmyslom zostavovateľa bolo totiž kultivovať vzťahy súčasníkov a vplývať na ich stereotypné názorové a charakterové postoje

How to cite:
Brtáňová, E. . Slovenská literatúra, 58(3), 230-239.


 
 
Tatranská Můza s lýrou slovanskou – otázniky nad Šafárikovým (básnickým) prvenstvom.
(The Muse of Tatras with a Slavonic Lyre – questions about Šafárik´s (poetic) pioneering).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

LITERARY DEVELOPMENT, LITERARY CONTEXT, SYNCRETISM, ANALYSIS, COMPARISON, ASSESSMENT

Šafárikova básnická zbierka Tatranská Můza s lýrou slovanskou (Levoča, 1814) v literárnohistorickom diskurze viaže na seba veľkú pozornosť – už tradične je vnímaná ako dôležitý medzník vo vývine slovenskej poézie, resp. ako prvý prejav skutočne modernej slovenskej poézie. Následne však v jej tieni nie celkom korektne zostávajú literárne, resp. básnické aktivity aj ďalších autorov z obdobia prelomu 18. a 19. storočia. Novšie interpretácie a analýzy práve tejto časti slovenskej literárnej produkcie čoraz viac poukazujú na potrebu zrevidovať niektoré jej hodnotenia, najmä tie, ktoré sa vyjadrujú o jej vplyve na smerovanie domáceho literárneho vývinu. Aj keď je nepopierateľné, že niektoré Šafárikove básne nesú znaky osobnejšieho, subjektívnejšieho či intímnejšieho básnického výrazu, nemožno prehliadať, že neraz ho Šafárik kombinuje aj s inými poetickými postupmi, ktoré sú rovnako relevantnými zdrojmi pre rekonštruovanie základných línií vývinového procesu slovenskej literatúry. Preto pri analýze a následne aj hodnotení (nielen) Šafárikovej zbierky je nutné prihliadať na celý komplex dobových literárnych princípov, na možnosť vplyvu zahraničných impulzov či celý rad ďalších možností inšpiračných zdrojov, a rovnako i na historický, spoločenský a kultúrny kontext celej súdobej literárnej tvorby.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 58(3), 240-258.


 
 
Filozoficko-estetické východiská a zdroje Kníh slnečných Jána Smreka.
(Philosophical-aesthetic sources and premise of Ján Smrek´s „sunny books“).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

BERGSONISM – THE PHILOSOPHY OF LIFE – TRADITION – CULTURAL MEMORY

Cieľom štúdie je zasadiť poéziu „kníh slnečných“ Jána Smreka do širšieho filozofického, umeleckého a kultúrno-estetického kontextu prvých desaťročí 20. storočia. Vplyv Bergsonovej filozofie na dobové umelecké myslenie, kultúru a senzibilitu moderny sa ukazuje byť čoraz zásadnejším. V kontexte filozofie života (Bergson, Dilthey a i.) a príbuzných umelecko-estetických, filozofických a psychologických koncepcií (Husserl, Jung, Steiner, Guardini a i.) hovoríme o revitalizácii náboženstva, mytológie a spirituality, ktorej zdroje možno identifikovať v nemeckej idealistickej filozofii, romantizme a v tradícii hermeticko-ezoterických vied. S cieľom rekonštrukcie kultúry, hodnôt a zmyslu sa viaceré modernistické umelecko-estetické programy (anglo-americký modernizmus, ruský akméizmus a i.) obracajú k princípu kultúrnej pamäte a k tradícii, ktorú pretvárajú modernými prostriedkami. Tieto snahy sa rozvíjajú v intenciách filozofie Bergsonizmu. Identické dynamické chápanie tradície nachádzame v programových umelecko-estetických textoch Jána Smreka. V užšom kontexte sú pre nás zaujímavé potenciálne vplyvy českého, bergsonizmom ovplyvneného, príp. vitalisticky orientovaného, umeleckého (Neumann, Šrámek) a teoreticko-estetického myslenia (K. Čapek, J. Čapek, Šalda, Černý) na formujúcu sa poetiku a estetický program Jána Smreka. Prínos štúdie sa ozrejmí už i s ohľadom na skutočnosť, že vplyv Bergsonizmu a vitalizmu na poéziu Jána Smreka nebol dosiaľ podrobený reflexii a analýze. Za podstatné považujeme predovšetkým uchopenie Smrekovho estetického gesta v kontexte širšieho dobového umeleckého a teoretického myslenia.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 58(3), 259-271.


 
 
Paralipomena k Eskalácii citu I P. Vilikovského .
(Paralipomena to P. Vilikovský´s Eskalácia citu I ).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

INTERTEXTUALITY, ”ENTYMEME“, TOPOLOGY, INTERPRETATION, VIOLENCE, JUSTICE

Príspevok sa zaoberá prózou P. Vilikovského Eskalácia citu I (napísané v polovici sedemdesiatych rokov, časopisecky publikované v r. 1982, knižne v súbore poviedok Eskalácia citu v r. 1989) – v latentnej diskusii s interpretáciami a komentármi P. Zajaca sprevádzajúcimi edíciu P. Vilikovský: Prózy (2005). Príspevok postupuje v štyroch krokoch. 1. Precizuje intertextuálne väzby s romantickou historickou prózou J. M. Hurbana Olejkár, nastoľuje otázku motiviky knihy, resp. synonymne prozaickej fikcie v utváraní diania poviedky a jej deziluzívneho prehodnotenia, dotýka sa ešte dvoch potenciálnych drobných intertextuálnych stôp (I. Bunin, V. Holan). 2. Všíma si lyrickú dimenziu textu (lyrická senzibilita postihnutej hrdinky, ťaženie z frazeologizmov a kľúčových slov, analogicky voči súdobej poézii) a paralelnú rétorickú dimenziu textu (vyjednávanie postáv v ich vzájomnom nedorozumení), skusmo pomenovanú ako entyméma. 3. Naznačuje „piešťanský topos“ slovenskej literatúry začiatku sedemdesiatych rokov (D. Tatarka, P. Vilikovský) a „sémantiku“ kúpeľov v dianí Eskalácie citu I. 4. Vracia sa k próze Olejkár a jej záverečnú scénu súdu nad previnilcami diskusne koreluje s témou „lásky“, excesu, násilia, znásilnenia v Eskalácii citu I, s jej interpretáciou a posudzovaním postavami. – Poznámky k próze P. Vilikovského vyúsťujú do konštatovania jej znepokojujúcej „otvorenosti“ v akte čítania a interpretácie textu.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 58(3), 272-280.